Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania potrzeb klienta z

advertisement
Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania potrzeb klienta z zyskiem ;badanie rynku;
proces dzięki któremu firma jest powiązana z rynkiem w sposób twórczy ,zyskowny
,produktywny ;dostarczanie właściwych towarów i usług ,odpowiednim ,właściwym
ludziom o odpowiedniej cenie, odp. Miejscu i przy użyciu odpowiednich środków
komunikacji i promocji ; def. Kotlera- proces społeczny i zarządczy dzięki któremu
konkretne osoby, grupy otrzymują to czego pragną, oczekują poprzez tworzenie,
oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów
Marketing skoordynowany – klient jest aktywem przedsiębiorstwa; wymaga, aby
występowała koordynacja poszczególnych funkcji marketingu (badania marketingowe,
tworzenie produktów, dystrybucja, sprzedaż, strategie, promocja, planowanie
marketingowe) z działaniami wszystkich jednostek struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa. Nie oznacza jedynie utworzenia odrębnego działu marketingu, lecz
potrzebę istnienia orientacji marketingowej w całym przedsiębiorstwie jako
ukierunkowanie działań wszystkich jego pracowników.
Marketing strategiczny-całokształt przedsięwzięć związanych ze strategicznym
planowaniem i projektowaniem strategii marketingowych określających zakres, cele oraz
sposoby
obsługi
rynków
sprzedaży.
Strategia marketingowa stanowi jedną z podstawowych strategii funkcjonalnych
przedsiębiorstwa. Nie jest ona oczywiście strategią autonomiczną, lecz strategią
wbudowaną w ogólną strategię działania przedsiębiorstwa. Marketing strategiczny nie
polega więc na formułowaniu odrębnej niezależnej strategii dla marketingu jako funkcji
przedsiębiorstwa, lecz strategii opartej na koncepcji marketingu, jako filozofii działania
nowoczesnego przedsiębiorstwa w warunkach nasyconego rynku.Marketing strategiczny
oznacza więc proces formułowania strategii marketingowej w ramach zarządzania
strategicznego i powinien być rozpatrywany jako składowa część tego zarządzania, jako
instrument tworzenia szerszych ram dla sukcesu strategicznego na rynku.
Marketing społeczny - koncepcja marketingu, według której podstawowym zadaniem
przedsiębiorstwa jest realizacja celów marketingowych przy zachowaniu zgodności
interesów indywidualnych oraz społeczeństwa jako całości. W marketingu społecznym
przestrzegane są wszystkie zasady formułowane pod adresem współczesnego
marketingu, a dodatkowo zwraca się uwagę na potrzebę zachowania równowagi między
interesami firmy, konsumenta i otoczenia jej działania. Twierdzi się też, że ten rodzaj
marketingu stanowi klucz do zapewnienia konsumentowi satysfakcji i długookresowego
dobrobytu a firmie długookresowej rentowności
Występuje on najczęściej w organizacjach oraz instytucjach nie nastawionych na
osiąganie zysku ze swej działalności, lecz na jak najlepsze zaspokajanie potrzeb i
dostarczanie zadowolenia z załatwiania spraw oraz rozwiązywanie problemów ludzi,
traktowanych nie jak petenci, lecz klienci wymagający pozyskania poziomem usług i
sposobami obsługi.
Marketing mix – 4P - produkt ,cena, dystrybucja produktu, promocja
Produkt stanowi faktyczną ofertę rynkową przedsiębiorstwa i obejmuje: jakość, wzór,
parametry techniczne, markę (nazwę handlową), opakowanie, serwis i zwroty.
Cena oznacza sumę pieniędzy jaką klienci muszą zapłacić za towar. Cena jako narzędzie
marketing-mix (polityka cenowa) obejmuje: cenniki, rabaty, warunki kredytowe, okresy
płatności.
Dystrybucja oznacza rozmaite czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić
produkt łatwo dostępnym dla klientów. Obejmuje ona: lokalizację, kanały dystrybucji,
gospodarkę magazynową i transportową oraz zasięg terytorialny sprzedaży.
Promocja oznacza czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, by poinformować o
cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili.
