Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do

advertisement
.........................................................
(data wpływu wniosku do PUP)
RR.7820. ......................... 2016
(pozycja w rejestrze zgłoszeń)
Starosta Nakielski
za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy
Nakle nad Notecią
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
osobie bezrobotnej do 30 roku życia
Na podstawie art. 66k. ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149)
I. Informacja o wnioskodawcy
1. Nazwisko .............................................................Imię...........................................................
2. PESEL*
3. Adres zamieszkania ...............................................................................................................
4. Telefon kontaktowy ................................................................................................................
5. Wykształcenie.........................................................................................................................
6. Nazwa i rok ukończenia szkoły ……………………………………………………………...........
7. Zawód wyuczony ...................................................................................................................
- wykonywany najdłużej ........................................................................................................
- wykonywany ostatnio .........................................................................................................
8. Posiadane uprawnienia: ........................................................................................................
9. Dodatkowe umiejętności: ......................................................................................................
10. Wnioskuję o przyznanie bonu szkoleniowego na ( właściwe zaznaczyć x) :

1 szkolenie – (proszę wpisać nazwę)
.......................................................................................................................................

więcej niż 1 szkolenie – (proszę wpisać nazwę)
........................................................................................................................................
II. Uzasadnienie celowości przyznania bonu szkoleniowego
Informuję, że po ukończeniu wskazanego szkolenia zamierzam podjąć ( właściwe zaznaczyć x) :

zatrudnienie - do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy zał. 1

działalność gospodarczą - do wniosku należy dołączyć oświadczenie zał. 2
Uwaga:
1. Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon szkoleniowy uprawnionej osobie bezrobotnej
z profilu I i profilu II, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia.
2. W ramach bonu szkoleniowego Starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100%
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty:
a) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji
szkoleniowej,
b) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty
na konto wykonawcy,
c) przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu
d) zakwaterowania, jeżeli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie
ryczałtu wypłacanemu bezrobotnemu
3. Instytucje szkoleniowe przeprowadzające szkolenia muszą posiadać aktualny wpis do rejestru
instytucji szkoleniowych (dostępny na stronie www.ris.praca.gov.pl).
4. W przypadku kursów prawa jazdy, do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnie
posiadanego prawa jazdy.
STAROSTA FINANSUJE KOSZTY PRZYZNANE BEZROBOTNEMU W RAMACH BONU
SZKOLENIOWEGO, NATOMIAST KOSZTY PRZEKRACZAJĄCE USTALONY LIMIT
BEZROBOTNY POKRYWA WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa
w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny oświadczam co następuje ( proszę
właściwe zaznaczyć):
Nie uczestniczyłem/am w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie
skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat.
Brałem/am udział w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy w okresie ostatnich 3 lat
na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w:………....................................................
(adres urzędu pracy)
1.
2.
3.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących
mojej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych, (Dz. U. 2014, poz. 1182) dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy
przyznającej bon szkoleniowy.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem określającym warunki przyznania bonów oraz grantu na
utworzenie stanowiska w formie telepracy.
Oświadczam, że jeżeli łączny koszt w ramach kwoty bonu szkoleniowego przekracza przeciętne
wynagrodzenie zobowiązuje się do pokrycia pozostałych kosztów ze środków własnych.
……………………………………
data i czytelny podpis Wnioskodawcy
III. WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY
Opinia doradcy klienta o celowości przyznania bonu
……………………………………...…………………………………………………………...………
…………………………...……………………..………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………...………
…………………………...……………………..………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………...………
…………………………...……………………..………………………………………………………
………………………………………………
data i czytelny podpis doradcy klienta
VI. DECYZJA STAROSTY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Wniosek został rozpatrzony :*
pozytywnie
negatywnie
Uzasadnienie negatywnie rozpatrzonego wniosku ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
data i czytelny podpis starosty lub osoby
upoważnionej
Download