1) wymień istotne różnice między mikroekonomią a

advertisement
1
1) WYMIEŃ ISTOTNE RÓŻNICE MIĘDZY MIKROEKONOMIĄ A MAKROEKONOMIĄ. ...............................4
2) JAKIE SĄ PODSTAWOWE PROBLEMY MAKROEKONOMII ; .........................................................................4
3) OMÓWIĆ PODSTAWOWE INSTRUMENTY POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ ....................................4
4) OMÓW POJĘCIE PRODUKTU NARODOWEGO I KRAJOWEGO BRUTTO I NETTO .................................4
5) OMÓW RÓŻNE POJĘCIA DOCHODU NARODOWEGO .....................................................................................4
6) OMÓWIĆ BEZPOŚREDNIE NARZĘDZIA POLITYKI FISKALNEJ ..................................................................5
7) JAKIE SĄ SPOSOBY I OGRANICZENIA POŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA POLITYKI FISKALNEJ5
8) OMÓWIĆ WPŁYW PODATKU NA RÓWNOWAGĘ DOCHODU ........................................................................5
9) SCHARAKTERYZUJ POJĘCIE PODATEK, SYSTEM PODATKOWY ORAZ WYMIEŃ RODZAJE
PODATKÓW ........................................................................................................................................................................5
10) JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA POWIĘKSZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO................................5
11) NA CZYM POLEGA AKTYWNA POLITYKA FISKALNA, A NA CZYM PASYWNA .....................................6
12) CO TO JEST DŁUG PUBLICZNY I JAKIE SĄ JEGO STRONY POZYTYWNE I NEGATYWNE ...............6
13) JAKI JEST WPŁYW HANDLU ZAGRANICZNEGO NA RÓWNOWAGĘ DOCHODU..................................6
14) CO TO JEST PIENIĄDZ I JAKIE SĄ JEGO FUNKCJE ......................................................................................6
15) OMÓWIĆ FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO ...................................................................................................6
16) WYMIEŃ CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POPYT ..................................................................................................6
17) NA CZYM POLEGA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POPYTEM A CENĄ .....................................................................7
18) NA CZYM POLEGA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY CENĄ A PODAŻĄ. .......................................................................7
19) CO TO JEST CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I JEJ ZNACZENIE EKONOMICZNE .........................7
20) CO TO JEST CENOWA ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY ...........................................................................................7
21) CO TO JEST ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA ...................................................................................................8
22) CO TO JEST KONKURENCJA DOSKONAŁA .......................................................................................................8
23) CO TO JEST KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA ...............................................................................................8
24) CO TO JEST MONOPOL ABSOLUTNY .................................................................................................................8
25) CO TO JEST MONOPOL NATURALNY .................................................................................................................8
26) CO TO JEST PLACA REALNA .................................................................................................................................9
2
27) CO TO JEST NADWYŻKA KONSUMENTA ..........................................................................................................9
28) CO TO JEST TEORIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ............................................................9
29) CO TO JEST BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA ....................................................................................................9
30) CO TO JEST RACHUNEK WYNIKÓW ..................................................................................................................9
31) CO TO JEST ANALIZA WSKAŹNIKOWA BILANSU .........................................................................................9
32) CO TO JEST PRÓG RENTOWNOŚTI PRZEDSIĘBIORSTWA ........................................................................9
33) STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY I MARKETING .................................................................................9
34) TEORIA RACJONALNEGO ZACHOWANIA SIĘ KONSUMENTA .................................................................10
35) CO TO JEST POJĘCIE UŻYTECZNOŚCI ............................................................................................................10
36) CO TO JEST CENA MINIMALNA I MAKSYMALNA ........................................................................................10
37) CO TO JEST AKCJA.................................................................................................................................................10
38) CO TO SĄ AKTYWA ................................................................................................................................................10
39) CO TO JEST BANK ..................................................................................................................................................11
40) CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO ..................................................................................................................11
41) CO TO SĄ OBLIGACJE ...........................................................................................................................................11
42) CO NAZYWAMY BUDŻETEM ...............................................................................................................................11
43) CO TO JEST WAHANIE KONIUNKTURALNE W GOSPODARCE ................................................................11
44) WYMIEŃ 4 PODSTAWOWE FAZY CYKLU KONIUNKTURALNEGO ..........................................................11
45) INFLACJA, RODZAJE INFLACJI .........................................................................................................................12
46) BEZROBOCIE, RODZAJE BEZROBOCIA ..........................................................................................................12
47) STOPA BEZROBOCIA ............................................................................................................................................12
48) WYMIEŃ PRZYCZYNY INFLACJI ......................................................................................................................12
49) CO TO JEST BILANS PŁATNICZY KRAJU ........................................................................................................12
50) CO TO JEST BILANS HANDLOWY .....................................................................................................................13
51) CO TO JEST BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH ...............................................................................................13
52) CO TO JEST BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH ......................................................................................13
3
53) CO TO JEST NADWYŻKA BILANSU OBROTÓW BIEŻĄCYCH ....................................................................13
54) CO TO SĄ REZERWY DEWIZOWE .....................................................................................................................13
55) CO TO JEST KURS WALUT ...................................................................................................................................13
56) CO TO JEST WYMIENIALNOŚĆ WEWNĘTRZNA ...........................................................................................13
57) CO TO JEST WYMIENIALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA ............................................................................................13
58) NA CZYM POLEGA DEWALUACJA .....................................................................................................................13
59) CO TO JEST REWALUACJA ..................................................................................................................................14
60) CO TO JEST WZROST GOSPODARCZY ............................................................................................................14
61) CO TO JEST ROZWÓJ GOSPODARCZY ............................................................................................................14
62) 3 WARIANTY ROZWOJU GOSPODARCZEGO RP-RZECZPOSPOLITA 16.IV.99R. .............................14
63) PORÓWNANIE NAPLYWU OBCEGO KAPITELU - RZECZPOSPOLITA 30.03.99R. .............................15
4
1) Wymień istotne różnice między
mikroekonomią a makroekonomią.
Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania
indywidualnych podmiotów gospodarczych, kładzie
nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych.
Makroekonomia zajmuje się badaniem
funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki
narodowej. Bada zależności między takimi
agregatami jak: dochód narodowy, wydatki na
konsumpcję, wydatki na inwestycje, oszczędności,
dochody i wydatki budżetu państwa, bilans
handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż
pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary
zatrudnienia i bezrobocia w kraju. Inaczej mówiąc
bada funkcjonowanie gospodarki kraju jako całości.
2) Jakie są podstawowe problemy
makroekonomii ;
Głównymi problemami makroekonomii są:
Niepełne wykorzystanie istniejących
zdolności produkcyjnych.
Zmniejszenie bezrobocia
Obniżenie stopy inflacji
Zmniejszenie nadmiernych
rozpiętości w podziale dochodów
3) Omówić podstawowe instrumenty polityki
makroekonomicznej
Podstawowymi instrumentami polityki
makroekonomicznej są:
Wysokość stawek
podatkowych
ustalanie wysokości stopy
procentowej
ustalanie wysokości ceł
ustalanie cen urzędowych
wybranych dóbr ( cena skupu
żywca )
4) Omów pojęcie produktu narodowego i
krajowego brutto i netto
Produkt krajowy brutto (PKB) -jest to suma wartości
wszystkich produktów i usług finalnych
wytworzonych w danym kraju w danym roku. Równa
się sumie wartości dodanej, wytworzonej we
wszystkich zakładach produkcyjnych w danym kraju
w ciągu roku.
Produkt krajowy netto ( PKN) - jest to produkt
krajowy brutto po potraceniu rocznego zużycia
kapitału trwałego, czyli rocznej amortyzacji.
Produkt narodowy brutto ( PNB) - równa się
produktowi krajowemu brutto powiększonemu o
dochody czynników produkcji z zagranicy netto.
Inaczej mówiąc jest miernikiem całkowitych
dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju
powiększonych o dochody netto z tytułu własności
za granicą. Dochody netto są
różnicą między dochodami otrzymanymi z tytułu
własności za granicą, a dochodami wypłaconymi z
tytułu własności cudzoziemcom.
Produkt narodowy netto (PNN) - równa się
produktowi narodowemu brutto po odjęciu
amortyzacji kapitału trwałego. Jest miarą szybkości
zmniejszania się wartości istniejącego w kraju
zasobu kapitału trwałego w danym okresie,
będącego wynikiem jego fizycznego lub
ekonomicznego zużycia.
5) Omów różne pojęcia dochodu narodowego
Dochód narodowy obejmuje wszystkie dobra i usługi
finalne wytworzone w każdej gospodarce narodowej
w ciągu roku. Dochód narodowy może być wyrażony
jedynie w jednostkach wartościowych.
Rodzaje dochodu narodowego:
DNCW- dochód narodowy wg cen czynników
wytwórczych -jest mniejszy od PNN p wartość
podatków pośrednich. Suma podatków pośrednich
stanowi korektę w stosunku do PNN wyrażonego w
cenach rynkowych.
Podatki pośrednie nie są bowiem częścią składową
DNCW. Do DNCW zalicza się:
wynagrodzenia pracowników, renty
z tytułu dzierżawy, czynsze z tytułu
najmu, zyski z kapitału oraz
dochody z pracy na własny
rachunek.
ODL - osobisty dochód ludności -jest częścią DNCW,
która pozostaje po potrąceniu nie rozdzielonych
zysków, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa
i spłaceniu podatku od dochodów do budżetu
państwa. Jest on jednocześnie powiększony o różne
transfery z budżetu państwa na rzecz ludności
(emerytury, stypendia, zasiłki, wydatki na opiekę
socjalną)
DDL - dyspozycyjny dochód ludności - otrzymujemy
przez odjęcie od OUL podatków bezpośrednich i
podobnych Opłat. Reprezentuje potencjalną siłę
5
nabywczą społeczeństwa.
6) Omówić bezpośrednie narzędzia polityki
fiskalnej
Polityka fiskalna obejmuje wszystkie posunięcia
rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w
celu uzyskania kontroli i wywarcia wpływu na
podział dochodów oraz na ogólny poziom aktywności
gospodarczej w kraju. Bezpośrednimi narzędziami
polityki fiskalnej są:

