Cytogenetyka kliniczna

advertisement
Cytogenetyka kliniczna
Częstość aberracji chromosomowych
żywo urodzone dzieci
 2% z ciąży matek w wieku>35 lat
 50% spontanicznych aborcji
 0,7%
 45,X
 Trisomia
16
 Triploidia
Aberacje liczby chromosomów
poliploidia
 Euploidia
 Poliploidia
 Triploidia
69,XXX
 Tetraploidia 92,XXXX
Aberracje liczby chromosomów
aneuploidia
 Monosomia
 Trisomia
 Trisomia
21 Zespół Downa
 Trisomia 18 Zespół Edwardsa
 Trisomia 13 Zespół Pataua
Zespół Downa
 Opisany
przez Johna Langdon Downa w 1866
 Częstość 1/800 żywo urodzonych dzieci
 1/600-1/2000
pacjentów z upośledzeniem umysłowym ma
zespół Downa
 65%-85% zygot podlega samoistnym poronieniom
 15%
Fenotypowe cechy twarzy w zespole
Downa









Krótkogłowie 75
Płaska nasada nosa 68
Skośno górne szpary powiekowe 82
Plamki Brushfilda 56
Zdeformowane lub dysplastyczne
uszy 50
Zmarszczka nakątna 59
Wystający język 47
Krótka szyja 61
Okrągłe policzki
10 cech zespołu Downa u noworodka
według Hall
Hipotonia
80%
 Słaby odruch Moro
85%
 Nadmierna ruchomość stawów 80%
 Nadmiar skóry na karku 80%
 Płaski profil twarzy
90%
 Skośnogórne szpary powiekowe 80%
 Nieprawidłowe małżowiny 60%
 Dysplastyczna miednica 70%
 Klinodaktylia piątego palca 60%
 Pojedyncza linia zgięciowa dłoni
45%

Cytogenetyka zespołu Downa
 95%
47 XX +21 or 47 XY +21
 Ryzyko wzrasta wraz z wiekiem matki
gdy < niż 33 lata
 2.8/1000 od 35 do 38 roku życia
 38/1000 gdy >44 lat
 0.9/1000
 Ryzyko
nawrotu trisomii 21 w rodzinie z jednym
chorym dzieckiem wynosi 1%
Cytogenetyka zespołu Downa
 4.8%
przypadków spowodowane jest
niezrównoważonymi translokacjami
 Powstającymi
de novo
 Lub przekazanymi przez rodziców
Częstość różnych typów translokacji
 t(Dq21q)
 t(14q21q)
 t(13q21q)
 t(15q21q)
 t(21qGq)
 t(21q21q)
 t(21q22q)
 t(21q
Inne)
54
(58)
(22)
(20)
41
(83)
(17)
5
Ryzyko urodzenia drugiego chorego dziecka
 D/G
matczyna
 D/G ojcowska
 G/G (21/22)
 G/G (21/21)
10%
2-5%
4%
100%
Pochodzenie nondysjunkcji i
odziedziczonych translokacji
Całkowite pochodzenie nondysjunkcji
 Pierwszy/drugi podział mejotyczny
 Translokacje D/G
 Translokacje G/G

Matczyna
Ojcowska
80
80/20
93
50
20
60/40
7
50
Problemy zdrowotne w zespole Downa
 Rozwój
 Hipotonia
 Opóźnienie
rozwoju
 Średni IQ 45-48 z górnym limitem 70
 Rodzina – zakłady opieki
 Pogorszenie zdolności intelektualnych w trzeciej i
czwartej dekadzie ze względu na chorobę Alzheimera
Problemy zdrowotne w zespole Downa

Wzrost
końcowy wzrost
mężczyźni
kobiety

151cm
141cm
40-50 % wady serca

Częsta przyczyna śmierci 20%
Kanał przedsionkowo komorowy
 Ubytek przegrody międzykomorowej
 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
 Tetralogia Fallota

1/3
1/3
10%
7%
Problemy zdrowotne w zespole Downa
 10-18%
przewód pokarmowy
 Niedrożność
dwunastnicy
 Pylorostenoza
 Choroba Hirschsprunga
 Hematologia
 Przejściowa
reakcja białaczkowa
 Policytemia u noworodków
 Białaczka 20 razy częściej niż w ogólnej populacji
Problemy zdrowotne w zespole Downa
 20-40%
niedoczynność tarczycy
 Oczy
wady refrakcji często astygmatyzm
 30-40% zez
 Stożek rogówki 15%
 Zaćma wrodzona 4%
 60-70%
Geny w zespole Downa
 21q22
–zaćma
 ETS2- onkogen, białaczka
 APP prekursor  amyloidu- choroba Alzheimera
 Gen kinazy DYRK upośledzenie umysłowe
 CRYA1
Zespół Edwardsa
47, XX +18 or 47,XY +18
 Częstość 1/5000 – 1/7000
 Przewaga dziewczynek (4K:1M)
 Oczekiwana długość życia dla żywo urodzonego
noworodka 4 dni z przedziałem od 1 godziny do 18
miesięcy

