W6.7 Fizjoterapia osób z zespołem Downa

advertisement
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom drugi
tytuł zawodowy absolwenta: magister
Profil kształcenia: Treści do wyboru w sem 2, 3 lu 4
obowiązkowy
Moduł / przedmiot:
X
wybieralny
(0)
W6 -Przedmioty do swobodnego
(W)
wyboru
W6.7 Fizjoterapia osób z zespołem
Downa
Liczba godzin w
semestrze
I rok
1 semestr
II rok
2 semestr
3 semestr
4 semestr
Studia
stacjonarne
38
W
26 (ćw)
12 (praca wł.)
W
26 (ćw)
13 (praca wł.)
W
26 (ćw)
13 (praca wł.)
Studia
niestacjonarne
38
13 (ćw)
25(praca wł.)
13 (ćw)
25(praca wł.)
13 (ćw)
25(praca wł.)
Katedra Podstaw Fizjoterapii
Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych w Fizjoterapii
Koordynator
przedmiotu
wykładowcy
JĘZYK
dr Anna Gogola
Mgr Iwona Doroniewicz
polski
FORMA ZAJĘĆ wykłady/ćwiczenia/samodzielna praca bez kontaktu z nauczycielem
ECTS
1,5 FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
CELE
PRZEDMIOTU
C1. Zapoznanie studenta z genetycznymi uwarunkowaniami zespołu Downa.
C2. Przygotowanie studenta do nabycia umiejętności oceny
psychomotorycznej na podstawie wybranych testów i obserwacji.
C3. Przygotowanie studenta do analizy wyników oceny psychomotorycznej,
kreowania celów terapii oraz programowania procesu usprawniającego.
C4. Przygotowanie studenta do prowadzenia terapii neurorozwojowej oraz
stosowania innych środków wspomagających terapię u dzieci z zespołem
Downa w różnym wieku.
C5. Przygotowanie studenta do bezpiecznego i etycznego prowadzenia terapii
neurorozwojowej
C.6. Przygotowanie studenta do oceny i dyskutowania na temat dostosowywania
różnych nowych metod oraz środków terapeutycznych w procesie usprawniania
dzieci z zespołem Downa oraz do przestrzegania zasad etyki.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
SPOSOBY
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
WERYFIKACJI
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
udział w wykładach udział w ćwiczeniach - 26
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych -
Studia niestacjonarne
udział w wykładach udział w ćwiczeniach – 13
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych
8
21
przygotowanie do egzaminu - 2
przygotowanie do egzaminu -2
realizacja zadań projektowych
realizacja zadań projektowych
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie - 2
egzamin/zaliczenie -2
inne (określ jakie)
inne (określ jakie)
RAZEM: 38
RAZEM: 38
WW1
wiedza
i
umiejętności
z
zakresu
neurologii dziecięcej
WARUNKI
WW2 wiedza i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii
WSTĘPNE
Wiedza:
Wiedza:
K_W01. Zna podstawy genetyki człowieka ze
szczególnym uwzględnieniem genetyki klinicznej. Zna
uwarunkowania genetyczne zespołu Downa. Rozumie
zasady dziedziczenia cech, zna czynniki mutagenne oraz
skutki mutacji chromosomowych człowieka.
K_W07. Potrafi dobrać badania diagnostyczne i
funkcjonalne do oceny stanu pacjenta dla potrzeb
wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych.
1. Pozytywne oceny cząstkowe z
poszczególnych zajęć (z wiedzy
teoretycznej i umiejętności
praktycznych).
2. Pozytywna ocena z testów wyboru
w poszczególnych semestrach.
K_W24. Potrafi wymienić oraz kontrolować efektywność
procesu rehabilitacji niemowląt oraz dzieci z trisomią 21
pary chromosomów.
Umiejętności:
M2_W09. Potrafi dobrać i uzasadnić odpowiednią formę
Umiejętności:
1. Ocena przygotowanego przez
studenta programu postępowania dla
aktywności ruchowej dla osób ze specjalnymi potrzebami.
wskazanego dziecka.
