Choroby genetyczne

advertisement
CHOROBY
GENETYCZNE
PRZYPOMNIENIE !!!
Gen to fragment chromosomu odpowiedzialny
za wystąpienie rozmaitych cech (np. koloru
włosów i oczu, wzrostu itp.) oraz niektórych
chorób. Składa się on z dwóch części (alleli),
które są kopiami informacji genetycznej
otrzymanej od matki i ojca.
Dziedziczenie w sposób recesywny oznacza, Ŝe do
wystąpienia choroby konieczne są dwie
nieprawidłowe "części" genu (allele) pochodzące
od obojga rodziców (osobę posiadającą gen
złoŜony z dwóch takich samych "części" określa
się jako homozygotę), jeŜeli gen zawiera tylko
jedną nieprawidłową "część", to taki człowiek
(określany jako heterozygota) nie jest chory, jest
natomiast nosicielem nieprawidłowego genu.
1 - HEMOFILIA
mutacje punktowe
recesywna związana z płcią
częstość występowania 1/5000
HEMOFILIA
Jest to grupa chorób spowodowanych genetycznie
uwarunkowanym niedoborem czynnika krzepnięcia
Choroba przenoszona jest przez kobiety i mężczyzn,
gdyż defekt genetyczny związany jest z
chromosomem X
Jednakże ojciec nie może przenieść tej choroby na
syna. Cecha ta dziedziczy się recesywnie z
chromosomem X, co oznacza, iż chorują jedynie
osoby z pełną ekspresją recesywnego genu, czyli:
mężczyźni hemizygotyczni względem tego genu
(XaY)
kobiety homozygotyczne względem tego genu
(XaXa)
Typy hemofilii
Hemofilia A - niedobór VIII czynnika krzepnięcia krwi
(czynnika antyhemolitycznego), "klasyczna
hemofilia"
Hemofilia B - niedobór IX czynnika krzepnięcia krwi
(czynnika Christmasa), "choroba Christmasa"
Hemofilia C - niedobór XI czynnika krzepnięcia krwi
(czynnika Rosenthala), (dotyczy Żydów
Aszkenazyjskich, choroba autosomalna recesywna)
postaci hemofilii:
postać ciężka - poziom czynnika poniżej 1% normy.
Charakteryzuje się częstymi wylewami pourazowymi
i występowaniem tzw. krwotoków samoistnych (bez
wyraźnej przyczyny urazowej)
postać umiarkowana - poziom czynnika poniżej 5%
normy
postać lekka - poziom czynnika powyżej 5% normy
Objawy hemofilii
Hemofilia objawia się występowaniem
krwotoku, nawet po nieznacznych urazach (np.
usunięcie zęba) lub skaleczeniach, wylewów i
krwawień dostawowych i do tkanek miękkich.
Wylewy dostawowe prowadzą do przykurczów
i zniekształceń stawów.
Wbrew obiegowej opinii to nie skaleczenia prowadzą do
największego zagrożenia, ponieważ rany tego typu dają się
częściowo kontrolować przez uciśnięcie, czy obłożenie
zimnymi kompresami.
Znacznie trudniejsze są do opanowania wylewy dostawowe,
zwłaszcza do dużych stawów (np. biodrowy).
Najpoważniejsze są krwotoki wewnętrzne, np. krwawienia z
nerek, śródczaszkowe itp.
Leczenie hemofilii
W zależności od postaci hemofilii leczenie może przebiegać
profilaktycznie bądź objawowo.
Leczenie profilaktyczne
Leczenie objawowe
(zapobiegawcze) polega na
polega na podawaniu
okresowym, powtarzanym
dawek czynnika jedynie w
uzupełnieniu brakującego
przypadku wystąpienia
czynnika krzepnięcia przez
krwawienia (krwotoku) i
przetoczenia dożylne. Tego
ma na celu jego zatrzymanie.
typu terapię trzeba prowadzić
do końca życia.
