popyt-jako-funkcja

advertisement
8
Popyt jest funkcją cen.
Zależność zapotrzebowania na jakieś dobro w zależności od ceny tego dobra
D - krzywa popytu
S - krzywa podaży
Cena równowagi rynkowej - kiedy nie występują niedobory lub nadwyżki.
Dla ceny (na wykresie) 40 popyt maleje do 4 t/jc (jc - jednostka czasu) a podaż rośnie do 6,5 t/jc tzn.
że wystąpi nadwyżka w wysokości 2,5 t/jc; podobnie dla ceny 20 popyt rośnie (bo ceny spadają) do
6,5 t/jc a podaż spada do 3 t/jc wiec mamy niedobór w produkcji danego dobra w wysokości 3,5 t/jc.
Dla ceny 30 krzywe popytu i podaży przecinają się i w tym miejscu powstaje cena równowagi
rynkowej (najkorzystniejsza) - nie ma niedoborów ani nadwyżek w produkcji danego dobra.
Kiedy krzywa popytu przesuwa się w prawo (co może być spowodowane zwiększeniem zarobków
konsumentów), cena równowagi rynkowej też się zwiększa (wzrastają zarobki - wzrastają ceny)
Kiedy krzywa popytu przesuwa się w lewo (co może być spowodowane zmniejszeniem zarobków
konsumentów), cena równowagi rynkowej też spada (maleją zarobki - maleją ceny)
Kiedy krzywa podaży przesuwa się w prawo (np. potaniały surowce potrzebne do wyprodukowania
danego dobra), cena równowagi rynkowej się zmniejsza (tanieją surowce - tanieją produkty)
Kiedy krzywa podaży przesuwa się w lewo (np. podrożały surowce potrzebne do wyprodukowania
danego dobra), cena równowagi rynkowej się zwiększa (drożeją surowce - drożeją produkty)
Elastyczność popytu............... Elastyczność popytu:
elastyczność jest miarą określania intensywności reakcji popytu na produkt w zależności od zmiany
jakiegoś czynnika
reakcja popytu na dany produkt ze względu na zmianę ceny
reakcja popytu na zmianę cen innego towaru określa się za pomocą krzyżowej (mieszanej)
elastyczności popytu
Wyróżniamy:
elastyczność cenową popytu
elastyczność dochodową popytu
elastyczność krzyżową (mieszaną) popytu
Ad. 1.
Elastyczność cenowa popytu to miara intensywności reakcji popytu na dobro X na zmianę ceny
dobra X
Elastyczność cenowa popytu = % zmiana wielkości popytu
% zmiana ceny
Elastyczność cenowa popytu określa o ile procent zmieni się popyt na określone dobro gdy jego
cena zmieni się o 1%. Jest ważny dla producentów, bo mogą analizować jak zmieniać ceny na dany
produkt żeby popyt na ten produkt nie spadał.
Popyt sztywny, nieelastyczny - gdy cena się zmienia a popyt niebardzo...
(…)
… konsumentów.
Elastyczność dochodowa popytu = % zmiana wielkości popytu
% zmiana dochodu
jest liczbą dodatnią dla dóbr normalnych(luksusowych) [np. chleb], a ujemną dla dóbr podrzędnych.
gdy Edp dla jakiegoś dobra jest >=1 to jest to dobro normalne (luksusowe).
gdy Edp dla jakiegoś dobra jest <1 to jest to dobro podrzędne.
im wyższa Edp produktu tym więcej rośnie jego cena przy wzroście dochodów konsumentów…
… dobrami komplementarnymi (tzn. uzupełniającymi się np. benzyna i autobus) to Emp tych dóbr <
0
Elastyczność się zmienia w każdym punkcie krzywej popytu
dd - duża elastyczność popytu
DD - mała elastyczność popytu
Elastyczność podaży - tak ja wyżej tylko dotyczy podaży a nie popytu...
Elastyczność podaży = % zmiana wielkości podaży
% zmiana ceny
Podaż doskonale elastyczna
Podaż doskonale sztywna Es = 0
Teoria zachowania (wyboru) konsumenta...
Model zachowań konsumenta
Użyteczność i użyteczność krańcowa (marginalna)
użyteczność marginalna a ceny dóbr
Preferencje konsumenta
Krzywa obojętności konsumenta
Budżet konsumenta
Krańcowa stopa substytucji
Opinia konsumenta
Ad. 1.
Na model zachowań konsumenta składają się:
dochód który może wydać konsument
ceny, po których mogą być kupione dobra…
… to linia budżetu przesuwa się równolegle ku początkowi układu współrzędnych, a gdyby ceny
spadły to linia przesuwa się w drugą stronę:
Ceny rosną
Ceny spadają
Cena dobra X rosnie
Cena dobra X spada
Ad. 6. Krańcowa stopa substytucji. (jest to ilość danego dobra, którą konsument skłonny jest oddać
aby uzyskać dodatkową jednostkę innego dobra). Jej wartość algebraiczna jest ujemna. Oznacza się
MSS lub MRS…
… (Edp>1)
Ad. 3.
Elastyczność mieszana (krzyżowa) popytu to miara intensywności reakcji popytu na dobro X na
zmianę ceny dobra Y.
Elastyczność mieszana popytu = % zmiana wielkości popytu na dobro X
% zmiana ceny na dobro Y
jeżeli dobra X i Y są w stosunku do siebie dobrami substytucyjnymi (tzn. zastępującymi się np.
masło i margaryna) to Emp tych dóbr > 0
jeżeli dobra X i Y są w stosunku do siebie…
Mechanizm rynkowy 1
Popyt
Popyt - Funkcja ceny
Popyt - wykład
Elastyczność cenowa podaży-opracowanie
Popyt, podaż i rynek
Reklama
























Prawa autorskie







Reklama
Kontakt
Download