Promocja produktu obejmuje: reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży oraz
public relations.
Założenie koncepcji marketingu mix – aby produkt dobrze się sprzedawał musi być
dostosowany do potrzeb klientów.
3 poziomy produktu –1.podstawowe funkcje produktu , 2.produkt rzeczywisty (
opakowanie ,marka ,kształt , jakość ,kolor , wzór - fizyczność ), 3.produkt poszerzony
Cykl życia produktu- zawsze dzieci , gwiazdy dojne krowy ,psy.
dynamika produktu ( 1.faza wprowadzenia , 2.wzrostu, 3.dojrzałości ,4.spadku)
1.promocja,forma informacyjna, lokalna dystrybucja, zmiany w wyglądzie produktu,
monitorowanie sprzedaży
2.produkt akceptowany, promocja konkurująca , forma przypominająca, pojawiają się
zyski
3.optymalny poziom sprzedaży ,poszerzanie pola dzialania , zwiększenie częstotliwości
użycia i użytkowników,strategia, znalezienie zastosowań dodatkowych,restyling –
zmiany w wygladzie
4.obnizka
Koncepcje marketingowe- produkcji ( obniżanie kosztów produkcji ,zwiększenie
efektywności produkcji, poprawienie dystrybucji, ogólnodostępność) , produktu (
faworyzacja produktów o najwyższej jakości) , sprzedaży ( stymulacja popytu,
nakłanianie do kupna) , marketingowa ( zorientowana na klienta , aktywne kształtowanie
potrzeb klienta)
Popyt-siła nabywcza poparta zapleczem finansowym; potrzeba posiadania
Rynek-miejsce gdzie dochodzi do konfrontacji popytu i
podaży(czarny,dostawcy,nabywcy,zagraniczny,lokalny,światowy,regionalny,oficjalny)
Rynek dostawcy –przewaga popytu nad podażą( brak konkurencji ,narzucanie ceny)
Rynek nabywcy – ciągła przewaga podaży nad popytem(gospodarka wolnorynkowa, tu
działają prawa rynku)
Składniki marketingu-usługi,towary,ludzie,cena,miejsce,komunikacja,promocja
Funkcje marketingu-badanie rynku(przewidywanie, rozpoznawanie popytu) ,zaspokajanie
popytu
( projektowanie, ulepszanie, dystrybucja), stymulacja, generowanie popytu
Promocja –perswazja + informacja
Formy promocji – reklama , promocja uzupełniająca (sprzedawcza np. gratisy, dodatki) ,
sprzedaż osobista
( bezpośrednia obsługa klienta np. sponsoring) , promotion-mix
Marka – symbol ,znak ,odróżniający się ,stworzony w celu odróżnienia produktu
Znak handlowy ,towarowy – znak chroniony , własność sprzedawcy
Kryteria okr. siłę marki – pozycja na rynku ,czy marka jest długo na rynku ,czy jest
międzykrajowa, jak wygląda kampania, jaki ma wizerunek
Korzyści dla klienta z marki – jakość ,łatwość zakupów , gwarancja ,satysfakcja , prestiż ,
najlepsze miejsce w sklepie
Korzyści z marki z pkt. widzenia producenta – stali klienci ,wysoki popyt,lepsza pozycja
w negocjacjach z dostawcami
Marka indywidualna - powiązana jest z konkretnym produktem. Stosowana jest przez
przedsiębiorstwa, które wytwarzają różnorodne produkty, oferowane najczęściej w kilku
segmentach rynkowych. Marka indywidualna powinna wywoływać u nabywców
skojarzenia związane nie z samym producentem, a jedynie z produktem. Marka
indywidualna umożliwia przedsiębiorstwu zróżnicowanie swoich produktów. Jednakże
każdorazowe wprowadzanie nowego produktu na rynek będzie wymagać lansowania
nowej marki. Najczęściej tę formę wykorzystują producenci artykułów żywnościowych.
Marka łączona - zbiorowa obejmuje wszystkie produkty danego przedsiębiorstwa.