Leczenie objawowe polega na podawaniu dawek czynnika
jedynie w przypadku wystąpienia krwawienia (krwotoku) i ma na
celu jego zatrzymanie.
Długotrwałe, powtarzalne podawanie czynnika może prowadzić
do powstania przeciwciał (tzw. krążący koagulant) oraz do
uszkodzeń żył na skutek częstych iniekcji (duża ilość zrostów).
Niekiedy w parze z hemofilią idzie także żółtaczka, ponieważ w
czasie iniekcji może dojść do zakażenia i w rezultacie do
żółtaczki. Wtedy ta choroba robi się jeszcze bardziej
skomplikowana.
2 - DALTONIZM
recesywna związana z płcią
częstość występowania – 8/100 chłopców
DALTONIZM
Ślepota barw - zwana też zaburzeniem
rozpoznawania barw u ludzi jest niezdolnością do
spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub
wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane
przez ludzi.
Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną,
uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną
recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego
też powodu znacznie częściej dotyczy meżczyzn –
(ok.15%) niż kobiet (ok. 0,5%).
Ponieważ mężczyźni nie przekazują swojego
chromosomu X swoim męskim potomkom, zatem
mężczyzna ze ślepotą barw nie przekaże jej swojemu
synowi.
Zaburzenie rozpoznawania barw może być wynikiem:
uszkodzenia dróg wzrokowych począwszy od
siatkówki po korę mózgu.
może być również efektem ubocznego działania
leków lub związków chemicznych.
ślepota barw zwana jest też potocznie daltonizmem
(który tak naprawdę jest wadą polegająca na
nierozpoznawaniu barwy czerwonej i zielonej) –
nazwa ta pochodzi od angielskiego chemika Johna
Daltona, który w 1794 roku na własnym przypadku
opublikował jej opis.
Różne rodzaje zaburzeń rozpoznawania barw
wynikają z wadliwego lub całkowitego braku
funkcjonowania czopków.
Wynikiem wadliwego działania jednego rodzaju
czopków jest dichromacja.
Najczęstsza forma ludzkiej ślepoty barw wynika z
problemów z czułością czopków na barwy o średniej
lub długiej długości fali i pociąga za sobą problemy
w odróżnianiu barw czerwonych, żółtych i zielonych
od innych barw.
Występują też rzadsze formy zaburzeń związanych
z rozpoznawaniem barw takie jak nierozróżnianie
niebieskiego od żółtego, a także najrzadsze z
zaburzeń polegające na całkowitej ślepocie barw
lub monochromacji, które polega na
nierozróżnianiu jakichkolwiek barw (osoba taka
widzi jak w czarnobiałym filmie lub fotografii).
3 - PROGERIA
częstotliwość 1/10 000 urodzeń
choroba wywołana mutacją, nie dziedziczy się
mutacja w I chromosomie
PROGERIA
Powstawanie zaburzenia - PROGERII
gen odpowiedzialny za tę chorobę leży na
chromosomie I
jest on odpowiedzialny za kodowanie
białka laminy A
lamina A jest odpowiedzialna za
organizację otoczki jądrowej, porów
jądrowych oraz chromatyny
genie kodującym laminę A wpływa na
starzenie się komórki, a przez to całego
organizmu, organizm w szybki sposób
pozbawia się „młodych” komórek, które
są w stanie prawidłowo budować
organizm.
PROGERIA
Progeria ("przedwczesna starość") - zespół
chorobowy charakteryzujący się
przyspieszonym procesem starzenia.
Pierwsze objawy progerii można dostrzec
u dzieci powyżej 2 roku życia (napięcie
skóry, nieprawidłowy przyrost wagi, utrata
włosów na głowie).
Przeciętna długość życia osób z progerią
wynosi pomiędzy 7 a 27 lat (średnio około
13 lat). Zgon następuje najczęściej z
powodu postępującej miażdżycy naczyń
wieńcowych i mózgowych.
