Gabinet Psychoterapii Gestalt

advertisement
Psychoterapia Gestalt – najistotniejsze cechy:
elastyczna,
niedogmatyczna
sytuacja
terapeutyczna
(Terapeuta
towarzyszy
Klientowi w sposób niedyrektywny);
holistyczne ujmowanie organizmu
umysł, psychika, emocje);
(ciało,
skupienie się na TU i TERAZ – doświadczanie
siebie i otoczenia;
koncentracja
aktywności
na doświadczeniu i działaniu;
rozszerzanie świadomości, rozumianej jako
zdawanie sobie sprawy z tego co się dzieje,
na wszystkie sfery przeŜyć, myśli, działań,
ciała;
Terapii Gestalt w Krakowie.
Moja praca podlega regularnej superwizji w ITG.
Jestem
równieŜ
absolwentką
i
percepcji
Jagiellońskiego w Krakowie.
Gestalt
ITG:
Sylwia Kumor
Stowarzyszenia Psychologów Praktyków posiada
akredytacje:
uczenie
się
rozpoznawania
swoich
rzeczywistych
potrzeb
i
rozróŜniania
zachowań słuŜących zaspokojeniu potrzeb od
tych, które temu nie słuŜą;
integracja osobowości poprzez integrację
wyalienowanych
części
siebie
(uczuć,
pragnień, sądów, fantazji);
Cel terapii - osiągnięcie dojrzałości, wzrost potencjału
człowieka, zwiększanie jego moŜliwości poprzez
integrację osobowości, wzmacnianie autentycznych
pragnień i potrzeb - osoba zintegrowana wewnętrznie,
autonomiczna, wolna i odpowiedzialna za swoje
wybory.
Zastosowanie terapii Gestalt:
■ Konsultacje
Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii – EAP;
Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt –
EAGT;
Europejskiego
Akredytowanego
Instytutu
Szkolącego w Psychoterapii – EAPTI.
w leczeniu:
zaburzeń psychosomatycznych,
fobii,
depresji,
nerwic natręctw;
jako metoda samopoznania i rozwoju
potencjału jednostki.
■ Interwencje kryzysowe
■ Psychoterapia krótkoterminowa
■ Psychoterapia długoterminowa
ITG jest członkiem:
EAP, EAGT;
Międzynarodowej Federacji Organizacji Szkolących
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt –
Rejestracja:
tel. +48 68 478 10 00
PTPG (pełniącego rolę NOGT – krajowej organizacji
poniedziałek i piątek
gestaltystów);
8:00– 20:00
Polskiej Federacji Psychoterapii – PFP.
Gabinet czynny:
Psychoterapia Gestalt powstała w latach 40. XX wieku.
Wzrost popularności Gestalt nastąpił w połowie lat 70.
wtorek i czwartek
Początkowo rozwijała się w Ameryce. W ciągu ostatnich 20
18.00 – 20.00
lat terapia Gestalt zajęła waŜne miejsce wśród koncepcji
ul. Strzelców 10
terapeutycznych stosowanych w Europie. Obecnie w takich
68 – 200 śary
krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia,
Psychoterapii
Uniwersytetu
w Zakresie Terapii Gestalt - FORGE;
Gabinet
Instytut Terapii Gestalt Oddział Krakowski Polskiego
O mnie:
Jestem terapeutą certyfikującym się w Instytucie
Norwegia, Hiszpania, Czechy, Polska terapia Gestalt rozwija
się dynamicznie.
Gestalt - w stronę świadomości
Gestalt zakłada, Ŝe człowiek jest zdolny do samoregulacji
czyli, Ŝe posiada cały potencjał do zaspokajania swoich
potrzeb, z własnego wyboru i do kierowania swoim
zachowaniem. Kiedy proces samoregulacji zostaje w jakimś
stopniu zaburzony, gdy organizm znajduje się w stanie
braku równowagi (ja – reszta świata) przez dłuŜszy czas dochodzi do zaburzeń. Proces homeostazy jest zakłócany
przez stosowanie wpojonych i utrwalonych w dzieciństwie
zachowań opartych na nawykach, (poniŜej progu
świadomości), wykorzystujących sposoby, które kiedyś były
adaptacją do bolesnej sytuacji, powtarzane obecnie bez
poczucia sprawstwa - czyli charakter. "Jestem taki, Ŝe...nie
mogę, muszę, nie potrafię... przez to, Ŝe miałem..." zamyka
moŜliwość poznawania nowych obszarów w sobie samym,
autentycznego "stawania się", bycia i brania ze świata tego
co mi jest potrzebne. Odgradza od naturalnego odczuwania
siebie i otoczenia. Rezultatem oddzielenia się od
autentycznych odczuć i emocji jest zablokowanie potencjału
jednostki i zniekształcenie jej perspektyw. Dlatego terapia
Gestalt jest nastawiona na ponowne "nauczenie"
świadomości. Czyli postrzegania siebie samego takim, jakim
się jest naprawdę, ze wszystkimi wadami, zaletami, historią
Ŝycia emocjonalnego i obiektywną samooceną. UwaŜność
wymaga teŜ akceptacji - zarówno siebie samego, razem
z własną śmiertelnością i wszystkimi ułomnościami, jak
i otoczenia - z całym jego pozytywnym i negatywnym
ładunkiem emocjonalnym. Celem terapii Gestalt jest
uświadamianie, bezpośrednia świadomość teraźniejszości
we wszystkich jej wymiarach, uwaga, czujność intelektualna,
cielesna i emocjonalna, skupiona na podmiocie
wewnętrznym, a więc na mnie samym, jak i na zewnętrznym
otoczeniu. Inaczej mówiąc to postać doświadczenia,
ciągłego, nie statycznego - raczej strumienia niŜ stanu.
Uświadamianie łączy się z procesem poznawania przez
podmiot i kontroli nad własnymi zachowaniami i uczuciami,
zdolności ich wyboru i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
Bycie odpowiedzialnym za swoje wybory, niesie poczucie
sprawstwa i wolność.
Od świadomości do odpowiedzialności
Egzystencjalny aspekt pojmowania człowieka w podejściu
Gestalt podkreśla swoistość i odmienność kaŜdego. To moje
osobiste, oryginalne podejście do własnego doświadczenia
nadaje mi ludzką godność. Jak powiedział Sartre: "WaŜne
jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam
zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono". To człowiek nadaje
znaczenie i sens swojemu doświadczeniu, kiedy dokonuje
wyborów. W psychoterapii moŜemy spotkać wielu ludzi,
którzy nie potrafią nadać sensu swojemu Ŝyciu np.
w depresji. To co moŜemy jako terapeuci dla nich zrobić
to pomóc im tworzyć własne Ŝycie. Proces nadawania
znaczenia jest ciągły. Świadomość, Ŝe to ja nadaję sens,
niesie za sobą poczucie wolności i odpowiedzialności
za swoje zachowania, uczucia, wybory. Doświadczając
wolności i odpowiedzialności, dotykamy teŜ lęku
i egzystencjalnej samotności. Często w obronie przed
lękiem, rezygnujemy z wolności i nie bierzemy
odpowiedzialności za swoje bycie - uczucia, myśli,
zachowania, relacje. W terapii Gestalt implikuje
to moŜliwość zmiany. Zmiana rozumiana jako stawanie
się bardziej sobą, poprzez uświadamianie i branie.
odpowiedzialności. Zgodnie z "paradoksalną teorią zmiany"
(1970) Arnolda Beissera: "To ja nadaję sens kaŜdemu
aktowi mojego Ŝycia, a jeśli pragnę się zmienić,
to pozostając sobą, sobą inaczej, a nie kimś innym niŜ
ja sam". Zmiana jest odkrywaniem siebie, swoich
moŜliwości samoregulacji, procesem świadomego sięgania
do otoczenia po to co jest potrzebne, nadawaniem nowego
sensu doświadczeniu i przekraczaniem ograniczeń.
Podkreślenie znaczenia bycia odpowiedzialnym, autorem,
dotyczy tez uŜywanej przez gestaltystów nazwy "klient"
zamiast "pacjent". Czyni to relację spotkaniem osób,
z których Ŝadna nie jest bierna, pozbawiona sprawstwa.
