Przykładowe zdania testowe

advertisement
Przykładowe zdania testowe
Poprawa oceny końcowej
1. Różne
1. Liczbę: dwie dziesięciomilionowe części całości można przedstawić w postaci
.
2. Jeżeli objętość zbiornika wynosi 2 000 000 000
, to wyrażona w litrach wynosi 200.
3. Jednostką prędkości jest , energii dżul a mocy kilowatogodzina.
4. Wartość sumy dwóch sił jest równa sumie wartości tych sił, jeżeli ich kierunki są do siebie równoległe a zwroty przeciwne.
5. Wyrażenie:
jest równoważne zapisowi:
.
6. Jeżeli masa kamienia wynosi 2000 dekagramów, to wyrażona w tonach ma wartość 0,02.
7. Jeżeli objętość wody w basenie jest wprost proporcjonalna do czasu trwania jego napełniania, to w ciągu każdej minuty do
basenu wpływa taka sama objętość wody.
8. Energię kinetyczną samochodu wyraża zależność:
wyliczyć z zależności:
.
. Jeżeli szukana jest masa samochodu, to można ją
9. Jeżeli prędkość samochodu wynosiła 72 km/h, to wyrażona w m/s miała wartość 25.
10. Jeżeli liczba
zostanie podniesiona do sześcianu, to otrzyma się liczbę
11. Liczba dwadzieścia milionów, zapisana w notacji wykładniczej ma postać:
.
2. Astronomia i grawitacja
12. Według teorii heliocentrycznej planety krążą wokół Słońca; twórcą tej teorii był Johannes Kepler.
13. Według prawa powszechnego ciążenia siła oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy dwoma obiektami punktowymi jest
wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas; tzn. jeżeli jedna z mas wzrośnie cztery razy a druga zmaleje dwa razy, to
wartość siły oddziaływania grawitacyjnego wzrośnie osiem razy.
14. Wartość siły odśrodkowej zależy nie tylko od prędkości z jaką porusza się po okręgu ciało i promienia tego okręgu.
15. Jeżeli częstotliwość obiegu w pewnym ruchu po okręgu wynosiła
, to okres obiegu wynosił około 8,4 minuty.
16. Jeżeli prędkość samochodu jadącego po zakręcie o stałym promieniu wzrośnie dwa razy, to wartość siły odśrodkowej
wzrośnie cztery razy.
17. Jeżeli ciało (początkowo nieruchome) zaczęło spadać tylko pod wpływem siły grawitacji, to po 4 sekundach spadania jego
prędkość będzie miała wartość około 20 m/s.
18. Jeżeli opory powietrza można pominąć, to przyspieszenie ciał spadających w swobodnie w pobliżu powierzchni Ziemi nie
zależy od ich masy.
19. Wartość siły grawitacji, z jaką Ziemia przyciąga dane ciało zależy tylko od masy Ziemi i masy rozpatrywanego ciała.
20. Jeżeli w pobliżu powierzchni Ziemi ciężar pewnego ciała wynosi 50 N, to jego masa wynosi około 5 dag.
21. Według prawa powszechnego ciążenia siła oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy dwoma obiektami punktowymi jest
odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości nimi; tzn., jeżeli odległość między nimi zmaleje dwa razy, to siła ich
wzajemnego oddziaływania wzrośnie cztery razy.
22. Jeżeli ciało spada swobodnie z wysokości 5 m w pobliżu powierzchni ziemi, to czas jego spadania wyniesie około 1 sekundę.
23. Jeżeli Ziemia przyciąga pewne ciało siłą grawitacji o wartości 400 niutonów, to ciało to przyciąga także Ziemię siłą grawitacji
o takiej samej wartości.
24. Jeżeli promień zakrętu, po jakim porusza się ze stałą prędkością samochód osobowy wzrośnie dwa razy, to wartość siły
odśrodkowej też wzrośnie dwa razy.
25. Masę ciała, tak jak i jego ciężar wyraża się kilogramach.
26. Dwie siły nie mogą się równoważyć, jeżeli mają różne kierunki.
27. Wartość siły wypadkowej działającej na ciało zależy tylko od wartości i zwrotów sił składowych.
28. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej działającej na ciało.
