WWW.MOJACUKRZYCA.PL - dobra strona cukrzycy!

advertisement
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
to największa organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na cukrzycę, zarówno dzieciom
jak i dorosłym poprzez ogólnopolskie programy stypendialne. Ze wsparcia finansowego
Towarzystwa skorzystały do tej pory 273 osoby chore na cukrzycę z całej Polski. Ponadto
corocznie w turnusach rehabilitacyjnych oraz warsztatach edukacyjnych bierze udział 400
uczestników z różnych zakątków naszego kraju. W ciągu 20 lat działalności takie wsparcie w
chorobie otrzymało blisko 10 tysięcy osób. Pomoc psychologiczna dla pacjentów oraz ich
rodzin od wielu lat stanowi istotę działań Towarzystwa.
Dzięki programom szkoleniowym w placówkach oświatowych - Szkoły i Przedszkola Przyjazne
Diabetykom oraz akcjom prozdrowotnym i profilaktycznym (Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz
pomóc!,
Pompowa
Mapa
Polski)
Towarzystwo
skraca
dystans
pomiędzy
diabetykami
a
społeczeństwem, stara się zmieniać wizerunek diabetyków oraz czuwa nad działaniami decydentów.
W ramach programu Zdrowo Jem, Jestem Aktywny! promuje zdrowy tryb życia w oparciu o zdrową
dietę i aktywność fizyczną, wspierając profilaktykę rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy
typu 2.
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą codziennie dba o rozwój samorealizacji
swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu wartości, skłania do wzajemnej pomocy, tworzy
dobrą atmosferę i wzbogaca możliwości życia z chorobą.
Przełamując bariery dla diabetyków w każdym wieku budzi w nich poczucie własnej wartości.
WWW.MOJACUKRZYCA.PL - dobra strona cukrzycy!
Download