docx file, 13,5 KB

advertisement
Załącznik nr 3
………………………………
Pieczęć jednostki
Oświadczenie podwykonawcy badań molekularnych*
Potwierdzam, że jestem medycznym laboratorium diagnostycznym znajdującym się
w ewidencji KIDL, zatrudniającym specjalistę w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej,
spełniającym wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.
U. Nr 43, poz. 408, z późn. zm.) oraz w Załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435, z późn. zm.) - zał. 4 –
Standardy jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej
oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań.
W załączeniu przedstawiam:
1) odrębną pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki
klinicznej/konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, o spełnianiu
warunków umożliwiających przystąpienie do programu.***
2) opis zakresu stosowanej metodyki, zakres badania genu (-ów) [panel mutacji]
i kosztorys badania genu (-ów) predyspozycji u jednej osoby objętej programem
(załączyć do oferty opis badania genu, o wykonywanie którego wnioskuje
oferent).**
* oświadczenie wymagane w przypadku powierzenia wykonywana badań molekularnych
podwykonawcy.
**załączenie do oferty opisu wymagane dla podwykonawcy (w przypadku zlecenia wykonywania
badań molekularnych podwykonawcy) i Oferenta (w przypadku samodzielnego wykonywania
badań genu).
**** niewłaściwe skreślić
.................................
Data
.........................................................................................
Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania jednostki
Download