fluorochrome conjugated single reagent

advertisement
Monoclonal Mouse Anti-Human CD7, Klon DK24
Nr kat. F0789
Nr kat. R7208
Przeznaczenie
FITC-skoniugowany
RPE-skoniugowany
Do diagnostyki in vitro.
F0789 i R7208 przeznaczone są do użycia w cytometrii przepływowej. Anty-CD7 stanowi użyteczne narzędzie
do identyfikacji przy użyciu cytometrii przepływowej białaczek limfatycznych ostrych z limfocytów T (T-ALL) oraz
białaczek przewlekłych z limfocytów T wraz z panelem innych przeciwciał (1). Interpretacja wyników musi być
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel w powiązaniu z historią choroby pacjenta oraz wynikami
innych testów diagnostycznych.
Synonimy antygenu
gp40 (2).
Wstęp
Antygen CD7 jest glikoproteiną transbłonową o masie 40 kDa ekspresjonowaną w tymocytach, dojrzałych
komórkach T, dużej większości komórek NK, pluripotentnych hematopoetycznych komórkach macierzystych
oraz komórkach prekursorowych komórek szpikowych i limfatycznych (3, 4, 5). CD7 jest najwcześniejszym
antygenem specyficznym dla komórek T, który jest ekspresjonowany w limfocytach i jedynym wczesnym
markerem, który utrzymuje się na wskorś różnicowania (4).
CD7 ekspresjonowany jest na niedojrzałych, powszechnych tymocytach i dojrzałych limfocytach T w T-ALL,
komórkach T białaczki prolimfocytowej, komórkach białaczki z dorosłych limfocytów T, komórkach białaczki
skórnej z limfocytów T /chłoniaków i białaczek z limfocytów ziarnistych linii T (1, 6). CD7 również jest
ekspresjonowany w specjalnych przypadkach AML komórek macierzystych pochodzenia hematopoetycznego
(7).
Limfocyty T z niedoborem CD7 zaobserwowano w zespole ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID)
oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów (2, 6).
Chociaż dokładna funkcja CD7 nie jest znana, badania na przeciwciałach monoklonalnych wskazują, że CD7
może funkcjonować jako cząsteczka ko-stymulatorowa, może indukować wydzielanie cytokin i modyfikować
adhezję komórkową (2).
Odczynnik dostarczony
Koniugaty anty-CD7, F0789 oraz R7208, otrzymano z oczyszczonego monoklonalnego przeciwciała mysiego.
Koniugaty dostarczane są w formie płynnej w buforze zawierającym 1% albuminy surowicy wołowej (BSA) i 15
mmol/LNaN3, pH 7,2. Każde opakowanie wystarcza na 100 testów (10 µL koniugatu na 106 leukocytów z
prawidłowej krwi obwodowej człowieka).
Isotyp: IgG2b, kappa. Stężenie koniugatu mg/L: Patrz etykieta na opakowaniu.
Swoistość
Środki ostrożności
Przeciwciało
Nr kat.
Fluorochrom
Kontrola Ujemna
Nr kat.
F0789
FITC (Izomer 1 Izotiocjanianu Fluoresceiny)
X0941
R7208
RPE (R-Fikoerytryna)
X0951
Anty-CD7, DK24, znakuje większość komórek T obecnych w prawidłowej krwi obwodowej i szpiku kostnym.
1. Do stosowania przez osoby przygotowane zawodowo.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), odczynnik chemiczny silnie toksyczny w czystej postaci. W stężeniu
obecnym w produkcie, chociaż nie klasyfikowanym jako niebezpieczny, azydek sodu może reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc silnie wybuchowe pochodne lub azydki tych
metali. Przy usuwaniu odpadów przepłukać spływ dużą ilością wody, aby uniknąć tworzenia się azydków.