Stosuje się jedynie
leczenie
fizykoterapeutyczne w celu
zapobiegania przykurczom
mięśni.
Josch 1987 - 2001
3 miesiące
10 lat
Aktualny wiek ciała
chorych zmienia się o 8-10
lat na każdy przeżyty przez
chorego 1 rok.
rozwój umysłowy nie jest
zaburzony. Osoby z tym
zespołem wykazują iloraz
inteligencji powyżej
przeciętnej.
14 lat
DO CECH W PEŁNOOBJAWOWEJ PROGERII
NALEŻĄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mały wzrost
niska masa ciała
niedojrzałość płciowa
duża głowa w stosunku do twarzy
niedorozwój żuchwy
przepełnienie żył skóry głowy
uogólnione łysienie (brak rzęs i brwi)
wyłupiaste oczy
opóźniony rozwój uzębienia
gruszkowata klatka piersiowa
krótkie obojczyki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koślawe biodra
chód na szerokiej podstawie
cienkie kończyny
wystające cienki stawy
cienka, sucha skóra z brązowymi plamami i
zmarszczkami
„rzeźbiony”, ptasi koniec nosa
dystroficzne paznokcie
wysoko brzmiący głos
Czasami wygląd opisywany jest jako: „oskubanego
ptaka”.
Nie wynaleziono jeszcze lekarstwa na tę chorobę ani
nie określono ścisłych reguł w terapii.
4 - ALKAPTONURIA
recesywna autosomalna
nierozkładalnie aminokwasów aromatycznych
(tyrozyny), odkładanie ciemnego barwnika w
chrząstkach i stawach
w wieku powyżej 20 lat stany zapalne i
zwyrodnieniowe stawów
częstość występowania 1/ 100 000
ALKAPTONURIA
Alkaptonuria - rzadka choroba genetyczna, podlega
dziedziczeniu autosomalnemu, recesywnemu.
Defekt enzymu: oksygenaza homogentyzynianu.
Oksygenaza homogentyzynianu odpowiada za
rozkład produktu ubocznego przemian tyrozyny kwasu homogentyzynowego, który jest szkodliwy dla
kości i chrząstek, a wydalany z moczem.
OBJAWY
zabarwianie się moczu i woskowiny pod wpływem
powietrza na czerwono lub czarno (w zależności od
posiłku zjedzonego parę godzin wcześniej) pod
wpływem tworzonego kwasu homogentyzynowego.
łatwo zauważalne jest to na pieluchach niemowląt. U
dorosłych (zazwyczaj po 40. roku życia) rozwija się
stopniowo artretyzm (zwłaszcza w okolicy
kręgosłupa)
przyczyną artretyzmu jest długotrwałe
nagromadzanie kwasu homogentyzynowego w
kościach i chrząstkach stawowych
DIAGNOZOWANIE
Wstępna diagnoza może być postawiona na
podstawie obserwacji moczu poddanego działaniu
wodorotlenku sodu lub wodorotlenku potasu. Przy
alkaptonurii, jeszcze przed upływem godziny,
pojawia się ciemnobrązowe lub czarne zabarwienie
badanej próbki.
Diagnoza potwierdzająca opiera się na wykazaniu
obecności kwasu homogentyzynowego w moczu.
LECZENIE
Profilaktyka jest niemożliwa, leczenie objawowe.
Zmniejszenie ilości przyjmowanej tyrozyny i
fenyloalaniny do minimum spowalnia rozwój
choroby.
Niestety fenyloalanina jest aminokwasem
egzogennym i jej przyjmowanie w pokarmie jest
niezbędne do przeżycia.
5 - ALBINIZM
recesywna autosomalna
nierozkładalnie aminokwasów
aromatycznych
częstość występowania 1/110 000
ALBINIZM
ALBINIZM
Inaczej albinizm nazywamy
bielactwem - brak pigmentu w
skórze, tworach skórnych, włosach
i tęczówce oka (czerwone oczy).