zwiększenie lub ograniczenie
wydatków budżetowych na
konkretne cele ( np; roboty
publiczne)

zmiana stawek i zasad
opodatkowania ( podatki
dochodowe od osób fizycznych i
osób prawnych stanowią

główne źródło dochodu budżetu)

poza podatkami budżet ma
również wpływy z prywatyzacji,
cła i zysku NBP .

zmiana zasad
subwencjonowania
przedsiębiorstw

określenie sposobu, zakresu i
terminu jakie instrumenty
zostaną wykorzystane
7) Jakie są sposoby i ograniczenia
pośredniego oddziaływania polityki fiskalnej




zerowa stawka VAT, zwolnieniami z
podatku od wartości dodanej objęte są
m.in. ubezpieczenia, przejazdy
komunikacją miejską, nauka
wprowadzenie ceł zaporowych na
towary importowane
.
likwidacja ulg i odpisów w ramach
odliczenia z dochodu rocznego
stosowanie ulg mieszkaniowych w celu
pobudzenia budownictwa
8) Omówić wpływ podatku na równowagę
dochodu
Podstawowym źródłem finansowania budżetu
państwa są podatki bezpośrednie, płacone od
dochodów osób fizycznych oraz od dochodów
przedsiębiorstw. Wydawać by się mogło, że wzrost
stopy podatkowej zwiększy wpływy do budżetu
państwa, co poprawi sytuację finansów publicznych.
Nie zawsze jednak wzrost stopy podatkowej jest
korzystny. Zbyt wysokie podatki powodują często
reakcję ze strony pracodawców i pracowników
polegającą na szukaniu sposobów uniknięcia
płacenia podatków lub szukania takich sposobów
zarobkowania, gdzie podatki będą jak najniższe. Przy
niskich stopach opodatkowania przedsiębiorcy
wykazują większą skłonność do inwestowania i
wzrostu produkcji, a pracownicy nie starają się
unikać płacenia podatków i nie podejmują
nielegalnej działalności.
9) Scharakteryzuj pojęcie podatek, system
podatkowy oraz wymień rodzaje podatków
Podatkiem nazywamy przymusowe, bezzwrotne
nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazane przez
podatnika na rzecz budżety państwa, miasta czy
gminy. Podstawą pobierania podatku są
obowiązujące przepisy prawa, a podatnikiem może
być osoba fizyczna lub prawna.
Głównym źródłem wpływów budżetowych podatki
bezpośrednie, płacone od dochodów przedsiębiorstw
i dochodów indywidualnych ludności oraz podatki
pośrednie płacone za pośrednictwem cen przy
nabywaniu dóbr i usług.
Rodzaje podatków - akcyzowy, VAT, graniczny,
dochodowy, obrotowy, netto , bezpośredni i
pośredni
Polityka podatkowa powinna wynikać z kilku
podstawowych zasad:
a) sposób płacenia podatków powinien być wygodny
dla podatników
b) koszty poboru podatków powinny być niskie
c) podatki nie powinny niszczyć motywacji podatnika
do zwiększenia jego aktywności gospodarczej.
d) ludzie muszą z góry wiedzieć jakie podatki będą
musieli zapłacić w danym roku.
10) Jakie czynniki wpływają na powiększenie
deficytu budżetowego
Deficyt może wynikać z nadmiernych wydatków
budżetowych, bądź też niskich dochodów, ze
sposobu uchwalenia budżetu w systemie
parlamentarnym.
Innymi przyczynami deficytu są również:
wzrost funduszy płac a spadek
wartości produkcji
szara strefa i unikanie płacenia
podatków,
6
-
przewaga importu nad eksportem,
cło .zaporowe na towary
eksportowane i dumping.
11) Na czym polega aktywna polityka
fiskalna, a na czym pasywna
Aktywna polityka fiskalna polega na podejmowaniu
takich decyzji, dotyczących zmian dochodów i
wydatków budżetowych, które pozwalają osiągnąć w
danej sytuacji cele gospodarcze. Polega na
świadomym interwencjonizmie wymagającym
uzasadnionego podejmowania decyzji o
wykorzystaniu konkretnych instrumentów fiskalnych
jak:
- zwiększeniu lub ograniczeniu wydatków
budżetowych na konkretne cele
- zmianie stawek i zasad opodatkowania
- zmianie zasad subwencjonowania przedsiębiorstw
-określenie sposobu, zakresu i terminu, w jakim
instrumenty te zostaną wykorzystane
Decyzje takie prowadzą z reguły do wzrostu udziału
wydatków budżetowych w dochodzie narodowym i
napotykają krytykę ze strony zwolenników liberalnej
polityki budżetowej przeciwstawiającej się
nadmiernemu rozszerzaniu roli państwa w
gospodarce, w manipulowaniu podatkami i
wydatkami budżetowymi. Istotną
słabością aktywnej polityki fiskalne jest także
to, że decyzje dotyczące korygowania polityki
fiskalnej wymagają zmian w trakcie realizacji
programów budżetowych, prowadzi to do opóźnień
w działaniu tych instrumentów.
Pasywna polityka fiskalna polega na właściwym
wykorzystaniu instrumentów oraz na zmianie
poziomu dochodu narodowego i innych wielkości
ekonomicznych.
12) Co to jest dług publiczny i jakie są jego
strony pozytywne i negatywne
Dług publiczny jest to całkowita kwota zadłużenia
rządu w formie należnej zapłaty z tytułu
sprzedanych papierów wartościowych skarbu
państwa w celu pokrycia deficytu budżetu.
Stroną pozytywną zaciągnięcia długu jest możliwość
pokrycia deficytu budżetu a negatywną konieczność
jego spłaty w przyszłości i dodatkowe obciążenie
budżetu odsetkami.
13) Jaki jest wpływ handlu zagranicznego na
równowagę dochodu
W przypadku równowagi krótkookresowej
kształtującej się na niskim poziomie, tj. przy
wysokiej stopie bezrobocia i niskim wykorzystaniu
