Spis publikacji - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

advertisement
Wykaz opublikowanych prac naukowych
lub twórczych prac zawodowych
oraz informacja o osiągnięciach
dydaktycznych, współpracy naukowej
i popularyzacji nauki
dr Danuta Zawadzka
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym
mowa w art. 16 ust. 2 ustawy
A) Tytuł osiągnięcia naukowego:
książka Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013
II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki
dokonań naukowych
A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web
of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the
Humanities (ERIH)
1.
Artykuł recenzyjny Maria Żmigrodzka, „Przez wieki idąca powieść. Wybór pism
o literaturze XIX i XX wieku, „Pamiętnik Literacki”, 2006, z. 3, rocznik XCVII,
s. 193-199.
2. Artykuł recenzyjny Michał Kuziak, „Wielka całość. Dyskursy kulturowe
Mickiewicza”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza”, 2008, rok XLIII, s. 161-165.
B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach
międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się
w bazach lub na liście, o których mowa w pkt. II A:
1. 2000, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach,
Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN Warszawa, s. 5-288.
2. 1999, Czy istniało pokolenie klęski 1812 roku? (Brodziński, Fredro, Malczewski),
red. P. Żbikowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
s. 263-275.
3. 1999, Faust Filomatów (Mickiewicza i Zana), w: Postaci i motywy faustyczne
w literaturze polskiej, t. I, red. H. Krukowska i J. Ławski, Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku, s. 165-177.
4. 2000, Okolice zaniechane. Temat samotności w ineditach Adama Mickiewicza, w:
Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynarodowej
Konferencji w Białymstoku 9–12. IX. 1998 r. w trzech tomach, t. II: W kręgu
literatury i sztuki, red. E. Feliksiak i E. Sidoruk, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, s. 83-97.
5. 2000, Z listownika filomatów, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red.
2
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
s. 33-44.
6. 2002, Pamięć i bakcyl śmierci – refleksje pokolenia 1812, w: Na początku wieku.
Rozważania o tradycji, red. Z. Trojanowiczowa i K. Trybuś, Wydawnictwo
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 171-185.
7. 2002, Pomnik, wiersz i Niemcewicz. Media przeszłości w literaturze
wczesnoromantycznej, w: Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, historyk, świadek
epoki, red. J. Wójcicki, Wydawnictwo DiG Warszawa, s. 333-345.
8. 2003, Barbara Radziwiłłówna Antoniego Edwarda Odyńca, w: Radziwiłłowie.
Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Wydawnictwo
UMCS Lublin, s. 431–440.
9. 2004, Uwagi o Bizancjum u Mickiewicza i Lelewela. W: Bizancjum–prawosławie–
romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 353-362.
10. 2004, Retoryka i historyka – wykład inauguracyjny Joachima Lelewela w
Uniwersytecie Wileńskim (styczeń 1822). W: Teatr wymowy. Formy i przemiany
retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska oraz J. Maciejewski i E. Dąbrowicz,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 265-280.
11. 2004, Jeszcze o „stroju Ursyna” z Mickiewiczowskiej „Ekskuzy”, „Krymsko-polskie
zeszyty naukowe”, t. 1: Dni Adama Mickiewicza na Krymie, red. A. K. Gadomskij,
„Universum” Symferopol, s. 34-44.
12. 2004, Problem autobiografizmu z perspektywy Lelewela, „Poznańskie Studia
Polonistyczne” Seria Literacka, tom XI (XXXI), s. 161-175 (por. pozycja 16).
13. 2005, Tragizm Wallenroda – tragizm Radziwiłłówny. O nie zrealizowanym pomyśle
Mickiewicza na dramat, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice,
red. H. Krukowska i J. Ławski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
s. 387-403.
14. 2006, Emigracja w listach Lelewela, w: Romantycy i Europa. Marzenia,
doświadczenia, propozycje, red. M. Piwińska, Wydawnictwo IBL PAN Warszawa,
s. 89-105.
15. 2006, Mickiewicz – Lelewel: ich przyjaźń zawodowa, w: Mickiewicz w Gdańsku.
Rok. 2005. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na 150-lecie śmierci
poety, red. J. Bachórz i B. Oleksowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego, s. 37-47.
