MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były

advertisement
MARKETING
Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.
1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są:
a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny
b) reklama, publicity, akwizycja
c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż
d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny
e) zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, promocja
2. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest:
a) produkt
b) cena
c) promocja
d) dystrybucja
e) wszystkie wyżej wymienione są równoważne
3. Rozwój poprzez dywersyfikację ma sens dla przedsiębiorstwa, które:
a) wykorzystało wszystkie szanse występujące w obecnym systemie marketingowym
b) poszukuje zupełnie innej sfery marketingowej
c) ma bardzo słabe perspektywy rozwoju
d) nie dysponuje jedną koncepcją rozwoju
e) w żadnym z tych przypadków
4. „Gwiazda” w technice BCG oznacza:
a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
5. Który z niżej wymienionych celów zawiera więcej informacji (jest szerszy):
a) zwiększenie wartości sprzedaży (utargu całkowitego ) o 15%
b) utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku w ciągu roku
c) zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży z 20% do 50%
d) podwojenie sprzedaży w ujęciu ilościowym w ciągu trzech lat
e) zwiększenie udziałów w rynku o 10% w ciągu dwóch lat
6. Mikrootoczenie marketingowe to:
a) dostawcy, pośrednicy handlowi, nabywcy, konkurenci i publics
b) otoczenie demograficzne, ekonomiczne, fizyczne, technologiczne, polityczno-prawne,
społeczno-kulturowe
c) podmioty istniejące w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa i wpływające na jego
zdolność obsługiwania rynku docelowego
d) zjawiska (trendy) niekontrolowane przez przedsiębiorstwo i mające wpływ na wszelkie
podmioty znajdujące się w mikrootoczeniu
7. Który z zestawów kryteriów można zastosować na rynku koszul męskich
(odbiorcy indywidualni):
a) wiek, miejsce zamieszkania, zawód
b) styl życia, zawód, dochody
c) cykl życia rodziny, wielkość gospodarstwa domowego
d) dochody, wiek, płeć
8. Strategia jednej skoncentrowanej oferty (tzw. marketing skoncentrowany)
oznacza:
a) ograniczenie zakresu działalności rynkowej tylko do jednego rynku sprzedaży
b) oferowanie jednej kompozycji marketingowej dla ogółu nabywców na danym rynku
c) przygotowanie kompozycji marketingowej skierowanej do nabywców z jednego
segmentu rynku
9. Produkt wzbogacony uzyskuje się przez:
a) podniesienie jakości dotychczasowego produktu
b) sprzedawanie dotychczasowych produktów wraz z produktami komplementarnymi w
postaci rzeczy fizycznych lub usług
c) zaoferowanie nabywcy dodatkowych usług
d) żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe
e) wszystkie stwierdzenia są słuszne
10. W stadium wzrostu sprzedaży:
a) popyt z reguły wzrasta bardzo powoli
b) wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wytwarzanie tego produktu
c) zysk ze sprzedaży produktu osiąga swoje maksimum
d) produkt kupowany jest tylko przez innowatorów
e) podstawowym celem jest uzyskanie jak największego udziału w rynku
11. Z marketingowego punktu widzenia produktem jest:
a) wyłącznie rzecz fizyczna
b) rzecz fizyczna i usługa
c) rzecz fizyczna, usługa, miejsce, organizacja i aktywność
d) wszystko, co może zaspokajać potrzeby nabywców i jest im oferowane na zasadzie
transakcji wymiennych
12. Kanał dystrybucji jest w tendencji dłuższy niż: (chyba powinno być im)
a) mniejsza liczba nabywców
b) mniej punktów sprzedaży nabywców
c) mniejsza częstotliwość zakupu danego produktu
d) mniejsza wartość jednostkowa produktu
e) większy stopień koncentracji geograficznej nabywców
13. Z dystrybucją ekstensywną (intensywną) mamy do czynienia, gdy:
a) do kanału dystrybucji jest włączona na danym terenie relatywnie mała liczba punktów
sprzedaży danego produktu
b) produkt wytwarzany przez określonego producenta sprzedawany jest na danym
terenie wyłącznie przez jeden punkt sprzedaży
c) w sieci handlowej sprzedawane są produkty luksusowe (o rzadkim popycie)
d) władze administracyjne wyznaczają ilość punktów, w których może być sprzedawany
dany produkt
e) wszystkie te stwierdzenia nie określają warunków dystrybucji ekstensywnej
(intensywnej)
14. Rolę integratora w kanale dystrybucji powinien spełniać:
a) producent
b) hurtownik
c) duży detalista
d) każdy z nich, jeśli potrafi zapewnić odpowiednie funkcjonowanie całego kanału
e) integracja jest potrzebna tylko w wyjątkowych sytuacjach
15. Pierwszoplanową formą promocji dla produktów konsumpcyjnych jest:
a) promocja osobista
b) reklama
c) propaganda handlowa (publicity)
d) reklama pocztowa
16. Apel reklamowy:
a) jest to główna myśl (idea) informacji reklamowej
b) sformułowany we właściwy sposób decyduje o powodzeniu działalności reklamowej
c) trafnie ujęty decyduje w poważnej mierze o skuteczności reklamy
d) wszystko to jest prawdziwe
e) wcale nie o to chodzi
17. Które z poniżej wymienionych są instrumentami promocji szczegółowej
uzupełniającej (sales promotion):
a) kupony, premiowa sprzedaż, bezpłatne próbki
b) konferencje prasowe, sympozja prezentacyjne, sponsoring
c) prezentacja ofert przez akwizytora, promocje w stoisku na targach
d) reklama prasowa, telewizyjna, radiowa itd.
e) oferty refundowane, pokazy, degustacje, znaczki handlowe
18. W p-stwie U oferującym jedną pozycje asortymentową koszty stałe w
danym okresie wynoszą 20000 zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł, a cena
wyrobu 20 zł. Na jakim poziomie kształtuje się wartościowy próg opłacalności?
