MOŻLIWOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z BONU

advertisement
MOŻLIWOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA
Z BONU SZKOLENIOWEGO FINANSOWANEGO
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE
PODSTAWA PRAWNA
 Art. 66 k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z póź. zm.)
OSOBY UPRAWNIONE
SZKOLENIOWEGO
DO
KORZYSTANIA
Z
FINANSOWANIA
BONU
Osoby bezrobotne do 30 – go roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chełmie, które spełniają poniższe kryteria:
 nie znalazły lub nie otrzymały z PUP oferty odpowiedniej pracy,
 mają kwalifikacje/umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy;
 poprzez ukończenie szkolenia zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudniania,
 wybrane szkolenie zostało uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu
działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej.
WARTOŚĆ BONU SZKOLENIOWEGO
Wartość bonu szkoleniowego określa się w wysokości do 100% przeciętnego
wynagrodzenia tj. 3800,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie w
koszty:
ramach bonu szkoleniowego może sfinansować
 jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji
szkoleniowej,
 niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto
wykonawcy badania;
 przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłaconego bezrobotnemu w wysokości:

do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania ,w formie
ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do
150 godzin,

powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150
godzin.
W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokość określoną w bonie, osoba
bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.
W pierwszej kolejności będą finansowane koszty szkolenia należne instytucji szkoleniowej.
Niniejsze koszty podlegają zwrotowi w przypadku kiedy osoba z własnej winy nie ukończy
szkolenia, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O BON SZKOLENIOWY
Osoba bezrobotna składa wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego u właściwego doradcy
klienta. (Wniosek dostępny jest u doradcy klienta lub na stronie internetowej Urzędu
www.pupchelm.pl w zakładce dla bezrobotnych – szkolenia). Doradca klienta potwierdza
zastosowanie formy pomocy oraz kierunek szkolenia, który wynika z Indywidualnego Planu
działania.
Wnioski rozpatrywane są indywidualnie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba bezrobotna otrzymuje bon
szkoleniowy na sfinansowanie kosztów związanych z wnioskowanym szkoleniem (Wzór
bonu szkoleniowego w załączeniu). W uzasadnionych przypadkach termin ważności bonu
szkoleniowego może być przedłużona.
W czasie obowiązywania bonu osoba bezrobotna powinna:
 ustalić nazwę szkolenia i instytucję szkoleniową, która je oferuje,
 zgłosić w instytucji szkoleniowej chęć udziału w szkoleniu,
 zwrócić się do instytucji szkoleniowej z prośbą o wypełnienie bonu w części dla niej
przeznaczonej,
 dostarczyć do PUP wypełniony bon przed rozpoczęciem szkolenia, w terminie
wskazanym.
Realizatorem szkolenia może być instytucja szkoleniowa, która posiada wpis do rejestru
instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu
na siedzibę instytucji. Baza instytucji znajduje się na stronie internetowej
www.ris.praca.gov.pl .
W przypadku trudności w znalezieniu instytucji szkoleniowej realizującej wnioskowane
szkolenie specjalista ds. rozwoju zawodowego może pomóc osobie bezrobotnej zaleźć
odpowiednią instytucje szkoleniową.
2
Po przedłożeniu przez bezrobotnego wypełnionego bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd
Pracy w Chełmie przed rozpoczęciem szkolenia wydaje jej skierowanie na wskazane przez
nią szkolenie.
Osoby skierowane na szkolenie uprawnione są do pobierania stypendium szkoleniowego.
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH
Osoba skierowana na szkolenie ma prawo do:
1.
Udziału w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy.
2.
Wypłaty w formie ryczałtu na konto bezrobotnego kosztu przejazdu na szkolenie
w wysokości:

do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
3.
Wypłaty w formie ryczałtu na konto bezrobotnego kosztu zakwaterowania, jeśli zajęcia
odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości:

do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do
150 godzin,

4.
5.
6.
7.
powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150
godzin.
Bezpłatnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto
wykonawcy badania.
Limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na finansowanie kosztów szkolenia ,
o których mowa w pkt od 1 do 4 nie może przekroczyć kwoty 3.800,00 zł.
Stypendium przyznawanego na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia
lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu. Wysokość stypendium w okresie odbywania
szkolenia
wynosi
miesięcznie
120%
zasiłku
dla
bezrobotnych,
pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość
stypendium
ustalana
jest
proporcjonalnie,
z
tym,
że
stypendium
nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotnemu uprawnionemu
w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru
świadczenia. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne tj.
składka emerytalna, rentowa i wypadkowa.
Kontynuowania szkolenia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej podczas trwania szkolenia, bez konieczności ponoszenia
kosztów szkolenia za okres, w którym osoba podjęła zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą.
Wówczas osoba posiada prawo do stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie
od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub
działalności
gospodarczej,
do
dnia
zakończenia
szkolenia.
Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
3
8.
9.
Do otrzymania stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do udziału
w szkoleniu przypadający w okresie odbywania szkolenia, po przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku gdy wybrała
pobieranie zasiłku lub gdy podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową
lub rozpoczęła działalność gospodarczą w trakcie trwania szkolenia.
Osoba skierowana na szkolenie, zobowiązana jest do:
a)
b)
c)
d)
regularnego uczęszczania na szkolenie, systematycznego realizowania jego programu i
przestrzegania regulaminu obowiązującego w instytucji szkoleniowej,
każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez
przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność w terminie 3 dni od daty
nieobecności w instytucji szkoleniowej. Dokumentem tym jest zaświadczenie lekarskie
wystawione na Powiatowy Urząd Pracy na druku ZUS ZLA, którego oryginał należy
dostarczyć do tut. Urzędu (pok. 361) lub oświadczenie związane
z wydarzeniami losowymi /tj. np. ślub, urodzenie dziecka, zgon i pogrzeb członka
rodziny/. Nieusprawiedliwienie nieobecności powoduje przerwanie szkolenia
i wykreślenie z listy uczestników szkolenia.
niezwłocznego powiadomienia Urzędu o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, gdyż od dnia podjęcia zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej instytucja szkoleniowa jest
zobowiązana do ubezpieczenia osoby uczestniczącej w szkoleniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków. W związku z powyższym osoba kontynuująca szkolenie
ma prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 20% zasiłku.
dostarczenia do Urzędu umowy lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej w trakcie lub po ukończeniu szkolenia.
Osoba skierowana na szkolenie, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest
obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem
nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej.
Osoba które odebrała skierowanie na szkolenie, a nie podjęła szkolenia zgodnie
z wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia lub przerwała szkolenie z własnej
winy, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres:



120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
180 dni w przypadku drugiej odmowy,
270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy.
4
Informacji udzielają doradcy klienta
Druki wniosków można pobrać u doradcy klienta lub ze strony internetowej Urzędu
(www.pupchelm.pl - w zakładce dla bezrobotnych - szkolenia).
Wnioski składa się u właściwego doradcy klienta
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w godz. 8.00 – 14.00
5
Download