contr

advertisement
Kalkulacja kosztów – metoda podziałowa prosta.
Zadanie 1
W przedsiębiorstwie produkcyjnym wytwarza się jednorodny wyrób, na którego
produkcję poniesiono następujące koszty:
1. materiały bezpośrednie
12 000
2. płace pracowników
7 500
3. koszty wydziałowe
6 000
4. koszty zarządu
9 500
Razem
35 000
W badanym okresie wytworzono 2000 szt. wyrobów gotowych.
Polecenie: Ustalić techniczny koszt wytworzenia wyrobu gotowego
Zadanie 1A
W badanym okresie wytworzono:
1000 szt. wyrobów gotowych
1000 szt. wyrobów zaawansowanych w 50 %
2000 szt. wyrobów zaawansowanych w 25 %
Polecenie: Ustalić techniczny koszt wytworzenia wyrobu gotowego i produkcji
niezakończonej.
Rzeczywiste koszty produkcji w danym okresie kształtowały się następująco:
zużycie materiałów bezpośrednich
pozostałe koszty (koszty przerobu)
razem:
2 200 zł
2 530 zł
4 730 zł
Obliczyć koszt wytworzenia każdego rodzaju (asortymentu) wyrobów, jeżeli:
1. wyrób W3 jest dwa razy cięższy niż wyrób W2, a wyrób W2 jest trzy razy cięższy
niż wyrób W 1,
2. czas pracy na wytworzenie jednej sztuki wyrobu wynosi: W3 jedna godzina, W2
cztery godziny, W1 pięć godzin.
Zadanie 4
W przedsiębiorstwie przemysłowym wyprodukowano w ciągu okresu sprawozdawczego 300
sztuk wyrobu "A" i 100 sztuk wyrobu "B". Na ich produkcję poniesiono łącznie koszty w
wysokości 91 000,-. Produkcja w toku na koniec okresu nie wystąpiła. Wyroby produkowane
są z tego samego materiału i różnią się wagą, która kształtuje się w odniesieniu do wyrobu
"A" i "B" jak 3:5.
Należy dokonać kalkulacji kosztów jednostkowych wyprodukowanych wyrobów, a następnie
wprowadzić na konta analityczne wyrobów wyniki rozliczenia kosztów produkcji.
Zadanie 5
Zadanie 1B
Na podstawie danych z zadania 1A ustalić koszt wytworzenia wyrobów jeżeli materiały
zostały wydane do produkcji w momencie jej rozpoczęcia.
Zadanie 2
Poniesione w danym okresie koszty produkcji kształtowały się następująco:
materiały bezpośrednie 2200 zł,
robocizna bezpośrednia 1800 zł,
koszty wydziałowe 1000 zł.
Ponadto wiadomo, że wielkość produkcji jednorodnych wyrobów gotowych wynosiła 600 szt.,
natomiast półfabrykatów - 200 szt., których koszty stanowią 25% w stosunku do kosztów
produkcji wyrobów gotowych.
Półfabrykaty wycenia się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia. Dla 200
szt. półfabrykatów planowany techniczny koszt wytworzenia ustalono następująco:
materiały bezpośrednie (200 sztuk x 1 zł)
robocizna bezpośrednia (200 sztuk x 1 zł)
koszty wydziałowe (200 sztuk x 0,8 zł)
Razem
Na podstawie powyższych założeń obliczyć jednostkowy koszt wytworzenia.
Kalkulacja podziałowa współczynnikowa
Zadanie 3
Firma "BETA" s.c. wyprodukowała z tego samego surowca 3 rodzaje wyrobów:

40 wyrobów W1

50 wyrobów W2

60 wyrobów W3.
Browar X wytwarza trzy gatunki piwa. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano:
800 hl piwa wyborowego,
2 000 hl piwa pełnego,
2 500 hl piwa jasnego.
Ponadto w okresie leżakowania znajduje się 100 hl piwa wyborowego, którego stopień
zaawansowania technologicznego wynosi w przeliczeniu na wyrób gotowy 90%.
Na produkcję tego okresu poniesiono następujące koszty:
robocizna bezpośrednia
264 000,
materiały bezpośrednie
1 320 000,
koszty wydziałowe
897 600,
Koszty produkcji rozliczane są na poszczególne gatunki piwa w oparciu o ustalone
współczynniki technologiczne:
piwo wyborowe
1,0
- 200piwo
zł, pełne
0,5
- 200piwo
zł, jasne
0,3
Dokonać
160kalkulacji
zł.
technicznych kosztów jednostkowych poszczególnych gatunków piwa.
560 zł'
Zadanie 6
Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów "A",
"B", "C" w jednym wydziale produkcyjnym. Koszty wytworzenia tych wyrobów kształtują się
proporcjonalnie do ich powierzchni:
powierzchnia 1 szt. wyrobu "A" wynosi
18 m2
powierzchnia 1 szt. wyrobu "B" wynosi
6 m2
powierzchnia 1 szt. wyrobu "C" wynosi
9 m2
W bieżącym miesiącu poniesiono koszty w wysokości 183 430 zł, z czego 76 750 zł stanowią
koszty materiałów bezpośrednich.
Wyprodukowano i przyjęto do magazynu w tym okresie:
200 szt. wyrobu "A",
300 szt. wyrobu "B",
400 szt. wyrobu "C",
ponadto na produkcję w toku składa się:
a) 5 szt. wyrobu "A", które zawierają 100% materiałów i 80% kosztów przerobu,
b) 5 szt. wyrobu "B", które zawierają 100% materiałów i 60% kosztów przerobu,
c) 10 szt. wyrobu "C", które zawierają 100% materiałów i 60% kosztów przerobu.
A wynoszą 5 000 zł, w tym płace bezpośrednie
1000 zł;
B wynoszą 6 200 zł, w tym płace bezpośrednie
2 000 zł;
C wynoszą 8 000 zł, w tym płace bezpośrednie
3 000 zł;
W ciągu okresu wytworzono 4 000 m tkaniny asortymentu A zużywając 700 mgodz.; 2 000 m
tkaniny asortymentu B zużywając 500 mgodz. i 6 000 m tkaniny asortymentu C zużywając
300 mgodz.
Polecenia do wykonania: dokonać kalkulacji, ustalając koszt 1 m tkaniny A, B i C.
