Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?

advertisement
Inicjatywa na rzecz
Polskiej Platformy Przemysłu 4.0
..
.
Spis treści.
▪ Czym jest Przemysł 4.0?
▪ Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję
przemysłową?
▪ Dlaczego należy podjąć działania?
▪ Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
▪ Podsumowanie
1
Czym jest Przemysł 4.0?
Koncepcja czterech rewolucji przemysłowych.
Koniec
XVIII wieku
Przełom
XIX/XX wieku
Lata 70.
XX wieku
Początek
XXI wieku
Wykorzystanie energii
wody, pary wodnej i
mechanizacja
produkcji. Wynalazki
takie jak mechaniczne
krosno tkackie
i maszyna parowa,
Wykorzystanie energii
elektrycznej, produkcja
masowa,
standaryzacja.
Wynalazki takie jak
linia produkcyjna i
przenośniki.
Robotyzacja produkcji
zastępująca pracę
człowieka. Wynalazki
takie jak systemy
teleinformatyczne,
układy scalone i
roboty.
Cyfrowa integracja
łańcuchów wartości i
autonomiczne
podejmowanie decyzji
przez maszyny.
Wynalazki takie jak
Big Data i Internet
Rzeczy.
2
Czym jest Przemysł 4.0?
Początek XXI w: czwarta rewolucja przemysłowa.
Zintegrowane
wykorzystanie
najnowszych
technologii
Przemysł
4.0
Nowe
podejście do
zarządzania
Koncepcja czwartej rewolucji
przemysłowej odnosi się do
dynamicznych przemian w
procesach produkcji oraz jej
organizacji
związanych
z
wykorzystaniem
najnowszych
technologii
teleinformatycznych, takich
jak analizy Big Data, Internet
Rzeczy, Machine Learning,
czy daleko idąca cyfrowa
integracja firm.
Implementacja tych rozwiązań
nie jest jednak możliwa bez
nowego
podejścia
do
zarządzania
przedsiębiorstwem.
3
Czym jest Przemysł 4.0?
Kluczowe technologie.
Cloud
Big Data
Druk 3D
Internet
Rzeczy
Zintegrowane
łańcuchy
wartości
ERP
MES
M2M
Technologie
tworzące
Przemysł 4.0
Algorytmy
uczące się
HMI
Cyfrowe
zarządzanie
produkcją
Roboty
wspierające
pracę ludzi
CRM
AI
Aby przedsiębiorstwo skorzystało na IV rewolucji przemysłowej, kluczowe jest zintegrowane wdrożenie
powiązanych z nią technologii. Tylko wówczas powstają Inteligentne Fabryki, których poszczególne
elementy komunikują się ze sobą. Proces produkcji staje się mocno elastyczny, co w połączeniu z
automatyzacją umożliwia masową personalizację produkcji.
4
Czym jest Przemysł 4.0?
Zarządzanie.
Stan obecny w Polsce
Wymagania Przemysłu 4.0
Brak tworzenia strategii
Tworzenie strategii; decyzje w
oparciu o prognozy i analizy
Model
biznesowy
Wypracowane schematy działania
Agile management – elastyczne
dostosowywanie technik produkcji
Interakcje z
innymi
podmiotami
Model konkurencji, postrzeganie
innych podmiotów jako wrogów,
indywidualizm
Model współpracy, postrzeganie
innych podmiotów jako
potencjalnych kooperantów,
dążenie do efektu synergii
Pracownik w pracy wykorzystuje
nabyte wcześniej kompetencje
Pracownik podlega ciągłym
szkoleniom
Praca, kapitał, ziemia, jako
podstawowe zasoby
Wiedza, innowacja i dane jako
podstawowe zasoby
Myślenie
strategiczne
Zarządzanie
kadrami
Zarządzanie
zasobami
5
Spis treści.
▪ Czym jest Przemysł 4.0?
▪ Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję
przemysłową?
▪ Dlaczego należy podjąć działania?
▪ Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
▪ Podsumowanie
6
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Historyczna analiza zewnętrznych barier rozwoju.
I rewolucja
przemysłowa
Polska pod zaborami.
Brak spójnej strategii,
pogłębianie się różnic
technologicznych na
terenach byłej RP.
II rewolucja
przemysłowa
III rewolucja
przemysłowa
IV rewolucja
przemysłowa
Dotkliwe skutki dwóch
wojen światowych.
Brak elektryfikacji
wśród priorytetów
odbudowy Państwa
Polskiego.