Chorzy nie mający pigmentu w
skórze są wrażliwi na działanie
promieni słonecznych, mają bardzo
jasną skórę, białe włosy, rzęsy i
brwi.
Dziecko z albinizmem rodzi się
różowawe, co jest spowodowane
prześwitywaniem naczyń
krwionośnych. Tęczówka ich oka
jest bezbarwna, przeświecają przez
nią naczynia krwionośne, co nadaje
oku czerwoną barwę.
Albinizm wywołany jest przez brak enzymu
tyrozynazy przekształcającego prekursor melaniny w
barwnik melaninę.
Warunkuje go gen recesywny homozygotyczny.
W zasadzie albinizm występuje rzadko, aczkolwiek u
niektórych gatunków zwierząt (króliki, tchórze,
szczury, świnki morskie, myszy, papugi) stał się
cechą charakterystyczną dla niektórych odmian.
Polega on na nieregularnie rozłożonych
przebarwieniach (gdzie nie ma melaniny) na całym
ciele, a najczęściej na czole.
6 - ZESPÓŁ TURNERA
mutacja chromosomowa - nierozchodzenie się
chromosomów podczas mejozy
monosomia, obecność jednego chromosomu X
2n – 1 = 2A + X0
częstość występowania 1/ 2000-2500 dziewcząt
każdego roku w Polsce rodzi się około 100
chorych dziewczynek
liczba chorych w Polsce to około 9-10 tys. osób
ZESPÓŁ TURNERA
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BUDOWY:
niski wzrost, nadmiar skóry na karku, płetwiasta szyja,
nisko osadzone uszy
słabo zaznaczone cechy żeńskie
niedorozwinięcie cech płciowych zewnętrznych i
wewnętrznych, a w wyniku tego - bezpłodność
poduszeczkowate obrzęki stóp w okresie
noworodkowym,
szeroko rozstawione brodawki sutkowe,
koślawość łokci.
rozwój psychiczny zwykle prawidłowy.
7 - ZESPÓŁ DOWNA
aberracje chromosomowe - dodatkowy
chromosom w 21 parze
2n + 1 = 47, trisomia chromosomu 21
częstość występowania 1/700 noworodków
częstość wzrasta wraz z wiekiem matki =
1/28 noworodków u kobiet 45 – letnich
ZESPÓŁ DOWNA
Częstotliwość jest zależna od wieku
matki i kształtuje się następująco (w
stosunku na 1000 urodzeń):
•
•
•
•
•
•
•
20 lat - 1/1925
25 lat - 1/1205
30 lat - 1/885
35 lat - 1/365
40 lat - 1/110
45 lat - 1/32
50 lat - 1/12
Najczęstsze charakterystyczne cechy:
spłaszczona potylica lub małogłowie
spłaszczona nasada nosa
drobne, skośnie, szeroko rozstawione szpary powiekowe
nisko osadzone, małe małżowiny uszne
powiększony język
bruzdy na języku tzw. język mosznowy
wąskie, krótkie usta
U noworodków z zespołem Downa występuje
również wiotkość mięśni spowodowana słabym ich
naprężeniem.
Waga i wzrost przeciętna przy urodzeniu, jednak
potem następuje spowolnienie rozwoju fizycznego
(wady serca, wzroku i zaburzenia słuchu).
W starszym wieku osoby z zespołem Downa są
bardziej podatne na chorobę Alzheimera.
Osoby z zespołem Downa mogą dożyć nawet 60 lat.
W prawie 100% przypadków choroba
powoduje bezpłodność u mężczyzn.
Wśród kobiet z Zespołem Downa są
osoby płodne.
Badanie USG wykluczające zaburzenie
zespołu Downa
8 - ANEMIA SIERPOWATA
to rodzaj wrodzonej anemii (niedokrwistości)
polegającej na wadzie budowy hemoglobiny.
pod wpływem mutacji dochodzi do zmiany struktury
białkowej
krwinki czerwone o kształcie sierpa
rozpad erytrocytów - hemoliza (50%)
ANEMIA SIERPOWATA
Ten typ anemii jest przede wszystkim
rozpowszechniony w środkowej i zachodniej Afryce,
sporadycznie jest spotykany w rejonie Morza
Śródziemnego.
