Bibliografia w opracowaniu Anny Gajdzicy

advertisement
Bibliografia metodologiczna
czyli
gdzie szukać i co warto wiedzieć
o badaniach jakościowych
Bibliografia nabrała obecnego kształtu dzięki Mistrzom – uczestnikom XXIV LSMP
odbywającej się w Ustroniu-Cieszynie oraz Zaprzyjaźnionym Profesorom.
W imieniu wszystkich uczestników oraz czytelników i praktykujących „metodologię”
składam niniejszym osobom szczególne podziękowanie:
Szanownym Paniom Profesor:
Teresie Bauman
Bronislavie Kasáčovej
Kai Kazimierskiej
Dorocie Klus-Stańskiej
Ewie Ogrodzkiej-Mazur
Alinie Szczurek-Borucie
Urszuli Szuścik
Elżbiecie Tarkowskiej
Danucie Urbaniak-Zając
Szanownym Panom Profesorom:
Dariuszowi Kubinowskiemu
Mieczysławowi Malewskiemu
Bogusławowi Śliwerskiemu
Szczególne podziękowania kieruję do Inspiratora i Pomysłodawcy Bibliografii
– Sebastian – dziękuję ☺
Anna Gajdzica
Ablewicz K.: Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994
Alheit P.: Wywiad narracyjny. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 2
Anastasi A., Urbina S.: Testy psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych PTP,
Warszawa 1999
Andreski S.: Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002
Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
Babbie E. R.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Banks M.: Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009
Bauman T.: Badania empiryczne jakościowe. [w:] Pilch T. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna
XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003 (T. 1)
Bauman T.: Poznawczy status danych jakościowych. [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D.,
Szmidt K.,J.: (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza
akademickiej praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010
Bauman T.: Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. [w:] T. Pilch, T. Bauman:
Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
Bieliński J., Iwińska K., Rosińska-Kordasiewicz A.: Analiza danych jakościowych przy użyciu
programów komputerowych. „ASK. Społeczeństwo – Badania – Metody: Czasopismo
Metodologiczne” 2007, nr 16
Bieluga K.: Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego. Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003
Blumer H.: Interakcjonizm symboliczny – perspektywa i metoda. Zakład Wydawniczy
„Nomos”, Kraków 2007
Borowska-Beszta B.: Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice
metodologiczne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2005
Brzeziński J.: Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2000,
Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002
Červinková H., Gołębniak B. (red.): Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia
zaangażowane. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010
Charmaz K.: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Ciechanowicz A. (red.): Kulturowa adaptacja testów. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Laboratorium Technik Diagnostycznych, Warszawa 1990
Clark A.M., Dzierzgowska I., Thompson M., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły.
TERM-IAE, Radom 1996
Collini S. (red.): Interpretacja i nadinterpretacja. Wydawnictwo Znak, Kraków 1996
Cyrańska E.: Fenomenologia jako sprzeciw. [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.):
Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały. Wyd. UŁ, Łódź 2001
Czerepaniak-Walczak M.: Badanie w działaniu akademickim; możliwości zastosowań w
procesie podnoszenia jakości pracy uczelni. „Rocznik Pedagogiczny” 2001, t. 24
Dajek W.: Drzewo. Wydawnictwo Erola, Warszawa 1996 (testy projekcyjne, rysunkowe)
Demetrio D.: Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2000
Demetrio D.: Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych. Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009
Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.): Metody badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009 (t. 1-2)
Dernowska U.: Badania jakościowe w pedagogice: cechy i wybrane strategie jakościowych
badan terenowych. „Ruch Pedagogiczny” 2007 nr 5-6
Desperak I.: Ankieta w szkole. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2000 nr 3-4
Dobrzański D.: Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii.
Wydawnictwo UAM, Poznań 1999
Domańska E.: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce.
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006
Dubas E., Griese H.M. (red.): Europa jako temat badań jakościowych. Wydawnictwo „Adam
Marszałek", Toruń 1998
Dytman-Stasieńko A., J. Stasieńko (red.): WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako
przedmiot badań naukowych. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008
Dzierzgowska I., Kalinowska M.: Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły. TERM-IAE,
Radom 1997
Dzierzgowska I., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. CODN, Warszawa
1999
Embree L.: Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych. Wydawnictwo
IFiS PAN, Warszawa 2006
Ferguson G. A., Takane Y. (red.): Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
Flick U.: Projektowanie badania jakościowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych.
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001
Garfinkel H.: Studia z etnometodologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Gavora P.: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava, Univerzita
Komenského 2007
Gavora P.: Úvod do pedagogického výskumu. Univerzita Komenského, Bratislava 2008
Gavora P.: Výskumné metódy v pedagogike. Univerzita Komenského, Bratislava 1997
Geertz C.: Interpretacja kultur: wybrane eseje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2005
Geertz C.: Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
Giddens A.: Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna
interpretatywnych. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2001
krytyka
socjologii
Gilian R.: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad
wizualnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Giorgi A. (red.): Fenomenologia i badania psychologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie
„Trans Humana”, Białystok 2003
Giorgi A.: Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście
fenomenologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2002
Giorgi A.: Psychologia jako nauka uprawiana z ludzkiej perspektywy: podejście
fenomenologiczne. Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2002
Glaser B. G., Strauss A. L.: Odkrywanie teorii ugruntowanej. Zakład Wydawniczy „Nomos”,
Kraków 2009
Gnitecki J.: Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. [w:] Kubinowski D.,
Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006
Gnitecki J.: Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. Status
metodologiczny nauk pedagogicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 (t. 1)
Gorzko M.: Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej.
Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008
Grzybowski P. P., Sawicki K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2010
Hałas E.: Konwersja. Perspektywa socjologiczna. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,
Warszawa 2007
Hałas E.: Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretatywnej. Wydawnictwo UW,
Warszawa 2007
Hammersley M., Atkinson P.: Metody badań terenowych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
2000
Hartas D. (ed.): Educational Research and Inquiry. Qualitative and Quantitative Approaches.
Continuum International Publishing Group, London & New York 2010
Hartley P.: Komunikacja w grupie. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań 2002
Heinz-Hermann Krűger: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu.
Wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2005
Helling I.: Metoda badań biograficznych. [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda
biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1990
Hendl J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005
Hoerning E.M.: Rola wydarzeń życiowych: doświadczenia i rewitalizacja w perspektywie
biograficznej. [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda biograficzna w socjologii.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1990
Horney K.: Autoanaliza. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000
Hornowska E.: Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,
Warszawa 2001
Horolets A. (red.): Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008
Jahoda M., Lazarsfeld P. F., Zeisel H.: Bezrobotni Marienthalu. Oficyna Naukowa, Warszawa
2007
Jakob G.: Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych. [w:] Urbaniak–Zając D.,
Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym. Studia i materiały.
Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2001
Janiak A., Krzemińska W., Wojtasik-Tokarz A. (red.): Przestrzenie wizualne i akustyczne
człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Wydawnictwo
Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2007
Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006
Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wydawnictwo UŚ, Katowice
2001
Kaczmarek J.: Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy
metodyczne. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005
Kalmbach-Philips, D., Carr K.: Becoming a Teacher Through Action Research. Oxon, Taylor
& Francis, Routledge, New York 2010
Kantowicz E.: Rola badań w kształceniu pracowników socjalnych w Europie. „Edukacja“
2008 nr 3
Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W.: Obserwacja w poznawaniu dziecka. Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998
Kasáčová, B: Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. Pedagogická fakulta UMB,
Banská Bystrica 2005
Kaufmann J. C.: Wywiad rozumiejący. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010
Kawecki I.: Etnografia i szkoła. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi,
Łódź 1993
Kawecki I.: Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych. Państwowa Wyższa Szkoła
Sztuk Plastycznych w Łodzi, Łódź 1994
Kawecki I.: Wiedza praktyczna nauczyciela: studium etnograficzne. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2004
Kaźmierska K.: Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych
z Zagłady. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2008
Kaźmierska K.: Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych.
