SIWZ 0218/10 - Instytut Chemii Przemysłowej

advertisement
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Sprawa Nr:
NE-3/223/0218/10/MT
Przedmiot postępowania:
dostawa aparatu do oznaczania azotu
CPV: 38.43.21.00-3
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony prowadzony w trybie
uproszczonym zgodnie z ustawą „Prawo
zamówień publicznych” z dn. 29.01.2004 r.,
tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2010 r. nr 113,
poz. 759.
Inwestor/Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej w
Warszawie, ul. Rydygiera 8
Opracowała: mgr inż. Małgorzata Rudyk
Zatwierdził:
Data:
SIWZ 0218/10
- I - Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. I. Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
www.ichp.pl
[email protected] lub [email protected] tel. (22) 568-24-94, fax: (22) 568-22-60
- II - Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- III - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu do oznaczania azotu,
zwanego dalej aparaturą, wraz z uwzględnieniem instalacji, montażu, uruchomienia aparatury
oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi i
konserwacji. Aparatura powinna odpowiadać wszystkim wymogom technicznym i
jakościowym określonym przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Do aparatury
winna być załączona podstawowa dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w jęz.
polskim lub angielskim. Charakterystyka techniczna zamawianego sprzętu zawarta jest w
załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ.
- IV - Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- V - Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
- VI - Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- VII - Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia prosimy podać w tygodniach licząc od dnia podpisania
umowy. Zalecana data dostawy: jak najszybciej.
-2-
SIWZ 0218/10
- VIII - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), tj:
1.
2.
3.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy oraz zadeklarują
zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/wym. warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wyspecyfikowanych w pkt IX SIWZ.
- IX - Informacje dotyczące dokumentów, jakie ma dostarczyć oferent w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
1. deklaracja zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej
Specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ),
3. wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, datowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożenie
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dobrowolne.
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 3 muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). W szczególności, jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów
wymienionych powyżej składa ich odpowiedniki wyszczególnione w § 4
Rozporządzenia w tłumaczeniu na język polski zgodnie z § 6 ust. 4 w/wym.
Rozporządzenia.
- X - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:
1.
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Oferentów muszą być sformułowane na
piśmie i skierowane na adres: Instytut Chemii Przemysłowej , ul. Rydygiera 8, 01-793
Warszawa, faxem na numer: 0-22/568-22-60 lub e-mailem na adres:
[email protected]
-3-
SIWZ 0218/10
2.
3.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (a także na stronie internetowej) pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
- XI - Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Przewodniczący Komisji
Przetargowej - mgr Jacek Truskolaski, tel. (22) 568-22-90, fax: (22) 568-22-60.
- XII - Wymagania dotyczące wadium:
Wadium nie jest wymagane.
- XIII - Termin związania ofertą:
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.
do dnia 23.09.2010 r..
- XIV - Opis sposobu przygotowania oferty:
1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; część cenowa oferty
winna zawierać co najmniej:
 firmę i adres oferenta,
 nazwę i cenę zbiorczą netto oraz brutto oferowanej aparatury laboratoryjnej, wraz z jej
szczegółowym opisem technicznym (wskazane załączenie katalogów, rysunków
technicznych etc. w jęz. polskim lub angielskim),
 ceny netto oraz brutto części składowych aparatury o ile występują samoistnie,
 termin dostawy,
 bazę i sposób dostawy,
 warunki płatności zgodne z wymogami SIWZ/wzoru umowy,
 warunki gwarancji oraz serwisowania aparatury z uwzględnieniem wymogów
SIWZ/wzoru umowy,
 wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym aparatura ma
pracować (o ile takie występują),
 warunki instalacji, montażu, uruchomienia aparatury oraz czasokres szkolenia, w tym
podstawy codziennej obsługi serwisowej aparatury.
Ponadto do oferty cenowej Wykonawca winien załączyć:

oświadczenie producenta/ów aparatury lub dystrybutora, że posiada/ją na terenie
-4-
SIWZ 0218/10
Polski serwis autoryzowany obejmujący swym zakresem wszystkie części składowe
oferowanej aparatury.
2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
4. oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
5. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
6. oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane,
8. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
9. wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz kolejno ponumerowane i zaparafowane.
- XV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w siedzibie
Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 262 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w
godz. 900 – 1500 w dni robocze, do dnia 24.08.2010 r. do godz. 1100,
2. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Oferta na dostawę aparatu do
oznaczania azotu” - sprawa nr NE-3/223/0218/10/MT – NIE OTWIERAĆ” przed godz.