zdolności produkcyjnych wszelki wzrost popytu na
nasze wyroby ze strony zagranicy, zwłaszcza tak
duży, że daje nadwyżkę eksportu nad importem
powoduje wzrost naszej produkcji,
wzrost zatrudnienia, zmniejszenie nie
wykorzystanych zdolności produkcyjnych i
podniesienie ogólnej równowagi na wyższy poziom
PKB.
14) Co to jest pieniądz i jakie są jego funkcje
Pieniądz to wszelkiego rodzaju środki wymiany,
środki płatnicze, których zdolność do zapłaty jest
nieograniczona. Jego funkcje to:
a) miernik wartości
b) środek wymiany
c) środek płatniczy
d) instrument tezauryzacji (gromadzenie zasobu
pieniądza jako skarbu)
15) Omówić funkcje Banku Centralnego
Główną rolę w państwie odgrywa Bank Centralny.
Do Banku Centralnego należy:
wyłączne prawo emisji
pieniądza,
regulowanie obiegu
gotówkowego i pieniądza
kredytowego,
obsługa kasowa aparatu
państwa.
Centralnym bankiem oraz centralną instytucją
kredytową jest NBP. Pełni on następujące funkcje:
emituje pieniądze
.
udziela kredytów jednostkom
gospodarczym
wykonuje obsługę kasową i
rozliczeniową budżetu państwa
prowadzi rachunki bankowe i
kontroluje inne banki
16) Wymień czynniki kształtujące popyt
Do zasadniczych czynników kształtujących popyt
można zaliczyć:
Potrzeby - stanowią elementarny czynnik
kształtujący popyt; możliwość ich zaspokojenia jest
7
ograniczona przez osiągany dochód i ceny towarów
Dochód- wyznacza granicę, do jakiej możemy sobie
pozwolić na zaspokojenie
naszych potrzeb; określa maksimum wydatków,
które możemy ponieść na zakup
towarów i usług
Ceny - przy określonym dochodzie ceny są kolejnym
ograniczeniem zaspokojenia potrzeb. Im wyższe
ceny, tym mniej możemy nabyć towarów i usług, i
odwrotnie, jeżeli ceny są niższe, tym nasze zakupy
mogą być większe
17) Na czym polega zależność między
popytem a ceną
Funkcjonalną zależność między wysokością popytu
na dany towar a poziomem ceny rynkowej
ekonomiści nazwali prawem popytu.
Popyt zmienia się w przeciwnym kierunku w
stosunku do zmiany ceny. To prawo obowiązuje
tylko przy założeniu, że pozostałe czynniki, które
mogą wywierać wpływ na popyt nie ulegają zmianie.
Cl
C2
C3
P
Q1
Q2
Q3
C-cena jednostkowa towaru
P- popyt na dany towar
Gdy cena towaru spada np. z C2 do C3, wówczas
ludzie więcej kupują i łączny popyt na dany towar
rośnie z Q2 doQ3.
Gdy ceną towaru rośnie np. z C2 do Cl wówczas
pewna część konsumentów ograniczy swoje spożycie
lub zrezygnuje z jego zakupu i będzie się starała
zaspokoić swoją potrzebę tańszym substytutem. W
rezultacie popyt
na dany towar spadnie z Q2 do Q l.
W przeważającej liczbie zachowań obserwujemy
odwrotną reakcję konsumenta na zmianę ceny, i tak,
gdy rosnącej cenie odpowiada rosnący popyt mamy
wówczas do czynienia z przypadkiem „Giffena".
Dotyczy on dóbr podstawowych.
18) Na czym polega zależność między ceną a
podażą.
Podażą nazywamy zaoferowanie dobra przez
producenta lub sprzedawcę na rynku. Istnieje
funkcjonalny związek między poziomem ceny a
wielkością podaży określonego dobra. Prawo podaży
zwraca uwagę na dodatnią zależność między zmianą
ceny a zmianą wielkości podaży. Inaczej bowiem na
zmianę ceny reaguje
konsumenta inaczej producent.
Konsument jest zainteresowany tym, aby ceni
nabywanego przez niego towaru była jak najniższa i
gdy cena spada, stara się kupić więcej. Gdy zaś cena
rośnie, ogranicza w jakimś stopniu swoje zakupy.
Producent jest zainteresowany tym, aby cena
wytwarzanych przez niego wyrobów była jak
najwyższa. Gdy cena spada, przy innych warunkach
niezmienionych, produkcja staje się mniej opłacalna
i wówczas producent stara się ograniczyć rozmiary
produkcji i podaży na rynek. Gdy cena rośnie,
wówczas produkcja staje się bardziej opłacania i to
zachęca wytwórcę do zwiększenia produkcji i podaży
na rynek.
19) Co to jest cenowa elastyczność popytu i
jej znaczenie ekonomiczne
Cenowa elastyczność popytu mierzona jest
stosunkiem względnej zmiany popytu do względnej
zmiany ceny.
∆P
∆C
eP =
:
P
C
eP-współczynnik cenowej elastyczności popytu
AP-przyrost (lub spadek ) popytu na skutek zmiany
ceny
AC - przyrost (lub obniżenie ) ceny towaru
P - dotychczasowy popyt na towar przy cenie C.
C - dotychczasowa cena towaru
W analizie ekonomicznej rozróżnia się 3 podstawowe
kategorie cenowej elastyczności popytu:
1) elastyczność wysoka-popyt elastyczny
2) elastyczność jednostkowa - popyt zmienia się
odwrotnie proporcjonalnie do zmiany ceny
3) elastyczność niska - popyt nieelastyczny
Przy wysokiej elastyczności popytu, procentowa
zmiana popytu jest wyższa niż procentowa zmiana
ceny.
Przy elastyczności jednostkowej, procentowa zmiana
popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny.
Przy elastyczności niskiej, procentowa zmiana
popytu jest niższa niż procentowa zmiana ceny;
Współczynnik cenowej elastyczności popytu
informuje nas o reakcji konsumenta na rynku na
zmieniające się ceny towarów.
20) Co to jest cenowa elastyczność podaży
8
Cenową elastyczność podaży mierzy się stosunkiem
procentowym zmiany wielkości podaży.
∆S
S
do procentowej zmiany ceny