„Przegląd Socjologiczny” 2004, nr 1
Kempny M., Nowicka E. (red.): Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej.
Kontynuacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Komárik E.: Metódy vedeckého poznávania človeka. UK, Bratislava 2002
Konarzewski K.: Badania jakościowe – szansa czy złudzenie? [w:] Krajewski J., Lewowicki
T., Nikitorowicz J. (red.): Problemy współczesnej metodologii. Wszechnica Mazurska w
Olecku, Olecko 2001
Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000
Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000
Kopciewicz L.: Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2003
Korporowicz L. (red.): Ewaluacja w edukacji. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997
Kostera M. (red.): Kultura organizacji. badania etnograficzne polskich firm. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007
Kostera M.: Antropologia organizacji. metodologia badań terenowych. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003
Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.): Problemy współczesnej metodologii.
Wydawnictwo Wszechnica Mazurska, Olecko 2001
Krawczyk-Bocian A.: Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego. „Przegląd
Pedagogiczny” 2008 nr 1
Krüger H. H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Krüger H.: Koncepcje i metody badań biograficznych w naukach o wychowaniu. [w:]
Urbaniak–Zając D., Piekarski J.(red.): Jakościowe orientacje w badaniu pedagogicznym.
Studia i materiały. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2001
Krüger H.-H., Pfaff N.: Metody badań pedagogicznych. [w:] Śliwerski B. (red.): Pedagogika.
Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 2)
Krüger H.-H.: Metody badań w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2007
Krüger H.–H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Wstęp i
opracowanie B. Śliwerski. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Krzychała S. (red.): Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda
dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2004
interpretacji
Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie.
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006
Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja.
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010
Kvale S.: InteViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Wydawnictwo
Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2004
Kvale S.: Prowadzenie wywiadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Kwiatkowska G. E.: Wstęp do psychologii hermeneutycznej: geneza, teoria, zastosowania
badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996
Kwiecińska-Zdrenka M.: Badacz w działaniu – opisywać czy zrozumieć, czy też zmieniać
zastaną rzeczywistość? Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Socjologia Wychowania” XIV,
Zeszyt 339, 2000
Leoński J., Kołodziej-Durnuś A. (red.): W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie
metod jakościowych. Economicus, Szczecin 2005
Leoński J., Kozłowska U. (red.): W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe
nad tożsamością. Wydawnictwo US, Szczecin 2007
Leoński J., M. Fiternicka-Gorzko (red.): Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach
jakościowych. Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Szczecin 2010
Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Wydawnictwo UW, UŚ – Filia w
Cieszynie, Warszawa – Cieszyn 1995
Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań
międzykulturowych. Wydawnictwo UŚ, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn –Warszawa 2006
Lilienfeld S.O., Wood J.W., Garb H.N.: Status naukowy technik projekcyjnych. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
Lisek-Michalska J., Daniłowicz P.(red.): Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą.
Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2007
Lisowska-Magdziarz M.: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Lofland J., Snow D.A. Anderson L., Lofland L.H.: Analiza układów społecznych. Przewodnik
metodologiczny po badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa
2009
Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2000
Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 1999
Maison D.: Jakościowe metody badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
Malewski M.: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o
metodologiczna komplementarność. „Kultura i Edukacja” 1997, nr 1-2
Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice.
Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010
Maňák J., Švec, Š., Švec, V.(ed.): Slovník pedagogické metodologie. Paido, Brno 2005
Maňák J.. a kol.: Kapitoly z metodologie pedagogiky. MU, Brno1994
Maruszewski T.: Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2005
Maszke A. W.: Metodologiczne podstawy
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003
badań
pedagogicznych.