Choroba ta występuje najczęściej u mulatów i
murzynów. W obecnej chwili nie ma możliwości
leczenia przyczyny tej choroby
Chorzy są w dużym stopniu odporni na malarię
Schorzenie to można rozpoznać około 3 miesiąca
życia,
9 - CHOROBA HUNTINGTONA
gen autosomalny dominujący
mutacja w genie białka występującego w
mózgu
częstość występowania 1/24000 osób
CHOROBA HUNTINGTONA
Pląsawica Huntingtona (taniec świętego Wita) mutacja w genie białka występującego w mózgu.
Ujawnia się ona w późnym wieku (na ogół u osób w
wieku 35-50 lat), dlatego też choroba utrzymuje się w
populacji.
Statystycznie połowa dzieci chorych na pląsawicę
odziedziczy gen powodujący chorobę. Od momentu
rozpoznania średni czas przeżycia wynosi 16 lat; jak na
razie nie ma metod ani leków na wyleczenie. Naukowcy
dysponują jednak niezawodnym testem wykrywającym
defekt genetyczny odpowiadający za tę chorobę.
Częstość występowania choroby Huntingtona
OBJAWY
pojawienie się drżenie rąk, nóg
zaburzenia umysłowe, otępienie
zaburzenia ruchu,
zmiany osobowości
10 - ZESPÓŁ EDWARDSA
trisomia chromosomu 18 (47,XX,+18/47,XY,+18)
częstość występowania — 1:30000.
Zespół Edwardsa
przyczyną jest nondysjunkcja w i lub ii podziale
mejotycznym.
występuje przyrost masy DNA o ok. 2.8%.
ok. 95% płodów z taką wadą ulega poronieniu.
z dzieci, które przyjdą na świat, 30% umiera w
pierwszym miesiącu życia
10% przeżywa 1 rok.
OBJAWY
niska masa urodzeniowa noworodka
liczne deformacje czaszki (małogłowie, łódkogłowie)
nisko osadzone, dysplastyczne małżowiny uszne
częste deformacje stóp i rąk
wady oczu (hiperteloryzm, opadnięcie powiek, wady
rogówki i tęczówki
anomalie szkieletu
wady serca i nerek
11 - ZESPÓŁ PATAUA
trisomia 13 pary chromosomów
częstość występowania 1/5000 urodzeń
ZESPÓŁ PATAUA
ZESPÓŁ PATAUA
-
Przykładowe skutki:
niedorozwój umysłowy,
niezrośnięty otwór międzyprzedsionkowy w sercu,
szczelina w tęczówce,
rozszczep wargi (tzw. zajęcze usta).
Takie dzieci najczęściej umierają w pierwszym roku
życia, jedynie kilka procent dożywa 3 lat - spowodowane
jest to wewnętrznymi wadami wrodzonymi.
12 - ZESPÓŁ KLINEFELTERA
występowanie u mężczyzn dodatkowego
chromosomu X (XXY)
częstość występowania 1/1000 mężczyzn
ZESPÓŁ KLINEFELTERA
charakteryzuje nienormalne wydłużenie
członów
dodatkowych chromosom płciowy X
dwóm lub nawet trzem chromosomom
X towarzyszy w kariotypie chromosom
Y (XXY lub XXXY)
brak lub ograniczony rozwój
drugorzędowych cech płciowych
Objawy:
wysoki wzrost (średni wzrost chorych to 182 cm)
słabiej umięśnieni, o kobiecej sylwetce
(charakterystyczna kobieca budowa klatki piersiowej
i miednicy)
rozwijają się piersi i rzadko występuje mutacja głosu
obserwuje się tu zmniejszenie rozmiaru
jąder, brak spermatogenezy (niepłodność)
owłosienie zwykle skąpe
niski poziom testosteronu
nieznaczne obniżenie poziomu
inteligencji, chociaż nie jest to konieczne.
