iv etap edukacyjny

advertisement
IV ETAP EDUKACYJNY
Temat: Co to jest atom.
TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Fizyka, IV etap edukacyjny, 2.3: uczeń opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stan wzbudzony.

Fizyka, IV etap edukacyjny, 2.1: uczeń opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym
wodoru.

Fizyka, IV etap edukacyjny, 2.2: uczeń interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów.

Fizyka, IV etap edukacyjny, 2.4: uczeń wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii.

Fizyka, IV etap edukacyjny, 2.5: uczeń interpretuje zasadę zachowanie energii przy przejściach elektronu między poziomami energetycznymi w
atomie z udziałem fotonu.
CELE ZOPERACJONALIZOWANE:
Uczeń:





zna podstawowe pojęcia związane z budową atomu: atom, jądro atomowe, proton, elektron, neutron, powłoka elektronowa, liczba atomowa, liczba
masowa.
zna pojęcia i potrafi wyjaśnić stan podstawowy i stan wzbudzony atomu.
zna budowę atomu według Bohra.
zna postulaty Bohra dotyczące atomu wodoru.
wie, jak kształtowały się poglądy na pojęcie atomu.
1
NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń:






przedstawia podstawowe założenia modelu atomu wodoru Bohra.
zapisuje postulaty Bohra budowy atomu wodoru.
przedstawia schemat poziomów energetycznych w atomie wodoru.
przedstawia na rysunkach poglądowych budowę atomu wodoru.
dostrzega istnienie zależności między energią elektronu, a odległością.
umie wyjaśnić różnicę między modelami Rutherforda a Bohra.
Etapy lekcji
Etap wstępny
Etap realizacji
Obszar
Kompetencje
edukacyjny
kluczowe
Fizyka
Porozumiewanie się
w języku ojczystym;
myślenie
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowotechniczne;
umiejętność uczenia
się; świadomość i
ekspresja kulturalna
Fizyka
Myślenie
matematyczne i
Sposób realizacji
Środki dydaktyczne
Przypomnienie wiadomości
dotyczących budowy atomu: atom,
jądro atomowe, proton, elektron,
neutron, powłoka elektronowa, liczba
atomowa, liczba masowa.
Nauczyciel odtwarza prezentację
multimedialną przedstawiającą model
2
Załącznik nr 1 do
scenariusza
Metody
nauczania
Podające:
pogadanka
Formy pracy
Zbiorowa,
jednolita
Eksponujące:
Prezentacja
Zbiorowa
(grupowa)
Fizyka
Fizyka
Fizyka
podstawowe
kompetencje
naukowo –
techniczne;
umiejętność uczenia
się
Myślenie
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowo –
techniczne;
umiejętność uczenia
się.
Myślenie
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowo –
techniczne;
umiejętność uczenia
się.
Porozumiewanie się
w języku ojczystym;
myślenie
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowo –
Bohra atomu wodoru.
Uczniowie zapoznają się z modelem
atomu wodoru według Bohra, poznają
treść postulatów Bohra.
(prezentacja
multimedialna
pokazująca model
Bohra atomu
wodoru).
multimedialna
jednolita
Podające:
ekspozycja
Zbiorowa
(grupowa)
jednolita
Film (animacja)
,,Budowa atomu
wodoru - Emisja i
absorpcja
promieniowania”
Eksponujące:
Film
(animacja)
Zbiorowa
(grupowa)
jednolita
Komputer z
Internetem
Problemowa:
aktywizująca:
panelowa
Zbiorowa,
jednolita
Nauczyciel rysuje na tablicy model
atomu wodoru Bohra wraz z
poziomami energetycznymi, a
następnie omawia go.
Nauczyciel odtwarza film (animację)
,,Budowa atomu wodoru - Emisja i
absorpcja promieniowania”.
Uczniowie na podstawie filmu
(animacji) próbują określić widmo
promieniowania atomu wodoru oraz
poziomy energetyczne atomu wodoru.
Dyskusja na temat różnych koncepcji
przedstawiania atomu wodoru.
Uczniowie wyszukują w Internecie lub
innych materiałach informacji na ten
temat. W przypadku braku dostępu do
Internetu może to być zadanie
domowe dla chętnych uczniów.
3
techniczne;
umiejętność uczenia
się; świadomość i
ekspresja kulturalna
Etap końcowy
Fizyka
*propozycja dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych
Fizyka
Podsumowanie lekcji
Myślenie
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowo techniczne
Chętni uczniowie mogą wykonać
animacje lub makietę przedstawiającą
budowę atomu wodoru.
4
Podająca:
pogadanka
Praktyczna:
ćwiczenia
przedmiotowe
Indywidualna,
zróżnicowana
Download