45% przeżywa 1 tydzień
 3-9% przeżywa 6 miesięcy
 0-5% żyje ponad 1 rok

Ważne cechy zespołu Edwardsa
Niedobór wzrostu
 Mikrocephalia
 Mała cofnięta żuchwa
 Nisko osadzone zniekształcone uszy
 Szeroko rozstawione brodawki sutkowe
 Wnętrostwo
 Nakładanie palców
 Hipoplazja paznokci

96%
70%
96%
88%
90%
100%
89%
100%
Wady w zespole Edwardsa

OUN


Hipoplazja ciała modzelowatego
Serce
Wady wielozastawkowe
 Ubytek przegrody międzykomorowej


Układ moczowy
Torbielowatość nerek
 Nerka podkowiasta


Układ pokarmowy
Zarośnięcie przełyku
 Zarośnięcie odbytu


Inne

Pojedyncza tętnica pępowiny
Zespół Edwardsa
Zespół Edwardsa głowa
Zespół Edwardsa
Zespół Pataua
47,XX +13 or 47,XY +13
 Częstość 1/12000
 75% klasyczna trisomia
 25% translokacje najczęściej t(13q,14q)
 Średnia oczekiwana długość życia 130 dni

45% umiera w pierwszym miesiącu
 70% umiera w pierwszych sześciu miesiącach
 86% umiera w pierwszym roku
 Przeżycie ponad 3 lata jest wyjątkowe

Cechy częstsze w trisomii 13
 Rozszczep
podniebienia
 Polidaktylia
 Dextrocardia
 Hipoteloryzm
 Hipoplastyczne brodawki sutkowe
 Krótka szyja
Zespół Pataua
Zespół Pataua
Aberacje liczby chromosomów
aneuploidia chromosomów płciowych
 Zespół
Turnera 46, X
 Zespół Klinefeltera
 Trisomia X
Częstość różnych kariotypów obserwowanych
w zespole Turnera
 45,X
 Izochromosom
 Mozaicyzm
 45,X/46,XX
 45,X/46XY
X
50%
12-20%
30-40%
(10-15%)
(2-5%)
Cechy kliniczne zespołu Turnera

Wzrost
Długość urodzeniowa 47cm, waga urodzeniowa 2933 +/- 467g
 Końcowy wzrost 122-152 cm


Zachowanie
Inteligencja
norma
 Zdolności poznawcze upośledzone


Głowa i szyja
Epicantus
25%
 Wysoko wysklepione podniebienie
36%
 Zez
22%
 Niedosłuch
50%
 Płetwistość szyi
46%
 Krótka szeroka szyja ,niska linia owłosienia 74%

Cechy kliniczne zespołu Turnera

Serce


Nerki


Koarktacja aorty, ubytek w przegrodzie międzykomorowej 10-16%
38%
Nerka podkowiasta
Skóra
Znamiona barwnikowe 63%
 Obrzęk limfatyczny stóp i dłoni 38%


Paznokcie


Hipoplastyczne paznokcie 66%
Układ kostny

Koślawe łokcie 54%
Zespół Turnera
Zespół Klinefeltera
•Częstość wśród mężczyzn 2/1000
•Wiele X warianty aneuploidii
•47,XXY, 48,XXXY, 46,XY/47,XXY
•80% 47,XXY
•10% mozaicyzm
•2-5 cm wyżsi niż średnia wśród
mężczyzn
•Małe jądra
Zespoły mikrodelecji
Diagnoza przy użyciu HRT lub FISH
 Zespół Williamsa
 Zespół Prader-Willy
 Zespół Angelmana
 Zespół Smith-Magenis
 WAGR
 Zespół Wolf-Hirschorn

Zespół Williamsa
 Częstość
1 na 10000 do 1 na 20000
 90-95% del 7q11.23
 Przodopochylenie nozdrzy , długa rynienka,
epikantus
 Nadzastawkowe zwężenie aorty
64%
 Opóźnienie rozwoju
97%
 Hiperkalcemia
15%
Zespół Williamsa
Zespół Prader Willy
 70%
del 15q11 ojcowska
 Upośledzenie umysłowe
 Hipotonia
 Hipogonadyzm
 Otyłość
Zespół Prader Willy
Zespół Angelmana
 del
15q11 matczyna in 65%
 Ojcowska monorodzicielska disomia 3-5%
 Lub mutacje w genie UBE3A
 Częstość 1 na 10000 do 1 na 20000
 Ciężkie upośledzenie umysłowe IQ poniżej 40
 Padaczka 80%
Zespół Angelmana
Aberracje strukturalne

Translokacje
Wzajemne
 Robertsonowskie

Delecje
 Duplikacje
 Chromosom pierścieniowy
 Inversje
 Izochromosom

Download