1. Zaproszenie (141.7 KiB)

advertisement
Warszawa, 27.08. 2015 r.
Szanowni Państwo,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Państwa jednostki /zarówno osoby decyzyjne oraz wykonawcze/
na bezpłatne szkolenie „ES – w sieci dobrych połączeń”
wspomagające wdrożenie Nowego Standardu Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy
wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej,
który będzie obowiązywał w formie zaleceń MPiPS.
Szkolenie odbędzie się w Cieszynie
w dniu 2 października br. w godzinach 8:00 -15:45
w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”,
ul. Wałowa 4, Cieszyn.
Prosimy o wyznaczenie osoby/ osób pracujących w Państwa instytucji i zgłoszenie ich (imię, nazwisko, stanowisko, adres email, telefon) drogą e-mailową na adres: [email protected] do dnia 29.09.2015r.
e-mail: [email protected]
tel. 33 851 41 03
Szkolenie „(eS) w sieci dobrych połączeń – Nowy Standard Działania w zakresie współpracy
międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”
Cel główny szkolenia:
Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników JST, instytucji rynku pracy, jednostek pomocy i integracji społecznej w zakresie
wykorzystania Nowego Standardu Działania mającego status zaleceń Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Cele szczegółowe:
>
Zapoznanie uczestników z Nowym Standardem Działania.
>
Wzrost umiejętności w zakresie przeprowadzenia analizy potrzeb społeczności lokalnej.
>
Wzrost kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych przy wykorzystaniu zlecania usług
użyteczności publicznej przedsiębiorstwom społecznym.
W efekcie szkolenia uczestnicy:
>
Zapoznają się i będą umieli wykorzystywać w praktyce Nowy Standard Działania.
>
Pogłębią umiejętności w zakresie partycypacyjnej analizy potrzeb społeczności lokalnej oraz diagnozy możliwości i
ograniczeń grupy defaworyzowanych.
>
Zwiększą umiejętność realizacji usług użyteczności publicznej z wykorzystaniem narzędzi spółdzielczości socjalnej.
Metody szkoleniowe
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie
zajęć wykorzystywane są metody: praca w małych grupach, dyskusja grupowa, analiza przypadku, dyskusja moderowana,
symulacje, wykład.
Program szkolenia
8.00-8.30
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
8.30-10.30
Sesja I – Zagadnienia wprowadzające
>
Wprowadzenie do szkolenia
>
Ekonomia społeczna jako narzędzie aktywnej integracji - uzgodnienie pojęć i definicji
10.30-10.45
10.45-12.45
12.45-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45
14.45-15.45
Przerwa
Sesja II – Diagnoza potrzeb i plan współpracy
>
Diagnoza I – Partycypacyjna analiza potrzeb społeczności lokalnej
>
Diagnoza II – Diagnoza możliwości i ograniczeń grup defaworyzowanych
>
Proces dopasowania potrzeb społeczności do potencjału grup defaworyzowanych przy
zastosowaniu możliwości jakie daje zlecanie usług użyteczności publicznej
Obiad
Sesja III – Diagnoza potrzeb i plan współpracy (ciąg dalszy)
>
Potrzeby społeczności lokalnej i potencjał grup defaworyzowanych – analiza przypadku
>
Korzyści społeczno-ekonomiczne z wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej
>
Budowanie lokalnej sieci współpracy
Przerwa
>
Nowy Standard Działania – główne kierunki i założenia
>
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Download