dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec Katedra Prawa Publicznego

advertisement
dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec
Katedra Prawa Publicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
UDZIAŁY W KONFERENCJACH:
 „Informowanie i konsultacja pracowników w prawie polskim – w drugą rocznicę
uchwalenia ustawy”, Kraków, 9–10.5.2008 r.,
 XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Kraków 7-9
maja 2009 r.,
 XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, „Współczesne
problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Warszawa, 26-28 maja 2011 r.,
 „Świadomi na rynku pracy – walcz o swoje” , Kraków 15-16.12.2011 r., warsztaty
Koła Naukowego Katedry Prawa Publicznego UEK ( Panel I „Jaką umowę podpisać?”
- wystąpienie).
 XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji
Publicznej pt. „Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo
administracyjne”, Kraków, 20-22.04.2012 r.,
 „Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach Unii
Europejskiej- perspektywy na przyszłość”, Europejskie Forum Regionalne IBA,
Środkowo-Wschodnioeuropejscka Konferencja Regionalna, Warszawa, 2123.11.2012 r.,
 III Seminarium Szubertowskie, Łódź, 30.11.2012-1.12.2012,
 XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, „Podstawy
aksjologiczne prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Poznań, 26-28 maja 2013 r.,
 Ogó ln o p o l s ka Ko nfe re n cj a N a u ko wa „ Funkcja ochronna prawa pracy a problemy
współczesności…”, Rzeszów, 11 kwiecień 2013, referat wygłoszony: „Prawo
pracowników do informacji o sytuacji gospodarczej zakładu pracy na przykładzie
przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę” ,
 XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej,
„Internacjonalizacja administracji publicznej”, Lwów, 9-12 czerwca 2013 r.,
 „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego”, Konferencja
Naukowa, 11 październik 2013 r., Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach, wygłoszony referat: „Umowa o pracę jako źródło
utrzymania”
 Udział w charakterze eksperta w debacie naukowej: " Prawo - praca - gospodarka ",
16.11.2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, debata zorganizowana przez
Koło Prawa Publicznego wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy; głos w dyskusji
 XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej,
„Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań”
Gdańsk - Karlskrona, 13-15 czerwca 2014 r., referat wygłoszony: Zasady naboru i
awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście
wykonywanych przez administrację zadań
 Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych w Karpaczu - „Zmiany prawodawstwa
gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce”, Karpacz, 15-17
września 2014 r., referat wygłoszony: Ochrona małych pracodawców w
ustawodawstwie polskim- wybrane zagadnienia,
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo a niepełnosprawność”,
Rzeszów, 8 kwiecień 2014, referat wygłoszony: „Obowiązki pracodawcy będącego
agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych”,
 Międzynarodowa Konferencja - szkolenie organizowanym przez European
Association of Lawyers (Association Europeenne des Avocats) z Brukseli pt.
"Pracodawca i pracownik w Unii Europejskiej", Kraków, 6.06.2014 r.,
 ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
„Równość
i
sprawiedliwość
w
zatrudnieniu”
LUBLIN 28 -30 MAJA 2015;
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: MOBBING W ASPEKCIE
EKONOMICZNYM,
PRAWNYM I
SPOŁECZNYM, Interdyscyplinarnej
Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Ekonomii i
Zarządzania Instytucjami Publicznymi a także Katedrę Prawa Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Wydziałem Prawa
Uniwersytetu Mateja Belii w Bańskiej Bystrzycy (współautorstwo materiałów
pokonferencyjnych);
 XVI Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji
Publicznej, Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia
jego funkcjonowania, Łódź , 21-23 czerwca 2015 r.
 KONFERENCJA 25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE, Katedra Prawa
Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 – 6 marca 2015 r.,
referat wygłoszony: „Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy
radnych”;
 III Europejski Kongres Mobilności Pracy, 23-24 kwietnia 2015 r., Kraków;
 15 stycznia 2016 r. w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM ,
ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawny model zatrudnienia nauczyciela
akademickiego”;
 Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych
osobowych- z bagażem dotychczasowych zaniechać i wątpliwości, 3 marca 2016r.,
Uniwersytet Jagielloński;
 Konferencja naukowa „Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy”,
Jubileusz Profesora Ludwika Florka, 15-16 kwietnia 2016 r.;
 VI Ogólnopolska Konferencja pt. „Prawo pracy w systemie prawa. cz. VI: Prawo
pracy a prawo ubezpieczeń społecznych”, 26 kwietnia 2016 roku, na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, organizowana przez Koło Naukowe
Prawa Pracy działające przy Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; referat
wygłoszony: Nowe uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny
pracownika na gruncie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 25 październik 2016r., „Służba cywilna w Polsce – 20 lat doświadczeń i perspektywy
zmian”, wygłoszony referat pt. Wyższe stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej –
uwagi na tle najnowszych nowelizacji
 Udział we WRZEŚNIOWYCH SPOTKANIACH Z PRAWEM PRACY, 9-11.09.2016
 VII
Doroczna
Konferencja
Naukowa
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej współorganizowana z
Krajową Szkołą Administracji Publicznej nt. „W służbie dobra wspólnego –
ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej”, która odbyła
się w Warszawie ul. Wawelska 56 w dniach 22-23 czerwca 2016 r.; referat: Kiedy
stosunek pracy na podstawie powołania? - rozważania na przykładzie zatrudnienia
dyrektorów urzędów pracy
 VII Seminarium Szubertowskie, Łódź, 21.10.2016, Prawo ochrony pracywspółczesność i perspektywy rozwoju, udział
 20.10.2016 r., podpisanie umowy partnerskiej ZUS i UŁ – wykład G. Uścińskiej pt.
„Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego”.
Download