Wybrane psychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia

advertisement
WYBRANE PSYCHOSPOŁECZNE
UWARUNKOWANIA
PROAKTYWNGO RADZENIA
SOBIE Z SYTUACJĄ TRUDNĄ
PRZEZ RODZICÓW DZIECI Z
ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI
dr Małgorzata M. Kulik, Uniwersytet
Szczeciński
Promotor: dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
PROBLEM BADAWCZY, PROBLEMATYKA
SZCZEGÓŁOWA, CELE PRACY
Problem badawczy: Jaki jest związek wybranych
psychospołecznych uwarunkowań z proaktywnym
radzeniem sobie z sytuacją trudną u rodziców dzieci z
zaburzeniami genetycznymi takimi jak zespół Downa
lub zespół kruchego chromosomu X?
 Cel
teoretyczny: opracowanie modelu analizy
psychospołecznych uwarunkowań radzenia sobie z
sytuacją trudną przez rodziców dzieci z zaburzeniami
genetycznymi
 Cel aplikacyjny: wskazanie tych obszarów, na bazie
których można budować system wsparcia dla w/w grup
rodziców

BADANA GRUPA

90 rodziców dzieci z
zaburzeniami genetycznymi

53 matki i 37 ojców
41%
44%
Kobiety
Rodzice DZD
56%
Rodzice DFX
59%
Mężczyźni
GŁÓWNE PYTANIA BADAWCZE
1.
2.
3.
Jaki jest związek wybranych psychospołecznych
uwarunkowań z proaktywnym radzeniem sobie
u matek i ojców dzieci z zespołem Downa?
Jaki jest związek wybranych psychospołecznych
uwarunkowań z proaktywnym radzeniem sobie
u matek i ojców dzieci z zespołem kruchego
chromosomu X?
Jakie zespoły zmiennych psychospołecznych w
największym
stopniu
wyjaśniają
poziom
proaktywnego radzenia sobie u matek i ojców
dzieci z zespołem Downa oraz u matek i ojców
dzieci z zespołem kruchego chromosomu X?
METODY BADAŃ I PROCEDURA ICH
PRZEPROWADZENIA







Kwestionariusz PCI – narzędzie służące do badania proaktywnego
radzenia sobie (7 wymiarów)
Skala Umacniania Rodziny (FES) – skala służąca do oceny poziomu
poczucia umocnienia (4 wymiary)
Kwestionariusz Wsparcia Społecznego (F-SozU K-22) – narzędzie służące
do badania subiektywnie odczuwanego poziomu wparcia społecznego (3
wymiary, wynik ogólny)
Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) – kwestionariusz do
badania poczucia własnej skuteczności
Test Orientacji Życiowej (LOT- R) – narzędzie do badania poziomu
dyspozycyjnego optymizmu
Kwestionariusz Kompetencji Temporalnych – narzędzie do badania
poziomu kompetencji temporalnych jednostki (6 wymiarów)
Kwestionariusz Wiedzy o Niepełnosprawności– metoda pozwalająca
poznać wiedzę rodziców na temat zaburzenia genetycznego swojego
dziecka, stereotypy na temat niepełnosprawności oraz kwestie związane
z prawodawstwem
GŁÓWNE WNIOSKI





Matki i ojcowie dzieci z zespołem Downa są nastawieni
zadaniowo, traktują sytuację trudną jako wyzwanie i możliwość
do akumulacji zasobów osobistych i środowiskowych
Matki i ojcowie dzieci z zespołem kruchego chromosomu X w
sytuacji trudnej są bardziej zachowawczy, poszukują wsparcia
oraz stosunkowo często unikają konfrontacji z wyzwaniem
Najwięcej zasobów w badanej grupie mają matki dzieci z zespołem
Downa, zaś najmniej ojcowie dzieci z zespołem kruchego
chromosomu X
Najsilniejszymi predyktorami proaktywnego radzenia sobie są:
wsparcie społeczne, poczucie umocnienia oraz wiedza na temat
niepełnosprawności
W praktyce rehabilitacyjnej należy kłaść nacisk na dostarczanie
rodzicom wiedzy oraz tworzenie sytuacji do dawania i
otrzymywania wsparcia społecznego
Download