powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej complications of

advertisement
Nowiny Lekarskie 2007, 76, 6, 482-484
BARBARA JANKOWIAK1, MARIOLA KRYSTOŃ-SERAFIN1,2, ELŻBIETA KRAJEWSKA-KUŁAK1, ELŻBIETA
POPŁAWSKA2
POWIKŁANIA CUKRZYCY JAKO CHOROBY PRZEWLEKŁEJ
COMPLICATIONS OF DIABETES AS A CHRONIC DISEASE
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego AM w Białymstoku
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
2
Miejski Ośrodek Diabetologiczny w Białymstoku
Kierownik: dr n. med. Elżbieta Popławska
1
Streszczenie
Cukrzyca, według badań epidemiologicznych jest jedną z najczęstszych chorób społecznych. Negatywne skutki cukrzycy dotyczą przede
wszystkim układu naczyniowego i można je podzielić na makroangiopatie i mikroangiopatie, które są przyczyną inwalidztwa i obniżenia jakości
życia chorych na cukrzycę. Istotną rolę w zapobieganiu powikłań cukrzycy stanowi edukacji zdrowotna, dzięki której chorzy są przygotowywani
do sprawowania samoopieki. Celem pracy jest przedstawienie najczęściej występujących przewlekłych powikłań cukrzycy.
SŁOWA KLUCZOWE: cukrzyca, powikłania cukrzycy.
Summary
According to epidemiological findings, diabetes is one of the most common social diseases. Its negative effects concern, first of all, the vascular
system; they result in disabilities and poorer quality of life. Health promotion plays an essential part in preventing diabetes-related complications,
preparing patients for effective self-care. The study aims to discuss the most frequently occurring diabetes-related complications.
KEY WORDS: diabetes, diabetes-related complications.
Cukrzyca – według badań epidemiologicznych – jest
jedną z najczęstszych chorób społecznych. W ciągu
najbliższych lat będzie stanowić jeden z najistotniejszych
problemów zdrowotnych, ponieważ przewiduje się, że
liczba chorych zwiększy się o kilkadziesiąt procent.
W związku z tym, że jest nieuleczalna, wymaga
specjalistycznej opieki, gdyż główną przyczyną
inwalidztwa i obniżenia jakości życia pacjentów są jej
przewlekłe powikłania.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie ma
bezpiecznej wartości glikemii, ponieważ nawet nieznaczne
i krótkotrwałe podwyższenie stężenia glukozy we krwi
powoduje wzrastające ryzyko powikłań cukrzycy.
Metaboliczne skutki hiperglikemii to toksyczne działanie
przewlekłego,
podwyższonego
stężenia
glukozy,
początkowo powodujące proliferację komórek β, a w
miarę trwania hiperglikemii ich wyczerpanie i degranulację
– zjawisko glukotoksyczności [1]. Negatywne skutki
cukrzycy dotyczą przede wszystkim układu naczyniowego.
Można je podzielić na makroangiopatie i mikroangiopatie.
Choroba niedokrwienna serca, ostry zawał serca,
choroby tętnic obwodowych, a także choroby naczyniowe
mózgu, to szeroki zakres schorzeń, które reprezentują
makroangiopatie.
Choroba wieńcowa znacznie częściej występuje u
chorych na cukrzycę i jest spowodowana zwężeniem tętnic
wieńcowych, odpowiedzialnych za ukrwienie serca. Stan
ten ma zasadniczy wpływ na chorobowość i śmiertelność
związaną z makroangiopatią cukrzycową. Wszystkie
postacie choroby wieńcowej (dławica piersiowa, zawał
i niewydolność serca) występują około 2 razy częściej
u chorych na cukrzycę, niż u pozostałych, a rokowanie
w zawale jest 2 razy gorsze aniżeli w ogólnej populacji.
Szacuje się, że z powodu choroby niedokrwiennej serca
umiera ponad 50% chorych na cukrzycę. W badaniach
Wisconsin Epidemiologic of Diabetic Retinopathy
wykazano, że wzrost o 1% HbA1c zwiększa ryzyko
epizodów wieńcowych o 10% [2]. Choroba ta może
doprowadzić do zawału serca, ale niestety, niektórzy
chorzy na cukrzycę mogą nie odczuwać żadnych
dolegliwości.