Powinna wywoływać u nabywców skojarzenia związane z producentem. Marka zbiorowa
uniemożliwia jednak różnicowanie produktów. Może ona zatem stać się przyczyną
znacznego spadku sprzedaży całej gamy produktów. Jeżeli bowiem jeden produkt straci
uznanie wśród nabywców, to prawdopodobnie zmniejszeniu ulegnie zainteresowanie
nabywców pozostałymi produktami, oferowanymi pod tą samą marką. Zaletą marki
zbiorowej jest natomiast znaczne ułatwienie podczas wprowadzenia nowego produktu na
rynek. Jeżeli bowiem dotychczasowe produkty danej marki cieszyły się znacznym
zainteresowaniem wśród nabywców, to bardzo prawdopodobnym jest fakt, że nowy
produkt, oferowany pod znaną już marką, zdobędzie również ich zainteresowanie i
poparcie.
Marka rodzinna - To marka przechodząca z pokolenia na pokolenie.
Analiza portfolio -na rynku kapitałowym metoda oceny efektywności różnych mozliwych
portfeli papierów wartościowych pod kątem ich zgodności z przyjętą przez inwestora
strategią. Bada się przede wszystkim stopę zwrotu, ryzyko i funkcję użyteczności. W
odniesieniu do strategii przedsiębiorstw należy rozumieć ją jako instrument umożliwiający
jakościowe zilustrowanie uzyskanych pozycji strategicznych zakresów działania
przedsiębiorstwa utworzonych z kombinacji struktur produkt–rynek. Analiza ta polega na
umieszeniu w polu wyznaczonym przez dwie wzajemnie prostopadłe osie wartości
ilościowych lub czynników jakościowych i na stworzeniu siatki współrzędnych dla
trzeciego parametru, którego wielkość jest wyrażana za pomocą średnicy lub powierzchni
koła. W zależności od znaczenia osi mamy do czynienia z analizą ilościową lub
jakościową.
Najbardziej popularne są metody analizy opracowane przez amerykańską firmę
marketingową Boston Consulting Group (BCG), General Electric oraz Royal Dutch Shell
Inc. Posługując się symbolami analizy portfelowej cykl życia produktu określa przejście
od znaku zapytania przez gwiazdę, a następnie dojną krowę do kuli u nogi lub biednego
psa. Znaki zapytania lub inaczej dylematy są to produkty, które nie zapewniają zysku i
wymagają nakładów inwestycyjnych, ze względu na ich niewielki udział w rynku, przy
jednak wysokim wzroście sprzedaży, co stwarza szansę aby stały się gwiazdami.
Inwestowanie w tę grupę produktów zamienia je w dojne krowy, a więc w produkty o
stosunkowo niskim wzroście sprzedaży, lecz bardzo znacznym udziale w rynku, które nie
wymagają żadnych nakładów i przynoszą oczekiwane zyski. Biedne psy nie dają żadnej
nadwyżki i są nie rozwojowe, a więc powinny być wycofane z rynku. Macierz BCG była
najpowszechniej stosowana w odniesieniu do portfela korporacji w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Spotkała się również z krytyką z powodu barwnych
nazw pól oraz nadmiernego uproszczenia modelu, co powodowało mylne zaliczanie
produktów do krańcowych grup wartościowania. Obok czteropolowej macierzy BCG
stosowane są inne rodzaje analizy portfelowej. Występuje macierz dziewięciopolowa Mc
Kinseya zbudowana na podstawie dwóch analizowanych zmiennych: 1. atrakcyjności
produktów mierzonej w długim okresie czasu, 2. pozycji konkurencyjnej i sile finansowej
przedsiębiorstwa.
Dystrybucja- to inaczej działania, które podejmuje się w celu udostępnienia klientowi
produktu czy też usługi. W praktyce istnieją dwa rodzaje dystrybucji: pośrednia i
bezpośrednia( krótka, wąśka,długa,szeroka)
Dystrybucja pośrednia – produkty bądź usługi przed dostarczeniem do klienta przechodzą
przez ręce pośrednika. Najczęściej ma się do czynienia z detalistami bądź hurtownikami.
Dystrybucja bezpośrednia- czyli taki kontakt kupującego i sprzedającego, który odbywa
się bez udziału pośrednika. Do bezpośrednich kanałów dystrybucji można zaliczyć:
reklamę wysyłkową, sprzedaż internetową i sprzedaż detaliczną.
