Specsheet Template CE

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
CD45RA/RPE
Clone 4KB5
Nr kat. R 7086
Edycja 01.09.02
Cel użycia
Tylko dla diagnostyki in vitro.
R 7068 jest przeznaczony do diagnostyki przy wykorzystaniu cytometrii przepływowej. Anti-CD45RA, 4KB5,
reaguje z większością komórek B krwi obwodowej, a także rozpoznaje małe subpopulacje limfocytów oraz
monocytów (1). Interpretacja uzyskanych wyników musi być wykonana przez wykwalifikowany personel
medyczny, przy uwzględnieniu obrazu klinicznego (dane z historii choroby pacjenta) oraz wyników innych
testów diagnostycznych.
Wstęp
CD45 jest glikoproteina transbłonową obecną na większości komórek pochodzenia hematopoetycznego i jest
kodowana przez pojedynczy gen znajdujący sie na chromosomie 1. W zależności od składania egzonów 4, 5 i
6 otrzymujemy rózne izoformy tej cząsteczki. Wyróżnia się 5 różnych izoform CD45 na ludzkich leukocytach.
Nazwano je: ABC, AB, BC,B i 0. Do rozpoznawania tych izoform służą nastepujące przeciwciała: CD45RA,
CD45RB, CD45RC i CD45R0. Przeciwciała skierowane przeciwko CD45RA służą do rozpoznawania dwóch
izoform domeny A zewnątrzkomórkowej: ABC (Mr 220 000) i AB (Mr 200 000). Wszystkie izoformy cząsteczki
CD45 posiadają taki sam wewnątrzkomórkowy odcinek, wykazujący aktywność fosfatazy tyrozynowej. Na
różnych odmianach leukocytów możemy znaleźć charakterystyczne dla nich izoformy cząsteczki CD45, a na
limfocytach T w zależności od etapu rozwoju jak i zaaktywowania. Komórki B mają na swojej powierzchni
przeważnie izoformę ABC, podczas gdy monocyty i komórki dendrytyczne - w przeważającej mierze izoformy B
i 0. Granulocyty – głównie tylko izoformy B i 0 (2). Rozróżnienie pomiędzy dziwiczymi komórkami T a
komórkami T z pamięcią dokonano przy pomocy oznaczania izoform CD45. I tak na dziewiczych komórkach T
równowaga jest przesunięta na korzyść CD45R0, a u komórek T z pamięcią – CD45RA (3)
Odczynniki
Konjugat anty-CD45RA, R 7086, wyprodukowano z oczyszczonych mysich przeciwciał. Płynna postać
koniugatu zawieszona jest w buforze zawierającym 1% roztwór albumin surowicy bydlęcej (BSA) i 15 mmol/L
NaN3, o pH 7.2. Każda fiolka zawiera 100 testów (10 L koniugatu na 106 leukocytów prawidłowej ludzkiej krwi
obwodowej).
Podklasa: IgG1, kappa.
Stężenie koniugatu mg/L: patrz etykietka na fiolce.
Antygen
Ludzkie komórki białaczki włochatokomórkowej (4).
Specyfikacja
Przeciwciało zostało wprowadzone na Trzeciej (4) a zagrupowane jako anti-CD45RA na Czwartej (5) i Piątej (6)
edycji International Workshops and Conferences on Human Leucocyte Differentiation Antigens.
Środki ostrożności
1. Do użytku tylko przez wykwalifikowanych pracowników laboratoriów.
2. Produkt ten zawiera azydek sodu (NaN3), który w czystej formie jest wysoce toksyczny,. Azydek sodu nie
jest obecny w stężeniu toksycznym w tym produkcie, ale może on reagować z ołowiem i miedzią w instalacjach
wodociągowych tworząc bardzo wybuchową mieszaninę azydków metali. Usuwanie resztek odczynnika ze
sprzętu powinno odbywać się z użyciem dużą ilości wody, aby zapobiec tworzeniu się azydków metali.
3. Konieczne jest przestrzeganie prawidłowej procedury postępowania, tak jak w każdym innym przypadku
używania produktu pochodzenia organicznego.
Sposób przechowywania
Przechowywać w temperaturze 2-8C. Nie używać po upływie terminu ważności wyznaczonym na etykietce.
Jeżeli odczynniki są przechowywane w innych warunkach niż te wymagane, należy bezwzględnie zmienić je
stosownie do zaleceń. Nie ma żadnych oczywistych dowodów wskazujących na nietrwałość tego produktu.
