Komputerowe bazy danych i archiwa w Internecie

advertisement
Nazwa jednostki
Nazwa kierunku
(specjalności)
Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych
Historia, specjalizacja archiwalna
Nazwa przedmiotu
Komputerowe bazy danych i archiwa w Internecie
Przedmioty
wprowadzające Brak
(prerekwizyty) oraz
wymagania wstępne
Liczba godzin zajęć
30
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
2
Założenia i cele Rozwijanie umiejętności wykorzystania zasobów archiwów i baz danych dostępnych
przedmiotu
Internecie.
Metody i pomoce Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem zasobów Internetu
dydaktyczne
Forma i warunki Zaliczenie ustne z elementami praktycznego wykazania się umiejętnością
zaliczenia
posługiwania się zasobami sieciowymi
Treści programowe Zapoznanie z istniejącymi kierunkami rozwoju baz i archiwów dostępnych w
Internecie; bazy danych w archiwach polskich i europejskich,
polskie historyczne archiwa internetowe, przykłady zastosowania Internetu dla
prezentacji naukowych treści historycznych.
Literatura
Literatura podstawowa:
Podstawowe strony polskich archiwów historycznych:
http://www.archiwa.gov.pl/pl/bazy-danych.html
http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Ite
mid=7
Archiwalizacja danych historycznych:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved
=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ploug.org.pl%2Fkonf_07%2Fmaterialy%2Fp
df%2F9_archiwizacjadanych.pdf&ei=ZiCjUK_IKIqw0QW96YHoCA&usg=AFQjCNEzYxa
qFegTBBqrHH_fxlY-kaPReg
Literatura uzupełniająca:
http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b21/b21_9.pdf
Najnowsza historia Polski w Internecie:
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16797/1/Najnowsza%20historia%20polski
%20w%20interencie.pdf
Osoba prowadząca
zajęcia (autor
sylabusa)
dr Jacek Chachaj
Download