dr hab. Roman Batko Katedra Antropologii Organizacji i Metodologii

advertisement
dr hab. Roman Batko
Katedra Antropologii Organizacji i Metodologii Zarządzania Humanistycznego
Instytut Kultury UJ
Seminarium magisterskie: Etnografia organizacji kultury
Wymagania wstępne:
Seminarium skierowane jest wyłącznie do studentów zainteresowanych autorskimi badaniami
terenowymi (nie jest możliwe przygotowanie pracy na podstawie literatury i ustaleń innych
badaczy). Oczekuję pracowitości, nastawienia na twórczość, nie od-twórczość,
systematycznego czytania i pisania. Obiecać mogę, że solidnie się Państwo zmęczycie, ale też
dużo satysfakcji i respektowanie wartości uniwersyteckich, zwłaszcza wolności akademickiej
i poszukiwania prawdy. Mogę też obiecać, że Seminarzyści, którzy zaakceptują
przedstawione w tym sylabusie warunki, napiszą i obronią prace magisterskie w terminie.
Badania prowadzone będą WYŁACZNIE przy pomocy takich metod jakościowych, jak
wywiad, obserwacja, analiza tekstu i inne. Przy pisaniu etnografii nie będą stosowane metody
ilościowe, jak – dla przykładu – kwestionariusz ankiety. To ważna informacja dla studentów,
którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w paradygmacie funkcjonalistycznym - takich
badań na naszym seminarium nie będziemy prowadzić.
Na seminarium zapraszam studentów sytuujących swój światopogląd badawczy w
paradygmacie interpretatywnym i radykalnego humanizmu. Badanie i prace będą poświęcone
takim zagadnieniom jak metaforyczne obrazy organizacji, kulturowe aspekty rytuałów, mitów
i archetypów, „realność” i „wirtualność’ organizacji kultury, patologie życia organizacyjnego,
np. biurokracja, technokontrola i innym – według kreatywnych pomysłów studentów.
Efekty kształcenia:
W pierwszym semestrze prowadzone będą wykłady i konwersatoria na temat jakościowych
metod badawczych, technik pracy w terenie, stawiania problemów i pytań badawczych,
poprawnego tworzenia referencji i bibliografii, pisania etnografii. Każdy student musi w tym
czasie wybrać organizacje do badania, uzyskać zgodę na prowadzenie badań, a także określić
problem i pytania badawcze. Jest to bezwzględny warunek uzyskania zaliczenia pierwszego
semestru.
Drugi semestr poświęcony jest prowadzeniu badań terenowych (wywiady i obserwacje),
analizie tekstów i gromadzeniu oraz lekturze wybranej literatury przedmiotowej. Konsultacje
grupowe będą polegały na prezentowaniu zebranych materiałów, notatek z obserwacji,
transkrypcji wywiadów, przeprowadzonej analizie tekstu. Warunkiem uzyskania zaliczenia
drugiego semestru jest zakończenie badań terenowych.
Trzeci semestr poświęcony jest na pisanie etnografii organizacji kultury na podstawie
przeprowadzonych badań. W ustalonych terminach będziecie Państwo przedstawiać kolejne
partie swojego tekstu, będziemy analizować poprawność organizowania materiału
badawczego, zgodność z przyjętym problemem badawczym, jakość narracji i poprawność
warsztatową. Warunkiem uzyskania zaliczenia trzeciego semestru jest przedstawienie
etnografii organizacji kultury, jako pracy magisterskiej.
Forma i warunki zaliczenia:
W pierwszym semestrze: wybranie organizacji do badania, uzyskanie zgody na prowadzenie
badań, a także określenie problemu i pytań badawczych. Warunkiem uzyskania zaliczenia
drugiego semestru jest zakończenie badań terenowych. Warunkiem uzyskania zaliczenia
trzeciego semestru jest przedstawienie etnografii organizacji kultury, jako pracy
magisterskiej.
Metody dydaktyczne:
Metody podające - wykład informacyjnym
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:
Udział w seminarium, ocena przygotowania studentów do seminarium, analiza tekstów
składanych przez studentów, ocena pracy magisterskiej.
Wybrana literatura:
Batko, R. (2013a). Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: organizacja publiczna w płynnej
nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sredno.
Batko, R. (2013b). Horror vacui i wyobraźnia przestrzeni. w M. Kostera (red.), Organizować z
polotem: wyobraźnia organizacyjna w praktyce (s. 105–124). Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie Sedno.
Batko, R. (2014). Intuicja, adrenalina i spontaniczność- historie o niezwykłym zarządzaniu
projektami artystycznymi. W: M. Kostera (red.), O zarządzaniu historie niezwykłe. Studia
przypadków z zarządzania humanistycznego (s. 32–44). Warszawa: Difin.
Batko, R., Nierenberg, B., i Sułkowski, Ł. (red.). (2015). Zarządzanie humanistyczne. Warszawa:
Difin.
Batko, R. (2015). Czytanie tekstów. W: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu
humanistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Wydaw. Sic!
Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
Berger, P. L., i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii
wiredzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Buliński, T., i Kairski, M. (red.). (2011). Teren w antropologii: praktyka badawcza we
współczesnej antropologii kulturowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza.
Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i
mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci
działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Denzin, N. K., i Lincoln, Y. S. (red.). (2009). Metody badań jakościowych (Tom. 1 i 2). Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur: wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Glinka, B., i Kostera, M. (red.). (2012). Nowe kierunki w zarządzaniu: podręcznik akademicki.
Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hatch, M. J., Kostera, M., i Koźmiński, A. K. (2010). Trzy oblicza przywództwa: menredżer,
artysta, kapłan. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jemielniak, D. (2013). Życie wirtualnych dzikich. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Kolankiewicz, L. (red.). (2005). Antropologia widowisk: zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne.
Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Kostera, M. (red.). (2011a). Etnografia organizacji: badania polskich firm i instytucji (Wyd. 2.
zm). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kostera, M. (Red.). (2011b). Organizacje w praktyce: studia przypadku dla studentów
zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Kostera, M., i Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura: podręcznik
akademicki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
Kostera, M. (red.). (2015). Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Kuhn, T. S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia.
Lakoff, G. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Morgan, G. (2001). Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania i
zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i
interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silverman, D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne.
Download