AC
C
Można to wyrazić wzorem:
∆S
∆C
eS =
:
S
C
eS - współczynnik cenowej elastyczności podaży
∆S - przyrost (lub obniżenie ) ceny towaru
S - dotychczasowa podaż towaru przy cenie
∆C - przyrost (lub obniżenie ) ceny towaru
C - dotychczasowa cena towaru
Elastyczność podaży może przybierać różne
wartości, są to z reguły wartości dodatnie, gdyż
podaż dóbr zmienia się na ogół w tym samym
kierunku co cena ( chociaż nie zawsze w.tym samym
stopniu ).
21) Co to jest elastyczność dochodowa
Istotnym elementem wpływającym na poziom oraz
strukturę popytu konsumpcyjnego jest wielkość
dochodu jakim rozporządza nabywca. Reakcja
popytu na zmianę dochodu mierzy się za pomocą
dochodowej elastyczności popytu. Dochodowa
elastyczność popytu jest stosunkową zmianą popytu
na dane dobro, podzielone przez stosunkową zmianę
dochodu.
Wyrażamy to następującą formułą:
∆P
∆D
eD = -------: ---P
D
ęD- współczynnik dochodowej elastyczności popytu
∆P - przyrost (lub spadek) popytu
P - dotychczasowy popyt przy dochodzie
∆D - przyrost (lub spadek ) dochodu
D - dotychczasowy dochód konsumenta
Najprościej można wyrazić dochodową elastyczność
w procentach, tzn. określić o ile zmieni się popyt na
jakiś towar, gdy dochód konsumenta zmieni się o
1%.
Prawo Engla
W miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego
członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale
zmienia się również jego struktura. Zmiany te idą w
kierunku zmniejszania się procentowego udziału
wydatków na żywność oraz na inne dobra niższego
rzędu i zwiększenia udziału wydatków na dobra
wyższego rzędu ( dobra
konsumpcyjne trwałego użytkowania).
22) Co to jest konkurencja doskonała
Jej cechą charakterystyczną jest tak wielka liczba
nabywców z jednej strony - i sprzedających z
drugiej, że wycofanie się z rynku któregoś z nich lub
wejście nań kogoś nowego nie ma wpływu na
powstającą cenę rynkową. Inaczej mówiąc przez
zmniejszenie lub zwiększenie ilości sprzedawanego
towaru sprzedający nie
może wpływać na wysokość ceny rynkowej.
23) Co to jest konkurencja niedoskonała
Konkurencja niedoskonała charakteryzuje się tym, że
dane przedsiębiorstwo reprezentuje tak dużą część
całkowitej podaży, że jego wejście na rynek lub
wyjście z niego powoduje obniżenie lub podniesienie
ceny rynkowej. W wyniku tego przedsiębiorstwo
staje przed alternatywą: obniżyć cenę i sprzedać
więcej czy podnieść
cenę i sprzedać mniej. Przy niedoskonałej
konkurencji działają dwie przeciwstawne siły: z
jednej strony utarg maleje w wyniku spadku ceny,
po której zwiększona ilość towaru może zostać
sprzedana; z drugiej zaś utarg wzrasta, ponieważ
obniżenie ceny zwiększa popyt, czyli stwarza
możliwość sprzedaży większej ilości towaru.
24) Co to jest monopol absolutny
Występuje w sytuacji, gdy jest pojedynczy
sprzedawca produktu na rynku i sprzedawany towar
nie posiada bliskich substytutów. Daje to firmie siłę
rynkową umożliwiającą wpływ na kształtowanie ceny
i nie musi ona konkurować kosztami.
25) Co to jest monopol naturalny
Występuje wówczas, gdy podaż produktu lub usługi
świadomie ograniczana jest tylko do jednego
przedsiębiorstwa. Najczęściej występuje w sferze
użyteczności publicznej, jak energetyka, gaz lub
wodociągi. Dlatego w tych sferach stosowany jest
państwowy nadzór nad wytwarzaniem dóbr i usług,
co do ich jakości, stopnia szkodliwości dla
środowiska oraz wysokości ceny.
9
26) Co to jest placa realna
Płaca realna jest to płaca nominalna ( pieniężna)
podzielona przez przeciętny poziom cen nabywanych
dóbr i usług konsumpcyjnych.
Poziom płacy nominalnej nie jest ustalany przez
pojedynczego pracownika ani przez pojedynczego
pracodawcę. Kształtuje się on na konkurencyjnym
rynku w wyniku działania mechanizmu popytu na
pracę i podaży pracy.
27) Co to jest nadwyżka konsumenta
Jest pieniężną miarą satysfakcji z konsumpcji.
Wyraża się ona różnicą między wydatkami na zakup
danego dobra po obowiązującej cenie rynkowej a
wydatkami jakie w tym celu należy ponieść. W skali
rynku nadwyżka konsumenta jest sumą
indywidualnych nadwyżek uzyskiwanych przez
wszystkich funkcjonujących na nim
konsumentów.
28) Co to jest teoria funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Każdy podmiot gospodarujący określonymi środkami
stara się rozdzielić je w taki sposób, aby uzyskać z
tego tytułu jak największe efekty ekonomiczne i w
ten sposób możliwie najlepiej realizować swoje cele.
Dla przedsiębiorstwa podstawowym celem jest
maksymalizowanie zysku z działalności
gospodarczej. Ekonomia stawia sobie za cel
sformułowanie teorii racjonalnego gospodarowania
rzadkimi środkami, mającymi
alternatywne zastosowanie.
29) Co to jest bilans przedsiębiorstwa
Bilans przedsiębiorstwa odzwierciedla majątek
przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania z
reguły na koniec roku obrachunkowego. Dane
zawarte w bilansie są podstawą do obliczania
różnych wskaźników charakteryzujących stopień
płynności, wspomagania, aktywności i zyskowności
(rentowności). W skład bilansu wchodzą:

