LICZBOWANIE BIBLIJNE WSTĘP Alfabety hebrajski i grecki

advertisement
LICZBOWANIE BIBLIJNE
WSTĘP
Alfabety hebrajski i grecki posiadają tę własność, że ich poszczególnym literom
podporządkowane są wartości liczbowe: a = 1, b = 2, g = 3, d = 4 itd. Sumując
wartości liter, możemy otrzymać wartości liczbowe słów, wyrażeń lub zdań. Podobną
własność ma alfabet łaciński, z tym że tylko niektóre jego litery posiadają wartości
liczbowe.
W starożytności, liczbowanie biblijne określano słowami: gematria lub izopsefia.
"W Biblii można również znaleźć kilka niewątpliwych przykładów gematrii. Liczba
trzystu osiemnastu sług Abrahama (1 Moj. 14:44), odpowiada najprawdopodobniej
liczbie imienia Eliezer, spadkobiercy Abrahama 1 + 30 + 10 + 70 + 7 + 200 = 318.
W rachunku trzy razy po czternaście pokoleń, tworzących rodowód Jezusa (Mat.
1:17), niektórzy dopatrują się gematrii imienia Dawida (DWD – 4 + 6 + 4 = 14)
opartej na symbolicznym użyciu liczby siedem. Jezus uchodziłby w ten sposób za
"trzykrotnego Dawida" (w sposób szczególny przynależąc do dynastii Dawida i
będąc równocześnie Mesjaszem). Nie ma natomiast żadnej wątpliwości, gdy chodzi
o liczbę Bestii (666) w Obj. 13:18, nawet jeżeli sama podstawa rachunku jest
przedmiotem dyskusji".
"Słownik Teologii Biblijnej" ks. Kazimierz Romaniuk, Paliotinum
1973, str. 424
Komentarz do Obj. 13:18, znajdujący się w VII tomie Wykładów Pisma Świętego
zawiera informację, że wartość liczbowa liter napisu na tiarze papieża "Vicarivs Filii
Dei" (Namiestnik Syna Bożego) wynosi 666. Napis jest w języku łacińskim.
VICARIVS FILII DEI – 5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 1 + 5 + 0 + 0 + 1 + 50 + 1 + 1 + 500 + 0 + 1 = 666
Dalsze obserwacje tekstu biblijnego pozwoliły zauważyć, że liczbowanie nie tylko
ma zastosowanie do identyfikacji bestii papieskiej, lecz jest kluczem do zrozumienia
tajemnic Bożych w całym Piśmie Świętym.
Oto ważniejsze uwagi do zestawień liczbowych:
1. Poszukiwana liczba może się kryć w wartości liczbowej pierwszych liter wszystkich
słów obserwowanego tekstu. Zaletą tego klucza jest otrzymywanie małej stosunkowo
liczby, która reprezentuje cały, nieraz bardzo długi tekst.
2. Pismo Święte jest Słowem Bożym i stanowi harmonijną całość. Zatem obrazy i
proroctwa Starego i Nowego Testamentu mogą być wzajemnie porównywane
pomimo różnicy języków w jakich zostały napisane obie części Biblii.
3. Jednakowe liczby osiągnięte w
zestawieniach, sugerują zależność treści
porównywanych części zestawień lub jednakowe ich znaczenie,
4. Występujące w zestawieniach słowo "Amen" ma znaczenie uroczystego
potwierdzenia: Tak jest, niech się tak stanie. W Ewangeliach przetłumaczone
najczęściej na słowo "zaprawdę". Wypowiadane też dwukrotnie – Psalm 41:14; Jan
1:51. "Amen" jest również jednym z imion naszego Pana – Obj. 3:14.
5. Podstawą zestawień jest tekst hebrajski oraz najlepsze opracowania tekstu
greckiego Nowego Testamentu.
605
606
DOBRY PASTERZ
Gdy Saul, pierwszy król izraelski został odrzucony przez Boga, Samuel otrzymał
polecenie, aby na lego miejsce pomazał jednego z synów Isajego. Prorok Pański był
zdumiony, gdy żaden z przedstawionych mu synów, nie znalazł uznania u Boga.
Ten, o którym nawet nie pomyślano, aby go zaprezentować Samuelowi, okazał się
zapowiedzianym mężem według serca Bożego. Był nim najmłodszy syn Isajego,
pasterz o złocistych włosach i ujmującym wyglądzie (1 Sam. 16:11, 12).
Nie wygląd zewnętrzny jednak, lecz stan serca Dawida zadecydował o pomazaniu
go na króla. Ponieważ był on dobrym pasterzem owiec, przetoż Bóg uczynił go
pasterzem Jego ludu (Ps. 78:70-72).
Prorokując o dalekiej przyszłości, Ezechiel widział pasterza, który miał zająć
miejsce złych pasterzy. Miał to być Dawid, umiłowany Syn Boży, dobry pasterz Jezus
Chrystus (Ezech. 34:23, 24).
Dramatyczna walka Dawida o swoje owce, a potem podjęta w imię Boże walka z
Goliatem w obronie Izraela, jest zaledwie obrazem tej walki, jaką stoczył on dobry
pasterz, kładąc życie za życie swych owiec – Adama i jego rodzaj.
Zestawienie 1
"Potem rzekł Samuel do Isajego: Wszyscyż to już
synowie? Odpowiedział: Jeszcze został najmłodszy,
który pasie owce Tedy rzekł Samuel do Isajego:
Poślijże, a przywiedź go; boć nie usiądziemy, aż on tu
przyjdzie. A tak posłał i przywiódł go; a on był lisowaty, i
wdzięcznych oczu, a piękny na wejrzeniu. Tedy rzekł
Pan: Wstań, a pomaż go, boć ten jest. Wziąwszy tedy
Samuel róg z oliwą, pomazał go w pośród braci jego. I
został Duch Pański nad Dawidem od onegoż dnia, i na
potem". .................................................................................. Pierwsze litery
1 Sam.16:11-13
3048
Oto Pomazaniec Pański:
Jan 4:42
Zbawiciel świata ............................................................................................
3048