13 - Trisomia chromosomu X
posiada dodatkowy chromosom X (XXX)
występuje z częstością 1/1000 urodzeń (szacuje się,
że 0,1% populacji kobiet ma ten zespół)
(zespół XXX, nadkobieta, metakobieta, nadsamica) nondysjunkcja chromosomów płciowych.
Trisomia chromosomu X
w znaczeniu nadsamicy - osobnik o cechach fenotypowych
żeńskich, często z wyjątkowo dobrze zaznaczonymi
trzeciorzędowymi cechami płciowymi.
wada ta jest silnie związana z wiekiem matki, im większy wiek
matki, tym większe prawdopodobieństwo trisomii XXX u córki.
wada może przebiegać bez istotnych cech fenotypowych lub
klinicznych choroby.
budowa fizyczna zasadniczo bez zmian, jednak występuje
obniżona płodność.
uczeni nie są zgodni co do zdolności umysłowych. Część z
nich uważa, że występuje lekkie upośledzenie. Mogą też
występować zaburzenia miesiączkowania. U kobiet z zespołem
XXX występują dwa ciałka Barra.
14 - MUKOWISCYDOZA
dziedziczenie - autosomalny, recesywny
nosiciele genu odpowiedzialnego za wystąpienie
mukowiscydozy stanowią około 5% ludzi rasy białej
jest chorobą dziedziczną, która występuje u osób
posiadających nieprawidłowy gen w 7 chromosomie
mutacja w genie odpowiadającym za transport jonów
chlorkowych
przeżywalność średnio 25 lat
MUKOWISCYDOZA
inaczej zwana - zwłóknienie torbielowate wrodzona,
genetycznie uwarunkowana choroba ogólnoustrojowa o
różnorodnej ekspresji klinicznej
skłonność do zapalenia oskrzeli i płuc
niewydolnością części zewnątrzwydzielniczej trzustki
niepłodnością mężczyzn
podwyższonym stężeniem chlorków w pocie.
Objawy ze strony układu oddechowego
(występują u ponad 90% chorych)
gęsty i lepki śluz, który zatyka oskrzela i jest
podłożem dla rozwoju bakterii, zwłaszcza dla
gronkowca złocistego
występuje suchy i uciążliwy kaszel, niekiedy
duszność (pierwsze objawy już w wieku
niemowlęcym)
nawracające zapalenia oskrzeli i płuc, trudno
poddające się typowemu leczeniu, prowadzą do
rozstrzeni oskrzeli i włóknienia płuc
przewlekłe zapalenie zatok
Objawy ze strony przewodu pokarmowego
(występują u około 75% chorych)
gęsty i lepki śluz blokuje przewody trzustkowe i
przyjmowane pokarmy nie są odpowiednio trawione
a zarazem wchłaniane doprowadzając do
niedoborów w odżywianiu
zaburzenia z wydalaniem, powiększenie objętości
brzucha
niedrożność smółkowa jelit w okresie
noworodkowym, spowodowana czopem gęstej
smółki zatykający jelito grube
Inne objawy
opóźnienie rozwoju fizycznego, wtórny niski wzrost
upośledzenie rozwoju mięśni (np. brak pośladków)
objawy przewlekłego niedotlenienia – palce
pałeczkowate, paznokcie w kształcie "szkiełek od
zegarków"
nadmierna męczliwość
Powikłania i późne następstwa
niepłodność - prawie wszyscy mężczyźni są
niepłodni
cukrzyca, zwykle dopiero u młodzieży, 10-25%
pacjentów powyżej 25 rż
niewydolność serca - prawokomorowa, zaburzenia
rytmu
marskość wątroby u 5% chorych na mukowiscydozę
Leczenie
antybiotyki, inhalacja, fizykoterapia, sport
terapia tlenowa
przeszczepy płuc - przy całkowitej niewydolności
płuc
15 - DYSTROFIA MIĘŚNIOWA
1/3500 chłopców, ujawniając się w 2-3 roku życia
postępującym zanikiem mięśni.
