rachunek kosztów zmiennych (częściowych)

advertisement
RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH
Zadanie 1
Firma „Skowronek” produkująca lampy otrzymała zamówienie na 4 000 szt. lamp. Cena została ustalona na 120 zł za
sztukę. Ustal pożądany zysk z realizacji zamówienia, wiedząc, że średnia rentowność sprzedaży kształtuje się na
poziomie 15 %, oraz koszt docelowy.
Zadanie 2
Przedsiębiorstwo Perełka zastanawia się nad wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Przewidywany popyt produkt
wyniesie 50 000 szt. Średnia cena, jaką można uzyskać wynosi 400 zł. Przewiduje się, że produkcja nowego produktu
będzie zaangażowanie aktywów o wartości 9 000 000 zł. Oczekiwana stopa zwrotu ma wynosić 30%.
1) Jaki wynik musi osiągnąć przedsiębiorstwo, aby uzyskać zakładaną stopę zwrotu?
2) Jaką marżę w związku z tym powinno osiągnąć przedsiębiorstwo na jednej sztuce produktu?
3) Ile wynosi koszt docelowy?
Zadanie 3 (P. Sz.)
W fabryce samochodów podjęto prace nad wdrożeniem nowego modelu samochodu. Ustalono, że cena sprzedaży
powinna kształtować się na poziomie 42 000 zł. Oczekiwany zysk jednostkowy wynosi 5 000 zł. Kalkulacja bieżącego
kosztu wytworzenia (koszt możliwy do osiągnięcia na daną chwilę, w danych warunkach) przedstawia się następująco:
- materiały bezpośrednie 28 000 zł,
- wynagrodzenia bezpośrednie z narzutami 800 zł
- inne koszty bezpośrednie 2 000 zł
- koszty wydziałowe 5 000 zł
- koszty ogólno zakładowe 3 000 zł.
1. Ustal wartość kosztu dopuszczalnego.
2. Ustal wartość kosztu docelowego.
3. Zaproponuj działania, które mogą wpłynąć na osiągnięcie kosztu docelowego.
(Uwaga: Koszt docelowy ustala się poprzez porównanie kosztu bieżącego z kosztem dopuszczalnym. Jeżeli koszt
dopuszczalny jest niższy od bieżącego, to koszt docelowy jest równy kosztowi dopuszczalnemu. Jeżeli koszt
dopuszczalny jest wyższy od bieżącego, to koszt docelowy jest równy kosztowi bieżącemu).
Zadanie 4 (P.Sz.)
W pewnym przedsiębiorstwie podjęto prace projektowe nad nowym typem telewizora. Jednostka wykorzystuje rachunek
kosztów działań. Dane dotyczące kosztów produkcji przedstawia tabela.
Koszty bezpośrednie
Wyszczególnienie
Po uruchomieniu produkcji
dotychczasowe
telewizora nowego typu
Materiały bezpośrednie
1 700 000
2 900 000
Wynagrodzenia bezpośrednie
500 000
650 000
Koszty pośrednie ogółem (koszty działań) (zł)
Przygotowanie techniczne produkcji
40 000
Magazynowanie materiałów
120 000
Magazynowanie wyrobów
80 000
Kontrola produkcji
300 000
Prowadzenie rachunkowości
60 000
Organizacja reklamy publicznej
800 000
Miary działań
ogółem
dotyczące nowych telewizorów
Czas trwania przygotowania produkcji (h)
50
10
Liczba faktur
30 000
15 000
Liczba kontroli
60 000
10 000
2
Powierzchnia składowania materiałów (m )
100
50
Liczba potencjalnych klientów
100 000
10 000
Liczba wyrobów przyjętych z produkcji (szt.)
20 000
5 000
Docelowa cena sprzedaży wyniesie 550 zł, a zakładana marża zysku 200 zł. Planowana wielkość sprzedaży w skali
miesiąca to 5000 sztuk telewizorów.
1. Ustal wartość kosztu dopuszczalnego.
2. Ustal wartość jednostkowego kosztu bieżącego.
3. Ustal wartość kosztu docelowego.
(Uwaga: Należy dobrać odpowiednie mierniki do procesów)
RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW
Zadanie 1 (M.P, K.G.Ś)
Z planowanych do sprzedaży w ciągu dwóch lat 100 000 szt. słuchawek bezprzewodowych, przedsiębiorstwo zamierza
sprzedać 30 000 szt. w roku 2009 i 70 000 szt. w roku 2010. Prace nad produktem rozpoczną się w 2008 roku, a jego
wdrożenie do sprzedaży planowane jest na 2009 rok. W roku 2011 konieczne będzie wprowadzenie nowego modelu i
zlikwidowanie zbędnych aktywów związanych z wycofywaną produkcją.
Planowane koszty związane z produkcją są następujące:
- prace badawcze 1 300 000 zł (nie podlegają amortyzacji)
- prace rozwojowe 500 000 zł (nie podlegają amortyzacji)
- koszty produkcji 100 000 szt. x 10 zł/szt. = ……………..