29. Jeżeli masa ciała zmaleje dwa razy a wartość siły wypadkowej wzrośnie dwa razy, to wartość przyspieszenia ciała wzrośnie
cztery razy.
30. Kamień o masie 100 gramów ma na powierzchni Ziemi ciężar wynoszący około 1 niuton.
31. Wartość pierwszej prędkości kosmicznej nie zależy od masy satelity.
32. Planety Układu Słonecznego poruszają się wokół Słońca po torach eliptycznych ruchem niejednostajnie zmiennym.
33. Jeżeli odległość między środkami jednorodnych kul wzrośnie dwa razy, to wartość siły ich oddziaływania grawitacyjnego
zmaleje cztery razy.
34. Kwadrat okresu obiegu planety wokół Słońca jest wprost proporcjonalny do jej odległości od Słońca.
35. Wartość pierwszej prędkości kosmicznej jest wprost proporcjonalna do masy ciała niebieskiego, dla którego jest obliczana.
36. Jeżeli planeta A krąży w cztery razy większej odległości od Słońca niż planeta B, to okres obiegu planety A jest osiem razy
większy niż planety B.
37. Jeżeli satelita porusza się po orbicie kołowej, to siła grawitacji działająca na satelitę ma mniejszą wartość niż siła dośrodkowa.
38. Jeżeli masa jednej z jednorodnych kul wzrośnie dwa razy a masa drugiej zmaleje cztery razy, to wartość siły grawitacji z jaką
na siebie działają wzrośnie dwa razy, jeżeli odległość między ich środkami nie uległa zmianie.
39. Wraz ze wzrostem odległości planety od Słońca, wartość jej prędkości w ruchu po torze eliptycznym wokół Słońca rośnie.
40. Jeżeli Ziemia przyciąga człowieka siłą grawitacji o wartości 800 N, to człowiek przyciąga także Ziemię, ale z siłą o wartości
mniejszej niż 800 N.
3. Fizyka atomowa
41. Zjawisko fotoelektryczne polega na emisji elektronów i protonów z powierzchni materiału poddanego działaniu
promieniowania elektromagnetycznego, jeżeli długość fali tego promieniowania jest mniejsza od pewnej wartości
granicznej.
42. Prędkość wybijanych fotoelektronów zależy od częstotliwości padającego promieniowania i nie zależy od natężenia tego
promieniowania (liczby padających fotonów).
43. Energia kinetyczna wybijanych fotoelektronów zależy od długości fali padającego promieniowania i nie zależy od pracy
wyjścia naświetlanego materiału.
44. Energia fotonu jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali z nim związanej.
45. Jeżeli długość fali wynosi 40 nanometrów, to wyrażona w mikrometrach ma wartość 0,04.
46. Jeżeli graniczna częstotliwość fali dla pewnej fotokatody wynosi , to wartość pracy wyjścia można wyliczyć z zależności
.
47. Prędkość rozchodzenia się światła nie zależy od rodzaju ośrodka, w którym się rozchodzą.
48. Jeżeli energia fotonu wynosi
dżula, to wyrażona w elektronowoltach ma wartość 5.
49. Widmo ciągłe światła białego zawiera tylko niektóre długości fal elektromagnetycznych z zakresu widzialnego dla człowieka.
50. Jeżeli na fotokatodę o pracy wyjścia
padają fotony o częstotliwości f, to energię kinetyczną wybijanych elektronów
można wyliczyć ze wzoru:
.
51. Energia fotonu jest wprost proporcjonalna do częstotliwości fali z nim związanej.
52. Zjawisko fotoelektryczne polega na emisji elektronów z powierzchni materiału poddanego działaniu promieniowania elektromagnetycznego, o częstotliwości fali większej od pewnej wartości granicznej.
53. Prędkość wybijanych fotoelektronów zależy od długości padającego promieniowania i od natężenia tego promieniowania
(liczby padających fotonów).
54. Jeżeli częstotliwość padających fotonów wynosi
, to wyrażona w hercach wynosi
.
55. Energia kinetyczna wybijanych fotoelektronów zależy od częstotliwości padającego promieniowania i nie zależy od pracy
wyjścia naświetlanego materiału.
56. Jeżeli zjawisko fotoelektryczne nie jest wywoływane przez fotony odpowiadające barwie fioletowej, to nie będzie również
wywołane przez fotony odpowiadające barwie czerwonej.