Dystrybucja selektywna- polega na wykorzystywaniu wielu, celowo dobranych
pośredników handlowych zdolnych do spełnienia wymagań wynikających z rodzaju i cech
produktów oraz ich kwalifikowanej sprzedaży określonym rodzajom nabywców na
wyodrębnionych segmentach rynku.
Dystrybucja intensywna -występuje wówczas, gdy celem producenta jest szybkie i
masowe wprowadzenie i utrzymywanie produktu na rynku, co wymaga wykorzystania
maksymalnie dostępnej sieci hurtowników i detalistów we wszystkich miejscach
planowanej sprzedaży.
Dystrybucja ekskluzywna – samochody ,perfumy , drogie ,markowe rzeczy
Kanały dystrybucji – znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym
miejscu (np. sklep)
Kanał pośredni – występują tu pośrednicy
Kanał bezpośredni – brak pośredników
Trendy w obecnej dystrybucji –sklepy internetowe ,sklepy telewizyjne, saomooobsługowe
, centra handlowe, automaty, sklepy dyscontowe ,koncesjonowanie
Koszty dystrybucji – transport średnio stanowi ponad połowę kosztów dystrybucji ,
magazynowanie , koszty opakowań transportowych ,koszty związane z administracją =
realizacja zamówień
Rodzaje konkurencji 1. Konkurencja bezpośrednia: rywalizacja o klienta prowadzona przez firmy działające na
tych samych rynkach i oferujących taki sam lub podobny asortyment wyrobów.
2. Konkurencja substytucyjna: rywalizacja między firmami oferującymi różne wyroby lub
usługi, ale zaspokajające te same lub podobne potrzeby (np. producenci nożyków do
golenia i producenci maszynek do golenia).
3. Konkurencja potencjalna: możliwe wkroczenie na rynek nowych firm, które mogą
konkurować bezpośrednio lub pośrednio poprzez wyroby i usługi substytucyjne.
4. Konkurencja monopolistyczna: rynek złożony z wielu producentów wytwarzających
zróżnicowane produkty, stojących wobec wysoce, ale nie doskonale elastycznych
krzywych popytu.
5. Konkurencja doskonała: rynek składający się z licznych sprzedawców i nabywców
kupujący identyczny produkt tak, że żaden pojedynczy sprzedawca ani nabywca nie jest w
stanie wpłynąć na cenę rynkową przez zmianę wielkości produkcji.
Cena – wartość produktu wyrażona w pieniądzach bądź w jego ekwiwalencie ; pomimo
zwiększonej roli czynników pozacenowych w nowoczesnych procesach marketingowych,
cena pozostaje krytycznym czynnikiem na szczególnie trudnych rynkach
charakteryzujących się zwłaszcza konkurencją monopolistyczną lub oligopolistyczną.
Cena jest jedynym elementem marketing mix tworzącym przychody. Pozostałe elementy
(produkt, dystrybucja i promocja) tworzą tylko koszty.Cena jest również jednym z
najbardziej elastycznych elementów marketing mix, który może być zmieniony szybko w
przeciwieństwie do cech produktu, czy rozwiązań w zakresie dystrybucji
4 modele wyznaczania polityki cen :
Polityka przenikania-Polega na wejściu na rynek produktu o niskiej cenie i stymulowaniu
jego wysokiego popytu poprzez intensywną promocję. Niska cena zniechęca przy tym
konkurentów, więc wzbudza popyt, zwiększając pojemność rynku przedsiębiorstwa, a
jednocześnie pozwala na stopniowe podnoszenie ceny. Wzrost cen jest akceptowany przez
klientów pod warunkiem intensywnego stosowania odpowiednich środków promocji.
