akt założycielski - Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

advertisement
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
z dnia 21.07.2000 roku
Na podstawie §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r w
sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania
placówek doskonalenia nauczycieli(Dz. U. Nr 14, poz. 133) tworzy się niepubliczną placówkę
doskonalenia nauczycieli o nazwie
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia
Psychologów Praktyków, z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 15, zwany dalej
„Ośrodkiem”.
Terenem działania Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Ośrodka jest doskonalenie nauczycieli w zakresie praktycznych
umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i psychologicznych, niezbędnych
w pracy pedagogicznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
Organem prowadzącym Ośrodek jest Polskie Stowarzyszenie Psychologów
Praktyków z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 15.
1
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
STATUT
Tekst jednolity
Kraków 2008
2
Statut
Na podstawie Ustawy z dnia 7 sierpnia 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r nr 67 poz.
329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w
sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i
sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności
obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania
nauczycielom zadań doradcy metodycznego (DZ.U. z dnia 15 maja 2003 r.). i niniejszego
statutu działa niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o nazwie:
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
§1. Informacje o Ośrodku.
1. Siedziba:
31-143 Kraków, ul. Basztowa 15, tel/fax (0-12) 422-55-99
2. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków z siedzibą w
Krakowie, ul. Basztowa 15
3. Zasięg działania Ośrodka:
Ośrodek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Małopolski Kurator Oświaty
§ 2. Cele i zadania Ośrodka.
1. Celem Ośrodka jest doskonalenie nauczycieli w zakresie praktycznych umiejętności
wychowawczych, dydaktycznych i psychologicznych, niezbędnych w pracy
pedagogicznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
2. Zadania Ośrodka:
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
a) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wychowawców i nauczycieli
poprzez prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia
b) przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy w systemie oświaty
c) popularyzacja praktycznej wiedzy psychologicznej
d) upowszechnianie nowoczesnych metod i sposobów pracy wychowawczej,
dydaktycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą
e) prowadzenie szkoleń z zakresu:
- profilaktyki uzależnień
- zapobiegania agresji i przemocy
- prowadzenia pracy rewalidacyjnej i reedukacyjnej dzieci i młodzieży
- prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych
- inne tematy z zakresu psychologii stosowanej na zlecenie zainteresowanych
nauczycieli.
3
§3. Organizacja Ośrodka.
1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Zarząd PSPP.
2. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd PSPP na okres nie krótszy niż 1 rok, spośród
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Dyrektor pełni swoją funkcję społecznie lub za wynagrodzeniem, w zależności od
posiadanych przez Stowarzyszenie środków, na zasadzie umowy zlecenia lub umowy
o pracę.
5. Dyrektor zatrudnia kierowników kursów i na ich wniosek realizatorów zajęć.
6. Kwalifikacje kadry:
a) Dyrektorem może być wyłącznie członek zwyczajny PSPP, posiadający
wyższe wykształcenie psychologiczne
b) Kierownik kursu oraz osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać co najmniej
wykształcenie wyższe magisterskie oraz kwalifikacje do prowadzenia
warsztatów i treningów psychologicznych
c) Realizatorzy zajęć muszą mieć udokumentowany dorobek zawodowy w
zakresie szkoleń podyplomowych oraz udokumentowane kwalifikacje do
prowadzenia zajęć terapeutycznych i treningowych, w zależności od rodzaju
programu mogą być zatrudniani do prowadzenia zajęć lekarze i inni
specjaliści.
7. Zadania pracowników:
a) Prowadzenie zajęć z uczestnikami kursów zgodnie z założeniami
programowymi
b) Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym sprawozdań merytorycznych z
przebiegu zajęć oraz list obecności.
8. Szczegółowa organizacja kursu:
a) Kursy organizowane są dla nauczycieli i kadry oświatowej
b) Program kursu jest przyjmowany do realizacji po akceptacji merytorycznej i
zatwierdzeniu kosztorysu przez Zarząd PSPP
c) Za organizację, przebieg i realizację merytoryczną kursu odpowiada kierownik
kursu zatrudniony przez dyrektora Ośrodka
d) Do zadań kierownika kursu należy organizacja merytoryczna zajęć, rekrutacja
kadry, rekrutacja uczestników, złożenie całej dokumentacji zajęć, prowadzenie
ewidencji świadectw, rozliczenie całego kursu.
9. Ośrodek posługuje się pieczątką o treści:
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
ul. Basztowa 15
31-143 Kraków
§ 4. Źródła finansowania działalności Ośrodka.