1. Sporządzić kalkulację wyrobów "A", "B", "C" w przekroju pozycji:
kosztów materiałów bezpośrednich, - kosztów przerobu.
Przedsiębiorstwo państwowe przemysłu zbrojeniowego realizuje dwa zlecenia: X i Y, których
koszty bezpośrednie wynoszą odpowiednio 13 500 zł i 19 500 zł. Zlecenia realizują dwa
wydziały podstawowe. Koszty I wydziału, wynoszące 7 500 zł rozlicza się proporcjonalnie do
ilości roboczogodzin (na zlecenie X przypada 1000, a na Y - 500). Koszty wydziału II,
wynoszące 9000 zł rozlicza się proporcjonalnie do zużytych materiałów bezpośrednich (na
zlecenie X - 6 500 zł, a na Y - 5 500 zł).
Polecenia do wykonania: ustalić koszty poszczególnych zleceń.
Zadanie 10
Kalkulacja doliczeniowa
Zadanie 7
Przedsiębiorstwo produkujące elementy budowlane realizuje dwa zlecenia (I i II). W ramach
zlecenia I wytwarza 20 elementów ściennych, a w ramach zlecenia II - 10 stropów
betonowych. W końcu okresu koszty bezpośrednie zlecenia I wyniosły - 700 zł, a zlecenia II 900 zł. Koszty wydziału A w wysokości 600 zł rozliczane są na zlecenia według
roboczogodzin, z których 100 przypada na zlecenie I, a 50 - na zlecenie II. Koszty wydziału B
w wysokości 3 200 zł rozlicza się proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich.
Polecenia do wykonania:
dokonać kalkulacji, ustalając koszt jednego elementu ściennego i jednego stropu.
Zadanie 8
Wyszczególnienie
Zlecenie 1
1. Koszty bezpośrednie
Zlecenie 2
20.000
Razem
40.000
60.000
2. Koszty wydziałowe:
a) zmienne
30.000
b) stałe
40.000
3. Koszt wytworzenia
Koszty wydziałowe rozlicza się proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich. Normatywny
poziom
zdolności
produkcyjnych
wynosi
10.000
rh,
natomiast
rzeczywista
ilość
przepracowanych rh – 7.500zł. Ustalić koszty wytworzenia produktów.
Zadanie 9
W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa są dwa wydziały produkcyjne: tkalnia i farbiarnia.
Koszty wydziałowe tkalni (6 600 zł) rozlicza się proporcjonalnie do czasu pracy krosien
(maszynogodziny), natomiast farbiarni (4200 zł) - do płac bezpośrednich. Spółka wytwarza
trzy asortymenty tkanin. Koszty bezpośrednie asortymentu:
Zadanie 11
Wytwórnia "Jabłoński i S-ka" produkuje w trzech wydziałach wyroby gotowe: N, O, P. Koszty
wytwórni ilustruje tabela
Koszty
Wydział I
Wydział II
Wydział III
Materiały bezpośrednie:
wyrób N
1200
240
160
wyrób O
800
560
640
wyrób P
560
1360
1120
Wynagrodzenia bezpośrednie:
wyrób N
2000
1360
1440
wyrób O
1400
960
560
wyrób P
600
2800
1040
Koszty wydziałowe
8000
5200
4000
Koszty zarządu wynoszą 36 000 zł.
Koszty wydziału I rozlicza się na wyroby według płac bezpośrednich tego wydziału.
Koszty wydziału II i III są rozliczane na wyroby proporcjonalnie do czasu ich wytworzenia.
Zużycie czasu pracy na wydziale II wynosi:
dla wyrobu N 120 roboczogodzin
dla wyrobu O 60 roboczogodzin
dla wyrobu P 340 roboczogodzin
razem: 520 roboczogodzin
Zużycie czasu pracy na wydziale III wynosi:
dla wyrobu N 60 maszynogodzin
dla wyrobu O 20 maszynogodzin
dla wyrobu P 120 maszynogodzin
razem: 200 maszynogodzin
W celu ustalenia kosztu całkowitego (pełnego) koszty zarządu rozlicza się na wyroby w
stosunku do technicznego kosztu wytworzenia. Dokonać kalkulacji wyrobów wiedząc, że
wykonano: 100 sztuk wyrobów N, 80 sztuk wyrobów O oraz 100 sztuk wyrobów P.
Kalkulacja fazowa
Przedsiębiorstwo wytworzyło w okresie sprawozdawczym 500 szt. wyrobu gotowego.
Na podstawie posiadanych informacji obliczyć koszt jednostkowy wyrobu gotowego przy
wykorzystaniu metody kalkulacji podziałowej procesowej.
Zadanie 15
W zakładach chemicznych produkcja odbywa się w trzech wydziałach, z których każdy
obejmuje jedną fazę procesu produkcyjnego.
Techniczny koszt wytworzenia wyniósł:
I faza - 5 000 zł,
II faza - 4 000 zł,
III faza - 6 000 zł.
W I fazie wytworzono 1000 litrów preparatu, z którego 800 litrów przekazano do fazy II. W II
fazie zużyto 600 litrów preparatu wytwarzając 350 kg półfabrykatu, z którego 300 kg
przekazano do III fazy. Z całości przekazanego półfabrykatu wytworzono 150 sztuk wyrobów
gotowych.
Polecenia do wykonania: dokonać kalkulacji półfabrykatów, wyrobów gotowych i produkcji w
toku.
Przedsiębiorstwo wyprodukowało w okresie sprawozdawczym 1000 szt. wyrobu gotowego.
Koszty ich wytworzenia ponoszone w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego
przedstawiają się następująco:
a) koszty materiałów bezpośrednich 300 000 zł,
b) koszty wynagrodzeń bezpośrednich 150 000 zł,
z tego:
faza I 50 000 zł,
faza II 100 000 zł,
c) koszty wydziałowe 100 000 zł,
z tego:
faza I 30 000 zł,
faza II 70 000 zł.
Na podstawie powyższych danych obliczyć koszt jednostkowy wyrobu gotowego, stosując
wariant kalkulacji podziałowej procesowej bezpółfabrykatowy.
Zadanie 13
Zadanie 16
Przedsiębiorstwo przemysłowe składa się z trzech wydziałów produkcyjnych stanowiących
trzy kolejno następujące po sobie fazy procesu technologicznego.