PRL: krajowa
industrializacja
ukierunkowana na
przemysł ciężki.
Kapitalizm: po raz
pierwszy od dawna
czynniki geopolityczne
nie wpływają
zakłócająco na rozwój
Polski.
.
Kraje zachodnie
Polska
7
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Rola przemysłu w Polsce.
Zmiana wytwarzanej wartości dodanej przez przetwórstwo przemysłowe
Pomiędzy 2007 a 2014 rokiem
Źródło: Eurostat
Przemysł przetwórczy w Polsce pomimo wysokiego
udziału w wartości dodanej charakteryzuje się
stałym wzrostem. Okres recesji nie wpłynął
negatywnie na jego rozwój, a wzrost wytwarzanej
wartości dodanej lokował Polskę w czołówce
dużych państw europejskich.
Struktura wartości dodanej w Polsce
Rok 2015
Źródło: GUS
Przeoczenie IV rewolucji przemysłowej
mogłoby spowodować marginalizację
polskiej gospodarki. Miałoby to
dotkliwe konsekwencje dla dobrobytu
obywateli. W interesie wszystkich
Polaków jest odpowiednie
przygotowanie się do zachodzących
zmian.
8
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Innowacyjność.
Udział firm innowacyjnych w populacji firm przemysłowych
W wybranych krajach UE wg klas wielkości
Sektory
Pavitta
W Polsce na innowacje wydaje się
jedynie 1% PKB. To trzykrotnie mniej,
niż w najbardziej rozwiniętych krajach
europejskich. Przekłada się to na
bardzo niski odsetek firm
innowacyjnych w sektorze przemysłu.
Koreański Samsung wydaje na B+R aż
3-krotnie więcej, niż wszystkie polskie
przemysłowe firmy razem.
Aby skutecznie wdrożyć Przemysł
4.0, polskie przedsiębiorstwa muszą
zwiększyć innowacyjność, np.
poprzez współpracę z sektorem
nauki.
Udział wydatków na B+R w PKB w wybranych krajach w 2015 r.
Źródło: Eurostat
9
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Kapitał społeczny w Polsce.
Odsetek osób dorosłych ufających innym ludziom
Niski poziom kapitału
społecznego w
Polsce nie daje
nadziei na powstanie
oddolnej inicjatywy
na rzecz
transformacji
przemysłowej w
kierunku Przemysłu
4.0. Receptą może
być inicjatywa
rządu (top-down).
Źródło: European Social Survey 2014, 2012
Polska posiada bardzo niski poziom kapitału społecznego mierzonego zaufaniem w porównaniu z
innymi krajami Unii Europejskiej. Przemysł 4.0 wymaga zarządzania opartego o współpracę. Bieżący
stan poważnie utrudnia nie tylko wdrażanie powiązanych z nim technologii, lecz także
podejmowanie wspólnych inicjatyw, takich jak budowa platform współpracy i centrów kompetencji.
10
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Demografia.
Prognoza liczby osób w wieku produkcyjnym do 2030 r.
Źródło: opr. MPiPS na podst. danych GUS
Przemysł 4.0 może być receptą na
kurczące się zasoby pracy.
Zakładając w przybliżeniu stały
popyt na pracę, roboty mogą
zaspokoić rosnącą lukę popytową
przejmując najbardziej uciążliwe i
niebezpieczne zadania. Będzie to
oznaczało nie tylko szansę na
utrzymanie stabilnego zatrudnienia,
lecz także coraz większy udział
pracowników umysłowych wśród
osób zatrudnionych ogółem.
Popyt na pracę
Podaż pracy
Możliwość
zaspokojenia luki
popytowej przez
roboty
11
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Świadomość zmian.
Technologie
Zarządzanie
•
•
Czy kiedykolwiek wcześniej, w ramach
swojej pracy zawodowej, zetknął(ęła) się
Pan(i) z koncepcją / systemem
optymalizacji produkcji pod nazwą Smart
Industry?
Czy kiedykolwiek, w ramach swojej pracy
zawodowej, zetknął(ęła) się Pan(i) z nowym
podejściem do zarządzania przemysłem
określanym mianem Industry 4.0?
