PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROMOWANIE ZDROWOTNEGO I

advertisement
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 35
Ul. Rodła 10
KOSZALIN
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PROMOWANIE ZDROWOTNEGO I
BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA
Opracowała:
Mgr Romualda Nowagiel
1
PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz.2572 z późn. zm.]
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół[Dz.U. z 2009 r.
Nr4,poz.17].
2
ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ
1. Realizować zajęcia profilaktyczno-wychowawcze umożliwiające
nabywanie przez dzieci wiedzy o możliwych zagrożeniach i sposobach
radzenia sobie w sytuacjach ich występowania.
2. Stosować metody dostosowane do możliwości dzieci, wyrażające
postawy asertywne, poczucie własnej wartości, automatyczności,
umiejętności słuchania innych - którzy dbają o zapewnienie
bezpieczeństwa.
3. Prowadzić ewaluację efektów działalności profilaktycznej-wdrażanie
ewaluacyjnej modyfikacji oddziaływań wychowawczych.
4. Współpraca z instytucjami i specjalistami zapewniającymi bezpieczny i
zdrowy styl życia.
5. Rozpoznawanie oczekiwań rodziców w zakresie prowadzenia działań
wychowawczo-profilaktycznych przez przedszkole.
6. Wspieranie działania wychowawczo-profilaktycznego środowiska
rodzinnego, integrować działania rodziny i przedszkola.
3
CEL GŁÓWNY
ROZWINIĘCIE AKTYWNYCH POSTAW PROFILAKTYCZNYCH
CELE SZCZEGÓŁOWE
 Poznanie przez dzieci zagrożeń wynikających z nieprawidłowego
mycia rąk i wycierania, mycia zębów i dbania o czystość kubka
szczoteczki jako źródła rozmnażania się bakterii.
 Poznanie zasad dbania o swoje zdrowie-poznanie zasad zdrowego
odżywiania.
 Poznanie zagrożeń wypływających ze świata ludzi ,przyrody.
 Poznania sposobów reagowania w zaistniałej sytuacji zagrożenia,
podstawowych czynności ratowniczych w warunkach nieobecności
dorosłych.
 Rozwijanie postaw asertywnych, umiejętności odmawiania w
sytuacjach, które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo w
kontaktach z dorosłymi.

Poznanie i rozumienie zagrożeń wynikających z nie przestrzegania
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w zabawach, w
obchodzeniu się z lekarstwami; środkami chemicznymi itp.
 Poznanie i rozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikającymi z
nadmiernego wystawiania się na działania pola
elektromagnetycznego emitowanego przez ekrany TV i
komputerowe.
 Wdrażanie do przestrzegania zakazów i nakazów warunkujących
bezpieczeństwo dziecka w różnych sytuacjach.
 Rozwinięcie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i
innych.
4
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYKI:
1. Zapoznanie rodziców z programem profilaktyki i zadaniami przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z formami realizacji działalności wychowawczoprofilaktycznej.
3. Skuteczne angażowanie rodziców w utrwalaniu zachowań
profilaktycznych dzieci.
4. Zaproszenie rodziców na zajęcia edukacyjne, podczas których jest
realizowana tematyka z zakresu profilaktyki.
5. Prezentowanie rodzicom opisu zajęć i zdjęć z przeprowadzanych zajęć z
zakresu profilaktyki-na stronie internetowej grupy.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYKI.
1. Organizowanie występowania spotkań ze specjalistami na temat różnych
zagrożeń i przeciwdziałania ich.
2. Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej oraz poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.
3. Prezentacja umiejętności z zakresu profilaktyki – przygotowanie (5-6 –
latki) przedstawienia dla dzieci z grup młodszych, rodzin oraz dzieci ze
szkoły podstawowej.
5
ZADANIA DO REALIZACJI ZGODNE Z PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
I Umiejętności dziecka kończącego edukację przedszkolną w obszarze
2 podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych:
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby.
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do
stołu i sprząta po sobie.
CELE OPERACYJNE







Dziecko zna etapy mycia i wycierania rąk i twarzy.
Wie dlaczego należy myć się dokładnie
Dziecko potrafi myć zęby.
Dziecko dokładnie myje szczotkę i kubek po myciu zębów.
Dziecko zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.
Dziecko pełni dyżury przy nakrywaniu do posiłków.
Potrafi sprzątać po sobie.
FORMY REALIZACJI
 Zajęcia dydaktyczne-„ŚNIEŻNOBIAŁY UŚMIECH” - profilaktyka
zapobiegania próchnicy.
 Codzienne mycie zębów po każdym posiłku.
 Spotkanie dzieci ze stomatologiem
 Przyjęcie zasady jedzenia słodyczy raz w tygodniu
 Oglądanie filmów edukacyjnych na temat próchnicy zębów u dzieci.
 Wykonywanie prac plastycznych oraz wystaw dla rodziców na temat
zapobiegania próchnicy.
 Codzienne dokładne mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów
przed posiłkami, po powrocie z podwórka oraz po załatwieniu
potrzeb fizjologicznych.
6
 Zabawy tematyczne ”Moje przyjęcie dla lalek” itp.
 Pełnienie dziennych (3,4-latki) oraz tygodniowych dyżurów
/5,6latki/przy nakrywaniu do posiłków.
II Umiejętności dziecka kończącego edukację przedszkolną określone
w obszarze 5 podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
Wychowanie zdrowotne i kształcenie sprawności fizycznej dzieci.
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego
żywienia.
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się
leczeniu.
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości,
jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych , w zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
CELE OPERACYJNE
 Dziecko wie co to jest zdrowa żywność.
 Zna warzywa i owoce-jako źródło witamin.
 Dziecko potrafi samodzielnie wykonać zdrową kanapkę, surówkę,
sok.
 Zna pojęcie gospodarstwo ekologiczne.
 Wie jak się zdrowo odżywiać.
 Dziecko wie: co to znaczy zdrowe odżywianie, dlaczego musi jeść
owoce i warzywa, co daje nam mleko oraz skąd się bierze zdrowa
żywność.
 Dziecko nie odczuwa lęku przed zabawami w wodzie
 Dziecko potrafi utrzymywać się na wodzie i pływać
FORMY REALIZACJI:
 Wycieczka do sklepu ze zdrową polską żywnością
 Wycieczka na wieś do gospodarstwa promującą zdrową ekologiczną
żywność.
 Spotkanie z lekarzem na temat; ”Jak zdrowo się odżywiać”.
7
 Wykonywanie samodzielne kanapek z zastosowanie warzyw i
owoców.
 Samodzielne wykonywanie soków i surówek.
 Przygotowanie inscenizacji o zdrowym odżywianiu.
 Konkurs na najefektowniejszą zdrową kanapkę.
 Cykl dyskusji i zajęć dydaktycznych:
- „Co to znaczy zdrowe odżywianie?”
- „Dlaczego musimy jeść owoce i warzywa?”
- „Co daje nam picie mleka?”
- „Skąd bierzemy zdrową żywność?”
 Basen- nauka pływania – 1x na tydzień- 6 latki
 Biegi plażowe – 1x na miesiąc
III Umiejętności dziecka kończącego edukację przedszkolną określoną
w obszarze 6 podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
WDRAŻANIE DZIECI DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ
INNYCH.
1) Wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można
otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
CELE OPERACYJNE
 Dziecko zna przyczyny pożarów i zasady przeciwpożarowe.
 Wie, jak zachować się w sytuacji jego wystąpienia w domu w lesie, w
przedszkolu.
 Zna numery alarmowe
 Potrafi wybrać telefonem numery alarmowe.
 Wie, jak zachować się w sytuacji zagubienia w sklepie, w parku, na
plaży itp.
 Potrafi zachować spokój w oczekiwaniu na nadejście rodziców lub
opiekunów.
8
 Wie jak zachować się w sytuacji choroby ,wypadku np. członków
rodziny.
FORMY REALIZACJI




Zajęcia dydaktyczne.
Spotkanie ze strażakami, udział w akcji ewakuacyjnej.
Spotkanie z lekarzem, pielęgniarką.
Zabawy dramowe:
- „Zgubiłem się”
- ”Pali się”
 Zabawy symulacyjne ”Wzywam pomoc”
2) Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu
ze środków transportu.
CELE OPERACYJNE
 Zna zasady poruszania się na ulicy: przechodzenie tylko w miejscach
dla pieszych, przechodzenie zdecydowanym krokiem, przechodzenie
prawą stroną chodnika, lewą stroną pobocza, jeżeli nie ma chodnika.
 Zna zasady poruszania się na rowerze w ruchu drogowym, na
chodniku.
 Rozumie konieczność noszenia odblasków na odzieży w porze
jesiennej i zimowej.
 Rozumie konieczność zapinania pasów i siedzenia w foteliku podczas
jazdy samochodem, zachowanie ostrożności przy wsiadaniu i
wysiadaniu z samochodu.
 Przestrzeganie zasad zachowania w środkach transportu podczas
wycieczek.
 Rozumienie konieczność opatrywania ran.
FORMY REALIZACJI




Zajęcia dydaktyczne.
Spotkanie z policjantem.
Spacery ulicami-wykorzystanie elementów odblaskowych.
Wycieczki środkami transportu.
9
3) Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i uniknie
ich.
CELE OPERACYJNE








Wie, jak zachować się w sytuacji zaczepki ze strony obcej osoby.
Wie jak zachować się w sytuacji namowy pójścia z obcą osobą.
Wie jak zachować się w sytuacji częstowania przez osoby obce.
Zna rodzaje niebezpieczeństw grożących dziecku: zły dotyk, przemoc,
agresja.
Potrafi w sytuacjach zagrożenia poinformować o niej rodziców,
nauczycieli.
Rozumie że nie należy podchodzić do obcych zwierząt.
Wie, co należy zrobić w sytuacji ugryzienia przez obce zwierze.
Rozumie ,że nie należy brać do ust nieznanych owoców, potkanych
roślin.
FORMY REALIZACJI




Zajęcia dydaktyczne.
Spotkanie z policjantami, psychologiem.
Zabawy dramowe np.: ”Odmawiam obcemu”
Spotkanie z lekarzem, leśnikiem, pielęgniarką.
4) Wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować
środków chemicznych.
CELE OPERACYJNE
 Wie ,że pod żadnym pozorem nie może samodzielnie zażywać
żadnych lekarstw, syropów, witamin.
Rozumie konieczność poinformowania dorosłych, jeżeli samodzielnie
zażyje lekarstwa.
Rozumie konieczność unikania kontaktu ze środkami chemicznym
FORMY REALIZACJI
 Zajęcia dydaktyczne
10
 Spotkanie z lekarzem, pielęgniarką.
5) Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w
przedszkolu i w domu, ma rozeznanie gdzie można się bezpiecznie
bawić, a gdzie nie.
CELE OPERACYJNE




Zna miejsca do zabawy.
Potrafi wymienić miejsca zakazane do zabawy.
Zna zasady zabawy nad wodą, w lesie na placu zabaw, w przedszkolu.
Przestrzega ustalonych zasad bezpiecznej zabawy-zna i przestrzega
kodeks ustalony w grupie w przedszkolu.
 Przestrzega ustalonych zasad bezpiecznej zabawy w domu.
 Zna zasady bezpiecznego dla zdrowia korzystania z TV, komputera.
 Zna sposoby spędzania czasu wolnego służącemu zdrowiu: sport,
spacery i ruch na powietrzu.
FORMY REALIZACJI
 Zajęcia dydaktyczne.
 Zabawy swobodne.
 Rozmowy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych, kodeksów postępowania oraz profilaktyki u dzieci.
11
Download