W ciągu okresu sprawozdawczego wytworzono w wydziale I 100 szt. półfabrykatów "A", w
wydziale II 80 szt. półfabrykatów "B", w wydziale III 75 szt. wyrobu gotowego.
Różnice w ilości wyrażają pozostałe w poszczególnych fazach zapasy półfabrykatów.
W poszczególnych fazach poniesiono następujące techniczne koszty wytworzenia:
w fazie I 120 000,
w fazie II 48 000,
w fazie III 30 000,
Polecenie: dokonać kalkulacji półfabrykatów i wyrobów gotowych stosując metodę:
a) półfabrykatową,
b) bezpółfabrykatową.
Przedsiębiorstwo przemysłowe składa się z trzech wydziałów produkcyjnych stanowiących
trzy kolejno następujące po sobie fazy procesu technologicznego.
Zadanie 14
Wydział III pobrał do przerobu w bieżącym okresie z fazy II 170 szt. półfabrykatów "D". W
okresie tym wytworzono 160 szt. wyrobów gotowych.
Zadanie 12
Produkcja wyrobu "A" wymaga, aby proces produkcyjny obejmował trzy następujące po sobie
fazy. Koszty wydziałowe są rozliczane na poszczególne fazy proporcjonalnie do robocizny
bezpośredniej. Wytworzone półfabrykaty przekazuje się bezpośrednio z jednej fazy produkcji
do fazy następnej. Przedsiębiorstwo w rozpatrywanym miesiącu wyprodukowało w fazie I 800 szt. półfabrykatów "A", a w fazie II - 600 szt. półfabrykatów "B".
W maju 1997 r. poniesiono następujące koszty:
a) materiały bezpośrednie 500 000 zł,
b) robocizna bezpośrednia 300 000 zł: z tego:
faza I 150 000 zł,
faza II 100 000 zł,
faza III 50 000 zł,
c) koszty wydziałowe 300 000 zł.
W fazie I ponoszone są koszty zużycia materiałów i płac bezpośrednich oraz koszty
wydziałowe. W fazie tej wyprodukowano 200 szt. półfabrykatów "C", ponosząc koszty w
wysokości 240 000,tys. zł.
W fazie II ponoszone są tylko koszty płac bezpośrednich i koszty wydziałowe.
Wydział II pobrał do przerobu 180 szt. półfabrykatów "C", ponosząc koszty w wysokości 29
000,- tys. zł.
Na skutek powstałych w produkcji ubytków ilościowych wyprodukowano 175 szt.
półfabrykatów "D".
Różnica między ilością pobraną a wykończoną spowodowana została ubytkami ilościowymi.
Poniesiono koszty przerobu w wysokości 58 000,- tys. zł.
Dokonać kalkulacji półfabrykatów i wyrobów gotowych stosując metodę:
a) półfabrykatową,
b) bezpółfabrykatową.
Kalkulacja produktów sprzężonych (łączna)
sprzedaży na rynku.
Zadanie 17
1. Jakie są jednostkowe koszty własne poszczególnych produktów,
jeżeli koszt własny całego procesu wynosi 351000,- zł ?
W rafinerii z ropy naftowej w jednym procesie technologicznym wytwarza się benzynę i olej
jako produkty główne oraz gaz jako produkt uboczny. Łącznie koszty produkcji wynoszą 136
500 zł. Koszt wytworzenia 1 m3 gazu według przeciętnego technicznego kosztu wytworzenia
wynosi 3 zł. W ciągu okresu wytworzono: 5 t benzyny; 2 t oleju, 500 m3 gazu. Koszty
produktów głównych kształtują się w proporcji 1:2.
Polecenia do wykonania: dokonać kalkulacji produktów głównych.
Zadanie 18
Przedsiębiorstwo realizuje proces przetwarzania o charakterze produkcji sprzężonej. Koszty
całkowite tego procesu miesięcznie wynoszą zł 66 000. Przedsiębiorstwo wytwarza 2 000 kg
produktu "A" (produkt podstawowy) oraz 100 kg produktu "B" i 200 kg produktu "C". Produkt
"B" sprzedawany jest po cenie zbytu 50 zł za kg. Koszt sprzedaży tego wyrobu wynosi zł 1
200. Produkty "C" podlegają zniszczeniu. Koszty transportu i likwidacji 1 kg tego produktu
wynoszą zł 10.
Oblicz koszt jednostkowy produktu podstawowego (w zł).
Wielkość produkcji [kg]
6 000,3 000,10 000,-
Produkty
"X"
"Y"
"Z"
Cena zbytu [zł/kg]
8;
20,36,-
2. Jakie nastąpią zmiany w wysokości jednostkowych kosztów własnych, jeżeli przyjmiemy,
że produkty "X" i "Y" są odpadami produkcyjnymi?
Rachunek kosztów zmiennych
Zadanie 1
Określ charakter kosztu (stały czy zmienny), jeżeli wielkość produkcji i koszty kształtują się
następująco:
Zadanie 19
Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego poniosło w ciągu miesiąca łączne koszty 11 000
tys. zł otrzymując z produkcji:

1 000 kg produktu głównego "A",

1 500 kg produktu głównego "B",

100 kg produktu ubocznego "C",

200 kg produktu ubocznego "D".
W celu przystosowania produktów ubocznych do sprzedaży poniesiono dodatkowe koszty
450 tys. zł. Kalkulowane koszty sprzedaży wynoszą 0,5 tys. zł za 1 kg. Koszty produktów
głównych rozlicza się proporcjonalnie do cen zbytu, które wynoszą odpowiednio (w tys.) 7,50
zł i 15 zł. Ceny zbytu produktów ubocznych wynoszą (w tys.): "C" = 6 zł, "D" = 5 zł.
Skalkulować koszty produktów łącznych.
Zadanie 20
W przedsiębiorstwie przemysłowym z jednego rodzaju surowca wytwarzany jest produkt
główny oraz dwa produkty uboczne. W ciągu okresu sprawozdawczego otrzymano 200 kg
wyrobu głównego oraz 25 kg produktu ubocznego "X" i 12 kg produktu ubocznego "Y".
Na wytworzenie produktów poniesiono koszty w wysokości zł 180 000,-. Produkty uboczne
sprzedawane są: "X" za 100 zł/kg, a "Y" 200 zł/kg. W związku z ich sprzedażą poniesione
zostały dodatkowe koszty w wysokości zł 2 000,
Dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego produktu głównego.