Źródło: Smart Industry Polska 2016
Źródło: Smart Industry Polska 2016
Dużym problemem wśród polskich przedsiębiorców jest brak znajomości trendów. Na pytanie o
znajomość koncepcji Przemysłu 4.0* tylko 26% spośród ankietowanych odpowiedziało twierdząco;
tylko 10% przyznało, że zetknęło się z powiązanymi z nim metodami zarządzania. Aby skutecznie
wejść w IV rewolucję przemysłową, przedsiębiorcy muszą wyprzedzająco patrzeć w przyszłość.
*Respondentami były osoby odpowiedzialne za automatyzację z grupy dużych przedsiębiorstw (<250 zatrudnionych).
12
Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję przemysłową?
Przedsiębiorcze państwo.
• Niesprzyjające uwarunkowania historyczne oraz bierna postawa sprawiły, że
dotychczas z opóźnieniem wykorzystywaliśmy szanse, jakie niosły ze sobą kolejne
rewolucje przemysłowe.
•W XXI w. dominowało podejście wolnorynkowe skutkujące brakiem skoordynowanej
polityki państwa w kontekście rozwoju przemysłowego.
• Polska charakteryzuje się względnie dużym uprzemysłowieniem oraz niskim
poziomem innowacyjności i kapitału społecznego w porównaniu do krajów UE.
• Przedsiębiorcy nie są świadomi nadchodzących zmian w paradygmacie produkcji.
• Nadchodzący demograficzny oznacza nadwyżkę popytu na pracę nad podażą.
Nadszedł czas, aby Polska stała się przedsiębiorczym państwem tworzącym
długofalowe strategie rozwoju oraz pomagającym przedsiębiorcom zwiększać
konkurencyjność. Pora odejść od pasywnego modelu rozwoju i zacząć z wyprzedzeniem
reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
13
Spis treści.
▪ Czym jest Przemysł 4.0?
▪ Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję
przemysłową?
▪ Dlaczego należy podjąć działania?
▪ Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
▪ Podsumowanie
14
Dlaczego należy podjąć działania?
Szansa przyśpieszonego wzrostu.
Gospodarki
pracochłonne
Gospodarki
kapitałochłonne
Państwa najwyżej rozwinięte, które jako pierwsze
przechodziły proces rozwoju, dokonały tego
sekwencyjnie.
Jedną
z
zalet
państw
zapóźnionych, takich jak Polska, jest możliwość
dokonania szybkiego skoku. Przez wiele lat nasza
gospodarka opierała się na licznych i tanich
zasobach pracy.
Nakierowanie rozwoju na gospodarkę opartą na
wiedzy jest szansą na dokonanie przyspieszonej
konwergencji i dołączenie do grona gospodarek
najbardziej rozwiniętych.
Gospodarki
oparte na wiedzy
i danych
Przemysł 4.0 a gospodarka
oparta na wiedzy i danych
Przemysł 4.0 jest przykładem działalności opartej na
wiedzy, w której dane stanowią strategiczny czynnik
produkcji przedsiębiorstw.
Efektywne wykorzystanie tych informacji uzależnione
jest w dużej mierze od kapitału ludzkiego. Polska z
jej dobrze wykształconymi obywatelami, lecz
niewielkimi zasobami kapitałowymi powinna w
naturalny sposób widzieć w Przemyśle 4.0 szansę na
dokonanie skoku rozwojowego.
15
Dlaczego należy podjąć działania?
Przemysł 4.0 receptą na pułapki rozwojowe.
Pułapki rozwojowe
Średniego
dochodu
Braku
równowagi
Przeciętnego
produktu
Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
SOR będący średniookresową strategią
rozwoju identyfikuje 5 głównych pułapek,
które zagrażają rozwojowi Polski. Ich
uniknięcie wymaga skoordynowanych działań
ze strony państwa. Wśród działań opisanych
w dokumencie znajduje się m.in. wdrażanie
Przemysłu 4.0.
Demograficzna
Słabości
instytucjonalnej
Przemysł 4.0 w różny sposób odpowiada na
wyzwania związane z występującymi pułapkami
rozwojowymi.
Niektóre
z
nich
pozwala
bezpośrednio zwalczać (braku równowagi), inne
umiejętnie wykorzystać (demograficzna), a
jeszcze inne stanowią zagrożenie, które trzeba
brać pod uwagę (słabości instytucjonalnej).
Przedsiębiorcze państwo powinno umiejętnie
zarządzać całym procesem przemian i elastycznie
reagować na pojawiające się wyzwania.
16
Dlaczego należy podjąć działania?
Ryzyko dywergencji.