aktywa trwale jak i bieżące

pasywa, czyli zobowiązania
bieżące, długoterminowe
oraz kapitał własny
właściciela

rachunek wyników
30) Co to jest rachunek wyników
Rachunek wyników jest częścią składową bilansu
przedsiębiorstwa. Bilans odzwierciedla stan zasobów
przedsiębiorstwa na koniec roku obrachunkowego, a
rachunek wyników (sprawozdanie finansowe firmy)
zawiera strumienie przychodów, wydatków za cały
rok obrachunkowy. Bierze się pod uwagę m.in.
przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania
przychodów, straty lub zyski nadzwyczajne, zysk
brutto, zysk netto, podatek dochodowy i inne
obciążenia. Składniki te mogą być rozwinięte
mniej lub bardziej szczegółowo.
31) Co to jest analiza wskaźnikowa bilansu
Do pomiaru efektywności i oceny kondycji
finansowej firmy stosuje się wiele wskaźników, z
których najważniejsze można podzielić na 4
następujące kategorie:
wskaźniki płynności- charakteryzują zdolność
przedsiębiorstwa do regulowania krótkotrwałych
zobowiązań
wskaźniki aktywności - informują, jak
przedsiębiorstwo efektywnie i sprawnie używa
swoich zasobów, tzn. środków trwałych i
obrotowych.
wskaźnik zyskowności ( rentowności) -jest
najważniejszym miernikiem oceny działalności
przedsiębiorstwa (kierownictwa) ,
wskaźnik stopnia wspomagania finansowego-
pokazuje relację kapitału obcego do kapitału
własnego oraz zdolność firmy do obsługi.stałych
obciążeń.
32) Co to jest próg rentownośti
przedsiębiorstwa
Próg rentowności przedsiębiorstwa zaczyna się
wtedy, kiedy przychody ze sprzedaży produkcji są
równe kosztom całkowitym. Poniżej tego progu
przedsiębiorstwo ponosi stratę, zaś powyżej tego
produkcja zaczyna być opłacalna, gdyż
przedsiębiorstwo osiąga zysk.
33) Strategia marketingowa firmy i marketing
Marketingiem nazywamy rozpoznanie i
wykorzystanie znajomości rynku, tzn. występujących
10
na nim związków przyczynowo-skutkowych oraz
zależności między podmiotami działającymi na rynku
a ich otoczeniem, Marketing obejmuje nie tylko sam
proces sprzedaży, ale zaczyna się już od procesu
produkcji, który powinien
być poprzedzony możliwie dokładnym rozpoznaniem
potrzeb i wymagań klienta.
Częściami składowymi marketingu są: reklama,
wybór atrakcyjnego opakowania, właściwej ceny,
dystrybucja i promocja.
.
Strategia marketingu nastawiona jest na ciągły
rozwój firmy, jej unowocześnianie i tym samym
ciągłe badanie rynku, zmienności zachowań
głównych konkurentów oraz stopnia ich przewagi.
Głównym zadaniem marketingu jest dążenie do
wytwarzania i sprzedaży produktu: którego jeszcze
nie ma, którego możliwie największa liczba osób
potrzebuje, który byłby tak wyceniony aby
nabywców stać było na jego zakup, który
zapewniałby firmie odpowiedni zysk i dopingował jej
kierownictwo do dalszego zwiększania produkcji.
34) Teoria racjonalnego zachowania się
konsumenta
Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta
wiąże się z wpływem cen i dochodów na
podejmowane przez niego decyzje. Zakłada ona
racjonalne działanie konsumenta w dążeniu do
zaspakajania swoich potrzeb. Ma ona 3 założenia:
a) konsument przejawia pewne potrzeby i potrafi je
określić
b) konsument jest w stanie dokonać wartościowania
swoich potrzeb
c) dokonuje wyborów w celu maksymalizacji własnej
satysfakcji ( zadowolenia ).
Podstawą teorii wyboru racjonalnej struktury
zakupów przez konsumentów stała się użyteczność.
użyteczność to suma zadowolenia jaką daje
konsumentowi posiadanie danego dobra.
Dobro jest tym uźyteczniejsze, im intensywniej
zaspakaja określoną potrzebę. W miarę zaspakajania
potrzeb tracą one intensywność. Człowiek z reguły
dąży przede wszystkim do zaspokojenia najbardziej
intensywnych potrzeb - odzież, pożywienie,
mieszkanie. Dopiero po ich zaspokojeniu pojawiają
się potrzeby wyższego rzędu,
związane z komfortem życia, kulturą.
Sformułowanie pojęcia- użyteczności całkowitej
stanowi punkt wyjścia do sformułowania pojęcia
użyteczności krańcowej.
Użyteczność krańcowa jest stosunkiem przyrostu
użyteczności całkowitej do przyrostu konsumpcji lub
zapasu dobra.
35) Co to jest pojęcie użyteczności
użyteczność to suma zadowolenia jaką daje
konsumentowi posiadanie danego dobra.
Dobro jest tym uźyteczniejsze, im intensywniej
zaspakaja określoną potrzebę. W miarę zaspakajania
potrzeb tracą one intensywność. Człowiek z reguły
dąży przede wszystkim do zaspokojenia najbardziej
intensywnych potrzeb - odzież, pożywienie,
mieszkanie. Dopiero po ich zaspokojeniu pojawiają
się potrzeby wyższego rzędu,
związane z komfortem życia, kulturą. Sformułowanie
pojęcia użyteczności całkowitej stanowi punkt
wyjścia sformułowania pojęcia użyteczności
krańcowej.
Użyteczność krańcowa jest stosunkiem przyrostu
użyteczności całkowitej do przyrostu konsumpcji lub
zapasu dobra.
36) Co to jest cena minimalna i maksymalna
Cena jest to cokolwiek, z czego dana osoba musi
zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego
dobra lub zakupionej usługi.
Cena minimalna jest to określona urzędowo cena
poniżej której nie wolno sprzedawać określonego
dobra; wyznaczane są w niektórych krajach, np.
