Majątek i finanse 2016 - BIP Naczelna Dyrekcja Archiwów

advertisement
FINANSE
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych jest urzędem obsługującym centralny organ
administracji rządowej - Naczelnego Dyrektora, który jest dysponentem środków
budżetowych drugiego i trzeciego stopnia.
Działalność finansową Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych określa ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
Plan finansowy wydatków po zmianach na 2016 wynosi w zakresie budżetu państwa
9.880.549 zł, w tym wydatki majątkowe 276.963,00 zł oraz w zakresie budżetu środków
europejskich 716.833,00 zł, w tym wydatki majątkowe 239.390 zł. Wydatki są finansowane
z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdział 92117 - Archiwa.
Zadania oraz usługi wykonywane i świadczone przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych są nieodpłatne.
Majątek Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest państwową jednostką
budżetową, stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów
związanych z działalnością statutową.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania
zobowiązań finansowych w zakresie dysponenta III stopnia upoważniony jest Dyrektor
Generalny.
MAJĄTEK
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych posiada majątek
o łącznej wartości: 52.457.141,81 zł, w tym:
1. aktywa trwałe: 51.690.609,85, w tym:
- nieruchomości, tj. grunty o wartości 43.286.944,00 zł oraz
budynki o wartości 7.845.784,90 zł, położone w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 2 D oraz przy ul. Ordona 23
(nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się
w trwałym zarządzie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
- urządzenia techniczne i maszyny: 257.491,71 zł
- środki transportu: 115.379,99 zł
- inne środki trwałe: 39.526,49 zł
- środki trwałe w budowie: 20.541,00 zł
- wartości niematerialne i prawne: 124.941,76 zł
2. aktywa obrotowe: 766.531,96 zł, z tego:
- zapasy produktów gotowych (wydawnictwa): 570.198,10 zł.
Wartość majątku wykazano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2016.
Download