Wejście
Europy
zachodniej w
czwartą
rewolucję
przemysłową
wyczerpanie
się modelu
rozwoju
opartego o
tanią siłę
roboczą
Ryzyko
procesu
dywergencji
w Europie
Wschodniej
Proces dywergencji nie jest zjawiskiem nowym w
gospodarce światowej. Dotknął on już wiele państw
będących na szybkiej ścieżce wzrostu, np. kraje Ameryki
Łacińskiej.
Widząc ryzyko dywergencji państwa słabiej rozwinięte
nie powinny być jedynie obojętnymi obserwatorami
zachodzących zmian, ale powinny się aktywnie
zaangażować w proces transformacji gospodarczej.
Czechy oraz Węgry przygotowały już strategie na rzecz
wdrażania Przemysłu 4.0.
17
Dlaczego należy podjąć działania?
Inicjatywy w Europie.
Państwa UE, które podjęły inicjatywy
w celu wdrażania Przemysłu 4.0
Rozwój inicjatyw w Europie
Państwa, które nie podjęły takich inicjatyw
W przeciągu ostatnich kilku
lat nastąpił dynamiczny
rozwój europejskich inicjatyw
na rzecz wspierania
Przemysłu 4.0.
Strategie, Platformy lub
specjalistyczne programy
finansowe posiadają już
niemal wszystkie państwa
najwyżej rozwinięte oraz duża
część państw doganiających.
Polska jest obecnie
największym krajem
wspólnoty, który nie podjął
jeszcze działań w tym
kierunku.
18
Dlaczego należy podjąć działania?
Aktywność państwa – likwidacja barier.
Najważniejsze wyzwania w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej to:
likwidacja barier
rozwojowych
wspieranie
gromadzenia i dyfuzji
wiedzy
Wspieranie rozwoju ekonomicznego jest powszechnie traktowane jako
jeden z obszarów aktywnej polityki państwa. Podobnie jest w przypadku
czwartej rewolucji przemysłowej. W zasadzie wszystkie inicjatywy na rzecz
Przemysłu 4.0 w Europie, z wyjątkiem wąskich działań branżowych, odbywają
się przy współudziale rządów danych państw.
19
Spis treści.
▪ Czym jest Przemysł 4.0?
▪ Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję
przemysłową?
▪ Dlaczego należy podjąć działania?
▪ Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
▪ Podsumowanie
20
Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
Koncepcja.
Proponowanym rozwiązaniem, mającym
na celu wykorzystanie szans, jakie
niesie ze sobą czwarta rewolucja
przemysłowa
jest
wykorzystanie
koncepcji przedsiębiorczego państwa
poprzez jego aktywne uczestnictwo w
tworzeniu sprzyjających warunków do
implementacji nowatorskich rozwiązań
Przemysłu 4.0.
Rozwiązanie
Jako najwłaściwszy sposób działania
uznano powołanie odrębnej instytucji,
elastycznie reagującej na zmieniające
się potrzeby rynku pod nazwą Polska
Platforma Przemysłu 4.0.
Funkcje Platformy
Korekta zawodności rynku
poprzez działania
koordynacyjne
Aktywne uczestnictwo na
rynku jako usługodawca
Finansowanie publiczne
Finansowanie z zysków
21
Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
Cel główny.
Cel główny
Głównym celem Fundacji jest taka reakcja na
trendy w procesach produkcji, aby umożliwić
jak najszybszy przyrost produktywności
polskich przedsiębiorstw.
Jest to wyzwaniem na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie
polskie przedsiębiorstwa wykorzystują obecnie rozwiązania wypracowane przez
trzecią rewolucję. Problem stanowi nie tylko niewystarczające wyposażenie w
technologie produkcji, lecz także brak odpowiedniego know-how, jak te technologie
wykorzystywać oraz synchronizować.
22
Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
Zadania.
