KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Kierunek: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Studia I stopnia, stacjonarne, rok 1, semestr 1
Nazwa
Wstęp do archiwistyki
Nazwa w j. ang.
Introduction to the archive science
Kod
Punktacja ECTS*
Koordynator
Dr Bartosz Drzewiecki
2
Zespół dydaktyczny
Dr Bartosz Drzewiecki
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest wprowadzenie studenta do zagadnień archiwistyki: podstawowa terminologia archiwalna,
zasady archiwistyki i funkcje archiwów.
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Efekty kształcenia
Efekt kształcenia dla kursu
Wiedza
W01 – Zna podstawową terminologię z zakresu
archiwistyki
W02 – Zna metody badawcze archiwistyki.
W03 – Ma podstawową wiedzę o powiązaniach
archiwistyki z zarządzaniem dokumentacją.
W04 – Zna podstawową literaturę archiwalną.
W05 – Zna podstawowe funkcje archiwów oraz zasady
archiwistyki.
Odniesienie do efektów
kierunkowych
W05
W01, W03
W06, W17
W14, W18
W07, W18
1
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Umiejętności
U01 – Potrafi stosować podstawową terminologię z
zakresu archiwistyki.
U02 – Potrafi zastosować metody badawcze archiwistyki.
U03 – Potrafi scharakteryzować podstawowe funkcje
archiwów oraz zasady archiwistyki.
U04 – Potrafi wykorzystywać literaturę archiwalną
U14
U01
U13, U15
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne
U15
K01 – Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role.
K02 – Potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
K03 – Kieruje się zasadami etyki w pracy zawodowej
archiwisty.
K07
K01, K08
K04, K06
Organizacja
Forma zajęć
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
A
Liczba godzin
K
L
S
P
E
20
Opis metod prowadzenia zajęć
Wykład połączony z dyskusją i wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia na przygotowanych
wzorach.
2
Inne
Egzamin
pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt
grupowy
Projekt
indywidualny
Praca
laboratoryjna
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia w
szkole
Gry
dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W01
W02
W03
W04
W05
U01
U02
U03
U04
K01
K02
K03
Kryteria oceny
Na podstawie zaliczenia.
Dostateczny – student w podstawowym stopniu zna literaturę archiwalną, potrafi
wymienić główne funkcje archiwów, zasady archiwistyki oraz metody badawcze.
Dobry – student zna literaturę archiwalną, potrafi scharakteryzować główne funkcje
archiwów, zasady archiwistyki oraz metody badawcze.
Bardzo dobry – student zna literaturę archiwalną, potrafi dogłębnie scharakteryzować
główne funkcje archiwów, zasady archiwistyki oraz metody badawcze
Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teoria archiwistyki: archiwistyka – przedmiot, zakres, podział.
Podstawowa literatura archiwalna.
Metody badawcze archiwistyki.
Podstawowa terminologia archiwalna.
Funkcje archiwów.
Zasady archiwistyki.
Wewnętrzna struktura archiwów.
Etyka zawodu archiwisty.
3
Wykaz literatury podstawowej
1. Polski słownik archiwalny, oprac. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Warszawa 1952.
2. Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
3. B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Warszawa –
Poznań – Toruń 1972.
4. B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.
5. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.
6. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.
7. Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie,
dostępny on-line: www.sap.waw.pl
8. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38
poz. 173.
Wykaz literatury uzupełniającej
1. A. Tomczak, Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań
XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2- 4 września 1997, t.
1, red. D. Nałęcz, Radom 1997.
2. A. Tomczak, Rzut oka na dzieje archiwów polskich i na ich aktualne zadania, [w:] A. Tomczak,
Studia Historio – Archivistica, Toruń 2002.
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
20
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
10
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
10
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu
20
Ogółem bilans czasu pracy
60
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
2
4
Download