Uploaded by User6507

Podstawowe narzędzia psychologicznej diagnozy przyczynowejj

advertisement
Podstawowe narzędzia
psychologicznej
diagnozy przyczynowej
Diagnoza przyczynowa (zwana
też kauzalną oraz genetyczną)
koncentruje się na poszukiwaniu
przyczyn aktualnego, danego
zjawiska lub stanu rzeczy oraz ma
na celu pomoc w udzieleniu
odpowiedzi na pytanie, co jest
przyczyną badanego problemu.
Inaczej mówiąc odpowiada na
pytanie jaki ciąg zdarzeń z
przeszłości doprowadził do stanu
obecnego.
Diagnoza genetyczna (kauzalna)
ujawnia ciąg rozwojowy, który
doprowadził do stanu obecnego.
Diagnoza genetyczna niezbędna
jest do podjęcia właściwego
leczenia. Odpowiada na pytanie
„Jakie są przyczyny badanego
stanu rzeczy?”
Metody diagnozy
genetycznej
Ujawnia ciąg rozwojowy który doprowadził do
stanu obecnego. Odmiany diagnoz genetycznych:
- Ciąg zmieniających się funkcji i form np. fazy
życia człowieka
- Ciąg przyczyn i skutków – ciąg kauzalny np.
agresywność osób w fazie adolescencji – opisać
należy pod względem form aktualnych oraz
przyczyn tego stanu.
Należy zweryfikować wszystkie możliwe
przyczyny, uważając aby nie pominąć żadnej z
nich, a następnie kolejno eliminować –
pozostawiając ostatecznie jedną możliwą. Inną
możliwością jest zbadanie okoliczności i
postawienie od razu hipotezy o przyczynie.
Możliwość ta stosowana jest często w
kryminologii w poszukiwaniu sprawcy
przestępstwa.
St. Ziemski wyróżnia dwa
warianty diagnozy przyczynowej:
- jako ciąg zmieniających się
funkcji
- jako ciąg przyczyn i skutków
Diagnoza przyczynowa jako
ciąg zmieniających się
funkcji
Dotyczy ona struktury i funkcji
badanych przedmiotów w ich
aktualnym w trakcie badań stanie,
jak również ich ciąg rozwojowy
można określić znając ogólne
prawidłowości rozwojowe
typowych form i funkcji, ale
każdy badany przedmiot
przechodzi przez fazy rozwojowe
specyficzne dla siebie
Diagnoza przyczynowa jako
ciąg przyczyn i skutków
Polega na stopniowym
wyłączaniu prawdopodobnych
przyczyn aby na zasadzie
eliminacji dojść do wyjaśnienia
genetycznego. Aby tego dokona
trzeba cofnąć się do przyczyny
pierwotnej, która spowodowała
zaistniały stan rzeczy. W owej
diagnozie należy posługiwać się
myśleniem redukcyjnym
• Według St. Ziemskiego diagnoza
przyczynowa (kauzalna) jest
jedną z diagnoz cząstkowych,
które wchodzą w skład diagnozy
rozwiniętej. Diagnozami
cząstkowymi są:
• - diagnoza typologiczna
• Diagnoza genetyczna
• - diagnoza fazy
• - diagnoza znaczenia
• - diagnoza rozwojowa
H. Schulten wyróżnia dwa
podstawowe typy diagnoz:
1. diagnozę stanu, która obejmuje
diagnozę: przyporządkowującą,
genetyczną i fazy.
2. diagnozę znaczenia, która
odpowiada typowi diagnozy
celowościowej. Podział Schultena
nie obejmuje diagnozy
prognostycznej.
Literatura:
„ Wartość diagnozy genetycznej w
ustaleniu niedostosowania
społecznego” Małgorzata
Karwowska
„ Diagnoza specjalnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych
dzieci i młodzieży” red.
Kazimiery Krakowiak
Wyk. Marta Szymańska
Aleksander Wasiłek
Zuzanna Wątruch
Download