marketing - Internet Świadłowodowy dla Firm

advertisement
MARKETING
Wybór rynku docelowego
Marketingowa koncepcja organizacji
Działania marketingowe w poszczególnych fazach życia produktu
Zróżnicowanie i dostosowanie cen
Strategie dystrybucji
Reklama
Rola marketingu względem organizacji, konsumentów i w społeczeństwie
Lektura:
Philip Kotler „Marketing”
Wybór rynku docelowego
Rynek docelowy obejmuje wszystkich potencjalnych klientów
przedsiębiorstw. W zależności od wybranej strategii segmentacji wynikiem
docelowym mogą być wszyscy klienci występujący na rynku bez ich
różnicowania, wszyscy klienci występujący na rynku podzieleni są na segmenty
rynku, określona grupa klientów występujących na rynku która tworzy jeden
segment rynku.
Rynek docelowy składa się z grupy nabywców o podobnych potrzebach lub cechach
charakterystycznych na obsługę których przedsiębiorstwo się decyduje. Przedsiębiorstwo
może wziąć pod uwagę następujące sposoby wyboru rynku docelowego.
Koncentracja jednosegmentowa – w najprostszym przypadku przedsiębiorstwo
wydziela jeden segment. Poprzez marketing skoncentrowany firma osiąga silną pozycję
rynkową w segmencie, dzięki głębokiej wiedzy co do jego potrzeb i szczególnej reputacji,
którą zdobywa. Jednocześnie marketing skoncentrowany związany jest z większym niż
normalnie ryzykiem ponieważ określony segment rynku może obumrzeć.
Specjalizacja selekcyjna – firma o takiej specjalizacji wybiera pewną liczbę
segmentów, z których każdy jest dla niej atrakcyjny i odpowiada jej celom i zasadom. Może
istnieć niewielkie powiązanie pomiędzy segmentami lub nawet całkowity brak. Taka
wielosegmentowa strategia ma przewagę nad działaniem w obrębie tylko jednego segmentu z
punktu widzenia dywersyfikacji ryzyka.
Specjalizacja produktowa – w przypadku tym firma koncentruje się na wytwarzaniu
pewnego produktu, który sprzedaje na kilku segmentach.
Specjalizacja rynkowa – w przypadku tym firma koncentruje się na obsługiwaniu
wielu potrzeb określonej grupy klientów.
Pełne pokrycie rynku – w przypadku tym firma usiłuje obsługiwać wszystkie grupy
klientów za wszystkimi produktami których mogliby potrzebować. Tylko wielkie firmy mogą
przyjąć strategię pełnego pokrycia rynku. Duże firmy mogą dokonać pokrycia rynku w
dwojaki sposób,
zróżnicowany.
a
mianowicie
poprzez
marketing niezróżnicowany i
marketing
Marketingowa koncepcja organizacji
Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów
organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu
pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.
Koncepcja marketingowa opiera się na następujących filarach: rynek
docelowy, potrzeby klienta, marketing skoordynowany i rentowność.
Rynek docelowy – żadne przedsiębiorstwo nie może działać na
wszystkich rynkach i zaspokajać każdej potrzeby. Na obszernym rynku nie
może ono działać w sposób właściwy. Najlepszym rozwiązaniem dla firmy jest
staranne zdefiniowanie rynku lub rynków docelowych i przygotowanie ściśle
dopasowanego programu marketingowego.
Potrzeby klienta – przedsiębiorstwo może w sposób właściwy
zdefiniować swój rynek docelowy lecz nie zrozumieć potrzeb klienta.
Zazwyczaj przedsiębiorstwo może zareagować na życzenia klientów poprzez
danie im tego czego pragną, czego sądzą że potrzebują lub czego faktycznie
potrzebują. Kluczem do profesjonalnego marketingu jest zaspokojenie potrzeb
klienteli lepiej niż potrafi to jakikolwiek konkurent.
Marketing skoordynowany – oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze różne
funkcje marketingowe (sprzedaż) muszą być wzajemnie skoordynowane. Po
drugie marketing musi być dobrze skoordynowany z innymi działami
przedsiębiorstwa. Marketing nie spełni swojej roli, jeśli będzie jedynie działem.
Będzie natomiast dobrze funkcjonował pod warunkiem, że wszyscy pracownicy
docenią swój wpływ na zadowolenie klienta.
Rentowność – celem koncepcji marketingowej jest pomoc organizacjom
w osiągnięciu jej celów. W przypadku firm prywatnych głównym celem jest
zysk, a w przypadku organizacji publicznych przetrwanie i zebranie środków
wystarczających do prowadzenia dalszej działalności. Sprawą kluczową jest
przy tym nie osiągnięcie zysku, jako takiego, lecz uzyskanie go niejako przy
okazji właściwego działania.
Reklama
Reklama polega na przekazaniu przez nadawcę (producent, agent
handlowy, hurtownik) określonych informacji odbiorcy reklamy (konsument,
producent). Informacje te przekazywane są przy wykorzystaniu różnych
środków: mowy, tekstu pisania i obrazu. Reklama może dotyczyć określonego
produktu lub firmy.
Organizacje prowadzą działalność reklamową w różny sposób. W małych
przedsiębiorstwach reklamą zajmuje się ktoś z działu sprzedaży lub marketingu.
Duże przedsiębiorstwa zakładają odrębne działy reklamy, których szefowie
bezpośrednio podlegają wicedyrektorom ds. marketingu.
W związku z dużą ilością firm i zastosowań reklamy, bardzo trudno jest
opisać charakterystyczne cechy reklamy. Można jednak wyróżnić następujące
cechy:
Publiczna prezentacja – reklama jest publicznym środkiem przekazu. Jej
publiczny charakter nadaje danemu produktowi pewne właściwości i sugeruje
określony standard oferty, ponieważ wiele osób otrzymuje taki sam przekaz,
nabywcy wiedzą że ich motywy zakupu zostaną publicznie zrozumiane.
Przenikliwość – reklama jest takim środkiem komunikacji, który
umożliwia sprzedawcy wielokrotne przetwarzanie przekazu. Ponadto, reklama
umożliwia nabywcy odbiór i porównanie przekazów konkurentów. Reklama na
dużą skalę przekazuje wiele pozytywnych informacji o wielkości, popularności i
sukcesach sprzedawcy.
Bezosobowość – odbiór reklamy nie stanowi przymusu dla audytorium,
które nie czuje się zobowiązne do skupienia uwagi. Reklama jest tylko
monologiem, a nie dialogiem z publicznością.
Wzmocniona siła wzrostu – reklama daje możliwość przedstawiania firmy
i jej produktów poprzez pomysłowe użycie druku, dźwięku i koloru. Niekiedy
przesada wyrazistości przekazu może rozproszyć uwagę odbiorcy.
Strategie dystrybucji
Dystrybucja to działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę
fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia
do miejsca ich zbycia. Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z
pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych
różnic występujących między strefą produkcji i strefą konsumpcji.
Przedsiębiorstwa tworząc system dystrybucji muszą zdecydować czy będą
korzystać z pośredników, czy sprzedawać oferowany produkt bezpośrednio
ostatecznemu nabywcy. Jej celem jest zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli
przepływami wartości od dostawców do ostatecznych użytkowników.
Rozróżniamy następujące strategie dystrybucji: strategia dystrybucji
intensywnej, strategia dystrybucji selektywnej i strategia dystrybucji
wyłączonej.
1. Strategia dystrybucji intensywnej – dystrybucja ta polega na oferowaniu
produktu w jak największej liczbie punktów sprzedaży. Ta strategia
dystrybucji stosowana jest w przypadku produktów często kupownych
przez klientów (np. pieczywo) którym zależy na tym, aby ograniczyć czas
przeznaczony na te zakupy. Punkty sprzedaży oferujące te produkty
powinny być zawsze „pod ręką”.
2. Strategia dystrybucji selektywnej – ten rodzaj dystrybucji występuje
wówczas, gdy określony produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie
miejsc. Dotyczy ona produktów, do których sprzedaży muszą być
stworzone odpowiednie warunki (np. zmechanizowany sprzęt
gospodarstwa domowego). Nabywca w związku z zakupem produktów,
których dotyczy dystrybucja selektywna jest gotów poświęcić większą
ilość czasu, aby dokonać satysfakcjonującego go wyboru.
3. Strategia dystrybucji wyłączonej – dystrybucja ta ma miejsce, wówczas,
gdy na określonym terytorium sprzedaż jest prowadzona tylko przez
jednego sprzedawcę. Jest stosowana w odniesieniu do tych produktów,
które są rzadko nabywane przez klientów. Dystrybucja tą charakteryzuje
bardzo ścisła współpraca pomiędzy uczestnikami kanału dystrybucji.
Działania marketingowe w poszczególnych fazach życia produktu
Każdy produkt ma swój cykl życia na rynku, który składa się z
następujących faz: wprowadzenia, wzrostu, nasycenia i spadku.
Faza wprowadzenia – wprowadzając nowy produkt, kierownictwo ds.
marketingu może ustalić wysoki lub niski poziom każdej ze zmiennych
marketingowych, takich jak: ocena, promocja, dystrybucja i jakość produktu.
Biorąc pod uwagę tylko cenę i promocję kierownictwo może zastosować jedną z
4 strategii: strategia szybkiego zbierania śmietanki, strategia powolnego
zbierania śmietanki, strategia szybkiej penetracji i strategia powolnej penetracji.
Faza wzrostu – przedsiębiorstwo podejmuje szereg kroków mających na
celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku poprzez możliwie długi okres:
doskonali jakość produktu i wyposaża go w nowe cechy, zmienia reklamę,
obniża cenę. W fazie tej pojawia się substancja między wysokim udziałem w
rynku i wysokim bieżącym zyskiem. Przeznaczając środki na doskonalenie
produktu, promocję i dystrybucję przedsiębiorstwo może zdobyć pozycję
dominującą.
Faza dojrzałości – niektóre przedsiębiorstwa porzucają swoje słabsze
produkty. Wolą koncentrować swoje zasoby na bardziej zyskowych produktach
i na produktach nowych. Mogą jednak nie doceniać wysokiego potencjału
tkwiącego wciąż w produktach starych.
Faza spadku – rośnie koszt jednostkowy następuje spadek sprzedaży,
produkcji i zysku, a przestaje oddziaływać reklama i inne instrumenty promocji.
Skutecznym instrumentem w tej fazie może być obniżenie ceny, modyfikacja
produktu, znalezienie dla niego nowych kanałów dystrybucji, nowych
zastosowań lub nowych klientów.
Największa sprzedaż produktów występuje w fazie dojrzałości. Dlatego
przedsiębiorstwa dążą do tego, aby ta faza cyklu zycia produktu trwała jak
najdłużej. W tym celu dokonuje się udoskonaleń i modyfikacji produktu, które
mają utrzymać lub zwiększyć zainteresowanie produktem u nabywców.
Dostosowanie i zróżnicowanie cen
Firmy nie ustalają pojedynczej ceny, lecz całą ich strukturę
odzwierciedlają zmiany geograficzne w kosztach, wymogi danego segmentu
rynkowego, czas dokonywania zakupu, wysokość zamówień i inne czynniki.
Jako rezultat stosowania zniżek, upustów i akcji promocyjnych firma rzadko
uzyskuje ten sam zysk jednostkowy na sprzedaży wszystkich produktów. Teraz
chciałbym przedstawić kilka strategii adaptacji cen: zróżnicowanie geograficzne
cen, rabaty i upusty promocyjne.
Zróżnicowanie geograficzne cen polega na tym, że firma decyduje o
poziomie swoich cen uwzględniając różnice między regionami i krajami. Wiele
firm musi zmienić swoje dotychczasowe stanowisko odnośnie barteru i
tranzakcji wymiennych, jeśli chce utrzymać kontakty z pewnymi odbiorcami.
Rabaty – to obniżenie ceny dla nabywców szybko regulujących
należności. Rozróżniamy następujące rodzaje rabatów:
a) rabat ilościowy – to obniżka cen dla nabywców kupujących większe
ilości. Stosowanie rabatu ilościowego wpływa zarówno na obniżenie
kosztów ponoszonych przez sprzedawcę jak i na przyzwyczajenie
nabywcy do dokonania zakupów u określonego sprzedawcy.
b) rabat funkcjonalny oferowany jest przez producenta dla przedstawicieli
kanału dystrybucji, jeśli wykonują oni pewne funkcje takie jak: sprzedaż,
magazynowanie i prowadzenie dokumentacji. Producenci mogą oferować
różne rabaty funkcjonalne różnym kanałom dystrybucji z powodu różnej
wykonywanej przez nich funkcji.
c) rabat sezonowy: to obniżka ceny poza sezonem. Pozwalają one
producentowi utrzymać równiejszą produkcję na przestrzeni roku i są
stosowane z reguły przy sprzedaży tych produktów, które wykazują
sezonowe wahania sprzedaży.
d) rabat przestrzenny: polega na sprzedawaniu produktów po niższych
cenach w określonych regionach. Jego stosowanie jest z reguły związane
z różnicami w dochodach konsumenta lub chęcią sprzedaży produktu na
nowym rynku.
Upusty promocyjne – to obniżki cen, zachęcające dystrybutorów do
udziału w akcji reklamowej lub innych inicjatywach zwiększających sprzedaż.
Rola marketingu względem organizacji, konsumentów i w społeczeństwie
Przedsiębiorstwa nie mogą dzisiaj przetrwać po prostu jedynie dobrze
działać. Muszą one działać doskonale, jeśli mają odnieść sukces na coraz
bardziej konkurencyjnym rynku globalnym. Nabywcy indywidualni i
instytucjonalni stoją wobec ogromnej rzeszy dostawców szukających tylko
możliwości zaspokojenia ich każdej potrzeby. Kluczem do sukcesu
przedsiębiorstw jest znajomość potrzeb ich klientów i zaspokojenie ich.
Większość nowoczesnych społeczeństw funkcjonuje w oparciu o zasadę
wymiany. Ludzie specjalizują się w produkcji określonych produktów i
wymieniają je na inne rzeczy, których potrzebują. Wchodzą w transakcje i
różnego rodzaju związki.
Marketing najszybciej rozprzestrzenia się wśród przedsiębiorstw
oferujących pakowane dobra konsumpcyjne, przedsiębiorstw produkty
długotrwałego użytku i przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia
przemysłowe.
Marketing w coraz większym stopniu staje się przedmiotem
zainteresowania ze strony organizacji typu non-profit, takich jak: uniwersytety i
szpitale. Te organizacje mają problemy rynkowe. Kierujący nimi walczą o
utrzymanie ich przy życiu wobec gwałtownie zmieniającego się nastawienia
konsumenta i zmniejszania się zasobów finansowych.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe wprowadziły i rozwinęły na świecie
nowoczesne działania marketingowe. Ta sytuacja zmusiła mniejsze firmy w
różnych krajach do rozwoju swojego marketingu, tak, aby móc skutecznie
konkurować z przedsiębiorstwami międzynarodowymi.
Zainteresowanie marketingowe ze strony organizacji non-profit i
przedsiębiorstw międzynarodowych wzrasta, wraz z uświadomieniem sobie
przez te organizacje roli marketingu w poprawie skuteczności działań
rynkowych.
Download