KaŜda ma swoją odpowiedzialność, w przypadku terapeuty w pełni uświadamianą. W gabinecie psychoterapeuty często
moŜna usłyszeć "chcę się zmienić, chcę być inny/inna bo nie
lubię siebie, bo chyba nie jestem normalny..." Terapeuta
Gestalt towarzyszy klientowi w poszukiwaniu sensu jego
aktualnego doświadczenia, nie przyjmuje roli eksperta
mówiącego: "Ma Pan takie i takie zaburzenia lub nic panu
nie dolega, to tylko stres". Dramatyczna bywa chęć bycia
takim jak wzór, mentor czy człowiek sukcesu. Zamiast
poszukiwać własnej skuteczności i potencjału, dąŜymy
do urzeczywistnienia iluzji. Gestalt kładzie nacisk na prawo
do odmienności kaŜdego i ceni indywidualizm i swoistość.
Jest egzystencjalnym spotkaniem ludzi. Właśnie spotkanie,
nazywane relacją Ja - Ty, jest drugim filarem procesu
psychoterapii. Psychoterapeuta nie zakłada apriorycznego,
monolitycznego poglądu na rodzaj ludzki, lecz pozwala
klientowi odkryć się w trakcie takiego spotkania.
Od odpowiedzialności do kreatywności
Terapia Gestalt nie stara się dopasować ludzi do form,
sprzyja
byciu
kreatywnym.
Głównym
narzędziem
metodycznym
jest
eksperyment,
behawiorystyczne
podejście do rozpoczęcia nowego sposobu funkcjonowania.
Klient eksploruje nowe moŜliwości, przekształcając sztywne,
nawykowe zachowania w elastyczny system samooparcia.
Klient, poprzez twórcze zaangaŜowanie w proces (zmiany):
Zyskuje większą świadomość samego siebie, swojego
ciała, uczuć, otoczenia;
Uczy się być autorem swoich doświadczeń i nie przypisuje
ich innym;
Uczy się być świadomym swoich potrzeb i rozwijać
umiejętności, przy pomocy których moŜe je zaspokajać
bez naruszania praw innych ludzi;
Zaczyna w pełniejszy sposób doświadczać kontaktu
ze swoimi wraŜeniami, ucząc się wahać, smakować,
dotykać, widzieć, słyszeć - kosztować wszystkich
aspektów samego siebie;
MoŜe bardziej świadomie doświadczyć swojej siły
i umiejętności radzenia sobie, a nie liczy na to,
Ŝe narzekanie, oskarŜanie lub zrzucanie winy na innych
zmobilizuje pomoc ze strony otoczenia;
Staje się wraŜliwy na swoje otoczenie, jednocześnie
zdobywając umiejętność chronienia się w sytuacjach
potencjalnie toksycznych lub destrukcyjnych;
Uczy się ponosić odpowiedzialność za swoje działania
i ich konsekwencje;
Czuje się dobrze ze świadomością swojej wyobraźni,
marzeń i ich wyraŜaniem.
Psychoterapia jest procesem zmieniania świadomości
i
zachowania.
Terapeuta
dostarcza
struktury,
zdyscyplinowanego procesu, stwarza warunki laboratoryjne,
w których klient moŜe w aktywny sposób badać samego
siebie. W trakcie terapii klient doświadcza w bezpiecznych
i kontrolowanych warunkach róŜnego rodzaju emocji,
poznaje swoje rzeczywiste potrzeby, próbuje nowych
sposobów działania. Psychoterapia staje się procesem
rozwoju, specjalną formą uczenia się, kontaktem.
Jako koncepcja oparta na holizmie i teorii pola, terapia
Gestalt, pojmuje człowieka jako całość, będącą czymś
więcej niŜ sumą części, działającą w relacji do otoczenia,
mającą określony kontekst. Wymiary aktywności to:
Wymiar fizyczny obejmujący motoryczność, uczucia,
seksualność – ciało;
Wymiar emocjonalny czyli więzi miłosne i inne, relacje –
serce;
Wymiar racjonalny obejmujący myśl i wyobraźnie, idee,
twórczość – głowa;
Wymiar społeczny i organizacyjny oznaczający środowisko
społeczne, kulturowe – inni;
Wymiar duchowy: miejsce i znaczenie człowieka
w kosmosie i globalnym ekosystemie – świat.
Opracowanie na podstawie wypowiedzi Ewy Canert – Łąka
(Instytut Terapii Gestalt Kraków)
www.gestalt.pl/czym_jest_gestalt.html
Download