dystrofina jest białkiem kodowanym przez gen
leżący na chromosomie X.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA
schorzenie ujawnia się między 5 a 10 rokiem życia,
cechuje je zajęcie mięśni ramienno-strzałkowych. Nie
stwierdza się przerostu mięśni. Najwcześniej pojawiają
się przykurcze stawu łokciowego, mięśni karku i stawu
skokowego.
stałym objawem schorzenia jest zaburzenie przewodzenia
przedsionkowo-komorowwego
mięśnie u pacjentów zanikają ponieważ brakuje im
proteiny zwanej dystrofiną, która zapewnia
poprawną strukturę komórek mięśniowych
16 - ZESPÓŁ
ŁAMLIWEGO
CHROMOSOMU X
częstość
występowania:
u chłopców
1/1200-3600,
u dziewczynek
.
1/4000-6000
ZESPÓŁ ŁAMLIWEGO CHROMOSOMU X
Jedna z najczęstszych przyczyn uwarunkowanego
genetycznie obniżenia poziomu rozwoju
intelektualnego.
Przyczyną jest powielenie kodonu CGG w genie
FMR1 na długim ramieniu chromosomu X,
upośledzające tworzenie synaps w mózgu
Jest to najczęstsza dziedziczna przyczyna
upośledzenia umysłowego i druga co do częstości
wśród przyczyn genetycznych (po zespole Downa).
W większości przypadków nie jest prawidłowo
rozpoznawana.
Co wywołuje ta chorobę …
białko FMRP, kodowane przez gen FMR1 jest
niezbędne do prawidłowego rozwoju synaps między
neuronami odpowiedzialnymi m.in. za procesy
uczenia się i zapamiętywania.
jego brak powoduje opóźnienie dojrzewania
neuronów, ale prawdopodobnie ich nie uszkadza ani
nie prowadzi do ich obumierania, co daje szansę na
opracowanie leków łagodzących objawy choroby
nawet u osób dorosłych.
OBJAWY
zaburzenia rozwoju umysłowego: problemów z
mówieniem w wieku przedszkolnym i nauką szkolną
po głębokie upośledzenie (85 proc. pacjentów ma IQ
w granicach 20-70);
objawy są bardziej nasilone u mężczyzn
nieśmiałość, utrudniony kontakt wzrokowy
w części przypadków pojawiają się też objawy
zbliżone do ADHD i autyzmu (autoagresja,
trzepotanie rękami)
obniżone napięcie mięśniowe
CECHY WYGLADU ZEWNĘTRZNEGO
– pociągła twarz, wypukłe czoło
– duży obwód czaszki (powyżej 50. centyla)
– odstające uszy, zez, wystająca żuchwa
– nadmierna ruchomość w stawach, płaskostopie,
boczne skrzywienie kręgosłupa, klatka piersiowa
lejkowata
– duże jądra (powyżej 25 ml u dorosłych)
DODATKOWE SCHORZENIA:
szmery sercowe, zespół wypadania płatka
zastawki mitralnej
przewlekłe zapalenia zatok i ucha środkowego
refluks żołądkowo-przełykowy
napady padaczkowe - u 25 proc. chorych
zaburzenia nastroju
drgawki
zaburzenia równowagi
Dziedziczenie
• zespół dziedziczony jest podobnie jak schorzenia
sprzężone z chromosomem X, związane z genem
dominującym o ograniczonej penetracji.
• Nosicielkami choroby - często bezobjawowymi - są
matki.
• Połowa ich synów jest obciążona dużym ryzykiem
upośledzenia umysłowego, a u córek ryzyko jest
umiarkowane (30-50 proc, głównie z powodu
fizjologicznej nieaktywności jednego z
chromosomów X).