3. Jak w przypadku każdego materiału biologicznego należy stosować odpowiednie procedury.
Przechowywanie
Procedura barwienia
(114449-001)
Przechowywać bez dostępu światła w temp. 2-8oC. Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na
opakowaniu. Jeśli produkt był przechowywany w warunkach innych niż wskazane, użytkownik musi sprawdzić
jakość produktu. Nie ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu, dlatego równocześnie z
próbkami badanymi powinno się oznaczać wiarygodną kontrolę. Jeżeli uzyskuje się nieoczekiwane wyniki bez
zmiany procedur laboratoryjnych i można podejrzewać, że dzieje się to z winy przeciwciała, należy
skontaktować się z serwisem technicznym.
1.
Pobrać krew żylną do próbówki z antykoagulantem.
2.
Wyodrębnić komórki jednojądrzaste przez wirowanie w medium rozdzielającym. Alternatywnie,
przeprowadzić lizę krwinek czerwonych po etapie 6
3.
Przemyć komórki jednojądrzaste dwukrotnie używając RPMI 1640 lub PBS, pH 7,2-7,4.
4.
Zmieszać w próbówce 100 µL zawiesiny komórkowej z 10 µL anty-CD117 skoniugowanego z
fluorochromem.
5.
Jako kontrolę ujemna użyj niereaktywne monoklonalne przeciwciało o tym samym izotypie skoniugowane z
tym samym fluorochromem (patrz tabela).
6.
Inkubować w ciemności w temp. 4 °C przez 30 minut.
F0789/R7208/PL/OKJ/01.09.02 str. 1/2
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
7.
Przemyć dwukrotnie PBS zawierającym 2% BSA. Ponownie wykonać zawieszenie komórek z każdej z
probówek w medium odpowiednim dla cytometrii przepływowej np. 0,3 mL 1% paraformaldehydu (utrwalacz)
w 0,01 mol/L PBS, pH 7,4.
8.
Wykonać analizę na cytometrze przepływowym.
Zaleca się wykonanie kontroli ujemnej i dodatniej równolegle z przygotowaniem badanych próbek. Należy także
zwrócić uwagę na fakt że, próbki zawierające fluorochromy są nieodporne na światło, dlatego należy je
ochraniać w trakcie całej procedury przygotowania i analizy.
Literatura
1.
van Dongen JJM, Adriaansen HJ. Chapter 6. Immunobiology of leukaemia. In:Henderson ES, Lister TA,
Greaves MF. Leukemia. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo: WB Saunders
Company; 1996. p. 83-130.
2.
Bowen MA. CD Guide. CD7. In: Mason D, André P, Bensussan A, Buckley C, Civin C, Clark E, et al.,
editors. Leucocyte typing VII. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 7th International
Workshop and Conference; 2000 Jun 19-23; Harrogate, United Kingdom. New York: Oxford University
Press Inc.; 2002. p. 754.
3.
Reiter C. Cluster report: CD7. In: Knapp W, Dörken B, Gilks WR, Rieber EP, Schmidt RE, Stein H, et al.,
editors. Leucocyte typing IV. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 4th International
Workshop and Conference; 1989 Feb 21-25; Vienna, Austria. Oxford, New York, Tokyo: Oxford
University Press; 1989. p 341-2.
4.
Chang KL, Weiss LM. CD7. Appl Immunohistochem 1994; 2:146-56.
5.
Bowen MA. TC8. CD7 workshop panel report. In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert
SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing VI. White cell differentiation antigens.
Proceedings of the 6th International Workshop and Conference; 1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New
York, London: Garland Publishing Inc.; 1997.p. 62-3.
6.
Sempowski GD, Lee DM, Kaufman RE, Haynes BF. Structure and function of the CD7 molecule. Crit Rev
Immunol 1999;19:331-48.
7.
Miwa H, Nakase K, Kita K. Biological characteristics of CD7(+) acute leukemia. Leukemia Lymphoma
1996;21:239-44.
Legenda
(114449-001)
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Zużyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Chronić przed światłem
dziennym
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
F0789/R7208/PL/OKJ/01.09.02 str. 2/2
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download