Zadanie 21
Proces wytwórczy w przedsiębiorstwie ma charakter produkcji sprzężonej (łącznej). W
procesie tym powstają równocześnie trzy produkty: "X", "Y", "Z", które przeznacza się do
Produkcja
(w szt.)
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Koszty (w zł):
A
1000
1000
1000
1000
1000
B
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
C
1 000
2 200
3 400
4 600
5 800
D
1 000
1 000
1 200
1 200
1 400
E
1000
1800
2 600
3 400
4 200
Zadanie 2
Określ charakter kosztu i podaj przykład, jeżeli dla poszczególnych rozmiarów produkcji
koszty jednostkowe kształtowały się następująco:
Koszty jednostkowe (w zł) wyrobu:
Produkcja
(w szt.)
A
1
2
3
4
5
B
200
100
66,7
50
40
C
200
200
200
200
200
D
200
100
133,3
100
80
E
200
210
220
230
240
200
190
180
170
160
Na podstawie danych dokonać podziału kosztów na stałe i zmienne.
i B są produkowane na wydziale I, natomiast wyroby C na wydziale II. Poniesione koszty
produkcji i uzyskane przychody ze sprzedaży w maju przedstawia tabela
Produkty
Treść
Razem
A1
A2
B1
B2
C1
C2
1. Przychody ze sprzedaży
300
400
160
240
80
120
1300
w zł
2. Koszty zmienne w zł
180
300
120
160
60
80
900
3. Koszty stałe grup
270
wyrobów w zł
4. Koszty stałe wydziałowe
90
w zł
5. Koszty stałe
35
przedsiębiorstwa w zł
Uwzględniając dane z tabeli ustalić wyniki (marże) brutto w wielostopniowym rachunku
kosztów zmiennych, przy założeniu, że:
1) koszty stałe grup wyrobów rozlicza się proporcjonalnie do kosztów zmiennych,
2) koszty stałe wydziałowe w równych częściach obciążają grupy produktów.
Zadanie 4
Spółka akcyjna produkuje dwa rodzaje długopisów "Alfa" i "Beta", których cena zbytu wynosi
odpowiednio 8 zł i 10 zł. Jednostkowe koszty zmienne kształtują się następująco:
"Alfa"
"Beta"
- materiały bezpośrednie (w zł)
2
3
- wynagrodzenia bezpośrednie (w zł)
3
5
Razem
5
8
W związku z produkcją długopisów poniesiono koszty stałe w wysokości 2 400 zł, które
obciążają wyroby "Alfa" w wysokości 960 zł, a wyroby "Beta" 1440 zł.
W okresie sprawozdawczym sprzedano 1000 sztuk długopisów "Alfa" i 1200 sztuk
długopisów "Beta".
Zgodnie z przedstawionymi danymi:
1) sporządzić rachunek kosztów zmiennych,
2) obliczyć jednostkową marżę pokrycia poszczególnych wyrobów,
Zadanie 6
Spółka akcyjna w okresie sprawozdawczym wyprodukowała 200 sztuk
wyrobów A, z których sprzedano 160 sztuk. Cena sprzedaży 1 sztuki wyrobu A wynosi 220 zł.
Przy produkcji wyrobów A poniesiono następujące koszty:
koszty stałe wytworzenia 2 800 zł
koszty stałe sprzedaży 800 zł
koszty zmienne na jednostkę produktu:
a) materiały bezpośrednie 48 zł
b) płace bezpośrednie 24 zł
c) usługi obce 32 zł
Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik (marżę) brutto:
d) według zasad rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych,
e) porównać i zinterpretować uzyskane wyniki.
Zadanie 3
Koszty oraz ilość przejechanych kilometrów w spółce z o.o. świadczącej usługi transportowe
w I półroczu bieżącego roku przedstawia tabela
Miesiąc
Wielkość produkcji - q
(w km)
Koszty
(w zł)
I
II
III
IV
V
VI
Razem
22
24
18
12
13
18
107
23
25
19
14
15
19
115
Zadanie 4A
Na podstawie danych z zadania 1:
1) obliczyć wynik brutto przyjmując kolejno, że w okresie sprawozdawczym wyprodukowano i
sprzedano:
a) 1000 szt. długopisów "Alfa" i 1500 szt. "Beta",
b) 500 szt. długopisów "Alfa" i 1000 szt. "Beta",
c) 2 000 szt. długopisów "Alfa" i 1500 szt. "Beta",
d) 1000 szt. długopisów "Alfa" i 500 szt. "Beta",
2) ustalić jednostkową marżę pokrycia długopisów "Alfa" i "Beta",
3) na podstawie obliczonej marży pokrycia dokonać wyboru najkorzystniejszego wariantu
sprzedaży.
Zadanie 5
Państwowe przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza trzy rodzaje wyrobów A, B, C. Wyroby A
Zadanie 7
Zakłady przemysłu spożywczego w badanym okresie wyprodukowały 200000 kg słonych
paluszków. W związku z tą produkcją poniesiono następujące koszty:
1. Koszty produkcji 1 kg paluszków wynoszą:
materiały bezpośrednie
20 zł
płace bezpośrednie
10 zł
koszty zakupu 10% od materiałów bezpośrednich
zużycie energii
6 zł
transport sprzedanych produktów
2 zł
2. Koszty produkcji 200 000 kg paluszków za dany miesiąc wynoszą:
koszty wydziałowe
1600 000 zł
koszty zarządu
800 000 zł
koszty sprzedaży
350 000 zł
Z wytworzonej produkcji sprzedano 80%, przy czym cena 1 kg paluszków wynosiła 60 zł.
Na podstawie powyższych danych ustalić:
1) wynik ze sprzedaży w badanym miesiącu w konwencji rachunku kosztów zmiennych i rachunku
kosztów pełnych
2) wynik ze sprzedaży przy założeniu, że całość wyprodukowanych paluszków została
sprzedana,
Zadanie 8
W spółce akcyjnej jest produkowany jeden rodzaj wyrobów. Planowana zdolność produkcyjna
w ciągu miesiąca wynosi 150 sztuk. W poszczególnych miesiącach pierwszego półrocza
wyprodukowano i sprzedano następujące ilości wyrobów:
miesiąc
styczeń
Luty
marzec
kwiecień
Maj
czerwiec
produkcja (w szt.)