K_U07. Potrafi planować, weryfikować, modyfikować
program usprawniania w dysfunkcjach narządu ruchu i
chorobach genetycznych.
2. Ocena sposobu wykonania przez
studenta wybranych technik
torowania i technik specjalnych,
zastosowania wybranych środków
K_U08. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne niezbędne wspomagających.
dla doboru środków fizjoterapeutycznych, wykonywania
zabiegów z zastosowaniem odpowiednich metod
terapeutycznych.
K_U18. Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w
rozpoznawaniu problemów psychologicznych u dzieci i
młodzieży z zespołem Downa.
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
K_K01. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i
potrzebę organizowania uczenia się innych osób.
Arkusz obserwacji zachowań studenta w
trakcie zajęć
K_K04. Potrafi podejmować samodzielne decyzje i brać za
nie odpowiedzialność
K_K06. Potrafi określić priorytety i przestrzega zasad
etycznych w stosunku do pacjenta.
TREŚCI PROGRAMOWE
nr
TREŚĆ ZAJĘĆ
ST
liczba godzin
BK NST
BK
ĆW. 1 Podstawy kliniczne zespołem Downa.
3
2
ĆW. 2 Analiza wpływu dodatkowego 21 chromosomu na rozwój
ośrodkowego układu nerwowego.
ĆW. 3 Genetyczne uwarunkowania rozwoju psychomotorycznego
oraz jego wpływ na mechanizm antygrawitacyjny.
ĆW. 4 Rozwój psychomotoryczny dziecka z zespołem Downa w
okresie niemowlęcym.
ĆW. 5 Rozwój motoryki dużej, integracji czynności zmysłowych,
procesów poznawczych u dzieci i młodzieży z zespołem
Downa.
ĆW. 6 Analiza motoryki dzieci z zespołem Downa. Określenie
celów i planu terapii.
ĆW. 7 Analiza czynności zmysłowych u dzieci z zespołem Downa
Określenie celów i planu terapii.
ĆW. 8 Podstawy terapeutyczne usprawniania neurorozwojowego,
2
1
1
2
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
2
2
2
3
3
2
1
2
integracji sensorycznej, dynamicznej ortezy Dunag w terapii
niemowląt i dzieci z zespołem Downa.
ĆW. 9 Podstawowe zagadnienia dotyczące planowania procesu
rehabilitacji w systemie oświatowym (wczesne wspomaganie
rozwoju małego dziecka, przedszkole, szkoła specjalna).
ĆW. Opracowywanie indywidualnych programów
10 terapeutycznych z uwzględnieniem odpowiednich metod oraz
środków wspomagających terapię.
ĆW. Omówienie i ocena przygotowanych przez studentów programów
postępowania usprawniającego dla dzieci w różnym wieku z
11
1
1
1
3
2
1
2
3
2
zepołem Downa.
CW
12
Zaliczenie praktyczne.
2
26
2
12
13
25
PODSUMOWANIE 2 SEM
LITERATURA
PODSTAWOWA
1. Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa, WSiP, Warszawa
1992.
2. Drewa G., Ferenc T. (red.): Genetyka medyczna. Elsevier
Urban & Partner. Wrocław 2011.
3. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie.
Firma Handlowo-Usługowa „Kasper” s. c. Kraków 2001.
4. Mass Violet F.: Uczenie się przez zmysły, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
5. Matyja M., Domagalska M.: Podstawy usprawniania
neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. ŚLAM
Katowice 1997, 1998, AWF Katowice 2005.
6. Matyja M., Gogola A: Edukacja sensomotoryczna niemowląt,
AWF Katowice, 2011.
7. Matyja M.: Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u
dzieci. Monografia habilitacyjna. AWF Katowice 2012 (praca
w druku)
8. Sadowiska L., Mysłek M., Gruna-Ożarowska A., Wieczor.:
Aktualne informacje o zespole Downa w świetle
piśmiennictwa i własnych badań naukowych. Samodzielna
Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, I Katedra Pediatrii,
Akademia Medyczna we Wrocławiu 2004.