cena mleka lub ceny zboża w celu zapewnienia
rolnikom opłacalności produkcji.
Cena maksymalna - określona urzędowo cena,
powyżej której nie wolno sprzedawać określonego
dobra. Dotyczy to dóbr, które są wytwarzane w
ograniczonych ilościach w stosunku do popytu, np.
mieszkania komunalne; dla najbiedniejszych rodzin.
37) Co to jest akcja
Akcja jest to papier wartościowy, stanowiący tytuł
własności do części kapitału akcyjnego uprawniający
do dochodu zwanego dywidendą, czyli udziału w
zyskach spółki. Kurs akcji zależy od przewidywanego
zysku, jaki ta akcja powinna przynieść w najbliższym
roku oraz od ryzyka upadku przedsiębiorstwa. Kurs
akcji wyznaczany jest przez popyt i podaż akcji
danej firmy na giełdzie w danym dniu.
38) Co to są aktywa
Jest to całość materialnych obiektów i
niematerialnych praw mających ekonomiczną
11
wartość, która stanowi majątek gospodarstwa
domowego, przedsiębiorstwa lub państwa:
mieszkanie, umeblowanie, maszyna, fabryka, prawa
autorskie, obligacje, gotówka.
39) Co to jest bank
Bank jest to finansowy pośrednik, który przyjmuje
fundusze, głównie jako wkłady zwracane na żądanie
lub w określonym terminie, które zużywa na
udzielanie pożyczek, również w formie dyskonta
weksli oraz przechowywanie głównie finansowych
aktywów w formie obligacji. Różnica między stopą
procentową
pobieraną za udzielone pożyczki a stopą procentową
płaconą przez bank za trzymane wkłady stanowi
zysk banku.
40) Co to jest przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwem nazywamy podmiot
gospodarczy prowadzący na własny rachunek
działalność produkcyjną lub usługową w celu
osiągnięcia określonych korzyści. Zysk jest
traktowany jako główny cel działalności
przedsiębiorstwa. Zatrudnia ono różnorodne czynniki
produkcji, takie jak: praca, kapitał i ziemia.
Wśród przedsiębiorstw możemy wyróżnić
przedsiębiorstwa: prywatne, państwowe,
komunalne, samorządowe i spółdzielcze.
41) Co to są obligacje
Obligacja jest to skrypt dłużny stwierdzający
zaciągnięcie przez państwo określonej wysokości
długu, którego spłata ma nastąpić w określonym
terminie (od 2 do 20 lat) i oprocentowanego po
stałej stopie procentowej od nominalnej wysokości.
Zazwyczaj wystawiane są na okaziciela. Emitentem
obligacji mogą być:
Skarb Państwa, gminy, związki komunalne oraz
banki.
42) Co nazywamy budżetem
Budżetem nazywamy zestawienie wszystkich
dochodów i wydatków niezależnie od szczebla
struktury polityczno-administracyjnej państwa.
Podmiotem budżetu centralnego jest rząd, który
sporządza plan przedstawiany do zatwierdzenia w
formie uchwały przez parlament.
Budżet państwa jest bezpośrednio powiązany z
bankiem centralnym, który prowadzi rachunek
bieżący dla budżetu państwa. Przyjmuje on
wszystkie wpływy i realizuje wydatki.
43) Co to jest wahanie koniunkturalne w
gospodarce
Rozwój gospodarki rynkowej wskazuje, że wzrost
dochodu narodowego , a w szczególności wzrost
produkcji ulega powtarzającym się mniej lub bardziej
regularnym wahaniom.
Zjawiska ekonomiczne charakteryzujące gospodarkę
w trakcie przechodzenia od kryzysu do kryzysu,
nazywa się cyklem koniunkturalnym.
Cykl koniunkturalny zaczyna, się od załamania
wzrostu gospodarczego i trwa przez
fazę depresji, ożywienia i wysokiej koniunktury, aż
do nowego załamania gospodarczego,
rozpoczynającego nowy cykl koniunkturalny. W cyklu
koniunkturalnym wyróżnia się zatem 4 jego
podstawowe fazy:
- kryzys (recesja) w zależności od skali spadku
produkcji
- depresja (dno kryzysu)
- ożywienie gospodarcze
- wysoka koniunktura zwana czasami rozkwitem
gospodarczym
W momencie, gdy te wielkości osiągną poziom z
poprzedniego górnego punktu zwrotnego , zaczyna
się rozkwit charakteryzujący się dalszym wzrostem
poszczególnych wskaźników, ale już w zwolnionym
tempie. Górny punkt zwrotu zapoczątkowuje fazę
kryzysu i nowy cykl.
44) Wymień 4 podstawowe fazy cyklu
koniunkturalnego
W cyklu koniunkturalnym wyróżnia się 4 jego
podstawowe fazy:
- kryzys (recesja) w zależności od skali spadku
produkcji
- depresja (dno kryzysu)
- ożywienie gospodarcze
- wysoka koniunktura zwana czasami rozkwitem
gospodarczym
W momencie, gdy te wielkości osiągną poziom z
poprzedniego górnego punktu zwrotnego, zaczyna
się rozkwit charakteryzujący się dalszym wzrostem
poszczególnych wskaźników, ale już w zwolnionym
tempie. Górny punkt zwrotu zapoczątkowuje fazę
kryzysu i nowy cykl.
12
Dochód Narodowy
J
Czas
A B
C
D E
A - Kryzys gospodarczy
BC -Depresja
CD - Ożywienie
DE - Rozkwit
Faza kryzysu charakteryzuje się z reguły ogólnym
spadkiem cen, a tym samym zmniejszeniem
zyskowności produkcji, czego efektem jest dalsze
kurczenie się wydatków inwestycyjnych i przejście w
fazę depresji gospodarczej. Gospodarka funkcjonuje
na zwolnionych obrotach a dalej już ani inwestycje,
ani tym bardziej
konsumpcja nie wykazują tendencji malejących.
Dochodzi w ten sposób do dna kryzysu.
45) Inflacja, rodzaje inflacji
Inflacja jest to stały wzrost przeciętnej ceny dóbr i
usług nabywanych przez ludność w jakimś okresie,
najczęściej w okresie l roku.
Rodzaje inflacji: Podział ze względu na
a) przyczynę:

