publiczne-prawo-gospodarcze

advertisement
11
Wymienione zostały źródła publicznego prawa gospodarczego i jego zasady: zasada wolności
gospodarczej, zasada prawa, zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada proporcjonalności.
Wyjaśniono podczas wykładu czym jest według obowiązującej ustawy o działalności gospodarczej,
wskazano i dokładnie omówiono 6 jej przesłanek. Wskazano kim jest przedsiębiorca i
przedsiębiorstwo, przybliżono również pojawiające się w tym zakresie spory doktrynalne. W notatce
z wykładu publiczne prawo gospodarcze przybliżono pojęcie - wolna/ewidencjonowana,
regulowana, reglamentacyjna, koncesjonowana, wskazano na różnice pomiędzy wszystkimi
rodzajami działalności, omówiono również zagadnienie Krajowego Rejestru Sądowego. W kolejnej
części notatki publiczne prawo gospodarcze wskazano na to czym jest gospodarka komunalna i
publiczna działalność komunalna. Następnie omówione zostało prawo zamówień publicznych, jego
zasady i najważniejsze artykuły. W notatce przybliżono również zasady wspierania przedsiębiorców
z funduszy państwowych, będące wyjątkiem od zasady prawa europejskiego zakazu wspierania
przedsiębiorców z funduszy państwowych. Notatki z roku 2009/2010 są opatrzone licznymi
cytatami z aktów prawnych pozwalające na odpowiednie zlokalizowanie przepisów prawnych i
zaznajomienie się z najważniejszymi przepisami obowiązujących aktów prawnych. Notatka
publiczne prawo gospodarcze kończy się przybliżeniem materii z prawa zamówień publicznych i
prawa konkurencji.
9.10.2008r.
[email protected]
dyżur - 13:30 - 14:30 pok.307 na ul.Olszewskiego
katedra publicznego prawa gospodarczego
Publiczne prawo gospodarcze:
normy prawne, których celem jest oddziaływanie państwa na gospodarkę w celu ochrony tej
gospodarki/rynku/obrotu gospodarczego. Normy te ingerują w neutralne procesy rynkowe
wpływ państwa na swobodę wolnego rynku
Ustawodawca chcąc ograniczyć działalność gospodarczą wprowadza reglamentację działalności
gospodarczej.
Różne sposoby reglamentacji:
koncesje
zezwolenia
licencje
Regulacja działalności gospodarczej - ustawodawca określa sposoby prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców już działających, wtrąca się w swobody rynku i ogranicza ją. Np.
taryfy
Liberalizacja rynku - na uregulowanym, wolnym rynku. dotyczy rynków, które były domeną
monopoli państwowych, ustawowych, itd. Np. rynek lotniczy, kolejowy
proces uwalniania rynku przez wprowadzenie konkurencji, poprzez podział rynku,
Publiczne prawo gospodarcze jest owocem interwencjonalizmu państwowego. Tyle, ile różnych
działalności gospodarczej, tyle różnych rynków. Im bardziej skomplikowane są zależności, reguły
na danym rynku, tym więcej regulacji państwowych. Publiczne prawo gospodarcze - część ogólna
PPG + podstawowe metody regulacji/reglamentacji
Źródła PPG:
Ścisły związek z prawem wspólnotowym.
1. Prawo wspólnotowe (I filar)
(pr. Wspólnotowe -> dyrektywa -> polska ustawa) dorobek prawny wspólnoty: pisany - traktaty,
niepisany - zasady
Zasady ogólne prawa UE:
zasada jawności (prawo zamówień publicznych)
zasada proporcjonalności (np. pomoc publiczna)
Prawa wtórne:
rozporządzenia - w zakresie prawa konkurencji (wiąże bezpośrednio)
dyrektywy - przy liberalizacji rynków, jest instrumentem harmonizacji - określają cele i muszą być
transportowane i wdrożone, wdrożenie dotyczy skutku - wiążą co do celu. Cele są określone
regułami bądź miernikami liczbowymi. Decyzje -
Wyłączenie od stosowania ustawy - wykład.
Zapytanie o cenę
Wykluczanie wykonawców - wykład.
Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego-opracowanie
Test UOKIK
Prawo zamówień publicznych
Reklama
Powiązane zagadnienia

Przetarg ograniczony




Polityka przemysłowa
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Traktat lizboński































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download