9. Sadowska L., Mysłek M., Gruna-Ożarowska A.: Problemy
kliniczne dzieci z zespołem Downa. Essentia Medica 2003. nr
5 s. 32-37.
10. Skowroński W.: Sprawność motoryczna osób
niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w
Polsce, AWF, Warszawa 2006.
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY
NAUCZANIA
1. Korniszewski L.: Opieka nad dziećmi z zespołem Downa,
Medipress Pediatria Vol.1 No 1.1995, 5.
2. Kuś A., Sadowiska L., Mysłek M.: Usprawnianie korekcyjne
dzieci i młodzieży z zespołem Downa w świetle dysharmonii
rozwoju somatycznego. W: Postępy Rehabilitacji, 2002.
3. Matyja M., Saulicz E., Kokosz M., Syryjczyk M.: Zaburzenia
kontroli miednicy w siadzie i podczas siadania, jako przejaw
hipotonii posturalnej u dzieci w wieku przedszkolnym,
Fizjoterapia Polska, Vol. 4, nr1,2004
4. Matyja M., Żmudzka-Wilczek E., Karasz B.: Neurorozwojowa
analiza ćwiczeń korekcyjnych. Fizjoterapia Polska 2006.
5. Pietrzyk J.: Postępy w genetyce w 2007 roku. Medycyna
Praktyczna, pediatria. 4 (58) lipiec-sierpień 2008, s.22-26.
6. Sadowska L., Gruna-Ożarowska A., Krefft A., Badowski R.:
Syntetyczna ocena zmian strukturalnych mózgu w badaniu
magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) u leczonych
osób z zespołem Downa, Przegląd Medyczny Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, 3, s.252-261.
7. Sadowska L., Wójcik E.: Czy w świetle współczesnych badań
zespół Downa jest genetycznym przeznaczeniem? Medycyna
Biologiczna, styczeń – marzec (1), 1997, s. 10-18.
8. Szymańska E., Bońkowska Z.: Zaburzenia motoryczne u dzieci
z zespołem Downa z uwzględnieniem dodatkowych
czynników obciążających rozwój. Prz. Med.. Uniw. Rzesz.
2005: 3 (1) s.58-62.
wykład, dyskusja dydaktyczna, metoda eksponująca (filmy), metody
praktyczne, metoda problemowa
rzutnik multimedialny, lalki terapeutyczne, podstawowy sprzęt
rehabilitacyjny do terapii neurorozwojowej
PROJEKT (o ile jest Samodzielne opracowanie przez studenta programu postępowania
neurorozwojowego dla wskazanego dziecka.
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
Zaliczenie na ocenę
FORMA
ZALICZENIA
WARUNKI
ĆW1, ĆW 2, ĆW3, ĆW4, ĆW5, ĆW6, ĆW7, ĆW8, ĆW9,
Odpowiedź ustna lub kolokwium sprawdzające O
ZALICZENIA
ĆW10, ĆW11,
Sprawdzian umiejętności praktycznych U
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
kod efektu
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
sposób
kształcenia
kształcenia
oceny
K_W01
M2_W01
Ćw. 1 - Ćw. 3
C.1
O
K_W07
M2_W03
Ćw. 6 – Ćw. 8
C.2
O
K_W24
M2_W09
Ćw. 8 –Ćw. 11
C.3
O/U
POMOCE
NAUKOWE
M2_W09
K_U07
K_U08.
K_U18
K_K01
K_K04
K_K06
Ćw. 8 – Ćw. 11
Ćw. 8 – Ćw. 11
Ćw. 6, Ćw. 7
Ćw. 4, Ćw. 5
Ćw. 10, Ćw. 11
Ćw. 9 – Ćw. 11
Ćw. 9 – Ćw. 11
C.4, C.5
C.2 - C.5
C.2
C.2, C.5
C. 6
C.6
C.6
O/U
O/U
O
O
U
O/U
O/U
Download