inflacja kosztowa

ciągniona przez popyt
b) na tempo wzrostu poziomu cen

umiarkowana, czyli
pełzająca, której stopa nie
powoduje w gospodarce
zaburzeń

galopująca charakteryzująca się
wielkością wzrostu cen

hiperinflacja
.
c) na oczekiwanie
- oczekiwana
- nieoczekiwana
d) na kryterium tendencji w zakresie
makroekonomicznej reprodukcji dochodu
narodowego
staklacje - połączenie stagnacji i
inflacji
slumplacje - spadek produkcji
inflacji bądź równoczesne
zjawisko inflacyjnego wzrostu
cen, bezrobocia i recesji
gospodarczej
46) Bezrobocie, rodzaje bezrobocia
Za bezrobotnych uważa się grupę należącą do
zasobów siły roboczej, osoby zdolne i gotowe do
podjęcia pracy na typowych warunkach panujących
w gospodarce zgodnie ż ustawą o zatrudnieniu z XII
1982 r., osoby nie zatrudnione ale poszukujące
pracy i zarejestrowane w biurach pracy z wyjątkiem
osób, które pobierąją , emeryturę i nie są
posiadaczami lub właścicielami gospodarstw rolnych,
nie prowadzą działalności
gospodarczej. Rozróżniamy następujące rodzaje
bezrobocia:
-frykcyjne - obejmuje grupę tych osób, która ze
względu na stan zdrowia fizycznego i psychicznego
nie może znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy,
- strukturalne - wynika z rozbieżności struktury
popytu na pracę i struktury jej podaży z punktu
widzenia wymaganych kwalifikacji pracy .
- koniunkturalne -spowodowane jest
niedostatkiem globalnego popytu i spadku produkcji
oraz zwalnianiem części, w szczególności mniej
wykwalifikowanych pracowników.
. - inne rodzaje bezrobocia: dobrowolne,
sezonowe, klasyczne, przejściowe, cykliczne, ukryte,
rzeczywiste.
47) Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia jest to odsetek nie zatrudnionej
siły roboczej w stosunku do ogólnej liczby ludzi
zdolnych do pracy.
48) Wymień przyczyny inflacji
a) nadmierne wydatki z budżetu prowadzące do
deficytu budżetowego i długu publicznego oraz zbyt
tanie kredyty zakłócające równowagę na rynku
pieniężnym
b) nadmierne zwiększanie obciążeń podatkowych,
które przez efekt kosztowy powodują wzrost cen
c) spirala inflacyjna, która jest konsekwencja
działania związków zawodowych na wzrost płac,
wyprzedzający wzrost cen
d) dewaluacja waluty krajowej, która powoduje
wzrost kosztów produkcji i cen, będący skutkiem
podrożenia importowanych surowców i materiałów
49) Co to jest bilans płatniczy kraju
Bilans płatniczy kraju jest zestawieniem
wszystkich międzynarodowych transakcji
13
ekonomicznych i finansowych w ciągu roku między
danym krajem ( Polską) a resztą świata.
Głównymi elementami bilansu sq:
bilans obrotów bieżących, bilans obrotów
kapitałowych, saldo bilansu.
50) Co to jest bilans handlowy
Bilans handlowy to zestawienie wpływów i wydatków
dewizowych z tytułu eksportu i importu dóbr i usług.
W zestawieniu tym różnica między wartością
eksportu i importu może być dodatnia, wówczas
mówimy o nadwyżce bilansu handlowego; jeśli
różnica jest ujemna, mówimy wówczas o deficycie
bilansu handlowego. Gdy saldo bilansu handlowego
wynosi zero, oznacza to, że bilans handlowy jest
zrównoważony, tzn. wpływy z eksportu pokrywają
wydatki na zakup dóbr importowanych o
przeznaczeniu produkcyjnym i konsumpcyjnym.
51) Co to jest bilans obrotów bieżących
Bilans obrotów bieżących obejmuje towary, usługi,
obsługę kredytów oraz darowizny,a ściślej biorąc
saldo bilansu handlowego z eksportu i importu
towarów i usług, saldo odsetek wypłaconych od
kredytów otrzymanych i odsetek uzyskanych, od
kredytów udzielonych innym krajom oraz saldo
transferów prywatnych i oficjalnych z zagranicy.
52) Co to jest bilans obrotów kapitałowych
Bilans obrotów kapitałowych obejmuje zapis
transakcji dotyczących aktywów finansowych danego
kraju za granicą, tzn.:
- salda kredytów średnio i długoterminowych (
różnica między sumą kredytów otrzymanych i
udzielonych)
- sumę zobowiązań kredytowych umorzonych i
zrestrukturyzowanych (po uwzględnieniu nowych
warunków i terminów płatności)
rewaloryzację rezerw oficjalnych
oraz należności i zobowiązań spowodowanych
zmianą kursów walut
aktywa za granicą ( odpływ
kapitału)
zagraniczne aktywa ( napływ
kapitału ).
53) Co to jest nadwyżka bilansu obrotów
bieżących
Nadwyżka bilansu obrotów bieżącego stanowi kwotę
wyrażoną w dolarach, o którą wpływy, przekraczają
wydatki danego kraju z wymienionych w bilansie
tytułów.
54) Co to są rezerwy dewizowe
Rezerwy dewizowe to zapas walut obcych
przechowywanych przez bank centralny i
nagromadzonych w minionych latach w wyniku
dodatniego salda bilansu płatniczego.
55) Co to jest kurs walut
Kurs walut jest to cena jednostki pieniężnej jednego
kraju, wyrażoną w jednostkach pieniężnych innych
krajów, np. relacja złotego do dolara lub innej
waluty.
Kształtuje się ona na rynku walutowym w wyniku
prowadzenia oficjalnej wymienialności walut. Kurs
walutowy kształtowany jest przez bank centralny
oraz przez prawo międzynarodowe rynku
walutowego, tzn. przez popyt na walutę i jej podaż.
W sytuacji występowania znacznego deficytu bilansu
płatniczego bank
centralny dewaluuje walutę krajową w stosunku do
innych walut.
56) Co to jest wymienialność wewnętrzna
Wymienialność wewnętrzna występuje
wówczas, gdy bank centralny zobowiązuje się do
skupu lub sprzedaży takiej ilości walut, jaka zostanie
zgłoszona do sprzedaży czy zakupu na krajowym
rynku walutowym, po kursie ustalonym przez bank
centralny. Mamy wówczas do czynienia z kursem
względnie stałym.
57) Co to jest wymienialność zewnętrzna
Wymienialność zewnętrzna występuje wówczas, gdy
pieniądz krajowy jest używany do dokonywania
płatności i transferów z jednego obszaru płatniczego
do innego.
58) Na czym polega dewaluacja
Dewaluacja polega na podwyższeniu kursu
wymiennego waluty zagranicznej, wyrażonego w
jednostkach waluty krajowej. Dewaluacja waluty
krajowej jest korzystna dla eksporterów a
14
niekorzystna dla importerów. Dewaluacja wzmacnia
pozycję konkurencyjną eksporterów i czyni eksport
bardziej opłacalnym.
59) Co to jest rewaluacja
Rewaluacja jest przeciwieństwem dewaluacji. Polega
ona na obniżeniu przez bank centralny kursu waluty
krajowej do innych walut, np. za l USD płaci się
wówczas odpowiednio mniej w jednostkach waluty
krajowej.
60) Co to jest wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy jest to stale zwiększanie
zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług
pożądanych przez ludzi.
61) Co to jest rozwój gospodarczy
Rozwój gospodarczy jest pojęciem szerszym.
Obejmuje on bowiem nie tylko wszystkie składniki
wpływające na wzrost dochodu narodowego, ale
także jakościowe przemiany zachodzące w dłuższym
okresie w rzeczowej, własnościowej i
instytucjonalnej strukturze gospodarki narodowej.
Rozwój gospodarczy jest historycznym
(długofalowym) procesem wewnętrznej
ekonomicznej i społecznej transformacji kraju, która
doprowadza do powstania społeczeństwa
poszukującego dróg poprawy swojej sytuacji
gospodarczej i zorganizowanej w sposób
umożliwiający i zachęcający obywateli do
inwestowania w kapitał materialny, ludzki i
intelektualny, niezbędny do nieprzerwanej jego
akumulacji.
Rozwojowi gospodarczemu towarzyszy więc
wewnętrzna transformacja społeczeństwa, zmiana
jego struktury zawodowej i społecznej, która sprzyja