Zmniejszanie
asymetrii
informacyjnej
• uświadamianie potrzeby cyfryzacji przemysłu i korzyści z niej wynikających
• promowanie i wspieranie stosowania inteligentnych systemów zarządczych,
wytwórczych i dystrybucyjnych
• promowanie zintegrowanych rozwiązań technologicznych, zapewniających
interoperacyjność oraz zachowanie suwerenności danych
Wspieranie dyfuzji
wiedzy
• rozpoznawanie potrzeb badawczych, inicjowanie projektów
• tworzenie mechanizmów współdziałania interesariuszy, dzielenia się wiedzą
oraz budowania zaufania
• współpraca z jednostkami edukacyjnymi i naukowymi
• tworzenie międzynarodowych aliansów strategicznych
• budowanie sieci kontaktów między odbiorcami i dostawcami technologii
Minimalizacja
problemu
niekompletności
rynków
• prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zdobywaniu kompetencji
zawodowych związanych z cyfryzacją przemysłu
• wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i
organizacyjnego przedsiębiorców,
• doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązań cyfryzacji przemysłu, w tym
zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami
Kształtowanie
lepszego ładu
• proponowanie optymalnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie obszaru
działalności fundacji
• opiniowanie projektów zmian prawnych
• inicjowanie działań z zakresu normalizacji i standaryzacji
gospodarczego
23
Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
Usługi.
Działania
informacyjne
i promocyjne
• Działalność
promocyjnoinformacyjna
• Dedykowana
prezentacja nt.
możliwości
wdrożenia
przemysłu 4.0
• Spotkania
referencyjne
• Wizyty
w firmach
• Sympozja/
seminaria
• Foresight
technologiczny
• Badania i radar
innowacji
Demonstracja
• Demonstracja
mobilna
• Wizyty w
laboratoriach i
na targach
• Warsztaty
praktyczne
• Living labs
• Dzień otwarty
w centrach
demonstracyjnych
Kwalifikacje i
zasoby
ludzkie
• Seminaria
specjalistyczne/
branżowe
Doradztwo
projektowe
•
Analiza
potencjału
• Szkolenia –
inhouse
•
Warsztaty
projektowe
• Blended learning
– szkolenia
•
Strategie
wdrożeniowe
• Train – the –
trainer
Implementacja
•
Wymiana
doświadczeń
•
Sieć
kompetencji
•
Koncepcje
inwestycyjne
•
Projekty
wdrożeniowe
• Samosprawdzenie
• Pilotażowa
ocena w
centrach
demonstracyjnych
24
Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
Korzyści z Polskiej Platformy Przemysłu 4.0.
Dla przedsiębiorców:
- Zwiększenie produktywności firm i wzrost zysków
- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na
arenie międzynarodowej
- Otwarcie na nowe, bardziej wymagające rynki i
konsumentów
- Profesjonalne wsparcie dla procesów
modernizacji przedsiębiorstw
Dla nauki:
- Zacieśnienie współpracy z biznesem
- Lepsze dostosowanie programu dydaktycznego
do wymogów rynku
- Dostęp naukowców do najnowszych rozwiązań
funkcjonujących w firmach
- Zwiększenie wydatków sektora prywatnego na
B+R poprzez zachęcenie przedsiębiorstw do
działań innowacyjnych
Dla społeczeństwa:
- Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw przełoży się na wzrost produktywności, co
z kolei będzie skutkowało wzrostem płac
- Niebezpieczne i uciążliwe miejsca pracy zostaną zastąpione maszynami, a ludzie
staną się ich operatorami, spowoduje to polepszenie warunków pracy
- Dzięki masowej indywidualizacji konsumenci otrzymają dostęp do bardziej
zdywersyfikowanej oferty produktów po niskich cenach
25
Spis treści.
▪ Czym jest Przemysł 4.0?
▪ Czy Polska jest gotowa na IV rewolucję
przemysłową?
▪ Dlaczego należy podjąć działania?
▪ Czym będzie Polska Platforma Przemysłu 4.0?
▪ Podsumowanie
26
Podsumowanie.
Teza: Przemysł 4.0 to szansa na skokowy przyrost produktywności przedsiębiorstw.
Na przykładzie historii Polski oraz działań
innych krajów, widać że aby skutecznie
wdrożyć jego technologie, potrzebna jest
interwencja sektora publicznego.
Dlatego planowane jest powołanie
Polskiej Platformy Przemysłu 4.0
•
k
o
r
z
y
ś
c
i
•
•
•
•
przejście z gospodarki
pracochłonnej do gospodarki
opartej na wiedzy
wyjście z pułapek rozwojowych
zwiększenie innowacyjności
równowaga na rynku pracy
mimo kurczących się zasobów
Zmiana pozycjonowania
przedsiębiorstw w globalnych
łańcuchach wartości
Główne zadania Platformy:
•
Uświadamianie potrzeby cyfryzacji
przemysłu oraz zmiany podejścia do
zarządzania
•
•
•
Dostosowanie edukacji
Wspieranie dyfuzji wiedzy,
Koordynacja legislacji
27
Download