fluorochrome conjugated single reagent

advertisement
Monoclonal Mouse Anti-Human CD117, c-kit, Klon 104D2
Nr kat. C7244
Nr kat. R7145
Przeznaczenie
APC-skoniugowany
RPE-skoniugowany
Do diagnostyki in vitro.
C7244 oraz R7145 przeznaczone są do użycia w cytometrii przepływowej. Anty-CD117, 104D2, stanowi
użyteczne narzędzie do identyfikacji przy użyciu cytometrii przepływowej białaczki szpikowej ostrej (1),
zasadniczo, przeciwciała na CD117 są wartościowym narzędziem klasyfikacji białaczek, ponieważ znakują
większość szpikowych komórek blastycznych, natomiast sporadycznie limfoidalne komórki blastyczne (2, 3).
Interpretacja wyników musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel w powiązaniu z historią
choroby pacjenta oraz wynikami innych testów diagnostycznych
Synonimy antygenu
Receptor współczynnika hemocytoblastu, receptor współczynnika wzrostu komórek tucznych.
Wstęp
CD117 jest białkiem transbłonowym o masie 145 kDa, należy do receptora klasty III rodziny kinaz
tyrozynowych. Obszar pozakomórkowy składa się z pięciu domen przypominających strukturą
immunoglobuliny, gdzie druga i trzecia pętla uważa się, że są zaangażowane w wiązanie ligandu. Naturalny
ligand dla CD117 nazwano współczynnikiem hemocytoblastu, współczynnikiem stalowym (SLF), czy też
współczynnikem wzrostu komórek tucznych (3, 4). CD117 poraz pierwszy zidentyfikowano jako antygen
związany z białaczką szpikową ostrą, zademonstrowano również, że stanowi marker dla komórek tucznych
tkanki, komórek macierzystych układu krwiotwórczego a także komórek prekursorowych w prawidłowym szpiku
kostnym człowieka. Większość komórek szpiku CD117-pozytywnych (50-70%) koekspresjonuje CD34 i
obejmują one komórki prekursorowe oraz prekursory wszystkich linii hematopoetycznych. Poza komórkami
tucznymi, CD117 w zasadzie nie występuje w dojrzałych komórkach hematopoetycznych. Chociaż CD117 jest
głównie markerem nielimfoidalnych komórek prekursorowych w układzie hematopoetycznym, obserwuje się go
także we wczesnych prekursorach limfoidalnych, jak również w niektórych liniach komórkowych białaczki
limfatycznej ostrej, aczkolwiek wydaje się mało powszechny w głównej ALL. CD117 również jest
ekspresjonowane przez komórki nie-hematopoetyczne/tkanki, m.in. melanocyty, mózg w stanie zarodkowym, a
także układ rozrodczy.
Odczynnik dostarczony
Koniugaty anty-CD117, C7244 oraz R7145, otrzymano z oczyszczonego monoklonalnego przeciwciała
mysiego. Koniugaty dostarczane są w formie płynnej w buforze zawierającym 1% albuminę surowicy wołowej
(BSA) i 15 mmol/LNaN3, pH 7,2. Każde opakowanie wystarcza na 100 testów (10 µL koniugatu na 106 komórek
Hel 92,1,7).
Izotyp: IgG1, kappa. Stężenie koniugatu mg/L: Patrz etykieta na opakowaniu.
Swoistość
Środki ostrożności
Przeciwciało
Nr kat.
Fluorochrom
Kontrola Ujemna
Nr kat.
R7145
RPE (R-Fikoerytryna)
X0928
C7244
APC (Alofikocjanina)
X0968
Anty-CD117, 104D2, zostało zaprezentowane na Sixth International Workshop and Conference on Human
Leucocyte Differentiation Antigens, a badania przeprowadzone przez różne laboratoria potwierdziły jego
reaktywność z CD117 (3).