17 - ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU
wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 5
częstotliwość - 1:20000 do 1:50000 żywych urodzeń.
Objawy:
niepełnosprawność intelektualna (od lekkiej do
głębokiej)
jasna karnacja
płaczliwość
po porodzie specyficzny płacz dziecka
przypominający miauczenie kota
noworodki mają również głębokie upośledzenia
fizyczne w postaci rozszczepienia kręgosłupa lub
podniebienia
wysoka letalność w przypadku choroby, niewiele
chorych dożywa trzeciego roku życia.
18 - FENYLOKETONURIA
autosomalna, recesywna
uszkodzeniu genu kodującego enzym rozkładający
fenyloalaninę, biorący udział w metabolizmie
fenyloalaniny
częstość występowania: 1/ 10 000
Objawy:
• Na skutek nadmiaru fenyloalaniny i niedoboru
tyrozyny dochodzi do uszkodzenia mózgu
konsekwencją czego jest:
- upośledzenie umysłowe
- hipotonia mięśniowa, drgawki
- "mysi" zapach
- jasna karnacja skóry, niebieskie zabarwienie
tęczówek oraz częste występowanie wysypek
nadmierny poziom fenyloalaniny w mózgu może powodować
obniżenie poziomu serotoniny. Prowadzi to do zaburzeń
emocjonalnych takich jak depresja.
ROZPOZNANIE I LECZENIE
powszechne wykonanie w trzecim dniu po urodzeniu
testu Guthriego umożliwia, poprzez odpowiednią
eliminacyjną dietę (zapobiega objawom choroby u
niemowląt i dzieci) ubogą w fenyloalaninę, z dużą
ilością tyrozyny), wyeliminowanie szkodliwego
wpływu fenyloalaniny na mózg.
po osiągnięciu dojrzałości można stosować mniej
restrykcyjną dietę, ze względu na mniejszą
podatność mózgu na toksyny.
postęp choroby można zatrzymać ograniczając
zawartość fenyloalaniny w pokarmach i zastępując ją
tyrozyną
FENYLOKETONURIA MATCZYNA
• w przypadku matki obciążonej deficytem
hydroksylazy fenyloalaniny, niestosującej podczas
ciąży diety eliminacyjnej, może dojść do:
- uszkodzenia płodu, na skutek zwiększonego
stężenia fenyloalaniny we krwi.
- dziecko wykazuje opóźnienie rozwoju, często
występują wady serca i małogłowie.
• Objawy: znacznego stopnia upośledzenie rozwoju
umysłowego i motorycznego. Niedobór melaniny jest
przyczyną bardzo jasnej skóry, włosów i tęczówek
(bielactwo wrodzone). Poza tym mogą występować
drgawki (padaczka), zaburzenia chodu, postawy,
ruchy atetotyczne, zesztywnienie stawów.
19 - GALAKTOZEMIA
mutacja punktową blokującą aktywność enzymu
rozkładającego galaktozę ( w glukozę)
dziedziczenie recesywne autosomalne,
częstość występowania: 1/ 50 000
Objawy:
nadmierne gromadzenie się w organizmie galaktozy,
co powoduje:
- niedorozwój fizyczny i umysłowy
- utratę wzroku
- uszkodzenia wątroby
dzieci źle się rozwijają, po spożyciu mleka wymiotują i
cierpią na biegunkę
często mają powiększoną wątrobę, chorują na żółtaczkę
zachodzi też możliwość rozwoju zaćmy, upośledzenia
umysłowego i przedwczesnego zgonu, wywołanego
uszkodzeniem wątroby
leczenie choroby polega na wykluczeniu galaktozy z
diety, co powoduje cofnięcie się wszystkich objawów za
wyjątkiem opóźnienia w rozwoju umysłowym, które jest
nieodwracalne
jeśli choroba zostanie zdiagnozowana przed pierwszym
miesiącem życia, to wprowadzenie diety zapobiega
upośledzeniu umysłowemu
Download