12 w dniu 24.08.2010 r. oraz nazwą oferenta,
3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania
oferty, a nie datę stempla pocztowego,
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8,
budynek nr 1 pokój nr 262 w dniu 24.08.2010 r. o godz. 12oo,
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
- XVI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować
wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia określone w
SIWZ,
2. Cena zbiorcza winna być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,
3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności oferty,
4. Ceny w walucie, dla celów porównania ofert, będą przeliczane na złote wg kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w przedmiotowym
-5-
SIWZ 0218/10
postępowaniu.
- XVII - Informacje w sprawie możliwości rozliczeń walutowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie polskiej, dolarach USA, euro, lub w
innej europejskiej walucie wymienialnej powszechnie akceptowanej.
- XVIII - Tryb, kryteria oraz sposób oceny ofert:
1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale
oferentów,
2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu widzenia ich
poprawności formalnej t.j. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz stosownie do
okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie
oferentów niespełniających wymaganych warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie
art. 89 ustawy Pzp.,
3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni w/g następujących
kryteriów:
a. Cena całkowita oferty brutto
-
70 %
b. Ocena techniczno-jakościowa oferowanej aparatury, w tym
zgodność parametrów oferowanej aparatury z wymogami
technicznymi Zamawiającego, traktowana jako warunek minimum,
którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, oraz:




parametry przewyższające w/wym. wymogi,
wysoka jakość wykonania, niezawodność i funkcjonalność aparatury,
nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, łatwa obsługa,
renoma marki.
-
30 %
4. Każda z ofert oceniana będzie indywidualnie przez Komisję Przetargową w oparciu o
przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagi w skali od 1 do 10 pkt w następujący
sposób:
a. cena:
najniższa cena
liczba punktów = ______________ x 10 pkt x 70 % x liczba członków Komisji Przetargowej
cena badanej oferty
b. ocena techniczno-jakościowa aparatury laboratoryjnej :
Każdy z członków przyznaje łącznie do 10 pkt za:
-6-
SIWZ 0218/10
- parametry przewyższające minimalne wymagania techniczne zawarte w specyfikacji
technicznej,
- pozostałe parametry opisane w pkt XVIII 3 b.
Liczba punktów = suma punktów przyznanych przez członków Komisji x 30 %
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
- XIX - Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy:
Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty poinformowania o
wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu związania ofertą.
- XX -
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający rezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XXI - Istotne warunki i postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy:
1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim lub angielskim i polskim i zgodnie z
prawem polskim,
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
Specyfikacji oraz danych zawartych w wybranej ofercie na podstawie załączonego SIWZ
projektu umowy (załącznik nr 4),
3. Zawarte w projekcie umowy warunki nie podlegają negocjacjom,
4. Strony mogą wprowadzić do umowy warunki dodatkowe, o ile będą one zgodne z SIWZ
oraz Prawem zamówień publicznych.
- XXII - Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia:
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
- XXIII - Załączniki:
-
charakterystyka techniczna aparatury laboratoryjnej
oświadczenie o spełnianiu warunków
deklaracja zawarcia umowy
wzór umowy
-
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Załączniki, w szczególności specyfikacja techniczna oraz wzór umowy, stanowią integralną i
nieodłączną część SIWZ.
-7-
ZAŁĄCZNIK nr 1
do SIWZ na dostawę aparatu do oznaczania azotu sprawa NE-3/223/0218/10/MT
========================================================
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Przedmiotem zamówienia jest:
Kompletny aparat do oznaczania azotu składający się z półautomatycznej jednostki
destylacyjnej wraz z automatycznym mineralizatorem i wagą dla probówek na 250 ml.
Wyżej wymienione urządzenie musi posiadać:
Aluminiowy blok grzewczy na min 8 probówek mineralizacyjnych, wyposażony w cyfrową
regulację i odczyt temperatury roboczej, posiadający wbudowaną rejestrację parametrów
mineralizacji dla min. 30 cykli umożliwiających wydruk raportu dla poszczególnych
mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, nr serii) i możliwość przesyłania metod
mineralizacyjnych z komputera PC za pomocą kabla i bezprzewodowo
- Maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 4400C
- Stabilność temperatury roboczej w 400 +/- 10 C
- Wbudowany programator wielofazowy czasów/ temperatur pozwalający tworzyć profile
temperaturowe mineralizacji o minimum 20 krokach
- Zintegrowany automatyczny podnośnik do mineralizatora
- Ekrany cieplne
- Sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dwa statywy na 8 probówek, pozwalające na prace bez przerw
- Konieczne dwa systemy usuwania oparów składający się z: głowicy (o konstrukcji
zapobiegającej zanieczyszczaniu próbki próbką) w koszu ze stali nierdzewnej, pompki
wodnej,
- Probówki mineralizacyjne proste 250ml liczba 40 szt.
- zestaw węży podłączeniowych
- Półautomatyczną jednostkę destylacyjną zakres zastosowania - automatyczna destylacja z
parą wodną
- Funkcje automatyczne: dodawanie ługu oraz wody, opróżnianie probówki
- Chłodnica i deflegmator obudowane izolacją cieplną
- Funkcja dozowania pary w układzie wyrównującym umożliwiająca automatyczną destylację
próbek wykrystalizowanych bez ryzyka strat azotu
- Funkcja temperaturowej regulacji przepływu wody chłodzącej
- Czujnik temperatury destylatu zapobiegający stratom amoniaku
- Zakres pomiarowy 0,1 – 200 mg N w probówce
- Wydajność destylacji ok. 40 ml/min/regulowane.
- Definiowanie objętości odczynników 0 -150 ml, co 10 ml
- Opóźnienie 0-1800 sekund
- Powtarzalność +/-1 % (dla całego procesu łącznie z mineralizacją)
-8-
- Zasilanie 220 – 230 V/50 Hz
- Zbiorniki do ścieków, alkaliów, wody z czujnikami poziomu
- 1 sztuka uniwersalnego adaptera do probówek
- 1sztuka odbieralnika
- 1 sztuka probówka mineralizacyjna na 100 ml
- Zestaw węży podłączeniowych
- Dokumentacja (dokumentacja urządzenia wraz z certyfikatami, protokoły IQ o OQ,
instrukcja obsługi, noty aplikacyjne, wykaz części zamiennych, skrócona instrukcja, w języku
polskim)
Konieczne wyposażenie dodatkowe

Waga analityczna precyzyjna:
Zakres udźwigu 220 g
Rozdzielczość 0,1 mg/0,01 mg (220g/51g)
Czas stabilizacji 3,5sec(0,1mg)/8sec(0,01mg)
Promień wielkości szalki 90mm
Wysokość od szalki do zamknięcia górnego nie mniej niż 25 cm
Antystatyczna szybka ochrona
Certyfikat ISO 9000
Konieczna kalibracja zewnętrzna

Stacja zbierania danych i obróbki wyników
W cenie należy zawrzeć koszt dostawy, montaż i uruchomienia przez autoryzowany serwis,
przeszkolenie personelu gwarancja min. 12 miesięcy.
Sugerowany typ aparatu – półautomatyczna jednostka destylacyjna Kjeltec 8100, wyposażona
w system zbierania i obróbki danych, mineralizator DS8- wersja Auto Lift z systemem
ważenia próbek oraz kompletny system usuwania oparów do Mineralizatora DS8.
-9-
ZAŁĄCZNIK nr 2
do SIWZ na dostawę aparatu do oznaczania azotu
- sprawa nr NE-3/223/0218/10/MT
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę aparatu do oznaczania azotu oświadczamy, że Firma nasza spełnia
warunki określone ustawą „Prawo zamówień publicznych”, tzn.:
1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym
prac i czynności,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn. 29.01.2004 r..
..............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
Data: .....................................................................
- 10 -
ZAŁĄCZNIK nr 3
do SIWZ na dostawę aparatu do oznaczania azotu
– sprawa nr NE-3/223/0218/10/MT
========================================================
DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY
Niniejszym deklarujemy gotowość zawarcia umowy na dostawę aparatu do
oznaczania azotu na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – sprawa nr NE-3/223/0218/10/MT.
Podpisy osób upoważnionych
.....................................................................
......................................................................
Data: ...........................................................
- 11 -
Numer sprawy: NE-3/223/0218/10/MT
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr NE-3/223/0218/10/MT
zawarta w Warszawie w dniu .................. w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 113, poz.
759) , pomiędzy:
Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego, z siedzibą w Warszawie,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000056011,
reprezentowanym przez:
- mgr inż. Józefa Menesa
-
Dyrektora
- prof. dr hab. Jacka Cybulskiego
-
Z-cę Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IChP”, a
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1 Przedmiot Umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. sprzedaży fabrycznie nowego aparatu do oznaczania azotu model …………………. , o
parametrach technicznych i jakościowych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ ,
wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim zgodnie z Ofertą
Wykonawcy z dn. ……….. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy za cenę
określoną w § 2 niniejszej Umowy oraz do dostarczenia w/wym. aparatury na własny
koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, jej wydania, zainstalowania i
uruchomienia,
b. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu do oznaczania
azotu,
c. udzielania bezpłatnych usług gwarancyjnych,
d. zapewnienia serwisu pogwarancyjnego po upływie okresu gwarancyjnego, przez co
najmniej 5 lat.
2. Wykonanie przedmiotu umowy w części wymienionej w ust. 1 pkt a i pkt b potwierdzone
zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
- 12 -
§ 2 Wartość Umowy, ceny i warunki dostawy:
W skład przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:
- …………………………………………….
- ………………………………………………
Łączna wartość Umowy franco siedziba IChP lub DDP IChP wynosi: ……………………
(Słownie: ……………………………………………………………………………………)
W/wym. cena obejmuje również koszty opakowania, ubezpieczenia, dostawy, instalacji i
uruchomienia aparatury oraz szkolenia pracowników Zamawiającego.
W/wym. cena nie obejmuje podatku VAT, który Zamawiający zapłaci zgodnie z
obwiązującymi przepisami.
§ 3 Warunki realizacji Umowy, kary umowne:
1. Wykonawca dostarczy, wyda i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego aparat do
oznaczania azotu, o którym mowa w § 2 w terminie w terminie najpóźniej do
……….. tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania pomieszczenia, w którym zostanie
zainstalowany aparat do oznaczania azotu zgodnie z warunkami Wykonawcy określonymi
w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,
3. O gotowości do dostawy przedmiotu Umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na
co najmniej 7 dni przed przewidywaną datą dostawy pisemnie lub faksem na numer
48(22) 568-22-60.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi w/wym. aparatury
laboratoryjnej, w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez niego pracowników w
terminie do 7 dni roboczych od dnia jego instalacji i uruchomienia.
5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym w przeszkoleniu
pracowników Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1 % wartości netto towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
10 % wartości netto przedmiotu Umowy.
6. Jeśli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 30 dni Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej z tytułu
niewykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy netto.
7. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający ma prawo do żądania, oprócz kary umownej, odszkodowania
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§ 4 Warunki płatności:
1. Zapłata należności za dostarczony aparat do oznaczania azotu w wysokości
netto…………… zł (słownie: …………… zł), powiększona o podatek VAT
nastąpi po dostawie, wydaniu, instalacji i uruchomieniu aparatury oraz po przeszkoleniu
- 13 -
pracowników Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, nie wcześniej niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Płatność j.w. zostanie dokonana na rzecz .................................. na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT i posiadają niżej podane numery identyfikacyjne (NIP):
ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:
525 - 000 - 79 - 39
……………………
§ 5 Gwarancja i serwis:
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony aparat do oznaczania azotu spełnia normy
techniczne właściwe dla tego typu aparatury, co zostało potwierdzone certyfikatem CE.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat do oznaczania azotu będzie funkcjonował
prawidłowo pod warunkiem używania go zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. .. miesięcznej (co najmniej 12-sto miesięcznej)
gwarancji na zakupioną aparaturę.
4. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru
aparatury, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. Po podpisaniu protokołu
odbioru Wykonawca wręczy Zamawiającemu dokument gwarancji stanowiący o zakresie
odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz prawach i obowiązkach
wynikających z udzielonej gwarancji.
5. Strony ustalają, że wady/usterki powodujące niesprawność aparatury w okresie objętym
gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego do firmy …………… (nazwa i adres
firmy) telefonicznie pod nr ……………. i potwierdzone faxem pod nr ………………..
6. W przypadku zmiany siedziby/adresu firmy świadczącej usługi gwarancyjne i
pogwarancyjne, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym Zamawiającego
i wskazania nowego punktu serwisowego, który będzie świadczył serwis gwarancyjny na
rzecz Zamawiającego, pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z dowolnego
serwisu na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji.
7. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania
napraw niezwłocznie i na swój koszt nie później niż w ciągu….. dni (maksymalnie 14
dni), przy czasie reakcji wynoszącym …. godzin (maksymalnie 48 godz.) od chwili
zgłoszenia wady/usterki.
8. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający był
pozbawiony możliwości pełnego korzystania z aparatury będącej przedmiotem niniejszej
Umowy.
9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min 5 lat po dacie
podpisania protokołu odbioru aparatury w siedzibie Zamawiającego.
§ 6 Pozostałe warunki:
1. Strony ustalają, iż prawem właściwym dla wykonania niniejszej Umowy będzie prawo polskie.
- 14 -
2. Przy wykładni użytych w Umowie terminów handlowych Strony stosują „INCOTERMS
2000”.
3. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, o ile nie będą mogły zostać
rozwiązane polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
- 15 -
Download