stopniowej poprawie jego bytu materialnego i
społeczno-kulturowego.
62) 3 warianty rozwoju gospodarczego RPRzeczpospolita 16.IV.99r.
Ministerstwo Finansów przygotowało 3 wariantową
strategię rozwoju Polski do 2010r.
Obejmuje ona 3 warianty rozwoju: aktywny,
pasywny i ostrzegawczy.
Wariant aktywny zakłada 7-8 % wzrost dochodu
narodowego, pozostałe warianty odpowiednio mniej:
pasywny 4-5 % i ostrzegawczy 3-4 %.
W wariancie aktywnym MF zakłada, że nastąpi
szybka prywatyzacja przedsiębiorstw uważanych za
łatwe do sprywatyzowania drogą kapitałową.
Stopniowo sprywatyzowane zostaną 2/3 majątku
państwowego i 1/4 majątku
w sektorze usług społecznych. MF zakłada, że do
2005 r. sektor prywatny będzie wytwarzał 90 %
dochodu narodowego. MF zakłada również
zmniejszenie wysokości opodatkowania zwłaszcza
podatkiem dochodowym. Wiązałoby się to jednak ze
znacznym ograniczeniem wydatków sektora
publicznego, w taki sposób, aby nie rosły szybciej
niż 3 % rocznie, a ich udział w PKB stopniowo by
malał do 39 %.w 2005 i 33-35% w 2010 r..
Nastąpiłaby zmiana struktury wydatków - wzrosłyby
wydatki na podstawowe funkcje państwa
(administracja, obronność ) oraz wydatki
prorozwojowe (rozwój nauki, szkolnictwa i
infrastruktury). Wydatki na konsumpcję uległyby
ograniczeniu. Dzięki tym działaniom już w 2003 r.
mogłoby nie być deficytu budżetowego, a
pojawiłaby się nawet nadwyżka. Relacja długu
publicznego ( krajowego i zagranicznego ) do PKB
zmalałaby po 2009 poniżej 20 %.
MF zakłada również wzrost oszczędności - ich udział
w PKB wynosiłby : krajowych z 19 do 28-30 %,
zagranicznych z 4-5 do 5-6 %. Powinien wzrosnąć
również poziom inwestycji do 3%. Bezrobocie
otwarte najpierw wzrośnie do 12 % a w rezultacie
końcowym osiągnie stopę 7,3 %; bezrobocie ukryte
będzie wynosić 2,1 %. Zmalałaby również liczba
pracowników w rolnictwie o 900 tyś. osób.
Wariant pasywny - dość szybko sprywatyzowano
by przedsiębiorstwa łatwe do sprywatyzowania
drogą kapitałową, pozostałe zaś byłyby
prywatyzowane wolno, sfera usługowa nie zostałaby
objęta wcale prywatyzacją, Udział sektora
prywatnego w PKB rósłby systematycznie do 75 %
w 2005 r. i 90 % w 2010r.Wydatki sektora
publicznego rosłyby przeciętnie o 4-5 %, a więc w
tym samym tempie co PKB. Nie nastąpiłaby zmiana
w strukturze wydatków. Udział oszczędności w PKB
wzrósłby nieznacznie o 2 % w 2010 r. Podobnie
oszczędności zagraniczne wynosiłyby 4-5 %.
Bezrobocie otwarte wyniosłoby w 2000 13,1%, a
ukryte 4,3%.
Wariant ostrzegawczy - dość szybka prywatyzacj a
przedsiębiorstw łatwych do sprywatyzowania drogą
kapitałową, pozostałe bardzo wolno, sfera usług nie
zostałaby sprywatyzowana wcale. Udział sektora
publicznego w PKB wyniósłby w 2005 r. około 75
%aw 2010 r. 90%. W okresie przyszłego
dziesięciolecia nastąpiłby ponad 3-krotny wzrost
15
subsydiowania przez budżet gospodarki, w tym
nierentownych przedsiębiorstw oraz kas
mieszkaniowych. Szybki wzrost wydatków
spowodowałby konieczność podniesienia podatków o
około 10 %. Udział wydatków publicznych w
dochodzie rósłby stopniowo z 43,5 aż do 50 % PKB.
Szybciej niż dochód narodowy rosłyby wydatki, na
spożycie, a wydatki na inwestycje uległyby
ograniczeniu. Wydatki na podstawowe funkcje
państwa oraz wydatki prorozwojowe obniżyłyby się
do 36 % ( z 40 ). Udział długu w PKB wzrósłby do
około 60 %, a oszczędności malałyby: krajowe 1617 %, zagraniczne 3-4 %.
Bezrobocie otwarte wynosiłoby 14,5 %.a ukryte 6,3
%.
63) Porównanie naplywu obcego kapitelu Rzeczpospolita 30.03.99r.
W ciągu ostatnich 10 lat transformacji w Polsce
stosowana była jedynie aktywnie polityka
makroekonomiczna (fiskalna ) i monetarna oraz
czasowo polityka reform instytucjonalnych. Polityka
rozwoju obecna była tylko śladowe zarówno w
sferze programowej jak i w praktyce. Bez aktywizacji
polityki rozwoju nie uda się zwiększyć
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz nie
przyciągniemy kapitału zagranicznego, który jest
nam niezbędny do wyprowadzenia gospodarki z
wieloletnich
zaniedbań. Brak dotychczasowego dorobku w tej
dziedzinie spowodował, ze brak nam doświadczenia.
Państwo powinno być ukierunkowane na
wzmocnienie infrastruktury technicznej, kapitału
ludzkiego, zasobów umiejętności przedsiębiorców,
jakości i zasięgu działania rynków, infrastruktury
informacyjnej biznesu i społeczeństwa oraz promocji
eksportu.
Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są przede
wszystkim:
niechęć w stosunku do wszelkich
form zaangażowania państwa w
gospodarkę
brak rynków
niedostateczna ilość funduszy
wspierająca rozwój rynków
doświadczenie osób
odpowiedzialnych za wprowadzenie
polityki rozwoju
Obecnie pojawiły się 2 ważne impulsy nadające
polityce rozwoju wyższą rangę. Pierwszym jest
ujawnienie zbyt niskiej konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw, drugim zaś konieczność do
przygotowania się do racjonalnego spożytkowania
funduszy pomocowych, co będzie wymagało
sformułowania narodowego planu
rozwoju. Konkurencyjność gospodarki musi być
budowana na większym profesjonalizmie
zarządzania, produktach o wyższej wartości dodanej,
niższych kosztach, większej innowacyjności, większej
wiedzy o rynkach. Państwo powinno wspierać
organizację systemu informacji rynkowej,
finansować wsparcie marketingowe i promocyjne,
zapewnić usługi doradcze i system szkoleń.
Do przezwyciężenia zacofania polskiej gospodarki
niezbędne są duże, proeksportowe inwestycje
zagraniczne. Aby jednak przyciągnąć obcy kapitał
należy poprawić infrastrukturę techniczną, jakości
zasobów ludzkich, ekologii, itp.
Przygotowanie narodowego planu rozwoju (
warunek uzyskania funduszy strukturalnych w
wysokości 4-7 mld EURO rocznie ) poprzedzi
opracowanie pięciu strategii cząstkowych w
dziedzinach : transportu, zatrudnienia, rolnictwa,
rybołówstwa, ochrony środowiska oraz narodowej
strategii rozwoju regionalnego. Jednocześnie w
każdym województwie zostaną przygotowane
regionalne strategie rozwoju. Aby plan ten zadziałał,
należy podejść w zupełnie inny sposób do
zarządzania sektorem publicznym, a w szczególności
sektorem administracji publicznej. Drugim
podstawowym warunkiem skutecznej polityki
rozwoju jest konsekwentne wykorzystanie
decentralizacji. Polityka rozwoju powinna być w
znacznym stopniu zregionalizowana. Niezbędna jest
taka modyfikacja reformy administracyjnej, aby
województwa mogły być podmiotem polityki rozwoju
regionalnego i miały na ten cel pieniądze. Trzecim
ważnym czynnikiem jest nabycie umiejętności
koordynowania różnych polityk odcinkowych.
Symbolem dotychczasowej polityki rozwoju jest
przeznaczenie 14 mld na restrukturyzacje górnictwa
i trudności z uzyskaniem 200-300 min na 4-letni
narodowy program wspierania małych
przedsiębiorstw. Część polskiej gospodarki
kontrolowanej przez kapitał zagraniczny jest w
niewielkim stopniu proeksportowa lub jest
zorientowana na handel ze wschodem. Jedyną
szansą dla polskiej gospodarki jest przyciągnięcie jak
największej ilości kapitału zagranicznego oraz
właściwe wykorzystanie szansy, jaką stwarza nam
wejście do UE (właściwe wykorzystanie przyznanych
środków pomocowych ). Aby jednak tego dokonać
Polska musi konsekwentnie dążyć do
unowocześnienia gospodarki.
16
Download