a) 30000
b) 20000
c) 50000
d) 35000
e) 40000
19. Jeśli popyt zmienia się w mniejszym stopniu niż cena, to jest on:
a) intensywnym
b) zmiennym
c) nieelastycznym
d) elastycznym
e) sztywnym
20. Marketingowa koncepcja ustalania cen:
a) traktuje cenę jako sumę kosztów i zysku
b) zaleca zrównanie ceny własnych kosztów z cenami konkurentów
c) zakłada, że koszty należy dostosowywać w taki sposób, by cena nie przekraczała
poziomu akceptowanego przez nabywców tworzących rynek docelowy
d) dostosowania poziomu cen wyłącznie do kosztów
21. Które z podanych poniżej określeń nie jest etapem (fazą) w procesie
tworzenia informacji:
a) określenie problemu (sytuacji)
b) analiza i interpretacja wyników
c) określenie metodologii badań
d) opracowania planu badań
22. Który z poniżej wymienionych czynników nie ma wpływu na koszty
eksperymentu rynkowego:
a) skala eksperymentu
b) czas trwania eksperymentu
c) wybór terytorium badań
d) liczba analizowanych zmiennych
e) częstotliwość zbierania informacji
23. Dane pierwotne to takie informacje:
a) które już istnieją ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i
przeanalizowane
b) określone mianem badania biurkowe (desk research)
c) których pozyskanie jest stosunkowo mało kosztowne
d) którymi nikt jeszcze nie dysponuje
24. Losowanie wielostopowe polega na:
a) przypadkowym wyborze z populacji generalnej pewnej liczby jednostek mających
wejść w skład populacji generalnej
b) podstawie wyboru do populacji osób na podst. własnego sądu
c) rozdziale całej zbiorowości na wyłączne części, w drugim kroku wybieramy (za pomocą
losowania bezpośredniego) jedną z tych części i w trzecim kroku przeprowadzamy
losowanie bezpośrednie w wylosowanej części
d) wyborze do populacji próbnej elementów bazując na określonych parametrach (np.
wiek, płeć, zawód, dochody), w taki sposób, żeby utrzymać strukturę populacji
generalnej z punktu widzenia tych parametrów
e) podziale całej zbiorowości generalnej na części i następnie przeprowadzamy losowanie
bezpośrednie w każdej z tych części
25. Istota strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest:
a) osiąganie dużej sprzedaży przy niskich kosztach marketingowych
b) skoncentrowanie się na tych segmentach rynku, gdzie towary przedsiębiorstwa mogą
uzyskać przewagę konkurencyjną
c) zaadresowanie towarów przedsiębiorstwa do grupy nabywców zainteresowanych
niższymi cenami
d) oferowanie towarów do nabywców o wysokich dochodach
e) opracowanie mieszanki marketingowej
26. Jakie funkcje marketingowe wykonał konsument, który udał się do
supersamu i dokonał tam zakupu towarów na cały tydzień:
a) zakupu, transportu i magazynowania
b) sprzedaży
c) finansowania i podejmowania ryzyka
d) asortymentacji i standaryzacji
e) żadnej z wyżej wymienionych, ponieważ funkcje marketingowe mogą być wykonywane
tylko przez producentów, pośredników handlowych i inne instytucje marketingowe
27. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia współpracy albo kontroli nad
innymi przedsiębiorstwami działającymi w tym samym ogniwie kanału
dystrybucji, sytuacja taka nazywana jest:
a) integracja wertykalna (pionowa)
b) integracja horyzontalna (pozioma)
c) dywersyfikacja
d) żadna z tych nazw nie jest właściwa
e) każda z nich jest odpowiednia
28. „Dojna krowa” w metodyce BCG oznacza sytuację:
a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
e) żadne z tych określeń nie jest prawidłowe
29. Przedsiębiorstwo wprowadzające na dotychczas obsługiwane rynki
geograficzne nowe wersje (odmiany) dotychczas sprzedawanych produktów
będzie realizowało strategię organizacyjno-rozwojową:
a) penetracji rynku
b) rozwoju rynku
c) dywersyfikacji horyzontalnej
d) rozwoju produktu
e) dywersyfikacji koncentracyjnej
30. Punktem odniesienia przy analizie mocnych i słabych stron może być:
a) przedsiębiorstwo z innej branży
b) najbliższy konkurent
c) nasza firma z wcześniejszego okresu
d) przeciętne przedsiębiorstwo z naszej branży
31. Który zestaw kryteriów można zastosować na rynku proszków do prania:
a) cykl życia rodziny, dochody i miejsce zamieszkania
b) zawód, miejsce pracy, rasa
c) stopień lojalności wobec marek, innowacyjność i poziom konsumpcji
d) płeć, religia, narodowość
32. Producent koszuli męskich wyodrębnił na rynku 7 segmentów i postanowił
obsługiwać tylko 3 z nich. Producent zastosował więc:
a) marketing niezróżnicowany
b) marketing zróżnicowany niepełnozakresowy (selektywny)
c) marketing skoncentrowany
d) dywersyfikację koncentryczną
e) marketing zróżnicowany pełnozakresowy
33. Stosowanie znaku firmowego:
a) zobowiązuje producenta (pośrednika handlowego) do zagwarantowania wysokich
standardów jakościowych produktu w całym okresie jego sprzedaży
b) jest formą ochrony nabywcy, który w takim przypadku ma gwarancję że za każdym
razem nabędzie towar o co najmniej takich samych walorach użytkowych
c) symbolizuje określone walory produktu i przedsiębiorstwa je wytwarzającego
d) jest jednocześnie środkiem ochrony produktu na rynku przed produktem
konkurencyjnym
e) wszystkie te stwierdzenia są ważne
34. Popyt w stadium wprowadzenia produktu (rozwoju) z reguły:
a) wzrasta bardzo powoli
b) rośnie szybko
c) stabilizuje się
d) nie można go przewidzieć
e) waha się
35. Który z podanych niżej etapów nie jest elementem procesu planowania
nowego produktu:
a) analiza ekonomiczna projektu
b) oceny użytkowe projektu i prototypu
c) test rynkowy próbnej partii nowego produktu
d) rozwój rynku
36. Przy sprzedaży towarów codziennego użytku wskazana jest dystrybucja:
a) selektywna
b) ekstensywna (intensywna)
c) zintegrowana
d) ekskluzywna
e) trudno przesądzić
37. Które z poniższych rozwiązań daje największy stopień kontroli nad
działaniami dystrybutora przez producenta:
a) długi kanał dystrybucji
b) szeroki i długi kanał dystrybucji
c) dystrybucja ekskluzywna
38. Która z niżej podanych metod nie jest jedną z podstawowych metod badań
rynkowych:
a) badania wywiadowi
b) obserwacje
c) panel punktów sprzedaży detalicznej
d) wywiad głębinowy
e) panel konsumentów
39. Najlepszym sposobem
detalicznej jest:
a) losowanie bezpośrednie
b) losowanie wielostopniowe
c) losowanie warstwowe
d) dobór celowy
wyboru
40. Dane wtórne to informacje:
próby
do
panelu
punktów
sprzedaży
a) zbierane przy pomocy takich metod jak: wywiady, badania motywacyjne, badania
eksperymentalne, obserwacja itp.
b) których pozyskanie zabiera sporo czasu i jest kosztowne
c) które trzeba dopiero poszukać
d) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i
przeanalizowane
e) określane mianem „badania polowe” (field research)
41. Przy wyborze kanału dystrybucji konieczne jest określenie:
a) długości kanału dystrybucji
b) ilości pośredników na poszczególnych stopniach obrotu
c) programu współpracy między instytucjami tworzącymi kanał dystrybucji
d) wszystkich powyższych elementów
e) tylko tych, które są wymienione w punktach a i b
42. Promocja jest to komplet środków, za pomocą których przedsiębiorstwo:
a) przekazuje informacje do odpowiednich segmentów rynku
b) informuje nabywców o cenach produktu, miejscach jego nabycia i cenie
c) kształtuje postawy i zachowania nabywców
d) wszystko jest prawdą
43. Reklama pocztowa (mailing) polega na:
a) wykorzystaniu listonoszy do doręczania konsumentom bezpłatnych próbek produktu
b) wysyłce do wyselekcjonowanych adresatów pakietów materiałów reklamowych
c) zamieszczenie anonsów reklamowych na kopertach pocztowych
44. Propaganda gospodarcza (publicity) to:
a) wzory i próbki produktów, oferty refundowane, kupony
b) serwisy prasowe, konferencje prasowe, dary, dotacje na cele zapewniające rozgłos
c) plakaty, plansze i transparenty stacjonarne i ruchome
d) informatory, katalogi, ulotki, prospekty
45. W przedsiębiorstwie oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe
w danym okresie wynoszą 5000 zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł, a cena
wyrobu to 12,5 zł. Na jakim poziomie kształtuje się wartościowy próg
opłacalności w tym przypadku?
a) 30000
b) 20000
c) 50000
d) 15000
e) 25000
46. W przypadku występowania popytu nieelastycznego na dany produkt:
a) kolejna obniżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego
b) podwyżka ceny powoduje wzrost utargu całkowitego
c) utarg całkowity zmienia się w niewielkim stopniu
d) obniżka ceny powoduje zwiększenie się utargu całkowitego
e) podwyżka ceny powoduje zmniejszenie się utargu całkowitego
47. Dla podjęcia decyzji cenowych konieczna jest znajomość:
a)
b)
c)
d)
e)
1997/1998
48. Co to jest metoda DAGMAR:
a) metoda obliczania ceny
b) metoda mierzenia wpływów reklamy (Definig Advertising Golas For Measured
Advertising Results)
c) metoda mierzenia popytu
d) żadne z powyższych
49. Wysoka cena produktu oraz intensywna promocja to strategia:
a) pozycjonowania produktu
b) szybkiego zbierania śmietanki
50. „Kapitanem” (integratorem) kanału dystrybucyjnego może być:
a) detalista
b) łańcuch detalistów
c) producent
d) hurtownik
e) każdy
51. Centralny dział sprzedaży firmy posiada w pewnym mieście 7 filii, zaś każda
z nich ma po kilka oddziałów, jest to rodzaj dystrybucji:
a) bezpośredniej
b) pośredniej
c) selektywnej
52. Przy sprzedaży dóbr inwestycyjnych kanał dystrybucji jest z reguły:
a) krótszy i węższy
b) krótszy i szerszy
c) dłuższy i szerszy
d) dłuższy i węższy
53. Z których danych korzysta się najpierw przy analizowaniu jakiegoś
zjawiska:
a) pierwotnych
b) wtórnych
54. Strategia „pull” to:
a) strategia skierowana do ostatecznego konsumenta
b) strategia ustalania budżetu promocji
c) żadne z powyższych
55. Franchisingobiorca z reguły:
a) przyjmuje markę i sposoby działania jakiejś firmy
b) przejmuje sposoby działania, a potem staje się oddzielnym podmiotem
c) wzoruje się na sprawdzonych metodach działania
56. Marketing dostarcza następujących typów użyteczności:
a) formy
b) czasu
c) miejsca
d) użytkowania
e) bezpieczeństwa
f) zadowolenia
g) prawidłowe odpowiedzi a,b,c,d
57. Instrumenty mieszanki marketingowej:
a) muszą występować w takiej samej intensywności
b) muszą być intensywne w zależności od rodzaju klientów
c) najintensywniejsza powinna być promocja
58. Opakowanie:
a) ochrania produkt
b) racjonalizuje sprzedaż
c) optymalizuje zakup
d) jest formą promocji
e) prawidłowe odpowiedzi a,b,d
59. Minimalna cena produktu jest z reguły ustalana na poziomie:
a) ceny producenta
b) jednostkowego kosztu zmiennego producenta
c) kosztu całkowitego
60. Rozciąganie marko oznacza:
a) wprowadzenie nowej marki
b) wprowadzenie nowych produktów w obrębie starej marki
61. Odchylenia cenowe to:
a) zmiany ceny w górę lub w dół tworzące cenę ostateczną
b) cena katalogowa
c) obniżki cenowe
62. Segmentacja rynku to:
a) podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów
b) technika programowania popytu i sprzedaży towarów
c) różne formy dystrybucji produktów
d) elastyczne dopasowanie do popytu
63. Marketing to:
a) pewien proces działań skierowanych na zaspokojenie klientów
b) określona filozofia działania
c) pewien rodzaj orientacji rynkowej
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
64.
Systematyczne
prowadzenie,
rejestrowanie,
archiwizowanie,
opracowywanie danych oraz wniosków dotyczących specyficznej sytuacji, w
której znalazła się firma, to:
a) pozycjonowanie produktu
b) badanie technologii wytwarzania
c) public relations
d) badania marketingowe
65. Źródłem informacji marketingowej jest:
a) konsument
b) otoczenie marketingowe
c) firma
d) wszystkie wyżej wymienione
66. Pod pojęciem „zasady marketingowej” rozumie się:
a) integrację działań marketingowych
b) orientację na klienta
c) zyskowność
d) wszystkie wyżej wymienione informacje są poprawne
67. Istotą dystrybucji jest podejmowanie decyzji i działań związanych z:
a) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców
b) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom
pośredników
c) z segmentacją rynku i dywersyfikacja produktów
d) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom
producentów i pośredników
68. Etap dojrzałości w cyklu życia produktu charakteryzuje:
a) coraz wolniejsze tempo sprzedaży, osiągnięcie punktu maksymalnego sprzedaży i
następnie spadek sprzedaży
b) wysokie tempo sprzedaży, osiągnięcie najwyższego poziomu zysków ze sprzedaży
c) wysokie tempo wzrostu sprzedaży i zysków
d) wysokie tempo sprzedaży i stopniowe zmniejszanie się zysków ze sprzedaży
69. Promocja sprzedaży obejmuje:
a) konkursy, loterie, próbki i prezenty
b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne
c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
70. Dystrybucja to zbiór działań związanych z:
a) użytecznością miejsca i czasu
b) użytecznością formy
c) użytecznością krańcową
d) kosztem dla konsumenta
71. Proces informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpośredni
kontakt w celu sprzedaży wyrobów to:
a) sprzedaż osobista
b) propaganda marketingowa
c) public relations
d) promocja sprzedaży
72. Istotą koordynacji kanałów dystrybucji jest:
a) przerób handlowy produktu
b) transport i magazynowanie towaru
c) sortowanie i paczkowanie produktów
d) zrównanie wielkości podaży danego produktu z popytem
73. Promocja sprzedaży to:
a) wszystkie materialne środki, które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie
sprzedaży poprzez dodanie do produktów wyjątkowej korzyści
b) wszystkie materialne środki, które maja na celu zwiększenie sprzedaży w długim
okresie czasu
c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów
d) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży
uzupełniającej i dodatkowej
74. Promocja w kompozycji marketingu mix to:
a) części zespołów marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek, ściśle
powiązane z każdym elementem marketingu
b) propaganda marketingowa i reklama oraz kreowanie produktu
c) popieranie sprzedaży, sprzedaż osobista oraz faktyczny obieg produktów
d) obraz (image) firmy i kanały dystrybucji produktów
75. Reklama to forma przekazu:
a) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy
b) odpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy
c) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy
d) odpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy
76. Public relations to:
a) zespół działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem
b) zespół działań zapewniających firmie systematyczne kontrolowanie mikrootoczeniu
c) zespół działań zwanych zamiennie publicity
d) działania dotyczące wzajemnych stosunków między klientem i firmą
77. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest:
a) towar
b) idea
c) usługa
d) wszystkie wyżej wymienione
78. Produkt mix jest to:
a) zestaw produktów danej linii produktowej oferowany przez firmę
b) zestaw wszystkich produktów oferowanych przez sprzedającego
c) zbiór decyzji podejmowanych przy tworzeniu produktu
d) mieszanka elementów składowych strategii produktu
79. Dla konsumenta nowy produkt to wyrób:
a) zaspokajający nową potrzebę
b) zaspokajający dotychczasowe potrzeby w lepszy sposób
c) obie w/w odpowiedzi są poprawne
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
80. Każdy produkt ma inna krzywą cyklu życia. Różnice dotyczą:
a) ilości faz i nachylenia krzywej
b) długości trwania cyklu i długości poszczególnych faz
c) długości trwania cyklu i ilości faz
d) żadna z w/w odpowiedzi nie jest poprawna
81. W fazie spadku w cyklu życia produktu należy stosować:
a) w mniejszym stopniu wszystkie instrumenty promocji
b) reklamę, sprzedaż osobistą oraz promocję sprzedaży
c) promocje sprzedaży oraz sprzedaż osobistą
d) popieranie sprzedaży i wyraźnie ograniczać reklamę, propagandę i akwizycję
82. Optymalna sprzedaż z punktu widzenia równowagi finansowej powinna
obejmować najwyższą liczbę produktów znajdujących się:
a) w fazie wzrostu sprzedaży
b) w fazach wprowadzenia i nasycenia rynku
c) w fazach dojrzałości i nasycenia rynku
d) w fazach wzrostu i spadku sprzedaży
83. Strategie szybkich zysków stosuje się w sytuacji, gdy:
a) występują preferencyjnie niskie ceny, niskie nakłady na reklamę, wysoka sprzedaż
produktów na wszystkie rynki
b) istnieje duży rynek na dany produkt, istnieje silan konkurencja, występuje duża
wrażliwość na cenę, koszty jednostkowe zniżają się
c) duża część nabywców nie zna produktów lub istnieje grupa nabywców znających
produkt i gotowi są zapłacić za niego wysoką cenę, producenci działają w warunkach
małej konkurencji
d) istnieje ograniczony rynek nabywców, większość nabywców jest świadoma zakupu
produktów i są chętni do zakupu po wysokich cenach oraz nie występuje konkurencja
84. Główna przyczyna segmentacji rynku to fakt, że:
a) rynek jest jednorodny i podzielny
b) jest ona efektywna i skuteczna w opracowaniu koncepcji marketingu mix
c) występują różnice w potrzebach i upodobaniach konsumentów
d) segmenty rynku są podobne
85. Bezpośrednim kanałem dystrybucji jest relacja:
a) producent – hurtownik
b) producent – detalista
c) producent – nabywca
d) producent – hurtownik – nabywca
86. Produkt w koncepcji marketingowej to:
a) materialny produkt oferowany nabywcy
b) materialny i niematerialny produkt oferowany konsumentowi
c) idea, usługa, towar lub kombinacja tych trzech
d) dobra konsumpcyjne i przemysłowe
87. Pod pojęciem rynku określa się m.in.:
a) analizowanie różnych dróg i możliwości wyznaczania obiegu na rynku
b) końcowy etap marketingowego pozyskania nabywców
c) formy i mechanizmy uzgodnienia pomiędzy odbiorcami i nabywcami
d) wszystkie możliwości są poprawne
88. Podstawowym warunkiem przeprowadzenia właściwej segmentacji rynku
jest:
a) dokonanie homogenicznego podziału rynku na homogeniczne segmenty
b) długofalowe planowanie marketingowe
c) odpowiednie badanie rynku
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
89. Cena ustalona na zbyt wysokim poziomie napotyka na:
a) barierę kosztów
b) barierę popytu
c) niemożliwość osiągnięcia zysku
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
90. W warunkach silnej konkurencji na rynku usługowym najlepiej jest
stosować koncepcję marketingową mix:
a) 4P
b) 5P
c) 6P
d) 7P
91 . Strategia cen psychologicznych dotyczy:
a) produktów luksusowych
b) obniżenia cen w zależności od rodzaju i formy dokonywania zakupu
c) wywołuje nastawienie emocjonalne i motywuje do zakupu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
92. Pośrednie kanały dystrybucyjne mają zastosowanie:
a) na rynkach usług
b) na rynkach inwestycyjnych
c) na rynkach konsumpcyjnych
d) na rynkach profesjonalnych i przemysłowych
93. Do korzyści marketingu możemy zaliczyć m.in.:
a) zapewnienie swobody, względne dogodności wyboru oraz zakupu we właściwym dla
producentów czasie i miejscu
b) osiągnięcie trwałej przewagi popytu i podaży
c) ryzyko produkcji i sprzedaży towarów i usług
d) dostosowanie podaży produkcji i usług do potrzeb popytu na produkty i usługi
94. Podstawa wszystkich decyzji i działań marketingowych są:
a) pośrednicy
b) producenci
c) posiadane informacje
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
95. Na kształtowanie się produktu składają się:
a) działania związane z tworzeniem produktu
b) moment wprowadzenia produktu na rynek
c) koniec życia produktu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
96. Strategia cen promocyjnych umożliwia:
a) szybkie wejście na rynek
97. Kluczowym elementem przy wprowadzaniu nowego produktu jest:
a) innowacja
98. Proces kształtowania się cen powinien uwzględniać kwestię:
a) zależności pomiędzy wysoką cena a innymi instrumentami marketingowymi
99. Co to jest promocja mix:
a) to: reklama, akwizycja, promocja sprzedaży, propaganda marketingowa, public
relations, publicity, sponsoring
100. „Reklama dźwignią handlu” to hasło będące odzwierciedleniem:
a) orientacji marketingu konsumenckiego
b) orientacji produkcyjnej
c) orientacji marketingowej
d) orientacji dystrybucyjnej
101. Rabat udzielany pośrednikowi w zamian za przejęcie przez niego pewnych
dodatkowych funkcji, np. reklamy, transportu, to rabat:
a) handlowy
b) gotówkowy
c) promocja cenowa
d) funkcyjny
102. Demarketing stosuje się w przypadku występowania:
a) popytu nadmiernego
b) popytu malejącego
c) popytu utajnionego
d) popytu sezonowego
103. Firma posiada szeroki asortyment produktów, jeżeli:
a) występuje dużo linii produktowych
b) w obrębie jednej linii produktowej mieści się dużo produktów
c) występuje jedna linia produktowa
d) w obrębie jednej linii produktowej znajduje się mało produktów
104. Marka to:
a) wyłącznie symbol
b) nazwa, znak graficzny lub symbol
c) wyłącznie znak graficzny
d) wyłącznie nazwa
105. Intensywna promocja i niska cena to cechy strategii:
a) szybkiej penetracji rynku
b) szybkiego zbierania śmietanki
c) wolnej penetracji rynku
d) wolnego zbierania śmietanki
106. Zgodnie z teorią marketingu pragnienia (zachcianki) pojawiają się dopiero
po zaspokojeniu potrzeb
a) tak, ponieważ dotyczą dóbr luksusowych
b) nie, gdyż potrzeba i pragnienie oznacza to samo
c) tak, gdyż oznaczają satysfakcje wyższego rzędu
d) nie, ponieważ wynikają z niższych potrzeb
107. Dobór kwotowy próby polega na:
a) doborze w oparciu o wcześniej przeprowadzony sondaż założycielski
b) wyborze osób do badania wg własnego osądu
c) wyborze osób najbardziej dostępnych z populacji
d) wyborze jednostki w taki sposób, aby struktura próby z punktu widzenia określonych
cech była zbliżona do struktury badanej zbiorowości
108. Reklama jako forma promocji to:
a) płatna forma nieosobowego oddziaływania na pracowników firmy
b) nieodpłatna forma nieosobowego oddziaływania na postawy nabywców i pośredników
c) płatna forma osobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób
postępowania nabywców
d) płatna forma nieosobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób
postępowania nabywców
109. Pośrednim kanałem dystrybucji jest relacja:
a) producent – klient – użytkownik
b) producent – nabywca
c) producent – hurtownik – użytkownik
d) klient – producent – użytkownik
110. Skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać informacje to:
a) populacja badana
b) jednostka próby
c) operat losowania
d) panel
111. Koncepcja w której podstawowym celem przedsiębiorstwa jest efektywne i
skuteczne pobudzenie i zaspokojenie potrzeb i pragnień konsumentów przy
zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz całości społeczeństwa to:
a) konsumeryzm
b) marketing partnerski
c) marketing społeczny
d) marketing wewnętrzny
112. Słowo panel związane jest z:
a) reklamą prasową
b) badaniami marketingowymi
c) częścią nowego projektu
d) docelową grupa konsumentów
113. Koszty wytworzenia produktu wyznaczają:
a) cenę maksymalną
b) cenę konkurencji
c) nie maja wpływu na cenę
d) cenę minimalną
114. Empatia to:
a) umiejętność wczucia się w sytuacje klienta
b) strategia pozycjonowania marki
c) metoda skalowania kwestionariusza
d) cecha poprawnie wyodrębnionego segmentu
115. Proces dostosowania usługi nowej lub istniejącej do obecnych oraz
przyszłych potrzeb i wymagań nabywców to:
a) strategia usługi
b) badania marketingowe
c) strategia planowania marki
d) strategia marki
116. Tzw. „rynek konsumenta” to sytuacja w której:
a) podaż przewyższa popyt
b) podaż zrównuje się z popytem
c) sposób postępowania klienta w stosunku do producenta
d) popyt przewyższa podaż
117. Zbiór działań związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie
odpowiadającym potrzebom nabywcy to:
a) polityka dystrybucji
b) promocja
c) polityka produktu
d) polityka cenowa
118. Cykl życia kostki Rubika różni się od cyklu życia Coca-Coli:
a) długością trwania poszczególnych faz
b) kolejnością występowania poszczególnych faz
c) nie różni się, oba cykle są takie same
d) ilością faz cyklu
119. Ankieta opakowania oraz wywiad telefoniczny to przykładowe techniki
zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod:
a) audytoryjnych
b) sondażowych
c) heurystycznych
d) projekcyjnych
120. Linia produktowa to:
a) grupa produktów o podobnym cyklu życia
b) grupa produktów które są sprzedawane tym samym grupom nabywców
c) grupa produktów niepowiązanych ze sobą i o różnych funkcjach
d) grupa produktów przekazywana różnymi kanałami dystrybucji
121. Ciągły elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej to
a) badani telemetryczne
b) badania medialne
c) telemedia
d) pomiar telewizyjny
122. Polar, Black and Decker, Bosch to przykłady:
a) indywidualnego znaku towarowego
b) marki pośrednika
c) znaku towarowego dla rodziny wyrobów
d) prywatnej marki
123. Popyt na dany produkt wyznacza:
a) cenę maksymalną
b) nie ma wpływu na cenę
c) cenę konkurencji
d) cenę minimalną
124. Test skojarzeń słownych oraz test uzupełnień zdań to przykładowe techniki
zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod:
a) audytoryjnych
b) projekcyjnych
c) heurystycznych
d) sondażowych
125. Promocja sprzedaży (uzupełniająca labo dodatkowa) to:
a) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży
części zapasowych
b) wszystkie materialne środki które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie
sprzedaży poprzez dodanie do produktu wyjątkowej korzyści
c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów
d) wszystkie materialne środki, które mają na celu zwiększenie sprzedaży w długim
okresie czasu
126. Pojęcie zasady marketingu nie obejmuje:
a) orientacji na klienta
b) analizy otoczenia
c) zyskowności
d) integracji działań marketingowych
127. Kanały dystrybucji, lokalizacja, transport, zasięg terytorialny to elementy:
a) polityki dystrybucji
b) promocji
c) polityki produktu
d) polityki cenowej
128. Cykl życia produktu to:
a) proces dostosowania się produktów do potrzeb klientów
b) proces testowania nowego produktu
c) dążenie do uzyskania dominującej pozycji na rynku
d) okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku
129. Celem badan marketingowych jest:
a) zwiększenie ryzyka błędnych decyzji
b) pomoc w podejmowaniu modnych decyzji
c) dostarczenie niezbędnych informacji w procesie podejmowania decyzji
d) uzyskanie informacji niezbędnych do uzasadnienia podjętych już decyzji
130. Krewni, znajomi, przyjaciele, którzy przekazują informacje o firmie i
produkcie to:
a) bezosobowe źródło informacji marketingowej
b) neutralne źródło informacji marketingowej
c) osobowe źródło informacji marketingowej
d) komercyjne źródło informacji marketingowej
131. Model AIDA wiąże się z:
a) procedurą wyznaczania ceny
b) procesem komunikacji marketingowej
c) systemem dystrybucji w kanałach pośrednich
d) koncepcja rynku docelowego
132. Grupa ściśle ze sobą powiązanych produktów, które spełniają podobne
funkcje to:
a) głębokość asortymentu
b) pełen asortyment produktów oferowanych przez firmę
c) linia produktów
d) szerokość asortymentu
133. Produkty nie postrzegane to:
a) absolutne nowości lub dobra i usługi konsumpcyjne których klienci nie znają
b) produkty kupowane pod wpływem impulsu
c) produkty luksusowe
d) produkty wybieralne
134. Produkty ustabilizowane na rynku nie wymagające dużych nakładów
finansowych to cechy charakterystyczne:
a) „znaków zapytania”
b) „gwiazd”
c) „dojnych krów”
d) „psów”
135. Wysokie tempo wzrostu sprzedaży produktu, duża liczba użytkowników,
duża znajomość produktu wśród klientów to cechy charakterystyczne:
a) dla III fazy cyklu życia produktu
b) dla IV fazy cyklu życia produktu
c) dla I fazy cyklu życia produktu
d) dla II fazy cyklu życia produktu
136. Badania obejmujące wszystkie jednostki zbiorowości
statystyczny) to:
a) badania ogólnikowe
b) badania generalne (całkowite)
c) badania wyrywkowe
d) badania sondażowe
137. Remarketing stosuje się w przypadku występowania:
a) popytu utajonego
b) popytu malejącego
c) popytu sezonowego
d) popytu malejącego
(np.
spis
138. Produkt poszerzony i przeobrażony pod kątem przyszłych potrzeb i
oczekiwań klientów, przedstawiający sobą nie tylko cechy istniejące ale również
możliwe kierunki ich ewolucji to:
a) produkt oczekiwany
b) produkt wzbogacony
c) produkt potencjalny
d) produkt podstawowy
139. Zadaniem marketingu w przedsiębiorstwie jest:
a) analiza opłacalności działalności przedsiębiorstwa
b) wyłącznie zwiększenie sprzedaży w celu osiągnięcia zysku
c) poznanie preferencji konsumentów oraz zaspokojenie ich potrzeb a także osiągnięcie
zysku przez firmę
d) promocja produktów firmy
140. Najczęściej wykorzystywanym instrumentem w badaniu sondażowym
gospodarstw domowych jest:
a) dziennik
b) test
c) kwestionariusz
d) audiometr
141. Marketing to:
a) rodzaj orientacji na rynku przedsiębiorstwa
b) dążenie do osiągnięcia zysku poprzez podniesienie ceny dóbr
c) działania promocyjne przedsiębiorstwa
d) strategiczna analiza przedsiębiorstwa
142. Bezpłatnie ukazujące się informacje o firmie są wynikiem działań
określanych jako:
a) public relations
b) publicity
c) reklama
d) sponsoring
143. Produkt stanowiący zbiór cech, których normalnie kupujący oczekuje i
które zostały jakby z góry uzgodnione to:
a) produkt potencjalny
b) produkt podstawowy
c) produkt poszerzony
d) produkt wzbogacony
144. Celem strategii cenowej „zbierania śmietanki” jest:
a) osiągnięcie szybkich zysków
b) zostanie liderem pod względem jakości na rynku
c) zdobycie wysokiego udziału w rynku
d) zapewnienie maksymalnego przychodu
145. Cenniki, rabaty, warunki kredytowe to elementy:
a) promocji
b) polityki cenowej
c) polityki dystrybucji
d) polityki produktu
146. Która z funkcji opakowania odpowiada za usprawnienia i racjonalizację
procesu sprzedaży:
a) funkcja fizycznej organizacji pracy
b) funkcja ochronna
c) funkcja reklamowa
d) funkcja informacyjna
147. Stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań,
powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym programie
badań to:
a) omnibus
b) panel
c) próba badawcza
d) test koniunktury
148. W myśli koncepcji marketingowej produktem nie jest:
a) usługa
b) intelekt
c) towar
d) idea
149. „Wszystkie marki są znakami towarowymi”. Stwierdzenie to jest:
a) prawdziwe
b) fałszywe
c) prawdziwe wyłącznie dla marek prywatnych
d) fałszywe dla marek rodzinnych
150. Który z warunków nie musi być spełniony, aby doszło do zawarcia
transakcji wymiany:
a) wymiana wymaga dwu lub więcej osób (jednostek)
b) każda ze stron musi mieć wolę wyzbycia się wartości w celu otrzymania w zamian
innej
c) każda ze stron musi mieć coś wartościowego do zaoferowania
d) jedną ze stron musi być podmiot gospodarczy
151. Dobór warstwowy to:
a) dobór wygodny
b) dobór kwotowy
c) dobór losowy
d) dobór uznaniowy
152. Do podstawowych cech usług możemy zaliczyć:
a) niematerialność, nieistotność, niemożność, niejednorodność
b) materialność, jednorodność, trwałość, istotność
c) niematerialność, niemierzalność, niekorzystność, nietrwałość
d) niematerialność, nierozdzielność, niejednorodność, nietrwałość
153. Kiedy przedsiębiorstwo ustala swoje ceny na poziomie o wiele niższym od
konkurencji, by w ten sposób zwiększyć swój udział w rynku, mówimy o:
a) strategii zróżnicowania
b) strategii ogniskowania (koncentracji)
c) strategii dywersyfikacji
d) strategii całkowitego przywództwa cenowego czyli wiodącej pozycji kosztowej
154. Artykuły codziennego użytku wymagają:
a) długich kanałów dystrybucji
b) krótkiego okresu dojrzewania
c) krótkich kanałów dystrybucji
d) długiego okresu trwałości
155. Koncentracja na klienta i koordynacja działań marketingowych to:
a) etapy procesu badań marketingowych
b) wybrane etapy budowy kampanii reklamowej
c) dwie z zasad marketingowych
d) rynkowe zasady współpracy pomiędzy firmami
156. Głównym celem marketingu jest zapewnienie:
a) wysokiej jakości produktów
b) satysfakcji konsumentów
c) minimalizacja strat przedsiębiorstwa
d) odpowiedniej ceny produktów
157. Nieprawdziwe jest zdanie:
a) główne fazy cyklu życia usługi są takie same jak przy materialnych produktach
b) usługi nie przechodzą przez te same fazy cyklu życia jak produkty materialne
c) każdy produkt (usługa) wprowadzony na rynek przechodzi prze określone fazy (etapy)
cyklu życia
d) faza dojrzałości i nasycenia oznacza starzenie się produktu na rynku
158. Dobór próby polegający na tym, że początkowa grupa respondentów jest
wybrana przypadkowo a kolejni respondenci są wybierani na podstawie
polecających informacji, dostarczonych przez początkujących respondentów to:
a) dobór metoda kuli śniegowej
b) dobór losowy zespolony
c) dobór nielosowy wielostopniowy
d) dobór „na chybił trafił”
159. Z użytecznością formy związany jest następujący element marketingu:
a) propaganda marketingowa
b) produkt
c) logistyka marketingowa
d) polityka cenowa
160. Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa, której założeniem jest preferowanie
przez klientów produktów szeroko dostępnych i mających niską cenę to:
a) koncepcja marketingu
b) koncepcja marketingu społecznego
c) koncepcja sprzedaży
d) koncepcja produkcji
161. Które z poniższych zdań jest fałszywe:
a) wybór kanału dystrybucji zależy od produktu oraz jego funkcji podstawowych o
dodatkowych
b) o sposobie sprzedaży usługi decyduje w pewnym stopniu cena
c) w kanale bezpośrednim występuje tylko producent i konsument
d) w dystrybucji usług występują kanały pośrednie
162. Zatrudnienie, szkolenie i motywowanie pracowników, którzy chcą dobrze
służyć klientowi to zadanie:
a) marketingu partnerskiego
b) marketingu zewnętrznego
c) marketingu wewnętrznego
d) marketingu społecznego
163. Klasyczny marketing mix (4P) tworzą następujące cztery elementy:
a) polityka marki, propaganda marketingowa, dystrybucja, badania marketingowe
b) produkt, cena, promocja, dystrybucja
c) reklama, promocja, polityka cenowa, dystrybucja
d) opakowanie, produkt, kanały dystrybucji, polityka cenowa
164. System kanałów dystrybucji nie obejmuje:
a) producenta
b) nabywcy
c) segmentacji rynku
d) pośredników
165. W sytuacji, gdy każdy produkt firmy ma swoja markę niw związana z
nazwa firmy, mówimy o polityce kształtowania:
a) marki dla rodziny produktów
b) marki dla grupy produktów
c) marki wyróżnionej
d) marki indywidualnej
166. O kanale szerokim możemy mówić, gdy:
a) liczba uczestników na danym poziomie (szczeblu) jest mała
b) liczba uczestników na danym poziomie (szczeblu) jest duża
c) liczba szczebli jest duża
d) liczba szczebli jest mała
167. Wyemitowany jednokrotnie film reklamowy oglądało 5 spośród 100 osób.
Osiągnięty wskaźnik GRP wynosi 5. Obliczona liczba impresji to:
a) 5 * 5 = 25
b) 5 / 5 = 1
c) 5 * 1 = 5
d) 100 / 5 = 20
168. AIDA to:
a) jedna z metod analizy portfolio
b) model konsumpcji dóbr prestiżowych
c) model postępowania konsumenta
d) model komunikacji
169. Co oznacza skrót AIDA:
a) świadomość, zainteresowanie, próba, ocena
b) poznanie, oddziaływania, zachowanie, zakup
c) zwrócenie uwagi, , zainteresowanie, pragnienie, działanie
d) poznanie, przekonanie, preferencje, zakup
ZERÓWKA
170. Napis FOB GDAŃSK oznacza…
…cena nie zawiera kosztów transportowych, nabywca sam musi sobie zorganizować
transport od Gdańska (Free On Board)
171. Produkt materialny łatwiej ocenić niż usługi jakie za sobą niesie.
a) powyższe stwierdzenie jest prawdziwe
b) powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe
172. Termin PUBLICITY oznacza…
…informacja, reklama w środkach masowego przekazu nie opłacona przez nadawcę a
więc obiektywna, nawet negatywne PUBLICITY może doprowadzić do wzrostu sprzedaży
173. Główny cel marketingu można ująć w pytaniu…
…jak stworzyć i dostarczyć wybranym grupom nabywców wyższą wartość
174. Marketing relacyjny…
…to budowanie długotrwałych
dystrybutorami i dostawcami.
związków
opartych
na
zaufaniu
z
nabywcami,
175. Dystrybucja dualna…
a) zmniejsza koszty dystrybucji
b) może zwiększyć koszty dystrybucji
176. Koncepcja produktu rzeczywistego…
…marka, jakość, ocena, gwarancja, styl, opakowanie
177. Przyglądanie się i naśladowanie konkurentów prowadzi do wyboru
suboptymalnej strategii konkurencji.
a) powyższe stwierdzenie jest prawdziwe
b) powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe
178. Strategia nastawiona na penetrację służy…
a) wprowadzeniu nowego produktu na nowy rynek
b) wprowadzeniu istniejącego produktu na nowy rynek
c) wprowadzeniu istniejącego produktu na istniejący rynek
d) …
179. Producent dóbr przemysłowych może liczyć na wzrost sprzedaży w
wypadku:
a) zakupu nowego
b) zakupu powtarzającego się
c) zakupu warunkowego
d) zakupu impulsowego
180. Obniżka ceny nie powoduje straty producenta…
…opakowanie takie samo, w środku mniej produktu.
181. W okresie przed decyzją o zakupie…
a) reklama ma większe znaczenie niż sprzedaż osobista
b) reklama ma większe znaczenie niż promocja sprzedaży
c) reklama ma mniejsze znaczenie niż promocja sprzedaży
d) …
181. Wadą rozmowy telefonicznej jest…
a) ograniczony zakres zadawanych pytań
b) ograniczony zakres respondentów
c) duże koszty
d) …
182. Dane wtórne…
183. Grupa osób mających niższe wykształcenie, mniejsze zarobki… niż
pozostałe grupy:
a) maruderzy
b) pustelnik
c) innowatorzy
184. W 2002 roku ponad połowa konsumentów wyraziła niechęć wobec
motywów erotycznych w reklamie.
a) powyższe stwierdzenie jest prawdziwe
b) powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe
185. Jakość 2. stopnia
186. „Pies” (macierz BCG)
187. Reklama podświadoma
188. Skarga w sklepie o przeterminowaniu produktu leży w kompetencji…
a) działu sprzedaży
b) public relations
c) działu promocji
d) …
189. „Firma osiągnie 40% w latach 2001-2005”. Stwierdzenie to symbolizuje:
a) marketing strategiczny
b) marketing taktyczny
c) marketing operacyjny
d) marketing logistyczny
190. Zmiana ceny … otoczenie.
191. Wybór wspólny małżonków… (np. wakacje – rola dzieci zmienia się wraz z
wiekiem)
a) zależy od wieku dzieci
b) zależy od rodzaju towaru
c) zależy od ich wieku
192. Czego nie można uznać za dane pierwotne:
a) ankieta w barze piwnym
b) rozmowa telefoniczna
c) dane zawarte w roczniku statystycznym
d) …
193. Ostatnie trendy…
194. Reklama nie wpłynie na wielkość sprzedaży, gdy…
195. Pierwszym etapem planowania marketingowego jest…
a) analiza sytuacyjna
b) weryfikacja
c)…
196. Dystrybucja mebli…
a) strategia selektywna
b) strategia zróżnicowana
c) …
197. Towar ekologiczny…
a) poprawia wizerunek firmy i wpływa znacznie na wielkość sprzedaży
b) poprawia wizerunek firmy ale nie wpływa znacząco na wielkość sprzedaży
c) pogarsza wizerunek firmy
- klienci obawiają się że ‘zielone’ jest gorsze
198. Rola marketingu
199. Sponsoring
a) służy realizacji celów firmy sponsorowanej
b) wpływa pośrednio na realizacje celów firmy sponsorującej
c) wpływa bezpośrednio i pośrednio…
200. Drugi poziom od podstawy w piramidzie Maslowa stanowi…
…potrzeba bezpieczeństwa.
201. Na wrażliwość cenową wpływa…
202. Różnicowanie produktu nie następuje przez…
203. Można uzyskać wzrost sprzedaży bez jednoczesnej obniżki cen…
a) powyższe stwierdzenie jest prawdziwe
b) powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe
204. Analiza zainteresowań, postaw.
205. Które produkty należą do grupy przemysłowych…
… dobra inwestycyjne, materiały pomocnicze wyposażenia produkcji, usługi przemysłowe,
surowce, półfabrykaty…
206. Marketing najbardziej interesuje…
a) lustrzane ja (jak ja sądzę że inni mnie postrzegają)
b) idealne ja
c) subiektywne ja (obraz tworzony osobiście)
d) prawdziwe ja (obiektywny obraz jednostki)
207. Co nie należy do logistyki…
208. Luksusowa siedziba.
209. Lojalność klienta można utrzymać przez…
a) zwiększenie jakości usług
b) zwracanie większej uwagi na obsługę klienta
c) zwiększenie kosztów odejścia
d) …
e) wszystkie powyższe
210. Utrzymanie zatrudnienia i sprzedaży.
211. Niebezpieczeństwo w stosowaniu marketingu koncentracyjnego polega
na…
a) zmiana gustów konsumentów
b) wyjście z segmentu konkurenta
c) …
212. Strategia ‘pull’ oznacza…
213. Marketing bezpośredni…
Download
Study collections