Cukrzyca jako wyzwanie XXI wieku. - Medycyna Pracy

advertisement
Cukrzyca jako wyzwanie XXI wieku
Dorota Szosland
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Cukrzyca jest jedyną chorobą niezakaźną, która została uznana przez Organizację Narodów
Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Częstość jej występowania rośnie lawinowo, za co w
dużym stopniu odpowiada starzenie się populacji, prowadzenie niezdrowego stylu życia,
nieprawidłowe odżywianie oraz niski poziom aktywności fizycznej. Otyłość, stanowiąca
znaczący czynnik ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, w Polsce występuje u 21% mężczyzn i
22% kobiet, a nadwaga u 40% mężczyzn i 28% kobiet].
W Polsce na cukrzycę choruje aktualnie około 2,5 mln osób (6,54%), a według szacunków w
2030 roku liczba ta wzrośnie do 3,2 mln chorych. W większości (ponad 80%) przypadków jest to
cukrzyca typu 2. Częstość jej występowania narasta z wiekiem. Ponadto problem pogłębia
bezobjawowy u około 33-55% osób początkowy okres cukrzycy typu 2, poprzedzający o kilka lat
jej kliniczne ujawnienie się. Prowadzi to do sytuacji, w której już w momencie rozpoznania u
blisko połowy chorych stwierdza się przewlekłe powikłania tej choroby. W efekcie u ponad 750
tysięcy ludzi pozostaje ona jeszcze nierozpoznana i w związku z tym nie jest leczona. Do tego
dochodzi kwestia wydłużania wieku uzyskania uprawnień emerytalnych. W grupie osób po 60
roku życia ponad 20% choruje na cukrzycę, a w coraz większym stopniu będą to osoby nadal
aktywne zawodowo.
Przewiduje się, że w latach 2005-2025 zachorowalność na cukrzycę typu 1 u dzieci zwiększy się
aż czterokrotnie i liczba młodych osób obciążonych tą chorobą wchodzących w wiek aktywności
zawodowej będzie systematycznie wzrastać.
Integralną częścią leczenia cukrzycy oprócz stosowanej farmakoterapii w różnych schematach
jest samokontrola. Zalecana jest zarówno u chorych leczonych insuliną, doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi, dietą, oraz dozowanym wysiłkiem fizycznym. Powtarzana edukacja
chorych, nabywanie przez nich nowych umiejętności radzenia sobie z chorobą oraz branie przez
nich odpowiedzialności za własny stan zdrowia niewątpliwie pomaga w utrzymaniu przez długi
czas dobrego stanu zdrowia, bez rozwijających się przewlekłych powikłań. Przewlekłe
powikłania są właśnie czynnikiem wyłączającym chorych z rynku pracy, a zapobieganie ich
powstawaniu pozwala zdecydowanie dłużej pozostawać osobą aktywną zawodowo.
Cukrzyca stawia nowe wyzwania nie tylko przed lekarzami medycyny pracy w momencie
kwalifikowania do pracy na określonym stanowisku, ale również przed wyspecjalizowanymi
pielęgniarkami w miejscu pracy.
Download