ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów

advertisement
P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U
82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, [email protected]
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza nabór wniosków
pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
w wieku co najmniej 45 lat z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015.
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na
terenie powiatu sztumskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na
finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może złożyć pisemny wniosek
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego
11, 82-440 Dzierzgoń.
Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu,
w terminie 30 dni od dnia ich złożenia do wyczerpania limitu przyznanych środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku starosta zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Szczegółowe informacje, druk wniosku można uzyskać w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, pokój nr 3, tel. 55 276 22 50 wew. 41 (Lucyna
Cirko – Specjalista ds. programów) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu
w zakładce: dokumenty do pobrania.
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zastrzega sobie prawo
zakończenia naboru wniosków z chwilą wyczerpania przyznanych na 2015 r.
środków finansowych w ramach KFS.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 149)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639).
Download