1. Zasady finansowania Ośrodka:
Ośrodek finansowany jest z funduszy własnych PSPP, wpłat uczestników szkoleń oraz
z innych źródeł (organizacje rządowe, samorządowe oraz pozarządowe)
4
2. Obsługa finansowo-księgowa:
Obsługę finansowo-księgową zapewnia PSPP, jej zasady regulują odrębne przepisy o
obiegu dokumentów w PSPP.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Zmiany w statucie może wprowadzać organ prowadzący kwalifikowaną większością
głosów.
2. Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych otrzymują świadectwa zgodnie z
Rozporządzeniem MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu
tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania
placowek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej
oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom
zadań doradcy metodycznego (DZ.U. z dnia 15 maja 2003 r.).
5
Lista osób przewidzianych do zatrudnienia:
1. Zbigniew Nęcki – Profesor dr hab., Kierownik Katedry Stosunków Międzyludzkich w
Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 7 książek, m.in. „Negocjacje
w biznesie”, „Komunikacja międzyludzka”, opublikował 80 artykułów i kilkaset prac
popularnonaukowych, prowadził wykłady w wielu krajach, m.in. USA, Meksyk, Włochy,
Indie
2. Renata Rosa-Chłobowska – mgr psychologii i filologii polskiej, Dyrektor Ośrodka
Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli PSPP, trener PTP, trener Instytutu Terapii Gestalt,
szkolenia I i II stopnia kinezjologii edukacyjnej Dennisona, technik NLP – Instytut
Ressources – Belgia, w zakresie terapii Gestalt – Instytut Gestalt w Marburgu, autorka
kilkunastu artykułów z zakresu psychologii i pedagogiki
3. Haralambos Arwanitidis – mgr psychologii, psycholog-socjoterapeuta, studia
podyplomowe z zakresu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego WSP, szkolenia w
zakresie „Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej Dzieciom, Młodzieży i
Rodzicom”, „Podnoszenia Umiejętności Trenerskich w prowadzeniu treningów
grupowych”, Szkoła Trenerów PTP, licencjat PTP, licencjat Sztuki NLP, członek Sekcji
Psychoterapii PTP, licencja trenera konsultanta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie
4. Małgorzata Mączka – mgr psychologii, udział w treningach szkoleniowych w zakresie
terapii krótkoterminowej, dwuletnie Studium Psychoanalizy Lacana, trener Instytutu
Terapii Gestalt
5. Małgorzata Maj-Nęcka – mgr psychologii, kurs technik NLP pod patronatem Instytutu
Ressources w Belgii, szkolenie w zakresie metody Dennisona I i II stopnia, udział w
treningach szkoleniowych z zakresu terapii Gestalt
6. Joanna Hanusz – mgr psychologii, psycholog kliniczny (I stopień specjalizacji), szkolenie
w zakresie terapii rodzin (3-letni kurs) i socjoterapii, staż we Francji z zakresu
profilaktyki agresji i przemocy, przeszkolony pracownik Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
7. Elżbieta Kurzej – mgr psychologii, II stopień specjalizacji zawodowej, absolwent
dwuletniego Programu Edukacji w zakresie terapii Gestalt, współautor Programu
„Republika Dziecięca”
8. Urszula Majerska – mgr psychologii, studia podyplomowe na Uniwersytecie
Jagiellońskim, szkolenia z zakresu terapii rodzin, socjoterapii
9. Jolanta Gębik – mgr psychologii, szkolenia z zakresu terapii rodzin, socjoterapii
10. Anna Słobodzińska – mgr psychologii, wieloletnie doświadczenie w pracy z grupą
(śródroczne obozy młodzieżowe psychoedukacyjne i terapeutyczne, warsztaty dla
młodzieży), rodziną i adolescentem, szkolenia w zakresie terapii rodzin, udział w
szkoleniach trenerów
11. Halina Krzyształowicz – mgr psychologii, wieloletnie doświadczenie w pracy z grupą,
szkolenia w zakresie terapii rodzin, przeszkolona w zakresie prowadzenia Programu
„Spójrz inaczej” dla Nauczycieli
12. Zofia Pierzchałowa – mgr psychologii, psycholog-psychoterapeuta, trener-superwizor
PTP, psychoterapeuta-superwizor PTP, trener superwizor Instytutu Terapii Gestalt we
współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji, technik NLP – Instytut Ressources Belgia,
specjalista ds. counselingu – Instytut Gestalt we Florencji
6
Oświadczenia osób przewidzianych do zatrudnienia o chęci współpracy z Ośrodkiem ze
względu na okres urlopowy możemy skompletować do 15.IX.2000r.
„Oświadczam, że deklaruję chęć współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego
Nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków na zasadzie umowy
zlecenia.”
7
Download