150
150
150
150
170
140
sprzedaż (w szt.)
150
120
180
150
140
160
Na początku roku nie stwierdzono zapasu wyrobów gotowych. Cena sprzedaży 1 sztuki
wyrobu wynosi 20 zł, a jednostkowy koszt zmienny 12 zł. Miesięczne koszty stałe produkcji
wynoszą 600 zł, a koszty stałe sprzedaży 200 zł.
Zgodnie z przedstawionymi informacjami ustalić wynik finansowy na podstawie modelu
rachunku kosztów zmiennych oraz rachunku kosztów pełnych.
Zadanie 9
W firmie szyjącej kombinezony robocze jednostkowy koszt zmienny wyniósł w ciągu roku 50
zł, koszty stałe w pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie 20000 zł. Taki sam
poziom koszty stałe osiągnęły w II półroczu. Kombinezony były sprzedawane po cenie zbytu
w wysokości 80 zł.
Rozmiary produkcji i sprzedaży były w ciągu roku następujące:
produkcja (w szt.)
sprzedaż (w szt.)
I półrocze
2 000
1 500
II półrocze
2 000
2 200
Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik ze sprzedaży w wypadku stosowania:
a) rachunku kosztów pełnych,
b) rachunku kosztów zmiennych.
Zadanie 10
Przedsiębiorstwo wytwarza jeden asortyment błon fotograficznych, których jednostkowa cena
sprzedaży wynosi 17 zł, natomiast jednostkowy koszt zmienny 8 zł. Stałe koszty produkcji w
każdym miesiącu wynoszą 40 000 zł.
Normalna miesięczna wielkość produkcji 15 000 sztuk.
Rzeczywiste rozmiary produkcji i sprzedaży na koniec każdego miesiąca w I kwartale
przedstawia tabela
Treść
Styczeń
Luty
Marzec
Wielkość produkcji
15000
16000
12000
Wielkość sprzedaży
14000
14000
15000
Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy stosując rachunek kosztów:
1) pełnych
2) zmiennych,
Zadanie 11
Przychody ze sprzedaży i koszty w spółce produkującej trzy wyroby: B1, B2 i C kształtowały
się w sposób podany w tabeli
Treść
B1
B2
C
Razem
Przychody ze sprzedaży
840 2 520
2 660
6 020
Koszty zmienne
392
840
1 008
2 240
Koszty stałe produktów (amortyzacja)
1 344
Koszty utrzymania gotowości
588
Koszty zarządu
800
Suma kosztów stałych
2 732
Koszty amortyzacji są rozliczane proporcjonalnie do kosztów zmiennych. Koszty utrzymania
gotowości obciążające grupę wyrobów B i C są, rozliczane w stosunku 3:2.
W rachunku kosztów pełnych całość kosztów stałych rozlicza się proporcjonalnie do kosztów
zmiennych.
Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy stosując:
a) jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych,
b) wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych,
c) rachunek kosztów pełnych,
Procesowy rachunek kosztów
Zadanie 12
Stocznia zamierza złożyć ofertę wykonania w I kwartale 2 statków białej floty. W tym celu
opracowuje planową kalkulację za pomocą procesowego rachunku kosztów. Przewiduje się,
że w ciągu I kwartału zostaną poniesione następujące koszty (w zł):
zaopatrzenia materiałowego 560000 (28 dostaw),
technicznego przygotowania produkcji 490000 (245 założeń normatywnych),
obsługi technicznej 380000 (76 stanowisk),
nadzoru technicznego 60000 (150 kontroli),
zarządu 82000
Opracowując ofertę przyjęto następujące założenia:
koszt materiałów bezpośrednich 230 000 zł
koszt płac bezpośrednich z narzutami 172 000 zł
liczba dostaw 12
liczba założeń normatywnych 87
liczba stanowisk roboczych 29
liczba kontroli 64
Koszty zarządu rozlicza się proporcjonalnie do płac bezpośrednich (łączna kwota płac
bezpośrednich 410 000 zł).
Na podstawie przedstawionych danych:
1) dokonać kalkulacji oferty stosując procesowy rachunek kosztów,
2)
ustalić planowany koszt jednego statku.
Zadanie 13
Firma produkująca sprzęt elektroniczny wytwarza, między innymi, magnetofony "Aria" i
magnetowidy „Sonry”. 100 sztuk magnetofonów i 200 sztuk magnetowidów obejmuje
zamówienie spółki handlowej "Player". Odbiorca uzależnił wpłatę zaliczki w wysokości 50%
kosztów zamówienia od przedstawienia szczegółowej kalkulacji.
Firma, stosująca procesowy rachunek kosztów (ABC), planuje w kwartale, w którym ma być
realizowane zamówienie poniesienie następujących kosztów pośrednich:
zaopatrzenia 60 000 zł (200 zamówień),
magazynowych 44 000 zł (2 200 operacji magazynowych),
przygotowania produkcji 130000 zł (650 pozycji w planach),
napraw maszyn produkcyjnych 28 000 zł (1400 maszynogodzin),
energii elektrycznej 82000 zł (41000 kWh),
kontroli technicznej 30 000 zł (600 kontroli),
formowania partii do wysyłki 10 000 zł (50 partii).
Dane dotyczące zamówienia są następujące:
Pozycja kalkulacyjna
"Aria"
„Sonry”
koszt materiałów bezpośrednich (zł/szt.)
200
330
koszt płac bezpośrednich (zł/szt.)
100
180
Na zamówienie, obejmujące 100 szt. magnetofonów i 200 szt. magnetowidów, przypada:
Procesy
"Aria"
„Sonry”
zamówień materiałów
8
12
operacji magazynowych
20
15
pozycji w planach
40
60
maszynogodzin
100
160
kWh
1300
2100
operacji kontrolnych
35
67
partii do wysyłki
2
3
Na podstawie przedstawionych danych, stosując procesowy rachunek kosztów:
ustalić planowany koszt jednostkowy magnetofonu i magnetowidu,
określić przewidywany łączny koszt zamówienia.
Zadanie 14
Firma może otrzymać zlecenie na wykonanie partii 1000 sztuk wyrobów pod warunkiem
przeprowadzenia kalkulacji za pomocą rachunku kosztów pełnych i procesowego rachunku
kosztów. Dane potrzebne do obliczeń są następujące. Firma spodziewa się poniesienia
następujących kosztów:
materiały bezpośrednie
40 000 zł
płace bezpośrednie
22 000 zł
koszty wydziałowe
13 200 zł
Według szacunków 40% kosztów bezpośrednich przypada na zlecenie. W rachunku kosztów
pełnych koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do liczby maszynogodzin. W
nadchodzącym okresie przewiduje się zaangażowanie 800 maszynogodzin, z czego 30%
przypadnie na zlecenie.
W wypadku stosowania procesowego rachunku kosztów struktura kosztów wydziałowych
będzie następująca:
koszty przygotowania produkcji 5 400 zł (10 cykli produkcyjnych, w tym 4 dotyczą
zlecenia),
koszty utrzymana maszyn 2 800 zł (70 roboczogodzin, w tym 20 roboczogodzin
przypada na zlecenie),
koszty nadzoru jakości 2 900 zł (200 kontroli, w tym 80 dotyczy zlecenia),
koszty przemieszczeń materiałów 2100 zł (300 przemieszczeń, w tym 120 przypada na
zlecenie).
Na podstawie przedstawionych danych ustalić, który wariant rachunku kosztów jest
korzystniejszy dla firmy, jeżeli cena jednego wyrobu wynosi 34,50 zł.
Analiza progu rentowności
Zadanie 15
Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wyroby po jednostkowej cenie sprzedaży w wysokości 80
zł za sztukę. Zmienne koszty jednostkowe wyrobu wynoszą 50 zł, natomiast koszty stałe w
skali roku - 15 000 zł. Roczna planowana sprzedaż wyrobów kształtuje się na poziomie 750
sztuk.
Na podstawie powyższych danych obliczyć:
1) przy jakich rozmiarach produkcji jest zapewniona rentowność,
2) ile wyrobów gotowych należy sprzedać, aby osiągnąć zysk w kwocie 3 000 zł,
3) o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby przy 10% podwyżce cen sprzedaży osiągnąć zysk w
kwocie 3 000 zł,
4) jaki będzie próg rentowności, jeżeli koszty stałe wzrosną o 10%,
5) co jest korzystniejsze dla firmy:
a) wynagradzanie sprzedawców w systemie prowizyjnym, w którym prowizja wynosi 10 zł
od sprzedanej sztuki wyrobu (zawiera się ona obecnie w jednostkowym koszcie
zmiennym),
b) wynagradzanie sprzedawców w systemie czasowym, w którym łączny koszt wynagrodzeń
wynosiłby 4 000 zł, jednostkowy koszt zmienny zostałby zmniejszony o 10 zł, natomiast koszty
stałe wzrosłyby o 4 000 zł.
Zadanie 16
W przedsiębiorstwie przemysłowym część kosztów stałych wyodrębniono dla poszczególnych
asortymentów wyrobów, natomiast pozostała część tych kosztów dotyczy całości
przedsiębiorstwa. Obliczyć wartość punktu krytycznego, jeżeli wybrane dane o
produkowanych wyrobach są następujące:
Wyrób A
Wyrób B
- jednostkowa cena sprzedaży (zł/sit.)
40
30
- jednostkowy koszt zmienny (zł/sit.)
20
18
- koszty stałe wyrobów (zł)
8 000
6 000
- koszty stałe przedsiębiorstwa.
5 000
Zadanie 17
W przedsiębiorstwie przemysłowym wykorzystuje się wielostopniowy rachunek kosztów
zmiennych. Ustalić próg rentowności według analizy segmentowej wykorzystując dane
przedstawione w tabeli:
Wyszczególnienie
Asortyment wyrobów
Jednostkowa cena sprzedaży (c)
Jednostkowy koszt zmienny (Kz)
Jednostkowa marża brutto (mb)
Koszty stałe asortymentu (KSa)
Koszty stałe przedsiębiorstwa (KSp)
A
15
11
4
2000
B
20
14
6
5000
C
10
7
3
4000
8000
D
30
22
8
2000
Zadanie 18
W ubiegłym miesiącu marża bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie "KOMETA" wynosiła 30%,
natomiast stopa marży brutto 40%. Próg rentowności wyrażony wartościowo wynosił 10000
zł.
Na podstawie przedstawionych danych obliczyć osiągnięte w ubiegłym miesiącu:
1) przychody ze sprzedaży,
2) koszty stałe,
3) koszty zmienne,
4) zysk.
Zadanie 19
Spółka z o.o. wytwarza cztery podstawowe rodzaje wyrobów. Informacje o produkowanych
wyrobach są przedstawione w tabeli
Wyszczególnienie
M
N
O
P
Cena sprzedaży (zł/szt.)
40
50
30
150
Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.)
30
35
20
100
Współczynnik struktury sprzedaży (%)
20
40
30
10
Koszty stałe w danym okresie wynosiły 10 000 zł. Na podstawie powyższych danych:
1) obliczyć wielkość sprzedaży poszczególnych wyrobów w progu rentowności,
2) ustalić wartość przychodów ze sprzedaży zapewniających uzyskanie punktu
krytycznego.
Zadanie 20
W przedsiębiorstwie "TARTAK" zestawiono następujące informacje dla ustalenia progu
rentowności
Wyszczególnienie
Sprzedaż
Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt.)
Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.)
Koszty stałe (zł)
Na podstawie przedstawionych danych ustalić:
1) punkt rentowności w wyrażeniu wartościowym,
2) strefę bezpieczeństwa,
3) koszty zmienne w punkcie krytycznym,
4) aktualną stopę marży brutto.
Asortyment wyrobu
X
Y
Z
200
300
100
80
50
60
40
15 000
120
80
Zadanie 21
Spółka z o.o. wytwarza jeden asortyment wyrobów. Posiada zdolności produkcyjne
pozwalające wytworzyć miesięcznie 8000 sztuk wyrobów gotowych. Miesięcznie produkuje i
sprzedaje 5 000 sztuk wyrobów, których cena sprzedaży wynosi 110 zł za sztukę. Zmienne
jednostkowe koszty wytwarzania kształtują się na poziomie 40 zł, natomiast koszty stałe w
danym miesiącu wynosiły 300 000 zł.