Wzrost ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów prowadzi do potanienia
jednostkowych kosztów produkcji i wzrostu dochodów rekompensujących straty
ponoszone w początkowej fazie sprzedaży produktu. Często korzystają z tej strategii firmy
motoryzacyjne, wprowadzając na rynek nowe modele. Początkowa promocja zachęca
pierwszych kupujących, zaś gdy samochód zacznie "pojawiać się" na drogach i wzrośnie
zainteresowanie tym modelem - ceny się podnosi. Także mała firma może z powodzeniem
wykorzystać zalety tej strategii np. wprowadzając nowy program komputerowy, warto
pierwsze serie sprzedać bardzo tanio kilku renomowanym klientom (firmom). W ten
sposób program zostanie spopularyzowany, a poza tym, przy kontaktach z innymi
klientami będzie można podeprzeć się listą referencyjną.
Polityka zgarniania- To odwrotna od polityki przenikania strategia cenowa. Polega ona na
wprowadzaniu na rynek produktów nowych lub unowocześnionych, o wysokich cenach, z
nastawieniem na nabywców zachowujących otwartą postawę wobec nowości i skłonnych
zapłacić wysoką cenę. Nabywcy ci stają się wzorcem dla innych i przyczyniają się do
rozszerzenia ich kręgu, a tym samym do zwiększenia pojemności rynku. To zaś pozwala
na stopniowe obniżanie ceny prowadzące do wzrostu popytu, podtrzymywanego, m.in.
dzięki intensywnej promocji. Z tej strategii korzystają np. producenci elektroniki
(przypomnijmy sobie ceny telewizorów czy odtwarzaczy CD sprzed 10 lat i porównajmy z
obecnymi). Pierwsi, najbogatsi klienci pozwalają w tej sytuacji zwrócić poniesione
nakłady, zaś w późniejszym terminie wykorzystuje się stopniowe obniżanie ceny i
zwiększanie rynku. Mała firma może skorzystać z polityki zagarniania, gdy dysponuje
wyjątkowym, niepowtarzalnym produktem, szczególnie, gdy zaczyna się moda na ten
towar. Ciekawym przykładem stosowania strategii zagarniania jest rynek okien PCV. Od
samego początku był on zdominowany przez niewielkie zakłady wytwórcze, jednak te,
które zaczęły produkować takie okna na samym początku, mogły dyktować bez
porównania wyższe ceny niż obecnie obowiązują na rynku.
Polityka niskich cen (dyskontowa) - Z punktu widzenia wykorzystania korzyści skali oraz
możliwości działania na pojemnym (dużym) rynku zbytu, strategia niskich cen ma dla
stosującej ją firmy wiele zalet. Zakłada planowanie i utrzymanie cen na poziomie
akceptowanym przez szeroki krąg nabywców, kosztem eliminacji usług dodatkowych (np.
dowozu, kredytowania sprzedaży) i innych elementów podrażających produkt. Strategia
niskich cen pozwala na zwiększenie udziału w rynku. Jednak może ona wywołać wojnę
cenową, spiralę obniżek cen przez konkurentów i w efekcie bankructwo niektórych z nich.
Strategia niskich cen oznacza też małe zyski. Dla małych firm ta strategia jest raczej nie
zalecana. Lepiej zindywidualizować produkt i sprzedawać go drożej, niż za wszelką cenę
starać się być najtańszym na rynku. Polityka niskich cen może się jednak sprawdzić w
firmach wytwórczych posiadających duże, wolne moce produkcyjne. Niskie ceny pozwolą
na zwiększenie sprzedaży i ekspansję na nowe rynki, co w konsekwencji może zwiększyć
zyski.
Polityka wysokich cen- Powinna być poparta np. ochroną patentową produktu, lojalnością
kupujących, kontrolą rynków zaopatrzenia materiałowo-surowcowego czy wysoką barierą
kapitałową przy wejściu na rynek. Polityka ta minimalizuje wpływ konkurencji, a
niewrażliwi na ceny konsumenci stają się szczególnie atrakcyjnym obiektem
zainteresowania przedsiębiorstwa. Wprawdzie przedsiębiorstwo nie osiąga w tym
wypadku korzyści skali działania, lecz wysokie ceny rekompensują nawet wysokie koszty
produkcji i dystrybucji. Stosowana jest w odniesieniu do towarów najwyższej jakości,
luksusowych i ekskluzywnych. Jej uzupełnianiem jest stosowanie wysokich standardów
wyposażenia sieci sprzedaży, fachowego i wszechstronnego doradztwa kupującym,
wykorzystywanie tylko specjalnie dobranych pośredników i nie stosowanie wyprzedaży.