16. 2007, Problem autobiografizmu w pisarstwie historycznym – z perspektywy Lelewela
i Mickiewicza, w: Biografie romantycznych poetów, red. Z. Trojanowiczowa,
3
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
J. Borowczyk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 27-41
(wersja artykułu z „Poznańskich Studiów Polonistycznych”).
17. 2007, Poczwarka faktu i motyl fikcji – parę uwag o historii według romantyków, w:
Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krakowskiej, red.
K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
s. 51-60.
18. 2010, Bałtyk Mickiewicza – literatura i geografia, „Słupskie Prace Filologiczne”
nr 8, s. 221-229.
19. 2010, „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza i „Nowosilcow w Wilnie” Joachima
Lelewela – dwie reprezentacje procesu filomatów, w: Zapisywanie historii.
Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Bolecki i J. Madejski, Wydawnictwo
IBL Warszawa, s. 121-138.
20. 2010„Herkulanum. Literatura i Historia” (projekt nowej serii wydawniczej), w:
Rozmaitości warsztatowe, red. nauk. M. Strzyżewski, red. tomu M. Lutomierski,
J. Zyśk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń,
s. 115-132 – współautorstwo z Elżbietą Dąbrowicz, mój wkład szacuję na 50%.
21. 2011, Prelekcje Mickiewicza w oczach Lelewela, w: Prelekcje paryskie Adama
Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego
spojrzenia, red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, s. 299-317.
22. 2010, „Litwa”, Podlasie i kartofle. O pewnej narracji regionalnej, „Białostockie
Studia Literaturoznawcze”, nr 1, s. 77-96.
23. 2012, Lelewel i Lelewel – glossa do pokolenia 1812 roku, „Czasopismo Zakładu
Narodowego Imienia Ossolińskich”, z. 23, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
s. 9-25.
24. 2012, Geografia w Wilnie, w: Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka
i M. Zielińska, Wydawnictwo IBL PAN Warszawa, s. 145-156.
25. 2012, Rafa regionu. O przemianach pamięci w literaturze pogranicza polsko-białoruskiego, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans
i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak i E. Rybicka, Universitas Kraków,
s. 263-279.
4
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac
badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych
1. Danuta Zawadzka, 2000, Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie, opracowanie
naukowe i redakcja referatów z sesji studencko-doktoranckiej ku czci Mickiewicza,
Uniwersytet w Białymstoku.
2. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Danuta Zawadzka, 2007, Światło w dolinie.
Prace ofiarowane Profesor Krukowskiej, opracowanie części artykułów naukowych
– wkład 30%.
E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 3
F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 1
G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami
badawczymi oraz udział w takich projektach :
1. Międzynarodowy projekt Atlas polskiego romantyzmu. Świat–Europa–Polska,
(N N103 222836 , IBL PAN, kierownik: dr hab. Marek Bieńczyk, 2009–2011) –
wykonawca/autorka haseł: „Mapy Lelewela”, „Bruksela”, „Białystok”.
2. Projekt międzyośrodkowy Regionalizm w badaniach literackich – tradycja i nowe
orientacje (D 218452, Nr rej. 2013/09/B/HS2/01132, Uniwersytet Zielonogórski,
kierownik dr hab. prof. UZ Małgorzata Mikołajczak, 2014-2016, w toku realizacji) –
wykonawca.
I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych
konferencjach tematycznych:
o Czy istniało pokolenie klęski 1812 roku? (Brodziński, Fredro, Malczewski),
referat wygłoszony na konferencji „Od oświecenia do romantyzmu.
O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830”, zorganizowanej przez
Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
Rzeszów, 16–18 listopada 1998 r.;
o Okolice zaniechane. Temat samotności w ineditach Adama Mickiewicza;
referat wygłoszony na konferencji „Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej
pamięci. III Międzynarodowa Konferencja. Białystok, 9–12 września 1998 r.;
o Z listownika filomatów, referat wygłoszony na konferencji Sztuka pisania.