Analiza rynku wykazała, że przy obniżeniu ceny o 10% możliwe byłoby zwiększenie
sprzedaży o 1500 sztuk. Badania kosztów stałych udowodniły, że można je zmniejszyć o
10000 zł w wypadku utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji i sprzedaży. Nie jest to
jednak możliwe w sytuacji wzrostu produkcji.
Na podstawie przedstawionych założeń ustalić, co byłoby bardziej opłacalne:
1) obniżenie ceny i zwiększenie produkcji,
2) utrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie, ale przy obniżeniu kosztów
stałych.
Analizując przedstawiony problem decyzyjny należy obliczyć w obu wypadkach:
jednostkową marżę brutto wyrobu,
próg rentowności,
przychód i zysk przedsiębiorstwa.
Zadanie 22
Przedsiębiorstwo państwowe produkuje jeden rodzaj wyrobów. Według danych rachunku
kosztów, jednostkowy koszt zmienny wynosi 20 zł za sztukę, natomiast koszty stałe w skali
kwartału - 12000 zł, w tym amortyzacja 2 000 zł. Jednostkowa cena sprzedaży wynosi 30 zł.
Na podstawie przedstawionych danych ustalić:
1) próg rentowności (kosztowy),
2) pieniężny próg rentowności,
3) próg rentowności zapewniający uzyskanie zysku netto w kwocie 1500 zł, jeżeli stawka
podatku dochodowego wynosi 40% (dla uproszczenia).
Zadanie 23
Spółka z o.o. "KINGA" wytwarza jeden rodzaj wyrobów, którego cena sprzedaży wynosi 47 zł
za sztukę, natomiast jednostkowy koszt zmienny 27 zł za sztukę. Koszty stałe w skali
miesiąca wynoszą 28 000 zł, w tym amortyzacja - 3 000 zł.
Na podstawie przedstawionych danych ustalić:
1) pieniężny próg rentowności,
2) próg rentowności w wyrażeniu ilościowym, jeżu firma zakłada osiągnięcie zysku netto w
kwocie 3 000 zł, a stawka podatku dochodowego wynosi 40%.
Zadanie 24
Spółka z o.o. "Gama" wykonuje usługi przewozowe. Dane związane z ich produkcją i
kosztami przedstawia tabela
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Na podstawie przedstawionych danych:
Produkcja w
tkm
1200
1350
1500
1800
1650
Koszty w zł
18 000
19 200
20 200
22 200
21200
-
ustalić koszty stałe i zmienne metodą najwyższego i najniższego punktu,
obliczyć punkt rentowności w wyrażeniu ilościowym, jeżeli planowana cena
sprzedaży jednego tonokilometra (tkm) wynosi 15 zł.
Zadanie 25
Centrala Produktów Naftowych handluje, między innymi, etyliną 98, etyliną bezołowiową oraz
olejem napędowym. Dane związane z handlem tymi towarami w ciągu miesiąca przedstawia
tabela
Pozycje danych
Etylina 98
Etylina
bezołowiowa
35000
30000
1,6
1,2
Olej
napędowy
11000
10000
1
0,8
1. Popyt w litrach
10000
2. Pojemność magazynowa(w litrach)
12000
3. Cena sprzedaży(w zł/l)
1.5
4. Jednostkowy koszt zmienny (w zł/l)
1,2
Koszty stałe w skali miesiąca wynoszą 13 600 zł.
Na podstawie przedstawionych danych ustalić dla poszczególnych towarów próg rentowności
w wyrażeniu ilościowym.
Krótkoterminowe rachunki decyzyjne
Zadanie 26
Przedsiębiorstwo "Bolek i s-ka" produkuje trzy asortymenty wykładzin podłogowych. Stosuje
rachunek kosztów pełnych. Według danych ewidencyjnych produkcję i koszty przedstawia
tabela
Wyszczególnienie
A
B
C
Sprzedaż (m2)
500
800
600
Cena sprzedaży (zł/m2)
100
150
120
Jednostkowy koszt pełny (zł/m2)
80
110
130
Informacje o asortymentach według rachunku kosztów zmiennych:
1. jednostkowe koszty zmienne: A - 70 zł, B - 105 zł, C - 80 zł,
2. koszty stałe - 39 000 zł.
Na podstawie przedstawionych danych ustalić:
1. przychody, koszty i zysk w konwencji rachunku kosztów pełnych,
2. przychody, koszty i zysk w konwencji rachunku kosztów zmiennych,
3. przychody, koszty i zysk w konwencji rachunku kosztów zmiennych, jeżeli firma
zrezygnuje z produkcji asortymentu C i zwiększy produkcję asortymentu A o 600
m2.
Zadanie 27
Przedsiębiorstwo może produkować trzy asortymenty wyrobów: "A", "B", "C". Miesięczne
zdolności produkcyjne wynoszą 1000 maszynogodzin (mh). Analiza rynku wykazała
ograniczenia ze strony popytu, które wynoszą dla asortymentu
A - 2 500 szt., B - 3 000 szt., C - 4 500 szt. Podstawowe informacje o asortymentach ilustruje
tabela
Wyszczególnienie
A
B
C
Jednostkowa cena sprzedaży (w zł)
82
94
53
Jednostkowy koszt zmienny (w zł)
43
61
33
Norma czasu wytwarzania (w mh)
0,5
0,4
0,2
Koszty stałe wynoszą 80 000 zł.
Na podstawie powyższych danych określić, który asortyment firma powinna produkować w
celu uzyskania maksymalnego zysku.
Zadanie 28
Przedsiębiorstwo wytwarza dwa rodzaje wyrobów A i B. Ceny sprzedaży wyrobów wynoszą
odpowiednio: 100 zł i 120 zł za sztukę, natomiast jednostkowe koszty zostały skalkulowane
na poziomie: 60 zł i 80 zł. Produkcja jest ograniczona posiadanymi czynnikami produkcji, co
ilustruje tabela
Zużycie na jednostkę
Posiadany
wyrobu
Wyszczególnienie
zapas
A
B
Materiały podstawowe (kg)
2
4
10000
Maszynogodziny (mh)
2
1
6000
Na podstawie przedstawionych danych ustalić, przy jakich rozmiarach produkcji zysk jest
maksymalny.
Zadanie 29
Przedsiębiorstwo "GAMA" zamierza produkować proszek do prania w ilości 40 000 kg. Firma
wysłała oferty do kontrahentów w celu opracowania i wdrożenia technologii produkcyjnej.
