Monoclonal Mouse Anti-Human CD38, Clone AT13/5

advertisement
Monoclonal Mouse Anti-Human CD38, Clone AT13/5
Nr kat. F 7101 FITC-Conjugated
Nr kat. R 7144 RPE-Conjugated
Przeznaczenie
Do diagnostyki in vitro.
F 7101 oraz R 7144 są przeznaczone do użycia w cytometrii przepływowej. CD38 jest użytecznym markerem w
immunofenotypowaniu ostrych białaczek. Dodatkowo przeciwciało przeciwko CD38 jest użyteczne w
identyfikacji komórek plazmatycznych, które jako niskozróżnicowane mogą być podobne do innych komórek
limfoblastycznych. (1). Interpretacja musi być wykonana w odniesieniu do historii choroby i innych testów
diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa.
Synonim antygenu
T10 (1).
Wstęp
CD38 jest 45 kDa typu II integralną glikoproteiną błony komórkowej zawierającą N-końcową 20 aminokwasową
domenę cyplazmatyczną, 23 aminokwasową domenę transmembranową oraz 257 aminokwasową domenę
pozakomórkową. CD38 jest związane z różmymi cząsteczkami w różnych typach komórek i ta unikalna
kombinacja tworzy unikalne, specyficzne dla typu komórki szlaki sygnałowe. Jednym ze znanych ligandów
aktywujących szlaki sygnałowe CD38-zależne jest CD 31 (2).
CD38 jest wydzielane przez liczne typy komórek i paleta ekspresji często zmienia się wraz z różnicowaniem i
dojrzewaniem komórek. Ekspresję CD38 stwierdzono w późnych stadiach różnicowania limfocytów B i T, w
stadiach pośrednich jest brak ekspresji która powraca przed końcem dojrzewania. Poziom ekspresji CD38 jest
zmienny w większości komórek hematopoetycznych, dominujący w późnych stadiach różnicowania i aktywacji i
jest wysoki w komórkach plazmatycznych (3-5). Pozytywne względem CD38 komórki innych typów niż
hematopetyczne znaleziono w jelicie, mózgu, prostacie, trzustce, kościach, oku oraz mięśniach (2).
Ekspresja CD38 występuje u ok. 60% CD34-pozytywnych jednojądrowych komórek krwi obwodowej. Najmniej
dojrzałe CD34-pozytywnech komórki charakteryzują się utratą CD38 (6).
Odczynnik dostarczony
Przeciwciała przeciwko CD38 sprzężone z fluorochromami F 7101 oraz R 7144, są produkowane z
oczyszczonych monoklonalnych mysich przeciwciał. Przeciwciała te dostarczane są w postaci ciekłej w buforze
zawierającym 1% albuminy surowicy wołowej (BSA) oraz 15 mmol/L NaN3, pH 7.2. każde opakowanie
wystarcza na 100 testów (10 L konjugatu na 106 leukocytów normalnej krwi obwodowej człowieka).
Izotyp: IgG1, kappa. Stężenie konjugatu mg/L: patrz etykieta na opakowaniu .
Przeciwciał
o
Nr kat.
Fluorochrom
Kontrola
Negatywna
na kat.
F 7101
FITC (Izomer 1 izocjanianu fluoresceiny )
X 0927
R 7144
RPE (R-Fytoerytryna )
X 0928
Immunogen
Namalwa cells (linia komórkowa limfocytów B otrzymana z chłoniaka Burkitt'a) (7).
Swoistość
Anty-CD38, AT13/5, został zaprezentowany na The Sixth International Workshop and Conference on Human
Leucocyte Differentiation Antigens (Kobe 1996), badania przeprowadzone przez liczne laboratoria potwierdziły
jego reaktywność z CD38 (5).
Środki ostrożności
1. Do stosowania przez osoby przygotowane zawodowo.
2. Produkt zawiera azydek sodowy (NaN3), odczynnik chemiczny silnie toksyczny w czystej postaci. W stężeniu
obecnym w produkcie, chociaż nie klasyfikowanym jako niebezpieczne, azydek sodowy może reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc silnie wybuchowe pochodne lub azydki tych
metali. Przy usuwaniu odpadów przepłukać spływ dużą ilością wody, aby uniknąć tworzenia się azydków.
