U źródeł oświecenia leżały dokonania intelektualne o rewolucyjnym

advertisement
U źródeł oświecenia leżały dokonania intelektualne o
rewolucyjnym wręcz charakterze. Chodzi tu o uwolnienie się
nauk przyrodniczych od filozofii i wypracowanie metod dla
nauk. Czasy oświecenia nazywane są „wiekiem rozumu” czy
„wiekiem filozofów”, dominowało przekonanie o
nieograniczonych możliwościach poznania świata przez
oświecony umysł.
Powstały nowe kierunki filozoficzne: ●empiryzmzakładający, że podstawą poznawania rzeczywistości jest
doświadczenie ●racjonalizm (ratio-rozum)- podstawą
poznania jest umysł.
Nowe poglądy na religie: ●teizm- Bóg stworzył świat i stale
sprawuje nad nim stałą opiekę ●deizm- Bóg stworzy ł świat i
nieingeruje w życie na ziemi ●ateizm- całkowite odrzucenie
Boga.
Poglądy na podział władzy: ●trójpodział władzy na władzę
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą ●absolutyzm
oświecony silna scentralizowana i sprawowana przez
wykształconego monarchę władza.
We Francji wydano wielką encyklopedię w której zawarto
informacje z zakresu techniki, ekonomii, nauk ścisłych, nauk
przyrodniczych. Dzieło zostało zredagowane w duchu
racjonalizmu. Stanowiło pomnik wystawiony wiedzy
ludzkiej.
Od XVI wieku w Ameryka Północna była terenem
rywalizacji Anglii, Francji i Hiszpani. Na wschodnie
wybrzeże docierali głównie osadnicy angielscy gdzie założyli
13 kolonii. Zamorskie posiadłości stanowiły rynek zbytu dla
angielskich towarów. Wojna siedmioletnia (1756-1763)
przyniosła kolonistom amerykańskim znaczne korzyści
materialne i polityczne, doprowadziło te do rozluźnienia
kontroli za strony rządu Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu
wojny Wielka Brytania obciążona olbrzymim długiem
wojennym dążyła do dalszego podwyższania podatków w
koloniach. Wprowadziła opłaty celne od wielu produktów
sprowadzanych przez kolonie. W odpowiedzi na
wprowadzenie podatków w 1773 roku gdy do Bostonu
Przybiły statki z transportem herbaty Bostończycy cały
ładunek wyrzucili do morza (bostońskie picie herbaty).
Wielka Brytania zaczęła represjonować kolonie. Zwołano
Kongres Kontynentalny w Filadelfi (1774) gdzie zgromadziło
się 12 przedstawicieli koloni aby połączyć siły. Ogłoszenie
po raz trzeci bojkotu brytyjskich towarów spowodowało
ogromne napięcie. Wybuchła wojna. W1776r. 4 lipca
Kongres w Filadelfi uchwalił Deklaracje Niepodległości.
Kłopoty Wielkiej Brytanii wykorzystała Francja I Hiszpania
występując przeciwko niej. W 1773 doszło do pokoju w
Paryżu. Uznano suwerenność Stanów Zjednoczonych. W
1787 uchwalono konstytucje amerykańską. Określono w niej
zasady sprawowania władzy. Poszczególne stany zachowały
dużą autonomię.
Download