57. Energię fotonów wyraża się dżulach, długość ich fali w metrach, natomiast częstotliwość w sekundach.
58. W widmie absorpcyjnym danego pierwiastka chemicznego, występują tylko linie o długościach fal odpowiadających falom
emitowanym przez te pierwiastki.
59. Wielkością skwantowaną w modelu atomu wodoru jest tylko energia elektronu.
60. Najmniejszej długości fali linii widmowej w serii Balmera odpowiada przejście elektronu z „nieskończoności” na orbitę drugą.
61. Moment pędu elektronu w modelu atomu Bohra wynosi 3·h/2·π na orbicie trzeciej.
62. Przejście elektronu z orbity drugiej na czwartą - w modelu atomu wodoru Bohra - wiąże się emisją promieniowania.
63. Największą energię - w modelu atomu wodoru Bohra - ma elektron na orbicie pierwszej.
64. Moment pędu elektronu - w modelu atomu wodoru Bohra - jest proporcjonalny do kwadratu numeru orbity.
65. Tylko takie orbity są dozwolone w modelu atomu wodoru Bohra, dla których moment pędu elektronu jest całkowitą
wielokrotnością połowy wartości stałej Plancka.
66. Energia potrzebna do zjonizowania atomu wodoru wynosi
(E1 – energia elektronu na pierwszej orbicie).
67. Jeżeli stosunek promieni dwóch orbit - w modelu atomu wodoru Bohra - wynosi „a”, to stosunek energii na tych orbitach
wynosi
.
68. Promień orbity czwartej - w modelu atomu wodoru Bohra - ma cztery razy większą wartość niż promień orbity pierwszej.
69. Energia elektronu może przyjmować dowolne wartości w modelu atomu wodoru Bohra.
70. Energia fotonu wyemitowanego podczas przeskoku elektronu jest wprost proporcjonalna do długości wyemitowanej fali.
4. Fizyka jądrowa
71. Jeżeli jądro atomowe zawiera 15 protonów i 19 neutronów, to jego liczba masowa wynosi 34, a atomowa 19.
72. Izotopy
i
zawierają łącznie 9 protonów i 9 neutronów.
73. Izotopy tego samego pierwiastka różnią się między sobą liczbą masową (atomową mają taką samą).
74. Jądro izotopu
ma ładunek elektryczny 63·e (e – wartość ładunku elementarnego).
75. Masa spoczynkowa cząstki alfa jest mniejsza od sumy mas spoczynkowych dwóch protonów i dwóch neutronów.
76. Wodór, deuter i tryt różnią się między sobą liczbą protonów.
77. O masie atomu praktycznie decydują tylko masy protonów i elektronów.
78. W jądrach izotopów
i
znajdują się takie same liczby neutronów.
79. W przemianie alfa liczba protonów i neutronów w jądrze maleje o dwa.
80. Jeżeli jądro
uległo przemianie alfa, to powstało po niej jądro
.
81. W czasie przemiany alfa emitowane jest promieniowanie o dużej zdolności jonizacji ośrodka i dużej przenikliwości.
82. W czasie przemiany beta minus ładunek jądra maleje o 1·e (e – ładunek elementarny).
83. Jeżeli jądro
uległo przemianie beta minus, to powstało jądro
.
84. W czasie przemiany beta plus liczba protonów w jądrze maleje o jeden, a liczba neutronów się nie zmienia.
85. Jeżeli jądro
uległo przemianie beta plus, to powstało jądro
.
86. Jeżeli czas połowicznego zaniku pewnego izotopu wynosi 2 lata, to po upływie 10 lat aktywność promieniotwórcza tego
izotopu zmaleje 32 razy.
87. Jeżeli czas połowicznego zaniku pewnego izotopu wynosi 14 dób, to po upływie 70 dób zostanie go około 20% masy
początkowej.
88. Defektowi masy wynoszącemu
kg odpowiada energia o wartości
dżula.
89. Jeżeli jądro
zostało „zbombardowane”, a w wyniku tego powstały jądra
i
, to cząstką bombardującą był neutron.
90. Promieniowanie alfa ma małą przenikliwość i słabo jonizuje ośrodek, w którym się rozchodzi.
Download