Wzór pisma A4 z firmowym nag*ówkiem Archiwum

advertisement
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE
ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa, Tel.: (22) 635-92-42/43 fax: 22 831-00-46,
Biuro Obsługi Klienta: 22 635-92-68, 635-92-42/43 wew. 119, fax: (22) 831-18-03
e-mail: [email protected], www.warszawa.ap.gov.pl
Wasze pismo z dnia:
Znak:
Nasz znak:
DAG.26.2.2016
Data:
07.04.2016 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), Zamawiający udziela odpowiedzi na
przesłane pytania dotyczące prowadzonego postępowania na usługę fizycznej ochrony osób i
mienia obiektu Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7, 00-270
Warszawa (nr sprawy: DAG.26.2.2016)
1. Zamawiający poinformował, iż obiekt znajduje się na liście obiektów podlegających
obowiązkowej ochronie. Prosimy o wyjaśnienie, czy pracownicy ochrony mają być
wyposażeni w broń palną (paralizatory) czy tylko w środki przymusu bezpośredniego?
2. Zamawiający w pkt. 11 Rozdział I wymaga od pracowników ochrony posiadania
pozwolenia na broń, zaś w pkt. 10 Rozdział I wyposażenie obejmuje jedynie środki
przymusu bezpośredniego. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie wyposażenia
pracowników ochrony, czy Zamawiający wymaga wyposażenie pracowników ochrony
w broń palną, gdyż w takim przypadku niezbędne jest zapewnienie miejsca do
przechowywania broni.
Odp. (1, 2) Zamawiający w pkt 10 i 11 Rozdziału I umieścił informację na
temat posiadania przez pracowników ochrony pozwolenia na broń, mając na
uwadze, iż w obiekcie istnieje wymóg posiadania środka przymusu
bezpośredniego (paralizatora), do użycia którego wymagane jest pozwolenie na
broń i zapewnienie miejsca do przechowywania broni. Powyższe wynika z „Planu
Ochrony Archiwum i Aneksu Nr 1, z którym Wykonawca zostanie zapoznany po
podpisaniu umowy zgodnie z pkt. 9 Rozdział I.
3. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie monitorowania sygnałów
alarmowych przez zewnętrzną stację monitorowania i podwykonawstwo w zakresie
grup interwencyjnych?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie
monitorowania sygnałów alarmowych przez zewnętrzną stację monitorowania i
podwykonawstwa w zakresie grup interwencyjnych.
_______________________________________________________________________________________________
Oddział IV - Nadzoru Archiwalnego (22) 635-92-42/43 wew. 105, e-mail: [email protected]
Pracownia Naukowa tel.: (22) 635-92-42/43 wew. 114, e-mail: [email protected]
4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w ocenie kryterium wiedzy i
doświadczenia określonym w pkt. 6 Rozdział III usługi realizowane w budynkach
instytucji kultury, muzeach?
Odp. Zamawiający dopuszcza w ocenie kryterium wiedzy i doświadczenia
usługi realizowane w budynkach instytucji kultury, muzeach.
5. Prosimy o wyjaśnienie pkt. 3 w Rozdziale IX, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy
prawo zamówień publicznych jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej Zamawiający ma obowiązek opublikowania treści zapytań wraz z
wyjaśnieniami umieszcza na stronie internetowej.
Odp. Ponieważ Zamawiający dostarczył SIWZ poprzez swoją stronę
internetową traktując to jako przekaz dla wszystkich potencjalnych
Wykonawców, więc wszelkie zapytania wraz z wyjaśnieniami przekazuje w ten
sam sposób.
6. Prosimy o zmianę w par. 6 ust. 1 lit. a) tak, aby wysokość kary umownej 10%
odnosiła się do wartości miesięcznej faktury za usługę, nie zaś do wartości za cały
okres realizacji zamówienia.
Odp. Zamawiający nie zamierza zmienić zapisu dotyczącego kar
umownych w par. 6 ust. 1 lit. a)
7. Prosimy o zmianę w par. 8 ust. 1 i 2 podstawy wypowiedzenia umowy, poprzez
zastosowania sformuowania: „Zamawiający (Wykonawca w ust. 2) ma prawo do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia” w
przypadku nienależytego wykonania umowy lub niezgodnego z prawem i
konsekwencje z nich wynikające zostały opisane w ust. 8.
Odp. Zamawiający nie zamierza zmienić zapisu dotyczącego
wypowiedzenia umowy w par. 8 ust. 1 i 2.
8. Czy pracownicy realizujący zamówienie na obiekcie mają obowiązek posiadania
broni?
Odp. Zamawiający informuje, iż pracownicy realizujący zamówienie na
obiekcie mają obowiązek posiadania środka przymusu bezpośredniego, na który
wymagane jest pozwolenie na broń (Dz. U. z 1998 r Nr 113 poz. 730, § 1 ust. 1
pkt. 4.)
Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie
Janina Gregoeowicz
_______________________________________________________________________________________________
Oddział IV - Nadzoru Archiwalnego (22) 635-92-42/43 wew. 105, e-mail: [email protected]
Pracownia Naukowa tel.: (22) 635-92-42/43 wew. 114, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards