akty prawne - BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

advertisement
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259)
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz
ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych oraz grupach kapitałowych prowadzących działalność
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2012)
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2016 r. poz. 980, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2016 r.
poz. 981, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji (Dz.U. z 2007 Nr 27, poz. 177, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55,
poz. 476, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2099 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru
oświadczeniu o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego
(Dz.U. poz. 1461)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu
świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi,
oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. z 2003 r. Nr 14, poz. 139)
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku
przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. z 2001 Nr 22, poz. 259, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.)
Ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829,
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 687, z późn.zm)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1808)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności w części dotyczącej pomocy publicznej
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r.
poz. 133, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1289, z późn. zm.)
PROPONOWANA LITERATURA, Z WYŁĄCZENIEM POZYCJI OMAWIAJĄCYCH AKTY PRAWNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ambroziak M. „Analiza sprawozdań finansowych. Tom 1. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP”
pod red. Świderska G. „Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza”
Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. „Rachunkowość zarządcza”
pod red. Karmańska A. „Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym
przedsiębiorstwa”
pod red. Karmańska A. „Ryzyko w rachunkowości”
Rutkowski A. „Zarządzanie finansami”
Gabrusewicz W., „Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie”
pod red. Wymysłowski S. „Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic”
Bień W. „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”
pod red. Jarzemowska M. „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie”
Hołda A., Micherda B. „Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością”
pod red. Porada-Rochoń M. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego
otoczenia. Perspektywa międzynarodowa”
pod red. Bitkowska A. „Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa”
Suszyński C. „Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw”
Krzysztof Lis, Henryk Sterniczuk „Nadzór korporacyjny”,
I. Olchowicz A. Tłaczała „Sprawozdawczość finansowa”
Tadeusz Waśniewski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”
Michael Tyran „Wskaźniki finansowe”
Irena Sobańska „Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza”
Waldemar Rogowski „Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych”
Robert Machała „Zarządzanie finansami i wycena firmy”
Jacek Zając „Polski rynek walutowy w praktyce”
Aswath Damodaran „Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka”
Meritum „Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”
J.Czekaj, Z.Dresler „Podstawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa”
E.Nowak, R.Piechota „Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem”
K.Sawicki „Analiza kosztów firmy”
pod red. E.Nowaka „Rachunek wyników”
Olzacka B., Palczyńska-Gościniak R. „Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe”
M.Dobija „Rachunkowość zarządcza i controlling”
pod red. E.Nowaka „Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa”
R. Kowalak „Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
J.Skrzypek, E. Filar „Biznes plan”
red. naukowa M. Strużycki „Zarządzanie przedsiębiorstwem”
M. Sierpińska, B. Niedbała „Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie”
J. Stoner, Ch. Wankel „Kierowanie”
William F. Samuelson „Ekonomia menedżerska”
Bogusław Czarny „Wstęp do ekonomii”
Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek „Zarzadzanie. Teoria i praktyka od podstaw”
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016
Download