Wydawnictwo
Matsumoto D., Juang L. (red.): Psychologia międzykulturowa. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2007
Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2007
Męczkowska A.: Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów
edukacyjnych. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2003 nr 3
Michalak J.M.: Etyczne aspekty prowadzenia jakościowych badań pedagogicznych za pomocą
wywiadu. Implikacje dla edukacji nauczycielskiej. „Edukacja” 2008 nr 3
Miles M. B., Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych. Wydawnictwo Uniwersyteckie
„Trans Humana”, Białystok 2000
Miovský M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada, Praha 2006
Mizerek H. (red.): Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. MG, Olsztyn 1997
Mokrzycki E. (red.): Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii
współczesnej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, t. 1-2
Mokrzycki E.. Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami. Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2007
Moustakas C.: Fenomenologiczne metody badań. Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans
Humana”, Białystok 2001
Nalaskowski A.: Przestrzenie i miejsca szkoły. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002
Nalaskowski S.: Metody badań i diagnozowania edukacji. Wydawnictwo UMK, Toruń 2000
Nowak M., Nowosielski M. (red.): Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia
praktyków. Wydawnictwo UAM, Poznań 2008
Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985
Nowakowski P.T.: Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach
młodzieżowych, analiza antropologiczno-etyczna. Maternus Media, Tychy 2004
Oppenheim A.N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary, postawy. Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 2004
Ossowski S.: O osobliwościach nauk społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2001
Oster G.D., Gould P.: Rysunek w psychoterapii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 1999
Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Oficyna Wydawnicza Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000
Ostrowska U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2000
Oyster C.K.: Grupy. Psychologia społeczna. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002
Pachociński R.: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych. „Edukacja” 1997,
nr 3
Palka S. (red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998
Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pedagogika. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010
Palka S.: Badania z pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. [w:] Palka S. (red.):
Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2004
Palka S.: Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej.
[w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej
humanistycznie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006
Palka S.: Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne. „Ruch Pedagogiczny”1989, nr 1
Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2006
Paluchowski W.J.: Diagnoza psychologiczna. Podejście
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2001
ilościowe
i
jakościowe.
Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia
wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2010
Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995
Pink S.: Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach. W Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009
Pogorzelski W.: O filozofii badań systemowych. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,
Warszawa 2002
Price W.F., Crapo R.H.: Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
Průcha J.: Pedagogický výskum. Praha 1995
Pryszmont-Ciesielska M.: Podejście autobiograficzne w badaniach nad edukacją –
propozycja metodologiczna. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2009 nr 2
Rapley T.: Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
Reimann G.: Praca z klientem w rehabilitacji zawodowej: działania profesjonalne a procesy
biograficzne. [w:] A. Golczyńska-Grondas i Ł. Dunajew –Tarnowska (red.): Metoda
biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej. Łódzkie Wydawnictwo Naukowe,
Łódź 2006
Ricoeur P.: Pamięć, historia, zapomnienie. Universitas, Kraków 2006
Riemann G., Schütze F.: Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach
cierpienia i bezładnych procesów społecznych. „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 2
Rokuszewska-Pawełek A.: Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza
biograficzna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
Rose G.: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad
wizualnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Rosner K.: Narracja, tożsamość i czas. Universitas, Kraków 2003
Rubacha K. (red.): Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2008
Rubacha K.: Badania etnograficzne w edukacji. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”
2001 nr 1
Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008
Rubacha K.: Metodologiczne kryteria doboru metod zbierania danych w badaniach
pedagogicznych. [w:] Lewowicki T. (red.): Pedagogika we współczesnym dyskursie
humanistycznym. Oficyna Wydawnicza, Warszawa–Kraków 2004
Rubacha K: Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. [w:] Kwieciński Z.,
Śliwerski B.(red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003 (t. 1)
Runyan W. McK.: Historie życia a psychobiografia. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1992
Rupp A.A., Templin J., Henson R.A.: Diagnostic Measurement. Theory, Methods and
Applications. The Guilford Press, New York 2010
Rzeźnicka-Krupa J.: Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009
Schütze F.: Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. „Studia
Socjologiczne” 1997, nr 1
Schütze F.: Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How
to Analyse Autobiographical Narrative Interviews - Part I, publikacja dostępna w internecine
http://www.biographicalcounselling.com/download/B2.1.pdf
Silverman D.: Ako robiť kvalitatívny výskum. Ikar, Bratislava 2005
Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. metody analizy rozmowy, tekstu i
interakcji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008
Šmid W.: Język reklamy w komunikacji medialnej. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl,
Warszawa 2008
Smolińska-Theiss B.: Badanie przez działanie w pedagogice społecznej. „Kultura i
Społeczeństwo” 1990 nr 1
Spendel Z.: Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej.
