Co nowego w diagnostyce psychologiczno

advertisement
Co nowego w diagnostyce
psychologiczno-pedagogicznej?
Przegląd najnowszych narzędzi
diagnostycznych 2013/2014
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Kwestionariusz Agresywności Młodzieży –
Reaktywność emocjonalna
Normy dla młodzieży ponadgimnazjalnej
• Narzędzie do pomiaru poziomu
agresywności u młodzieży
(agresja bezpośrednia, agresja
pośrednia, drażliwość,
opozycyjność, agresja werbalna)
• Wydanie zawiera normy dla
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych –
normalizacja 2012 r.
• Narzędzie dostępne również w
normalizacji dla uczniów
gimnazjów.
D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA
Test Uczenia się Słuchowego TUS
• Funkcjonalna diagnoza sprawności
zapamiętywania informacji
prezentowanych kanałem słuchowym.
• Narzędzie zgodne z najnowszymi
trendami diagnozy trudności dziecka nie
tylko w kontekście sprawności funkcji ale
przede wszystkim poziomu
poszczególnych umiejętności.
• Test rekomendowany w psychologicznej
diagnozie przyczyn trudności szkolnych
oraz diagnozie zaburzeń mowy.
• normalizacja ogólnopolska - 2011 r.
• wiek: 10;0-13;0
• użytk:.: psycholodzy, neurologopedzi
D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA
Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie OTS-R
• Diagnoza poziomu sprawności
werbalnej dziecka (2;0-6;0) w
zakresie rozumienia mowy
(słownik bierny).
• Test rekomendowany w
psychologicznej diagnozie
rozwoju poznawczego małego
dziecka, w połączeniu ze Skalą
Leitera lub Skalą Columbia.
• normalizacja ogólnopolska 20112012
• wiek: 2;0-6;0
• użytk.: psycholodzy, logopedzi
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
WYSTANDARYZOWANE SPRAWDZIANY
UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH
DLA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
Matematyka – Szkoła podstawowa
• Zestaw dziewięciu wystandaryzowanych
sprawdzianów z zakresu matematyki dla
uczniów szkoły podstawowej
opracowanych w oparciu o aktualne
podstawy programowe.
• Możliwość doboru odpowiedniego
sprawdzianu w zależności od okresu roku
szkolnego.
• Klasy III-VI SP
• Publikacja rozpoczyna serię
sprawdzianów umiejętności dla
poradnictwa p-p.
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
Skala Gotowości Matematycznej SGM
• Diagnoza gotowości dziecka
kończącego przedszkole do
podjęcia nauki matematyki.
• Skala rekomendowana jako
uzupełnienie diagnozy
gotowości szkolnej u dzieci
zdradzających pierwsze
objawy ryzyka dyskalkulii.
• Normalizacja ogólnopolska
2013
• wiek: 5-7 r.ż.
• użytk.: pedagodzy
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
Znormalizowane sprawdziany
znajomości zasad ortograficznych
• Diagnoza stopnia znajomości zasad
polskiej ortografii u uczniów szkół
podstawowych.
• Narzędzie rekomendowane w
diagnozie dysortografii (obiektywna
weryfikacja stopnia znajomości
zasad pisowni).
• Normalizacja ogólnopolska
• klasy: III-VI SP
• użytk.: pedagodzy
Atlas oceny testu „Trudna Figura”
• Atlas zawiera ponad 100 przykładów
ocen poszczególnych elementów
rysunków wykonanych podczas badania
testem „Trudnej Figury” wraz z
komentarzami i uzasadnieniami.
• Korzystanie z Atlasu ułatwia i przyspiesza
proces oceny testu „Trudna Figura”
stosowanego w Baterii-8, Baterii-10/12
oraz Baterii-GIM do pomiaru
strukturalizacji percepcji, koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz krótkotrwałej
pamięci wzrokowej.
D. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu
- Test Dekodowania
• Diagnoza poziomu czytania u uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych.
• Diagnoza poziomu rozwoju funkcji słuchowo-językowych oraz tempa
szybkiego nazywania bodźców wzrokowych.
• Normalizacja ogólnopolska 2012-2013
• klasa: I SP
• użytk.: pedagodzy, psycholodzy
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Diagnoza Więzi Rodzinnych
Dzieci i Młodzieży
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Test Relacji w Systemie Rodzinnym
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
W lutym 2014 Pracownia Testów
Psychologicznych i Pedagogicznych we
współpracy z zespołem Katedry Systemów
Multimedialnych Politechniki Gdańskiej
rozpoczyna realizację projektu:
Screeningowy Audiometr Tonalny SAT
w diagnostyce przyczyn trudności
szkolnych oraz zaburzeń
rozwojowych w systemie
poradnictwa psychologicznopedagogicznego
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
• Celem projektu jest
wprowadzenie do każdej
poradni p-p
Screeningowego
Audiometru Tonalnego
umożliwiającego
audiometryczny pomiar
słuchu dzieci i młodzieży
kluczowy w początkowej
fazie terapii logopedycznej
oraz wymagany w
procedurze diagnozy
specyficznych trudności w
uczeniu się.
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
• Celem projektu jest również realizacja szkoleń
specjalitycznych z zakresu stosowana systemu
SAT adresowanych dla logopedów
zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych. Efektem ukończonego szkolenia
jest pozyskanie uprawnień do wykonywania
screeningowego badania słuchu (audiogram) z
wykorzystaniem SAT.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
W marcu 2014 Pracownia Testów
Psychologicznych i Pedagogicznych we
współpracy z zespołem Katedry Systemów
Multimedialnych Politechniki Gdańskiej
rozpoczyna realizację projektu:
Terapia zaburzeń mowy oraz trudności
w czytaniu z wykorzystaniem systemu
elektronicznego spowolniania mowy w
czasie rzeczywistym oraz stymulatora
wzrokowo-słuchowego u dzieci w wieku
szkolnym – eTerapeuta.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
• Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p
komputerowego systemu eTerapeuta, który wykorzystując
najnowszą technologię z zakresu IT, umożliwia prowadzenie
oddziaływań terapeutycznych dla dzieci przejawiających
zaburzenia mowy i/lub trudności w czytaniu.
• Autorami technologii wykorzystanej w systemie eTerapeuta jest
zespół naukowy Prof. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki
Gdańskiej. Autorami zastosowanych zadań terapeutycznych oraz
metodologii pracy terapeutycznej z wykorzystaniem systemu są
członkowie zespołu naukowców i praktyków Prof. Marty
Bogdanowicz i Prof. Ewy Czaplewskiej z Uniwerystetu
Gdańskiego.
• Faza badań pilożowych przewidziana jest na okres marzecczerwiec 2014, wdrożenie programu do poradnictwa – wrzesień
2014.
SZKOLENIA 2013/2014
• Szkolenia kwalifikacyjne:
▫ Bateria-5/6
▫ Bateria-8 i 10/12
▫ Bateria-GIM
• Doskonalenie zawodowe:
▫ Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne
▫ Diagnoza dysleksji rozwojowej. Fakty, mity, kontrowersje.
▫ Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnostyce przyczyn
trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych.
• Dla rozpoczynających pracę w PPP:
▫ Trzydniowy blok szkoleniowy: Diagnosta w poradnictwie
psychologiczno-pedagogicznym. Warszawa i Gdańsk
(uprawnienia na wszystkie Baterie: 5/6, 8, 10-12, GIM; nowoczesne
opiniowanie; prawne aspekty pomocy p-p; współpraca szkoła-poradnia)
W razie pytań serdecznie
zapraszamy do kontaktu
www.pracowniatestow.pl
facebook.com/ptpip
tel. 58 340-38-29
Download