Może być stosowana wtedy, gdy klienci oczekują, że cena produktu będzie wysoka (na
przykład w przypadku dóbr luksusowych). Jednak rynki te zazwyczaj nie są duże, a
konkurentów może być wielu. Tak więc sama strategia wysokich cen, bez dobrze
dobranych pozostałych elementów marketingu (programów lojalnościowych, budowy
wizerunku, reklamy), nie gwarantuje firmie utrzymania pozycji na rynku. Stosowanie
polityki wysokich cen jest bardzo zalecane dla małych firm. Aby jednak skorzystać z zalet
tej strategii (wysoki zysk ze sprzedaży jednostki produktu, brak wpływu konkurencji),
trzeba zadbać o bardzo wysoką jakość produktu i obsługi, stosować odpowiednie
narzędzia marketingowe (reklama, programy lojalnościowe), a poza tym wypracować
unikalną na rynku wartość (może to być np. produkt artystyczny).
Wybór polityki cenowej zal. od – popytu na rynku , konkurencji , kosztów produkcji
Czynniki wpływające na znaczenie ceny dla konsumenta – częstotliwość zakupu, liczba
substytutów,stopień niezbędności zakupu ,mada i status ,cena jednostkowa produktu
Promocja – wszelkie działąnmia informacyjno – nakłaniające ,które mająsięprzyczynić do
wzrostu popytu na produkt danej firym ,zmniejszyćelastyczność popytu(aby był stały) ;
komunikacja firmy z otoczeniem ;informacja + persfazja ;szybko nakłania do kupna ,ale
nie buduje wizerunku firmy
Funkcje promocji – konkurencyjna ,edukacyjna ( uczy konsumenta produktó)
,informacyjna ,perswazyjna
Narzędzia promocji (tzw. Mieszanina promocyjna ,promotion mix)
1.promocja sprzedaży(uzupełniająca) – działania marketingowe nakłaniające do zakupu
np. .gratisy .obniżki, opakowanie ,konkursy.. są to wszelkie zachęty,krótkotrwałe korzyści
2.reklama- nakłanianie do kupna w sp. Bezosobowy(poprzez media); płatna forma
promocji
3.sprzedaż osobista – bezpośrednia, ustna prezentacja towaru w celu dokonania sprzedaży
4.public relations – ma największy wpływ w budowaniu marki; komunikacja firmy z
otoczeniem ( zewn. , wewn , opiniotwórcze) ;budowanie wizerunku firmy(tzw. promocja
reputacji)
5.sponsoring – przekazywanie środków finansowych lub materialnych na rzecz drugiej
osoby lub firmy w celu uzyskania korzyści promocyjnych, rozgłosu ; publicity
Strategie promocji-Wyróżniamy dwie główne strategie promocyjne: pull i push. Wybór
strategii zależy przede wszystkim od konkretnego produktu, sytuacji na rynku oraz
zakładanych celów.
Strategia push (popychanie) polega na "przepychaniu" produktów przez kanał
dystrybucyjny - od producenta do końcowego odbiorcy. Działania promocyjne są
wówczas kierowane do działających na rynku pośredników. Typowy przykład to
stosowanie sprzedaży osobistej pośrednikom lub udzielanie im rabatów, uzależnionych od
wielkości sprzedaży.
Strategia pull (ciągnięcie) polega na "ciągnięciu" produktu przez konsumenta, który w
ten sposób stymuluje kanał do działań w kierunku pozyskania danego towaru - ciągnie
produkt przez cały łańcuch dystrybucji. W strategii pull działania promocyjne są
skierowane do końcowego odbiorcy. W strategii tej bardzo często stosowane są działania
reklamowe.
Promocja dodatkowa – sales promotion . Obejmuje zespół instrumentów tworzących
dodatkowe i nadzwyczajne bodźce zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec
nabywcy i podwyższające jego skłonność do zakupu.Ze względu na adresata i rodzaj
realizowanej strategii komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem wyróżnia się:
1. Promocję nastawioną na konsumenta – zaliczamy tu: obniżki cen, bezpłatne próbki
towarów, kupony, oferty refundowane, premie od zakupu, konkursy, loterie, gry oraz
ekspozycje w punkcie sprzedaży.
