Informacje o partnerach Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą

advertisement
Informacje o partnerach Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą
Inicjator kampanii:
INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ (IPPEZ)
Fundacja utworzona z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka, której celem jest popularyzacja
wiedzy nt. praw pacjenta. Aktywność Instytutu skupia się m.in. na upowszechnianiu wśród
społeczeństwa idei praw pacjenta i wspieraniu jej egzekwowania; podejmowaniu działań
mających na celu traktowanie pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony
zdrowia, w szczególności w relacji lekarz-pacjent; wspieraniu i aktywizacji środowisk
działających na rzecz praw pacjentów, w tym inspirowaniu działań na rzecz integracji różnych
grup i organizacji reprezentujących pacjentów; wspieraniu rozwiązań systemowych mających
na celu dobro pacjentów oraz podnoszeniu świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw
pacjenta i polityki zdrowotnej państwa; rozwijaniu współpracy międzynarodowej
w powyższym zakresie; propagowaniu działań mających na celu poprawę stanu zdrowia
społeczeństwa i postaw pro-zdrowotnych. IPPEZ w realizacji swoich celów współpracuje
z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej, tak
w Polsce jak i zagranicą.
Partnerzy kampanii:
POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE (TPD)
Zrzesza lekarzy specjalistów diabetologów oraz dziedzin pokrewnych. Celem towarzystwa jest
m.in. szerzenie zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy oraz wśród innych członków
zajmujących się diabetologią; zachęcanie i wdrażanie swych członków do pracy naukowej;
współdziałanie w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów
dotyczących jej działalności; współdziałanie w doskonaleniu lekarzy; reprezentowanie
interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę i staranie o ich uwzględnienie
wobec władz administracyjnych, wobec przemysłu i innych.
POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII (PFED)
Federacja podejmuje problematykę promowania profesjonalnej roli zespołów
terapeutycznych w edukacji i opiece diabetologicznej w Polsce - lekarzy, pielęgniarek,
dietetyków, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz konsultantów innych
specjalności. Stowarzyszenie szkoli personel medyczny w zakresie zachowań
prozdrowotnych, zdrowego odżywiania, terapii cukrzycy oraz przekazuje wiedzę z zakresu
diabetologii.
DZIENNIKARSKI KLUB PROMOCJI ZDROWIA
Ogólnopolska organizacja zrzeszającą dziennikarzy i publicystów podejmujących problemy
ochrony zdrowia i medycyny oraz pozostałych środowisk propagujących zdrowy styl życia.
Inicjuje i organizuje konferencje oraz warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy poświęcone
najnowszym osiągnięciom medycyny i farmacji, a także ważnym problemom zdrowotnym
społeczeństwa.
Inicjator kampanii:
Partnerzy kampanii:
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW (PSD)
Stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 000 członków zarejestrowanych w 520 kołach
terenowych, działające dla osób chorych na cukrzycę. Organizuje i prowadzi szerokie
działania edukacyjne skierowane zarówno do chorych, jak i do całego społeczeństwa w celu
podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach oraz samokontroli. Zadaniem Stowarzyszenia
jest także udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków.
GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
Organizacja zrzeszająca osoby z cukrzycą z regionu Górnego Śląska. Podstawowym obszarem
działania Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest wspieranie merytoryczne członków
stowarzyszenia oraz prowadzenie szkoleń diabetologicznych. Stowarzyszenie m.in.
upowszechnia wiedzę o cukrzycy, prowadzi warsztaty diabetologiczne oraz poradnictwo
w zakresie samokontroli i diety.
ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z O.O.
Roche Diagnostics to firma medyczna będąca światowym liderem w zakresie unikalnych,
innowacyjnych rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej. Produkty i usługi Roche opracowane
są w celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób, co sprzyja podnoszeniu poziomu
i jakości życia ludzi na całym świecie. Jedną z głównych dziedzin działalności Roche
Diagnostics w Polsce jest diagnozowanie i monitorowanie przebiegu cukrzycy oraz
zapewnienie nowego stylu życia osobom z cukrzycą . Firma prowadzi szeroko zakrojone
działania edukacyjne, wydając m.in. broszury i poradniki edukacyjne dla chorych, ich rodzin
i otoczenia, a także prowadząc szkolenia dla diabetyków i organizując warsztaty naukowoszkoleniowe dla personelu medycznego.
NOVO NORDISK POLSKA
Novo Nordisk jest światowym liderem w opiece diabetologicznej i od lat angażuje się
w działania na rzecz zapobiegania, opracowywania metod skutecznego leczenia, jak również
zapobiegania powikłaniom cukrzycy na całym świecie. Firma, w ramach międzynarodowego
programu „razem zmieniajmy cukrzycę”, podejmuje szereg inicjatyw, w tym m.in. realizuje
kampanię edukacyjną „Poprawa Kontroli Glikemii”, skierowaną do lekarzy, pielęgniarek
i pacjentów, której główną ideą jest ocena stanu faktycznego leczenia cukrzycy typu 2 w Polsce,
a także określenie istotnych przeszkód i barier na drodze do zadawalającego wyrównania cukrzycy . Od
dwóch lat Polskę odwiedza również bus medyczny, w którym wykonano już ponad 10 000
przesiewowych oznaczeń glikemii w kierunku wykrycia cukrzycy.
Organizacje wspierające kampanię:
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CHORYM NA
CUKRZYCĘ
Federacja zrzesza organizacje skupiające rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci oraz
młodzieży dotkniętych cukrzycą. Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej,
społecznej, zdrowotnej i materialnej dzieci oraz młodzieży chorych na cukrzycę; wspieranie
i wzmacnianie zrzeszonych w niej organizacji oraz kształtowanie pozytywnych postaw
społecznych wobec młodych diabetyków.
Download