Styl życia i praca zawodowa jako główne czynniki występowania

advertisement
Elżbieta Wójtowicz
Styl życia i praca zawodowa jako główne czynniki występowania
cukrzycy. Badania własne.
Streszczenie
Na całym świecie dynamicznie wzrasta zapadalność i chorobowość związana z
cukrzycą .Według prognoz w roku 2030 liczba chorych na cukrzycę na świecie
przekroczy 360 mln, a nawet może osiągnąć 500 mln. Wzrost zachorowań na
cukrzycę spowodowany jest głównie cukrzycą typu 2, która stanowi 90-95%
wszystkich przypadków tej choroby, a której można zapobiegać Bezpośrednie
przyczyny zachorowań na cukrzycę typu 2 to starzenie się społeczeństwa,
wzrost występowania otyłości i zwiększająca się kaloryczność stosowanej diety
oraz mniejsza aktywność fizyczna populacji światowej. Zaburzenia
metaboliczne charakterystyczne dla cukrzycy typu 2 oraz stanów
przedcukrzycowych prowadzą do wystąpienia przewlekłych powikłań
naczyniowych, w tym rozwijających się na tle miażdżycy chorób układu
krążenia. Ryzyko chorób serca i naczyń u chorych na cukrzycę jest 2-3 krotnie
wyższe u mężczyzn i 3-5 krotnie u kobiet niż u osób bez cukrzycy. Choroby
układu krążenia są także główną przyczyną zwiększonej umieralności chorych
na cukrzycę. Cukrzyca według grupy konsultacyjnej WHO z 1999 roku ,,jest to
grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią
wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła
hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem ,zaburzeniem czynności
i niewydolnością różnych narządów ,szczególnie oczu nerek, nerwów, serca
i naczyń krwionośnych ‘’Społeczne znaczenie cukrzycy, a zwłaszcza
wzrastająca jej częstość w populacji oraz niepokojące prognozy prawie
dwukrotnego wzrostu chorobowości wskazują na konieczności działań
profilaktycznych, które mogłyby zmniejszyć to zagrożenie. Prewencja cukrzycy
jest jedną z istotnych metod prewencji chorób sercowo naczyniowych.
Cel pracy.
Celem prezentowanej pracy jest poznanie stylu życia , środowiska pracy i
zachowań zagrażających występowaniem cukrzycy wśród pracowników
Stoczni Remontowej.
W tym celu wyodrębniono następujące problemy badawcze.
1. Jak badani oceniają własne zdrowie i czy w związku z tym wykonują
pomiar poziomu cukru, cholesterolu, znają swoje BMI?
2.Jaki sposób odżywiania prezentuje badana grupa?
3. Czy aktywność fizyczna badanych jest efektywna?
4. Jak respondenci oceniają wpływ pracy na ich zdrowie?
Materiał i metoda.
Badania przeprowadzono w okresie od stycznia do lutego 2013 roku w
Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. Uczestniczyło w nich łącznie 110 osób, z
czego da badania zakwalifikowało się 98 osób.
Do uzyskania materiału badawczego wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego, którą stanowił autorski kwestionariusz ankiety
skonstruowanej dla potrzeb badania .Badania były anonimowe.
Wyniki badań.
W badanej grupie uczestniczyło 98 osób , zdecydowana większość stanowili
mężczyźni(87%) większość w przedziale wiekowym 31-40 lat .
Respondenci swój stan zdrowia oceniają pozytywnie chociaż w większości
wogóle nie wykonują badań pomiaru cukru(84%) czy tez cholesterolu (62%).
Wśród badanej grupy (52 %) ma nadwagę .
Większość respondentów (54%) uważa swój sposób odżywiania za zdrowy.
Z analizy danych wynika ,że niewiele osób spożywa ciemne pieczywo (30%),
surowe warzywa codziennie tylko (7 %) ,a owoce (16 %)
Posiłki spożywają nieregularnie , potrawy przygotowują w domu (87%)i w
większości są gotowane(76%)
Palenie tytoniu jest poważnym czynnikiem ryzyka dla zdrowia.
Z badań wynika że, (55%)ankietowanych pali papierosy.
Aktywność fizyczna jest jednym z zachowań zdrowotnych składających się na
zdrowy tryb życia.
Aktywność fizyczna badanych jest nieefektywna, swój czas wolny spędzają
przed telewizorem (72%), w dalszej kolejności : spaceruje (43%),a (29%)
jeździ na rowerze.
Praca i jej środowisko może być źródłem stresu, co niekorzystnie wpływa na
zdrowie człowieka. Nasi ankietowani potwierdzają taki fakt :(18 % )uważa ,że
zawsze ma stresującą pracę, natomiast (69% ),że ,,czasami.’’
Ponadto połowa ankietowanych uważa, że panuje w pracy dobra atmosfera i nie
są przeciążeni pracą. (50%)
Wnioski
1. Badana grupa respondentów wykazuje niedostatki zachowań
zdrowotnych, niskie spożycie surowych warzyw i owoców, ciemnego
pieczywa, ryb. Poziom aktywności fizycznej wśród badanych jest
niezadowalający. Wyniki przeprowadzonych badań mogą świadczyć o
nieznajomości wpływu aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania
na występowanie zachorowań cukrzycy.
2. W toku badań stwierdzono występowanie zachowań ryzykownych dla
zdrowia (palenie tytoniu ).
3. Postuluje się zwiększenie aktywności zawodowej pielegniarek służb
medycyny pracy w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Piśmiennictwo :
1.Tatoń J: Cukrzyca .Nauczanie samoopieki .Warszawa:PWN,1995
2. Abramczyk A: Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy w praktyce
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.Wrocław;2002
3.KarskiJ:Promocja zdrowia. Warszawa 2002
Download