O liście polskim w wieku XIX, zorganizowanej przez Instytut Filologii
Polskiej UwB, Supraśl, 21–23 czerwca 1999 r.;
5
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
o Pomnik, wiersz i Niemcewicz. Media przeszłości w literaturze
wczesnoromantycznej, referat wygłoszony na konferencji „Julian Ursyn
Niemcewicz. Pisarz – historyk – świadek epoki”, zorganizowanej przez
Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej UW, Warszawa,
14–15 października1999 r.;
o Pamięć i bakcyl śmierci – refleksje pokolenia 1812, referat wygłoszony na
konferencji „Na początku wieku…”, zorganizowanej przez Zakład Literatury
Romantyzmu UAM i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań,
4–6 kwietnia 2000 r.;
o Tragizm Wallenroda – tragizm Radziwiłłówny. Wokół nie zrealizowanego
pomysłu Mickiewicza na dramat, referat wygłoszony na konferencji „Problem
tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim”,
zorganizowanej przez Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB,
Białystok, listopad 2001 r.;
o Barbara Radziwiłłówna Antoniego Edwarda Odyńca, referat na
„Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Radziwiłłowie – obrazy
literackie, biografie, świadectwa historyczne»”, zorganizowanej przez
UMCS, Roskosz, maj 2002 r.;
o Uwagi o Bizancjum u Mickiewicza i Lelewela, referat wygłoszony na sesji
z cyklu „Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze
i sztuce romantyzmu oraz modernizmu” (grant KBN), zorganizowanej przez
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Białystok, 14 czerwca 2002 r.;
o Retoryka i historyka – wykład inauguracyjny Joachima Lelewela
w Uniwersytecie Wileńskim (styczeń 1822), referat wygłoszony na konferencji
„Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej”, zorganizowanej
przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, IBL PAN oraz
UW, Supraśl 28–30 października 2002 r.;
o Mickiewicz – Lelewel – metoda historyczna, referat wygłoszony na
konferencji „Polska krytyka literacka w XIX wieku”, zorganizowanej przez
Instytut Filologii Polskiej UMK, Toruń, 4–6 grudnia 2002 r.;
o Problem autobiografizmu z perspektywy Lelewela, referat wygłoszony na
konferencji „Biografie romantycznych poetów (autokreacja – legenda –
recepcja)”, zorganizowanej przez Zakład Literatury Romantyzmu UAM
6
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań – Będlewo
24–26 listopada 2003 r.;
o Mickiewicz i Lelewel o strarożytnościach słowiańskich, referat wygłoszony na
konferencji „Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza – wobec tradycji kultury
polskiej i europejskiej”, zorganizowanej przez OBTA, Warszawa, grudzień
2005 r.;
o Mickiewicz – Lelewel: ich przyjaźń zawodowa, referat wygłoszony na
„Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Przyjaźń, miłość i nienawiść
w życiu i twórczości Adama Mickiewicza»”, Gdańsk, 22–24 listopada
2005 r.;
o Emigracja w listach Lelewela, referat wygłoszony na konferencji
„Doświadczenia europejskie Wielkiej Emigracji i propozycje dla Europy
polskich romantyków”, zorganizowanej przez IBL PAN, listopad 2004 r.;
o Herkulanum. Literatura i historia – projekt serii wydawniczej, referat
wygłoszony na konferencji „Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków.
Tradycja – stan badań – perspektywy”, 26–28 marca 2007 r., UMK
w Toruniu. Referat (współautorstwo z E. Dąbrowicz);
o Chrześcijaństwo – Słowiańszczyzna – Europa w pismach okolicznościowych
Mickiewicza i Lelewela, referat wygłoszony na konferencji „Chrześcijańskie
dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich”, Białowieża 17–19 maja
2007 r., zorganizowanej przez Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu
UwB;
o „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza i „Nowosilcow w Wilnie” Joachima
Lelewela – dwie reprezentacje procesu filomatów, referat wygłoszony na
„XXXV Konferencji Teoretycznoliterackiej «Pisanie o historii jako czytanie
literatury»”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński oraz IBL PAN,
Darłowo 20–23 września 2007 r.;
o „Stara baba” – Lelewel referat wygłoszony na konferencji „Starość.
Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje:
Antyk – romantyzm – współczesność”, zorganizowanej przez Zakład
Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Białystok, listopad 2008 r.;
o Bałtyk Mickiewicza – literatura i geografia, referat wygłoszony na
„III Konferencji Międzynarodowej «Polijas un balitijas kultūras sakari/
7
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
Polsko bałtyckie związki kulturowe»” zorganizowanej przez Daugavpils
Universitate (Łotwa), listopad 2008 r.;
o Słowacki – Lelewel, czyli o piorunach i koronie, referat wygłoszony na
„Konferencji Międzynarodowej «Piękno Słowackiego»”, zorganizowanej
przez Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, maj 2009 r.;
o Ludy nadbałtyckie i „przenarodowienie” (okiem Mickiewicza i Lelewela),
referat wygłoszony na „IV Konferencji Międzynarodowej, «Polijas un
balitijas kultūras sakari/Polsko bałtyckie związki kulturowe»”,
zorganizowanej przez Daugavpils Universitate (Łotwa), październik 2009 r.;
o Geografia w Wilnie , referat wygłoszony na „Konferencji Międzynarodowej
«Geografia Słowackiego»”, zorganizowanej przez IBL PAN w Warszawie,
grudzień 2009 r.;
o Tradycje kartografii wileńskiej, referat wygłoszony na konferencji „Mapy
Miłosza” zorganizowanej przez Koło Naukowe Polonistów UwB, 26–27 maja
2011 r.;
o Romantyczne paralele geograficzne (Mickiewicz–Lelewel), referat
wygłoszony na „Konferencji Teoretycznoliterackiej «Geografia i metafora»”,
zorganizowanej przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury UwB,
maj 2012 r.;
o Rafa regionu. O przemianach pamięci na pograniczu polsko-białoruskim,
referat wygłoszony na konferencji „Nowy regionalizm? Badawczy
rekonesans i zarys perspektyw”, zorganizowanej przez Uniwersytet
Zielonogórski 11–12 października 2012 r.;
o Joachim Lelewel – wileński cenzor Mickiewicza, referat wygłoszony na
konferencji „Literatura w granicach prawa (XIX–XX wiek)”, zorganizowanej
przez UwB oraz IBL PAN, 18–19 kwietnia 2013 r.;
o Z imagologii podlaskich: biały, referat wygłoszony na konferencji „Geografia
wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni”, zorganizowanej przez
KNoL PAN oraz Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Słupsk, 6–7 czerwca 2013 r.
8
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja
wo współpracy międzynarodowej habilitanta
A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach
międzynarodowych i krajowych
Atlas polskiego romantyzmu. Świat–Europa–Polska, N N103 222836 , IBL PAN,
kier. dr hab. Marek Bieńczyk, 2009–2011 – wykonawca
Regionalizm w badaniach literackich – tradycja i nowe orientacje ID 218452, Nr
rej. 2013/09/B/HS2/01132, Uniwersytet Zielonogórski, kierownik dr hab. prof. UZ
Małgorzata Mikołajczak, 2014–2016 – wykonawca
B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych – por. punkt I
G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
„Białostockie Studia Literaturoznawcze” – członkini Zespołu Redakcyjnego,
od 2010 roku.
H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz
towarzystwach naukowych
Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza – członkini Zarządu Oddziału
Białostockiego, od 2012 roku.
I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki
opracowanie programu przedmiotu „Literatura i piśmiennictwo regionu”,
inicjatywa wprowadzenia kształcenia regionalnego do oferty studiów
polonistycznych w UwB (Nagroda Rektora UwB w 2008 roku);
opracowanie koncepcji cyklu wykładów otwartych „W środku Europy”,
poświęconych tradycjom i kondycji współczesnej literatury regionu podlaskiego,
adresowanych do licealistów z regionu podlaskiego (Nagroda Rektora UwB w 2010
roku);
w 2010 roku stworzyłam – wspólnie z dr hab. Elżbietą Dąbrowicz – program
nowej, interdyscyplinarnej specjalności na polonistyce UwB „Promocja miasta
i regionu”, łączącej wiedzę na temat regionu podlaskiego (z kilku dziedzin),
ze współczesnymi dyskursami humanistycznymi oraz kształceniem umiejętności
perswazyjnych i technik promocji;
9
dr Danuta Zawadzka  Wykaz publikacji
w latach 2000–2010 – udział w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego (etap okręgowy);
przygotowanie merytoryczne i prowadzenie spotkań autorskich z Ryszardem
Krynickim oraz Eustachym Rylskim oraz promocji studenckiego tomiku poezji
Miastopisanie, 2007;
wygłoszenie 3 wykładów historycznoliterackich dla uczestników Letniej Szkoły
Języka Polskiego w UwB, lipiec 2012.
J) Opieka naukowa nad studentami
1998–2010 – opieka naukowa nad działalnością Koła Naukowego Polonistów,
udział w opracowaniu koncepcji 4 studencko-doktoranckich konferencji
naukowych.
/-/ Danuta Zawadzka
10
Download