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005
Straś-Romanowska M. (red.): Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wydawnictwo
UW, Wrocław 2000
Straś-Romanowska M. (red.): Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1995
Strauss A., Corbinová J.: Základy kvalitatívneho výskumu. Abert, Brno 1999
Suchańska A.: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP, Warszawa 2007
Sułek A., Nowak K., Wyka A. (red.): Poza granicami socjologii ankietowej. UW I PTS,
Warszawa 1989
Sułek A.: Ogród metodologii socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa
2001
Švaříček R., Šeďová K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Paido, Brno 2007
Švec Š. a kol.: Metodológia vied o výchove: kvantitatívno-scientické a kvalitatívnohumanitné prístupy. Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 1998
Szmidt K. J. (red.): Metody pedagogicznych badań nad twórczością – teoria i empiria.
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009
Sztabiński P. B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.): Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać
respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005
Sztompka P.: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2005
Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań
naukowych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 2)
Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2006 (t. 1)
Śliwerski B.: Badanie przez działanie w środowisku szkolnym. [w:] E. Marynowicz-Hetka
(red.): Badanie – działanie – kształcenie, czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla
doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej.
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002
Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009
Theiss W.: Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społecznopolitycznych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1996
Trzebiński J. (red.): Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002
Tyszczyk A., Fiała E., Zajączkowski R. (red.): Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii
interpretacji. Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych.
Studia i materiały. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001
Urbaniak-Zając D.: O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych
empirycznych. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2010 nr 1
Urbaniak-Zając D.: O problemach towarzyszących badaniom jakościowym. „Problemy
Wczesnej Edukacji“ 2009 nr 2
Urbaniak-Zając D.: Studenci o praktykach – analiza fragmentu dyskusji grupowej z
wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.):
Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany. Wydawnictwo
UŁ, Łódź 2010
Urbaniak-Zając D.: Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu. „Edukacja” 1999 nr 4
Usher R., Bryant I., Johnstone R.: Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych.
„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001, nr 2
van Dijk T.A. (red.): Dyskurs jako struktura i proces. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001
Wagner B., Wiślicz T. (red.): Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych.
Inforteditions, Zabrze 2008
Walczak B.: Technika wywiadu odstrukturyzowanego w badaniach pedagogicznych. „Ruch
Pedagogiczny” 2007 nr 5-6
Wallon P., Cambier A., Eugelhart D.: Rysunek dziecka. Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1993
Włodarek J., Ziółkowski M. (red.):
Naukowe PWN, Warszawa 1990
Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo
Woroniecka G.: Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia.
Oficyna Naukowa, Warszawa 2003
Wright R.: Educational assessment. Tests and Measurements in the Age
Accountability.Sage Publication Ltd. & Asia-Pacific Pte.Ltd, London & Singapour 2008
of
Wyka A.: Badacz społeczny wobec doświadczenia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993
Wyka A.: Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w
ostatnich latach. „Kultura i Społeczeństwo” 1990, nr 1
Wyka A.: Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empirii
„jakościowej”. „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 2
Zaczyński W.P.: Praca badawcza nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1995
Zemło M.: Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej. TN KUL, Lublin
2003
Znaniecki F.: Metoda socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Inne:
“Journal Early Childhood Research Quarterely” (Winsler Adam ed.) Elsevier Inc. St. Luis –
Amsterdam – Tokyo – Singapore ISSN 0885-2006
„Pedagogika Kultury” tom V (2009) – numer w całości poświęcony badaniom jakościowym,
red. nacz. D. Kubinowski
„Pedagogika Kultury”. Tom V, red. D. Kubinowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
(narracje autobiograficzne, autoetnografia, fenomenografia, badania jakościowe)
„Problemy Wczesnej Edukacji”, 2009 nr 2(10)
„Przegląd Socjologii Jakościowej” – czasopismo on-line, red. nacz. K. T. Konecki
Download