3. Jak w przypadku każdego materiału biologicznego należy stosować odpowiednie procedury.
Przechowywanie
Przechowywać bez dostępu światła w temp. 2-8oC. Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na
opakowaniu. Jeśli produkt był przechowywany w warunkach innych niż wskazane, użytkownik musi sprawdzić
jakość produktu. Nie ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu, dlatego równocześnie z
próbkami badanymi powinno się oznaczać wiarygodną kontrolę. Jeżeli uzyskuje się nieoczekiwane wyniki bez
zmiany procedur laboratoryjnych i można podejrzewać, że dzieje się to z winy przeciwciała, należy
skontaktować się z serwisem technicznym firmy Dako.
Procedura barwienia
1.
Pobrać krew żylną do próbówki z antykoagulantem
2.
Wyodrębnić komórki jednojądrowe przez wirowanie w medium rozdzielającym. Alternatywnie, przeprowadzić
lizę krwinek czerwonych po etapie 6
3.
Przemyć komórki jednojądrowe dwukrotnie używając RPMI 1640 lub PBS, pH 7.2-7.4.
4.
Zmieszać 100 L zawiesiny komórkowej z 10 L skoniugowanego z florochromem Anti-CD38.
(108365-002)
F 7101/R 7144/PL/KJA/01.07.02 str. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
5.
Użyć niereaktywnego monoklonalnego przeciwciała o identycznym izotypie, skoniugowanego z tym samym
fluorochromem jako kontroli negatywnej (patrz tabela)
6.
Inkubować w ciemności w temp. 4 C przez 30 minut.
7.
Przemyć dwukrotnie PBS zawierającym 2% BSA. Ponownie wykonać zawieszenie komórek z każdej z
próbówek w medium odpowiednim dla cytometrii przepływowej np. 0.3 mL 1% paraformaldehydu (utrwalacz)
w 0.01 mol/L PBS, pH 7.4.
8.
Wykonać analizę na cytometrze przepływowym.
Zaleca się wykonanie kontroli negatywnej i pozytywnej równolegle z przygotowaniem badanych próbek. Należy
także zwrócić uwagę na fakt że, próbki zawierające fluorochromy są nieodporne na światło w czasie całej
procedury przygotowania i analizy.
Literatura
1.
Leong AS-Y, Cooper K, Leong FJW-M. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London:
Oxford University Press; 1999. p. 87-8.
2.
Deaglio S, Mehta K, Malavasi F. Human CD38: a (r)evolutionary story of enzymes and receptors (review).
Leuk Res 2001;25:1-12.
3.
Jackson DG, Bell JI. Isolation of a cDNA encoding the human CD38 (T10) molecule, a cell surface
glycoprotein with an unusual discontinuous pattern of expression during lymphocyte differentiation. J
Immunol 1990;144:2811-5.
4.
Terstappen LW, Hollander Z, Meiners H, Loken MR. Quantitative comparison of myeloid antigens on five
lineages of mature peripheral blood cells. J Leukoc Biol 1990;48:138-48.
5.
Morra M, Deaglio S, Mallone R, di Rosa G, Tibaldi E, Zini G, et al. BC10. CD38 workshop panel report.
In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors.
Leucocyte typing VI. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 6th International Workshop
and Conference; 1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New York, London: Garland Publishing Inc.; 1997. p.
151-4.
6.
Herbein G, Sovalat H, Wunder E, Baerenzung M, Bachorz J, Lewandowski H, et al. Isolation and
identification of two CD34+ cell subpopulations from normal human peripheral blood. Stem Cells
1994;12:187-97.
7.
Ellis JH, Barber KA, Tutt A, Hale C, Lewis AP, Glennie MJ, et al. Engineered anti-CD38 monoclonal
antibodies for immunotherapy of multiple myeloma. J Immunol 1995;155:925-37.
Objaśnienia symboli
(108365-002)
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Zużyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Chronić przed silnym światłem
(sprawdź w zasadach
przechowywania)
Producent
Sprawdź w instrukcji
stosowania
Numer serii
F 7101/R 7144/PL/KJA/01.07.02 str. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards