1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są:
a) produkty, dystrybucja, reklamy, ceny
b) reklama, publicity, akwizycja
c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż
d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny
e) zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż promocja
2. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest:
a) produkt
b) cena
c) promocja
d) dystrybucja
e) wszystkie wyżej wymienione są równoważne
3. „Gwiazda” w technice BCG oznacza:
a) wysokie tępo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
b) niskie tępo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
c) niskie tępo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
4. W stadium wzrostu sprzedaży:
a) popyt z reguły wzrasta bardzo powoli
b) wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wytwarzania tego produktu
c) zysk ze sprzedaży produktu osiąga swoje maksimum
d) produkt kupowany jest tylko przez innowatorów
e) podstawowym celem jest uzyskanie jak największego udziału w rynku
5. Które z poniżej wymienionych są instrumentami promocji szczegółowej
uzupełniającej (sales promotion):
a) kupony, premiowa sprzedaż, bezpłatne próbki
b) konferencje prasowe, sympozja prezentacyjne, sponsoring
c) prezentacja ofert przez akwizytora, promocje w stoisku na targach
d) reklama prasowa, telewizyjna, radiowa itp.
e) oferty refundowane, pokazy, degustacje, znaczki handlowe
6. Marketingowa koncepcja ustalania cen:
a) traktuje cenę jako sumę kosztów i zysku
b) zaleca zrównanie ceny własnych kosztów z cenami konkurentów
c) zakłada, że koszty należy dostosowywać w taki sposób, by cena nie przekraczała
poziomu akceptowanego przez nabywców tworzących rynek docelowy
d) dostosowania poziomu cen wyłącznie do kosztów
7. „Dojna Krowa” w metodyce BCG oznacza sytuacje:
a) wysokie tępo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
b) niskie tępo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku
c) niskie tępo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
d) wysokie tępo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku
e) żadne z tych określeń nie jest prawidłowe
8. Popyt w stadium wprowadzenia produktu (rozwoju) z regóły:
a) wzrasta bardzo powoli
b) rośnie szybko
c) stabilizuje się
d) nie można go przewidzieć
e) waha się
9. Przy wyborze kanału dystrybucji konieczne jest określenie:
a) długości kanału dystrybucji
b) ilości pośredników na poszczególnych stopniach obrotu
c) programu współpracy między instytucjami tworzącymi kanał dystrybucji
d) wszystkich powyższych instrumentów
e) tylko tych, które są wymienione w punktach a i b
10. Promocja jest to komplet środków, za pomocą których przedsiębiorstwo:
a) przekazuje informację do odpowiednich segmentów rynku
b) informuje nabywców o cenach produktu, miejscach jego nabycia i cenie
c) kształtuje postawy i zachowania nabywców
d) wszystko jest prawdą.
11. Propaganda gospodarcza (publicity) to:
a) wzory i próbki produktów, oferty refundowane, kupony
b) serwisy prasowe, konferencje prasowe, dary, dotacje na cele zapewniające rozgłos
c) plakaty, plansze i transparenty stacjonarne i ruchome
d) informatory, katalogi, ulotki, prospekty
12. Przy sprzedaży dóbr inwestycyjnych kanał dystrybucji jest z reguły:
a) krótszy i węższy
b) krótszy i szerszy
c) dłuższy i szerszy
d) dłuższy i węższy
13. Opakowanie:
a) ochrania produkt
b) racjonalizuje sprzedaż
c) optymalizuje zakup
d) jest formą promocji
e) prawidłowe odpowiedzi a, b, d
14. Segmentacja rynku to:
a) podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów
b) technika programowania popytu i sprzedaży towarów
c) różne formy dystrybucji produktów
d) elastyczne dopasowanie do popytu
15. Marketing to:
a) pewien proces działań skierowanych na zaspokojenie klientów
b) określona filozofia działania
c) pewien rodzaj orientacji rynkowej
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
16. Etap dojrzałości w cyklu życia produktu charakteryzuje:
a) coraz wolniejsze tępo sprzedaży, osiągnięcie punktu maksymalnego sprzedaży i
następnie spadek sprzedaży
b) wysokie tępo sprzedaży, osiągnięcie najwyższego poziomu zysków ze sprzedaży
c) wysokie tępo wzrostu sprzedaży i zysków
d) wysokie tempo sprzedaży i stopniowe zmniejszanie się zysków ze sprzzedaży
17. Reklama to forma przekazu:
a) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy
b) odpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy
c) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy
d) odpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy
18. Public relations to:
a) zespół działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem
b) zespół działań zapewniających firmie systematyczne kontrolowanie mikrootoczenia
c) zespół działań zwanych zmiennie publicyty
d) działania dotyczące wzajemnych stosunków między klientem a firmą
19. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest:
a) towar
b) idea
c) usługa)
d) wszystkie wyżej wymienione
20. Bezpośrednim kanałem dystrybucji jest relacja:
a) producent – hurtownik
b) producent – detalista
c) producent – nabywca
d) producent – hutrownik – nabywca
21. Cena ustalona na zbyt wysokim poziomie napotyka na:
a) barierę kosztów
b) barierę popytu
c) niemożliwość osiągnięcia zysku
d) wszystkie odpowiedzi sa poprawne.