1. Do stosowania przez osoby przygotowane zawodowo.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), odczynnik chemiczny silnie toksyczny w czystej postaci. W stężeniu
obecnym w produkcie, chociaż nie klasyfikowanym jako niebezpieczne, azydek sodu może reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc silnie wybuchowe pochodne lub azydki tych
metali. Przy usuwaniu odpadów przepłukać spływ dużą ilością wody, aby uniknąć tworzenia się azydków.
3. Jak w przypadku każdego materiału biologicznego należy stosować odpowiednie procedury.
Przechowywanie
Procedura barwienia
(114447-001)
Przechowywać bez dostępu światła w temp. 2-8oC. Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na
opakowaniu. Jeśli produkt był przechowywany w warunkach innych niż wskazane, użytkownik musi sprawdzić
jakość produktu. Nie ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu, dlatego równocześnie z
próbkami badanymi powinno się oznaczać wiarygodną kontrolę. Jeżeli uzyskuje się nieoczekiwane wyniki bez
zmiany procedur laboratoryjnych i można podejrzewać, że dzieje się to z winy przeciwciała, należy
skontaktować się z serwisem technicznym.
1.
Pobrać krew żylną do próbówki z antykoagulantem.
2.
Wyodrębnić komórki jednojądrzaste przez wirowanie w medium rozdzielającym. Alternatywnie,
przeprowadzić lizę krwinek czerwonych po etapie 6
3.
Przemyć dwukrotnie komórki jednojądrzaste używając RPMI 1640 lub PBS, pH 7,2-7.4.
4.
Zmieszać w próbówce 100 µL zawiesiny komórkowej z 10 µL Anty-CD117 skoniugowanego z
fluorochromem.
5.
Jako kontrolę ujemną użyj niereaktywne monoklonalne przeciwciało o tym samym izotypie skoniugowane z
tym samym fluorochromem (patrz tabela).
C7244/R7145/PL/TIA/01.09.02 str. 1/2
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
6.
Inkubować w ciemności w temp. 4 °C przez 30 minut.
7.
Przemyć dwukrotnie PBS zawierającym 2% BSA. Ponownie wykonać zawieszenie komórek z każdej z
próbówek w medium odpowiednim dla cytometrii przepływowej, np. 0,3 mL 1% paraformaldehydu (utrwalacz)
w 0,01 mol/L PBS, pH 7,4.
8.
Wykonać analizę na cytometrze przepływowym.
Zaleca się wykonanie kontroli uejmnej i dodatniej równolegle z przygotowaniem badanych próbek. Należy także
zwrócić uwagę na fakt że, próbki zawierające fluorochromy są wrażliwe na światło, dlatego powinny być
ochraniane w trakcie całej procedury przygotowania i analizy.
Literatura
1.
Bahia DMM, Yamamoto M, de Lourdes M, Chauffaille LF, Kimura EYS, Bordin JO, et al. Aberrant
phenotypes in acute myeloid leukaemia: a high frequency and clinical significance. Haematologica
2001;86:801-6.
2.
Bühring H-J, Ullrich A, Schaudt K, Müller CA, Busch FW. The product of the proto-oncogene c-kit (P145ckit
) is a human bone marrow surface antigen of hemopoietic precursor cells which is expressed on a
subset of acute non-lymphoblastic leukemic cells. Leukemia 1991;5:854-60.
3.
Ashman LK, Cambareri AC, Nguyen L, Bühring H-J. CR5. CD117 workshop panel report. In: Kishimoto
T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing
VI. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 6th International Workshop and Conference;
1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New York, London: Garland Publishing Inc.; 1997. p. 816-8.
4.
Bühring H-J, Ashman LK, Gattei V, Kniep B, Larregina A, Pinto A, et al. CR2.7. Stem-cell factor receptor
(p145(c-kit)) summary report (CD117). In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto T,
Morimoto C, et al., editors. Leucocyte typing V. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 5th
International Workshop and Conference; 1993 Nov 3-7; Boston, USA. Oxford, New York, Tokyo: Oxford
University Press; 1995. p. 1882-8.
Legenda
(114447-001)
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Zużyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Chronić przed światłem
dziennym
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
C7244/R7145/PL/TIA/01.09.02 str. 2/2
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download