2. Promocję nastawioną na własny personel – główną rolę odgrywają: system
wynagrodzeń, premie (bony) dla sprzedawców, spotkania z personelem sprzedażowym ,
kształtowanie wiedzy fachowej sprzedawców
3. Promocja nastawiona na agentów i pośredników przedsiębiorstwa
Sprzedaż osobista - jej istota polega na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym
nabywcą, przy czym rola sprzedawcy sprowadza się zazwyczaj do zapoznania
potencjalnego nabywcy z cechami produktu, w miarę potrzeby jego zademonstrowania,
zawarcia transakcji, a często do świadczenia usług posprzedażowych.
Wizyta u potencjalnego nabywcy jest okazją do tworzenia dobrego wyobrażenia o firmie i
klimatu sprzyjającego przyszłym transakcjom. Dlatego też w firmach kładzie się duży
nacisk na dobór sprzedawców (akwizytorów), stosując specjalne szkolenia. Celem
szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie kandydatów z charakterem przedsiębiorstwa,
jego strukturą produkcji i asortymentem wyborów. Sprzedawca musi znać główne cele
przedsiębiorstwa, jego misję i zasady działania. Sprzedawca musi umieć poruszać się na
rynku i przyswoić sobie wiedzę o produktach, które oferuje swoim klientom, a w razie
potrzeby także zademonstrować ich działania. Ważną cechą sprzedawcy jest jego
osobowość. Powinien umieć nawiązać kontakty interpersonalne i prowadzić negocjacje,
być uprzejmy, rzetelny i odporny psychicznie .Celem doboru sprzedawców jest
pozyskanie takich kandydatów, którzy będą się identyfikować z celami firmy i będą
godnie reprezentować jej długofalowe interesy.
Nośniki promocji - Do skuteczności reklamy przyczynia się też wybór odpowiednich
mediów stojących do dyspozycji firmy – telewizja, radio, prasa, reklama zewnętrzna. O
wyborze mediów decyduje wiele czynników np.: charakter produktu i cechy segmentu
rynku, do którego się adresuje reklamę. Duże znaczenie ma też koszt dotarcia do
potencjalnych nabywców. Telewizja jako nośnik reklamy – w sposób doskonały łączy
obraz ze słowem mówionym. Ma duży zasięg i łatwość dotarcia do gospodarstw
domowych. Wady: wysoka cena jednej minuty emisji, ulotność przekazu telewizyjnego,
niepewność czy reklama dotarła do tych, do których jest adresowana. Reklama prasowa –
trzeba uzyskać informacje na temat czytelnictwa tych czasopism, w których firma
umieszcza reklamę. Ważny jest też ich zasięg i możliwość dotarcia do potencjalnych
adresatów.
Reklama pocztowa – materiały wysłane drogą pocztową mają szansę oddziaływania na
przyszłych nabywców jeśli tylko są atrakcyjne i odznaczają się dużą nośnością
informacyjną. Firmy muszą dysponować aktualnymi adresami klientów i muszą umieć
nawiązać i utrzymać z nimi trwałą więź. Częstość zamieszczania reklam – możliwe są tu
różne podejścia:- ciągłe zamieszczanie ogłoszeń reklamowych
- stosowanie tzw. Pulsacji tj.: prowadzenie reklamy w nieregularnych odstępach czasu –
lepszy efekt końcowy
Reklama wprowadzająca – wprowadzona w celu uświadomienia potencjalnym nabywcom
pojawienia się nowego produktu. Reklama utrwalająca – rozpoczynana, kiedy sprzedaż
danego produktu rusza. Firma rozbudowuje kanały dystrybucji i ulepsza system sprzedaży.
Reklama przypominająca – uruchamiana, kiedy krzywa sprzedaży spada. Akcent kładzie
się na to, że produkt nadal „żyje”, funkcjonuje na rynku i że się sprawdził, czego
dowodem jest wielka liczba jego lojalnych nabywców.
Download