Choroba naczyń mózgowych objawia się nieswoistymi
dla cukrzycy zespołami neurologicznymi powstającymi
na skutek zaburzeń ukrwienia mózgu. W wyniku takiego
stanu u chorego mogą wystąpić przejściowe niedowłady
oraz może rozwinąć się niedokrwienny udar mózgu.
Wśród diabetyków częstość występowania udarów
wynosi 2–3%.
Choroba niedokrwienna kończyn dolnych jest
wywołana miażdżycą tętnic. Początkowo objawia się
bólami nóg w czasie chodzenia (chromanie przestankowe),
a w przypadku bardziej nasilonych zmian miażdżycowych
może dochodzić do martwicy dystalnych (obwodowych)
części stopy (palce, pięta).
Powikłaniami tzw. swoistymi dla cukrzycy są zmiany
czynnościowe i morfologiczne naczyń włosowatych,
tak zwane mikroangiopatie. Wśród nich wymienia się
retinopatię, nefropatię, neuropatię.
Retinopatia cukrzycowa doprowadza do znacznego
upośledzenia funkcji naczyń lub utraty wzroku. Oprócz
Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej
siatkówki, odpowiedzialnej za odbieranie bodźców
wzrokowych, drugim elementem, na który cukrzyca ma
niekorzystny wpływ jest zmętnienie soczewki. Retinopatia
występuje często w podeszłym wieku, a u osób z cukrzycą –
znacznie częściej. Częstość i nasilenie wzrasta wraz z czasem
trwania cukrzycy. Najskuteczniejszą metodą leczenia jest
intensywne leczenie cukrzycy, polegające na ścisłej kontroli
glikemii, kontroli i leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi,
kontroli stężenia lipidów w osoczu oraz przeprowadzanie
regularnych kontroli okulistycznych.
Objawy retinopatii w różnych postaciach wykazuje
10–14% chorych [3, 4]. W Polskim Związku Niewidomych
wśród wszystkich zarejestrowanych osób jest 5%
dorosłych i 11,3% dzieci z cukrzycą. Ogólnoświatowe
statystyki podają, że retinopatia rozwija się u około
45% chorych leczonych insuliną i 17% leczonych
doustnie. Częstość retinopatii w typie 2 cukrzycy wzrasta
gwałtownie po 5 latach trwania choroby, po 10 latach już
u 55% chorych stwierdza się cechy retinopatii, a po 20
latach trwania cukrzycy rozpoznaje się retinopatię u 60%
pacjentów [5].
Innym przewlekłym powikłaniem cukrzycy jest nefropatia
cukrzycowa. To swoiste zmiany w naczyniach kłębuszków
nerkowych prowadzące ostatecznie do stwardnienia i
niewydolności nerek. Choruje na nią 5–25% chorych.
Ocenić można, że rocznie leczenia „nerkozastępczego”
wymaga około 300 nowych osób z cukrzycą [3]. Klinicznie
w przebiegu nefropatii można wyodrębnić kilka faz:
1. Hiperfiltracja kłębuszkowa. Są to wczesne zaburzenia
nerkowe, w których obserwuje się nieprawidłowo wysokie
wartości przepływu nerkowego krwi i przesączania
kłębuszkowego (GFR > 135 ml/min).
2. Rozwój uszkodzeń strukturalnych, stadium utajenia.
Jest to faza przerostu, pogrubienia błony podstawnej w
kłębuszkach nerkowych. Mikroalbuminuria nie występuje,
albo obecna jest tylko w śladowych ilościach.
3. Początkowa nefropatia cukrzycowa. Charakteryzuje
się zwiększonym wydalaniem albumin 20–200 µg/min,
tzn. 30–300 mg/dobę (u osób zdrowych średnio wynosi
6,5 µg/min). Stadium to występuje po około 5 latach
trwania cukrzycy.