- koszty dystrybucji 100 000 szt. x 12 zł/szt. = ……………..
- koszty napraw gwarancyjnych 100 000 szt. x 5 zł/szt. = ……………..*
- koszty likwidacji niewykorzystanych aktywów 500 000 zł
* na rok 2009 przypada 25% napraw, rok 2010 – 50% i 25% na rok 2011.
1. Ustalić koszty całkowite cyklu życia produktu przez cały okres cyklu życia oraz odpowiadający mu koszt jednostkowy.
2. Ustalić koszty całkowite i jednostkowe przypadające na poszczególne lata cyklu życia produktu.
Zadanie 2 (E. N.)
Przedsiębiorstwo rozważa wprowadzenie na rynek nowego typu produktu. Jego cykl życia został ustalony na 4 lata.
Planowana wielkość sprzedaży w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
I rok – 800 szt.
II rok – 2800 szt.
III rok – 3200 szt.
IV rok – 1200 szt.
Cena sprzedaży wyniesie 1150 zł/szt.
Przed rozpoczęciem produkcji wyrobu i jego sprzedaży będą poniesione koszty w wysokości
- koszty projektowania 250 000 zł
- koszty dokumentacji 40 000 zł
- koszty badań rynku 300 000 zł
- koszty reklamy 80 000 zł.
Koszty poniesione w fazie produkcyjnej zostały uznane za koszty stałe w poszczególnych latach: jednostkowy koszt
zmienny jest stały i został oszacowany na poziomie 400 zł/szt., natomiast pozostałe koszty fazy produkcyjnej są kosztami
stałymi okresów i wynoszą:
- stałe koszty pośrednie produkcji 150 000 zł/rok
- koszty sprzedaży 200 000 zł/rok
- koszty ogólnego zarządu 280 00o zł/rok
Oszacowano także koszty fazy poprodukcyjnej, które wynoszą:
- koszty likwidacji 120 000 zł
- koszty recyclingu 140 000 zł
Ustalić:
- koszty cyklu życia wyrobu oraz ocenić jego rentowność w całym cyklu życia produktów.
Zadanie 3
Koszty całkowite oraz rozmiary produkcji w przekroju całego cyklu życia produktu (nowy model obuwia) ujęto w tabeli:
Rok
Faza cyklu życia produktu
Koszty całkowite
Rozmiary produkcji
I
Projektowanie produktu
200 000
II
Projektowanie produktu
700 000
III
Wprowadzenie na rynek
1 370 000
63 000
IV
Wzrostu
1 420 000
65 000
V
Wzrostu
1 470 000
67 000
VI
Dojrzałości
1 530 000
70 000
VII
Dojrzałości
1 600 000
74 000
VIII
Schyłku
1 500 000
68 000
IX
Likwidacji
80 000
1. Ustal sztuk produktów powinna wyprodukować i sprzedać firma, aby pokryć koszty całego cyklu życia produktu.
Jednostkowa cena sprzedaży według badań rynkowych powinna kształtować się na poziomie 27 zł.
2. Wykorzystując metodę najwyższego i najniższego punktu, ustal koszty zmienne i koszty stałe w przekroju
wszystkich miesięcy cyklu życia badanego produktu.
Zadanie 4
Firma „Peirwiastek” zamierza wprowadzić na rynek nowy produkt. Menedżerowie rozpatrują przyjęcie jednego z dwóch
wariantów produkcji, które różnią się między sobą jakością materiałów, a tym samym jakością wyrobu gotowego. Cykl
życia wyrobów oszacowany został na 10 lat. Według badań rynkowych w ciągu całego cyklu życia wyrobu firma
powinna sprzedać ich około 100 000 szt., natomiast jednostkowa cena sprzedaży powinna kształtować się na poziomie:
 w przypadku wykorzystania materiałów niższej jakości 103 zł (wariant II),
 w przypadku zastosowania materiałów wyższej jakości 121 zł (wariant I).
Przewidywana struktura kosztów cyklu życia foteli wypoczynkowych została ujęta w tabeli.
Okres (faza)
Wariant I
Wariant II
Przedrynkowy (projektowanie produku
- badania rynku
525 000
525 000
- projektowanie
170 000
170 000
- testowanie
725 000
875 000
Rynkowy ( wprowadzenie na rynek, wzrost, dojrzałość, schyłek)
- promocja, reklama
575 000
500 000
- wytwarzanie
6 250 000
5 250 000
- dystrybucja
375 000
350 000
- zmiany wzornictwa
150 000
150 000
- naprawy gwarancyjne
175 000
500 000
- zwroty
12 500
75 000
Postrynkowy (likwidacja)
- naprawy gwarancyjne
125 000
450 000
- dezinwestycja majątku produkcyjnego
50 000
50 000
Na podstawie kosztów cyklu życia produktów ustal, który wariant produkcji powinna przyjąć firma.
Download