Otrzymała dwie oferty, których założenia może zaakceptować. Na podstawie otrzymanych
ofert przedsiębiorstwo ustaliło planowane wielkości, które są przedstawione w tabeli 12.12.
Treść
Oferta I
Oferta II
Jednostkowe koszty zmienne (zł/kg)
2,5
2,7
Koszty stałe w skali kwartału (zł)
28 000
18 000
Wykorzystując przeprowadzone obliczenia stwierdzono, że optymalną ceną sprzedaży
proszku będzie cena w wysokości 3,2 zł/kg.
Na podstawie przedstawionych danych dokonać wyboru wariantu technologicznego.
Zadanie 30
Przedsiębiorstwo "Plastchem" wytwarza opakowania z tworzyw sztucznych. Z uwagi na brak
zapotrzebowania na wytwarzane wyroby zakład posiada wolne moce produkcyjne. Właściciel
firmy "GIGANT" spółka z o.o. złożył zamówienie na produkcję opakowań do śledzi.
Zamówienie opiewa na produkcję 10000 sztuk opakowań po cenie 1 zł za sztukę. Obecnie
cena ustalona przez przedsiębiorstwo "Plastchem" według metody "Koszt plus" wynosi 1,20
zł za sztukę, natomiast zmienny koszt jednostkowy - 0,8 zł za sztukę.
Na podstawie przedstawionych danych zdecydować, czy przedsiębiorstwo "Plastchem"
powinno przyjąć dodatkowe zamówienie, jeżeli informacje dotyczące wyniku finansowego za
ubiegły miesiąc są następujące:
I.
Przychody ze sprzedaży wyrobów
21000
II.
Koszty uzyskania przychodów:
20 800
1. Koszt wytworzenia wyrobów
16 000
2. Koszty zarządu
3 000
3. Koszty sprzedaży
1800
III.
Zysk (I - II)
200
Zadanie 31
Spółka z o.o. "BIMAJ" zajmuje się produkcją odzieży roboczej. Obecny popyt nie gwarantuje
pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Firma zastanawia się nad przyjęciem
dodatkowych ofert:
I - produkcja 5 000 par rękawic roboczych,
II - produkcja 10000 sztuk fartuchów drelichowych,
III - produkcja 8 000 sztuk czepków ochronnych typu "Ekspedient".
Oferta I nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów stałych. Przyjęcie oferty II spowoduje
poniesienie dodatkowych kosztów stałych w kwocie 32000 zł. Dla oferty III dodatkowe koszty
stałe wyniosą 12000 zł.
Pozostałe dane przedstawia tabela:
Wyszczególnienie
Rękawice
robocze
Fartuchy
drelichowe
Czepki
ochronne
Jednostkowe koszty zmienne (zł/szt.)
14
29
8
Obecne ceny sprzedaży (zł/szt.)
17
40
10
Na podstawie danych zdecydować, czy firma powinna przyjąć dodatkowe zamówienia, jeżeli
ceny sprzedaży w wypadku poszczególnych ofert ulegną zmniejszeniu odpowiednio o: 10%,
20%, 5%.
Zadanie 32
Spółka z o.o. "KOSMETYK" w Stargardzie Szczecińskim produkuje kremy ochronne.
Opakowania do kremów są dostarczane przez firmę "Plastyk" w cenie 0,20 zł za sztukę.
Przedsiębiorstwo zastanawia się nad rozpoczęciem własnej produkcji opakowań, gdyż w skali
miesiąca zużywa ich 50 000 sztuk. Opracowano plan kosztów związanych z produkcją
opakowań (dane w zł dla 1000 sztuk):
materiały bezpośrednie
100 zł
płace bezpośrednie
50 zł
inne koszty bezpośrednie
20 zł
koszty wydziałowe
20 zł
razem:
190 zł
Do podstawowych kosztów stałych zaliczono amortyzację i koszty utrzymania w gotowości
maszyn produkcyjnych (wtryskarki, formy) oraz hali produkcyjnej, która powstanie w wyniku
adaptacji magazynu. Oszacowane koszty stałe wyniosą 3 000 zł.
Na podstawie przedstawionych danych:
1) zdecydować, czy nadal kupować, czy też rozpocząć wytwarzanie opakowań do kremów
ochronnych,
2) ustalić, przy jakich rozmiarach produkcji nastąpi zrównanie kosztów nabycia z kosztami
własnej produkcji,
3) określić, jakie rozmiary produkcji przesądzą o podjęciu własnej produkcji.
Budżetowanie
Zadanie 33
Budżet kosztów wydziału podstawowego dla produkcji 1000 sztuk wyrobu X przedstawia
tabela:
Pozycje kosztów
1. Materiały bezpośrednie
2. Płace bezpośrednie i świadczenia na rzecz
pracowników
3. Płace i świadczenia na rzecz pracowników
pośrednio produkcyjnych
Wskaźnik
zmienności
kosztów
Wartość
kosztów
(w zł)
1,0
5000
1,0
4 500
0,6
2 000
4. Płace i świadczenia na rzecz pracowników
0
1000
administracji
5. Zużycie energii i paliwa
0,4
1000
6. Amortyzacja
0
2 000
7. Remonty
0,5
1000
8. Pozostałe koszty
0
500
Na podstawie przedstawionych danych sporządzić elastyczny budżet kosztów dla produkcji
1500 sztuk wyrobu X.
Zadanie 34
Łączne koszty produkcji 10 000 sztuk wyrobu A wynosiły 20 000 zł. Wskaźnik zmienności
kosztów równa się 0,8. Określić jakie będą koszty, jeżeli produkcja będzie wynosiła 11000
sztuk wyrobu A.
Zadanie 35
W spółce "KHG" przychody ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach kształtowały się
następująco:
styczeń
10 000 zł,
luty
12 000 zł,
marzec
11000 zł,
kwiecień
14 000 zł.
Szacowany sposób regulacji należności przedstawia następujące zestawienie:
30% wartość sprzedaży danego miesiąca - sprzedaż gotówkowa,
40% wartość sprzedaży danego miesiąca - spłata należności po miesiącu,
20% wartości sprzedaży danego miesiąca - spłata należności po dwóch
miesiącach,
10% wartość sprzedaży danego miesiąca - spłata należności po trzech miesiącach.
Na podstawie przedstawionych danych ustalić wartość wpływów ze sprzedaży IV
Download