Niemniej jednak przed każdorazowym użycie do badań diagnostycznych próbek pochodzących od pacjentów,
należy przeprowadzić kontrolę pozytywną jak i negatywną. W przypadku wystąpienia niespodziewanych
problemów, których nie można wytłumaczyć błędami w procedurze laboratoryjnej a równocześnie pojawi się
podejrzenie, że przyczyną tego jest jakość przeciwciała należy skontaktować się z naszym działem
technicznym.
Procedura barwienia
1.
Pobrać krew żylną do probówk zawierającej antykoagulant.
2.
Wyizolować komórki jednojądrzaste przez odwirowanie na frakcji izolującej. Alternatywmie - można
doprowadzic do lizy erytrocytów po kroku 6.
3.
Dwukrotnie wypłukać komórki jednojądrzaste RPMI 1640 lub PBS, w pH 7.2-7.4.
4.
Zawiesinę komórek wymieszać z 10 L RPE-conjugated Anti-CD45RA
5.
100 Lzawiesiny komórek zmieszaj z 10 L odpowiedniej kontroli negatywnej. Zalecaną kontrolą
negatywną dla R 7086 jest nr kat. X 0928.
6.
Inkubować w ciemności przez 30 minut w temperaturze 4C.
7.
Dwukrotnie wypłukać używając PBS zawierąjącego 2% BSA.. Zmieszać zawiesinę komórek z
odpowiednim płynem do cytometrii przepływowej np. 0.3 mL 1% paraformaldehydu (środek utrwalający) z
0.01 mol/L PBS, o pH 7.4.
8.
Dokonać analizy przy pomocy cytometru przepływowego.
(108789-002)
R 7086/PL/KIM/01.09.02 str. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Zaleca się wdrożenie odpowienio przygotowanych próbek, będących kontrolą pozytywną i negatywną dla
procedury przygotowaczej oraz badanych próbek. Trzeba pamiętać, że roztwory zawierające fluorochromy są
wrażliwe na światło, dlatego też próbki powinny być chronione przed światłem słonecznym przez cały czas w
trakcie procedury barwienia aż do zakończenia analizy.
Piśmiennictwo
1.
Davey FR, Gatter KC, Ralfkiaer E, Pulford KAF, Krissansen GW, Mason DY. Immunophenotyping of nonHodgkin’s lymphomas using a panel of antibodies on paraffin-embedded tissues. Am J Pathol 1987;129:
54-63.
2.
Sewell WA, Cooley MA, Hegen M. NL6. CD45 workshop panel report. In: Kishimoto T, Kikutani H, von
dem Borne AEG, Goyert SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing VI. White cell
differentiation antigens. Proceedings of the 6th International Workshop and Conference; 1996 Nov 10-14;
Kobe, Japan. New York, London: Garland Publishing Inc.; 1997. p. 499-502.
3.
Akbar AN, Salmon M, Janossy G. The synergy between naive and memory T cells during activation.
Immunology Today 1991;12:184-6.
4.
Pulford KAF, Falini B, Heryet A, Gatter KC, Mason DY. N1.9. 4KB5, a new monoclonal anti-B-cell
antibody for the routine diagnosis of lymphoid tissue biopsies. In: McMichael AJ, Beverley PCL, Cobbold
S, Crumpton MJ, Gilks W, Gotch FM, et al., editors. Leucocyte typing III. White cell differentiation
antigens. Proceedings of the 3rd International Workshop and Conference; 1986 Sep 21-26; Oxford,
England. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press; 1987. p. 828.
5.
Schmidt RE. Non-lineage/natural killer section report: new and previously defined clusters. In: Knapp W,
Dörken B, Gilks WR, Rieber EP, Schmidt RE, Stein H, et al., editors. Leucocyte typing IV. White cell
differentiation antigens. Proceedings of the 4th International Workshop and Conference; 1989 Feb 21-25;
Vienna, Austria. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press; 1989. p. 517-42.
6.
Morimoto C. T18. CD45 cluster report. In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto
T, Morimoto C, et al., editors. Leucocyte typing V. White cell differentiation antigens. Proceedings of the
5th International Workshop and Conference; 1993 Nov 3-7; Boston, USA. Oxford, New York, Tokyo:
Oxford University Press; 1995. p. 386-9.
Znaczenie symboli
(108789-002)
Numer katalogowy
Przechowywać w temperaturze
Zużyć przed
Produkt do diagnostyki
medycznej in vitro
Przechowywać z dala od światła
słonecznego sprawdziwszy wcześniej
przydatność tego miejsca
Producent
Przeczytaj instrukcję przed
użyciem
Numer serii
R 7086/PL/KIM/01.09.02 str. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Download