4. Nefropatia jawna. Manifestuje się utrzymującą się
stale mikroalbuminurią > 300 mg/dobę i białkomoczem >
0,5 g/dobę. Zmianom towarzyszy utrwalone nadciśnienie
tętnicze krwi. Stan ten prowadzi do schyłkowej
niewydolności nerek.
5. Schyłkowa niewydolność nerek. Następuje spadek
filtracji kłębuszkowej, co prowadzi ostatecznie do zgonu
[6, 7, 8].
Zjawiskami potęgującymi nefropatię cukrzycową są:
niedostateczna kontrola glikemii, dieta wysokobiałkowa,
wysokie ciśnienie tętnicze krwi, miażdżyca, nadwaga,
współistnienie retinopatii oraz neuropatii, chorób naczyń
obwodowych [3, 7, 9, 10].
Przewlekłym powikłaniem cukrzycy jest także usz-
483
kodzenie układu nerwowego ośrodkowego, obwodowego
i autonomicznego. Neuropatia cukrzycowa dotyczy
zarówno naczyń obwodowych, nerwów ruchowych, czuciowych, jak i włókien nerwowych narządów wewnętrznych. Można oszacować, że powikłania te dotyczą
około 50% chorych [11], a objawy są zależne od tego,
które nerwy są uszkodzone. Najczęstszymi zespołami
klinicznymi neuropatii cukrzycowej jest neuropatia
trzewna oraz polineuropatia obwodowa i czuciowa.
Neuropatia trzewna to uszkodzenie układu
autonomicznego, prowadzącego głównie włókna
eferentne do mięśni gładkich narządów jamistych
układu trzewnego, naczyń i tkanek. Odsetek chorych na
cukrzycę, u których wykrywa się nieprawidłowości w
badaniach nerwów autonomicznych sięga 40% [8]. Na
jej przebieg składają się wpływy genetyczne, długotrwały
brak wyrównania oraz nawet krótkotrwałe epizody
dekompensacji metabolicznej [12]. Obraz kliniczny
neuropatii autonomicznej dotyczy:
– układu sercowo-naczyniowego: np. niemy zawał
serca, nagły zgon,
– układu pokarmowego – atonia żołądka, biegunki,
zaparcia,
– układu moczowo-płciowego – zaleganie moczu,
zaburzenia erekcji u mężczyzn, zaburzenia wydzielania
śluzu w pochwie u kobiet,
– objawów obwodowych – zaburzenia wydzielania
potu, zaburzenia ruchomości źrenic.
Polineuropatia obwodowa i czuciowa to zaburzenia
czucia przejawiające się pieczeniem i paleniem skóry
rąk i nóg (parestezje), nieprawidłowym odbiorem dotyku
(dysestezje), bólami nocnymi (hiperalgezja), obszarami
zaniku odbioru czucia w okolicy stóp i dłoni (tzw. „zespół
skarpetki lub rękawiczki”).
Ściśle z polineuropatią obwodową i czuciową związane
jest występowanie zespołu stopy cukrzycowej. Występuje
on u 0,5–2% chorych z typem 1 oraz u 12–18% z typem
2 cukrzycy [12, 13]. Częstość amputacji kończyn wynosi
około 6,3% [3]. Uważa się, że 46% chorych przyjmowanych
do szpitala z powodu owrzodzenia stopy i połowa pacjentów
po amputacji kończyny ma cukrzycę [12].
Klinicznie wyróżniamy dwa rodzaje stopy: z
przewagą uszkodzenia nerwów – mówimy wtedy o stopie
neuropatycznej, lub z cechami upośledzenia mikro- i makrokrążenia – wtedy jest to stopa naczyniowa [14]. Do rozwoju
cukrzycowego owrzodzenia stopy dochodzi przy udziale
niewydolności tętnic wraz z neuropatią cukrzycową kończyn
dolnych i miejscowego urazu. Na ryzyko amputacji są
narażeni chorzy o niskim stopniu edukacji, nie zadowalającym
wyrównaniu cukrzycy oraz przy obecności neuropatii
i retinopatii. Wskazuje to na potrzebę profilaktyki
stopy cukrzycowej, czyli wczesnego rozpoznawania,
efektywniejszej edukacji, częstszego badania stóp i
eliminację czynników ryzyka amputacji, a także bardzo
dobrego wyrównania cukrzycy, co jest zgodne z założeniami
484
Barbara Jankowiak i inni
Deklaracji St. Vincent [12, 15].
Zasadniczą rolę w zapobieganiu powikłań cukrzycy
stanowi edukacja zdrowotna, dzięki której chorzy są
przygotowywani do sprawowania samoopieki. Działania
edukacyjne uświadamiają pacjentowi, że może on prowadzić
normalne życie oraz uniknie w przyszłości powikłań, jeżeli
będzie prowadzona systematyczna samokontrola [16, 17].
Piśmiennictwo
1. Cyganek K.: Znaczenie hiperglikemii poposiłkowej w rozwoju
powikłań cukrzycy. Diabetologia Praktyczna, 2002, 3, 167171.
2. Kozek E.: Choroba wieńcowa u chorych na cukrzycę –
odrębności kliniczne. Diabetologia Praktyczna, 2002, 4, 198199.
3. Szybiński Z., Tatoń J.: Program walki z cukrzycą na lata 19952000. Diabetologia Polska, 1996, 1, 58-71.
4. Voutilainen-Kaunisto R.M., Terasvirta M., Uusitupa M.
i wsp.: Rozwój retinopatii i zaburzeń ostrości widzenia oraz
czynniki ryzyka ich wystąpienia u chorych na cukrzycę typu
2 w porównaniu grupą kontrolną. Diabetologia Praktyczna,
2002, 3, 117-128.
5. Massin P., Chaine G.: Retinopatia cukrzycowa. Medicographia. Powikłania naczyniowe cukrzycy. Institut de Recherches Internationales Servier i Servier Polska, 1998, 6, 34-40.
6. Pylypchuk G., Beaubien E.: Nefropatia cukrzycowa. Prewencja i wczesne kierowanie. Lekarz Rodzinny, 2000, 6, 5260.
7. Tatoń J.: Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach. PZWL, Warszawa, 2002, 11-133.
8. Shaw K.M.: Powikłania cukrzycy. Via Medica, Gdańsk, 1998,
15-214.
9. Viberti C.C.: Patofizjologia nefropatii cukrzycowej. Medicographia. Institut Recherches Internationales Servier i Servier
Polska, 1998, 8, 17-18.
10. Evans T., Capell P.: Nefropatia cukrzycowa. Diabetologia
Praktyczna, 2001, 1, 15-23.
11. Bień A.I.: Neuropatia przewodu pokarmowego w cukrzycy.
Terapia, 2002, 2, 17-23.
12. Margolis D.J., Hoffsad O., Allen-Taylor L. i wsp.: Owrzodzenie stopy w przebiegu neuropatii cukrzycowej. Diabetologia Praktyczna, 2002, 4, 266-267.
13. Rosiński G., Jasik M.: Zespół stopy cukrzycowej. Terapia,
2001, 4, 24-26.
14. Koblik T.: Diagnostyka i leczenie zespołu stopy cukrzycowej.
Terapia, 2002, 2, 46-49.
15. Tatoń J.: Opieka diabetologiczna i badania w Europie. Deklaracja z Saint Vincent. Klinika Pediatryczna, AGAMA, Warszawa 1993, 1, 14.
16. Tatoń J.: Edukacyjne podejście do samokontroli i samoopieki
w chorobach przewlekłych. Nowa Medycyna, 1996, 22, 1115.
17. Tatoń J., Czech A.: Edukacja terapeutyczna jako metoda
leczenia i ulepszania stylu życia osób z cukrzycą. Diabetologia Polska, 2000, 7, 55-62.
Adres do korespondencji:
dr n. med. Barbara Jankowiak
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego AM
ul. M. C. Skłodowskie 7a
15-096 Białystok
e-mail: [email protected]
Download