22. Pośrednie kanały dystrybucyjne maja zastosowanie:
a) na rynkach usług
b) na rynkach inwestycyjnych
c) na rynkach konsumpcyjnych
d) na rynkach profesjonalnych i przemysłowych
23. Podstawą wszystkich decyzji i działań marketingowych są:
a) pośrednicy
b) producenci
c) posiadane informacje
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.
24. Marka to:
a) wyłącznie symbol
b) nazwa, znak graficzny lub symbol
c) wyłącznie znak graficzny
d) wyłącznie nazwa
25. Reklama jako forma promocji to:
a) płatna forma nieosobowego oddziaływania na pracowników firmy
b) nieodpłatna forma nieosobowego oddziaływania na postawy nabywców i pośredników
c) płatna forma osobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania
nabywców
d) płatna forma nieosobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób
postępowania nabywców
26. Pośrednim kanałem dystrybucji jest relacja:
a) producent – klient - użytkownik
b) producent – nabywca
c) producent – hurtownik – użytkownik
d) klient – producent - użytkownik
27. Tzw. „rynek konsumenta” to sytuacja w której:
a) podaż przewyższa popyt
b) podaż zrównuje się z popytem
c) sposób postępowania klienta w stosunku do producenta
d) popyt przeważa podaż
28. Zbiór działań związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie
odpowiadającym potrzebom nabywcy to:
a) polityka dystrybucji
b) promocja
c) polityka produktu
d) polityka cenowa
29. Cykl życia produktu to:
a) proces dostosowania się produktów do potrzeb klientów
b) proces testowania nowego produktu
c) dążenie do uzyskania dominującej pozycji na rynku
d) okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku.
30. Wysokie tępo wzrostu sprzedaży produktu, duża liczba użytkowników, duża
znajomość produktu wśród klientów to cechy charakterystyczne:
a) dla III fazy cyklu życia produktu
b) dla IV fazy cyklu życia produktu
c) dla I fazy cyklu życia produktu
d) dla II fazy cyklu życia produktu
31. Marketing to:
a) rodzaj orientacji na rynku przedsiębiorstwa
b) dążenie do osiągnięcia zysku poprzez podniesienie ceny dóbr
c) działania promocyjne przedsiębiorstwa
d) strategiczna analiza przedsiębiorstwa
32. Bezpłatnie ukazujące się informacje o firmie są wynikiem działań określanych
jako:
a) public relations
b) publicity
c) reklama
d) sponsoring
33. W myśl koncepcji marketingowej produktem nie jest:
a) usługa
b) intelekt
c) towar
d) idea
34. Artykuły codziennego użytku wymagają:
a) długich kanałów dystrybucji
b) krótkiego okresu dojrzewania
c) krótkich kanałów dystrybucji
d) długiego okresu trwałości
35. Promocja sprzedaży obejmuje:
a) konkursy, loterie, próbki i prezenty
b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne
c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów
d) wszystkie powyższe odpowiedzi sa poprawne
36. Proces informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpośredni kontakt w
celu sprzedaży wyrobów to:
a) sprzedaż osobista
b) propaganda marketingowa
c) public relations
d) promocja sprzedaży
37. Klasyczny marketing mix (4P) tworza następujące cztery elementy:
a) polityka marki, propaganda marketingowa, dystrybucja, badania marketingowe
b) produkt, cena, promocja, dystrybucja
c) reklama, promocja, polityka cenowa, dystrybucja
d) opakowanie, produkt, kanały dystrybucji, polityka cenowa
38. System kanałów dystrybucji nie obejmuje:
a) producenta
b) nabywcy
c) segmentacji rynku
d) pośredników
39. O kanale szerokim możemy mówić, gdy:
a) liczba uczestników na danym poziomie (szczeblu) jest mała
b) liczba uczestników na danym poziomie (szczeblu) jest duża
c) liczba szczebli jest duża
d) liczba szczebli jest mała