czytaj całość

advertisement
Beata Mazurek
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Chełm, dnia 13 maja 2011 r.
Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Interpelacja w sprawie refundacji leków cukrzycowych
Cukrzyca jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Choroba już jest
uznana za chorobę społeczną- zachorowalność stale rośnie, dotykając kolejne rzesze ludzi na
całym świecie, a związane z nią groźne powikłania są coraz częstszymi przyczynami zgonów.
Dlatego już dziś konieczne jest nadanie walce z cukrzycą rangi najwyższego priorytetu
polityki zdrowotnej i podjęcie działań ograniczających jej konsekwencje zdrowotne oraz
ponoszone koszty społeczno- ekonomiczne.
Cukrzyca jest skomplikowanym zaburzeniem przemiany materii. Pod tą nazwą kryje
się kilka jednostek chorobowych, powstających na nieco innym podłożu, które na
poszczególnych etapach różnią się przebiegiem i rokowaniem. Z tych względów objawy
cukrzycy są niejednorodne. Niekiedy pojawiają się nagle, ale częściej są słabo wyrażane
i przez długi czas niezauważalne. Uważa się, że nawet połowa osób cierpiących na to
zaburzenie nie jest tego świadoma. Ponieważ nie przyjmują leków, już w chwili rozpoznania
choroby mogą być obciążeni groźnymi powikłaniami cukrzycowymi. Nieleczona lub źle
leczona cukrzyca może doprowadzić do wielu poważnych powikłań, do których należą m.in.:
zespół stopy cukrzycowej, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna ośrodkowego układu
nerwowego, uszkodzenie układu nerwowego, uszkodzenie siatkówki, zaćma, uszkodzenie
funkcji nerek.
Obecnie w Polsce na cukrzycę choruje ok. 2,5 mln osób, liczba ta stale wzrasta,
a według prognoz w 2030 r. liczba chorych na cukrzycę w Polsce zwiększy się aż do 4,8 mln
osób. Na świecie na tę chorobę cierpi obecnie około 285 mln osób. Liczba nowych
zachorowań rośnie w tak dramatycznym tempie, że szacuje się, iż w 2030 r. liczba ta wyniesie
438 mln.
Cukrzyca stanowi znaczące obciążenie budżetu państwa. Leczenie jej pochłania około
2,5 mld złotych rocznie. Około 20 % tej sumy stanowią wydatki ponoszone na leczenie
przewlekłych powikłań. Największy wpływ na koszty leczenia mają koszty leków (46%).
Koszt hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego stanowi około połowy kosztów całkowitych.
Farmakologiczna kontrola cukrzycy i leczenie jej powikłań są niezwykle kosztowne. Jednak
całość kosztów związanych z cukrzycą jest znacznie wyższa, ponieważ faktyczne koszty
obejmują również utratę produktywności chorych, koszty zwolnień lekarskich, rent,
przedwczesnych emerytur, opiekę sprawowaną nad chorymi przez bliskich, przedwczesna
śmiertelność i inne czynniki.
Powyższe dane na temat cukrzycy są wstrząsające, ale właściwa profilaktyka,
edukacja zdrowotna oraz nowoczesne leczenie, mogą doprowadzić do zahamowania fali
nowych zachorowań oraz występowania późnych powikłań cukrzycowych. Aby ograniczyć
ponoszenie z powodu cukrzycy kosztów bezpośrednich i pośrednich, należy podjąć działania
poprawiające jakość leczenia cukrzycy w Polsce. W związku z tym proszę o odpowiedzi
na następujące pytania:
1. Kiedy nastąpi refundacja nowoczesnych leków: analogów insuliny- wpływają
na lepszą kontrolę stężenia glukozy we krwi oraz leków inkretynowych, które
odsuwają w czasie insulinoterapie oraz zmniejszają powikłania cukrzycowe?
2. U około połowy chorych w Polsce cukrzyca typu 2 nie jest prawidłowo
diagnozowana. Czy w związku z tym jest możliwe, a jeśli tak to kiedy, wdrożenie
programu edukacji lekarzy POZ, aby wyposażyć ich w wiedzę umożliwiającą
diagnozowanie i leczenie cukrzycy?
3. Jaki odsetek chorych na cukrzyce typu I (nieleczona prowadzi do śmierci)
stanowią dzieci, młodzież i dorośli do 30 roku życia? Czy Ministerstwo Zdrowia
przewiduje objęcie tych grup wiekowych programem badań przesiewowych w
kierunku cukrzycy?
Z poważaniem
(-) Beata Mazurek
Poseł na Sejm RP
Download