Zestawienie 2
1 Sam. 6:13
"Wziąwszy tedy Samuel róg z oliwą, pomazał go w
pośród braci jego. I został Duch Pański nad Dawidem od
onegoż dnia, i na potem". .......................................... Pierwsze litery
694
Oto Pomazaniec Pański:
Jezus
........................................................................................................................................
Jezus – gr. – 694
607
694
Zestawienie 3
1 Sam.16:13
Jan 1:32
"Wziąwszy tedy Samuel róg z oliwą, pomazał go w
pośród braci jego. I został Duch Pański nad Dawidem
od onegoż dnia, i na potem". ..................... Ilość słów hebrajskich
17
"I świadczył Jan mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego
jako gołębicę z nieba, i został na Nim"..... Ilość słów greckich
17



Zestawienie 4
"Tedy rzekł Pan: Wstań, a pomaż go, boć ten jest.
Wziąwszy tedy Samuel róg z oliwą, pomazał go w
pośród braci jego. I został Duch Pański nad Dawidem od
onegoż dnia, i na potem". ........................................... Pierwsze litery
882
"Pomazałeś olejkiem głowę moją".......................... Pierwsze litery
206
Razem
1088
Jezus z Nazaretu ..............................................................
1088
1 Sam.16:11-13
Ps. 23:5
Mat. 21:11
Dzieje Apostolskie 10:38

Zestawienie 5
1 Sam.16:13
"I został Duch Pański nad Dawidem od onegoż dnia, i na
potem". ..................................................................................................................
1088
Oto Pomazaniec Pański:
Mat. 21:11
Jezus z Nazaretu ............................................................
608
1088
Zestawienie 6
1 Sam.16:13
Izaj.11:1,2
"I został Duch Pański nad Dawidem od onegoż dnia, i na
potem". ...................................................................................... Pierwsze litery
272
"Ale wyjdzie różdżka z pnia Isajego, a latorostka z
korzenia jego wyrośnie. I odpocznie na nim Duch Pański,
Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch
umiejętności i bojaźni Pańskiej". ................... Pierwsze litery
1116
Razem
1388
Oto Pomazaniec dwukrotnie ukazany:
Jezus
●
Jezus
.................................................................................................................................
1388

Zestawienie 7
Izaj. 11:1
"Ale wyjdzie różdżka z pnia Isajego, a latorostka z
korzenia jego wyrośnie". ..................................................................
2261
Oto Pomazaniec Pański:
Mar.12:35
Chrystus syn Dawida .......................................................................
2261

Zestawienie 8
1 Sam. 17:4-7
"I wyszedł mąż między nie z obozu filistyńskiego
imieniem Goliat z Get, wzwyż na sześć łokci i na piędź.
A przyłbica miedziana była na głowie jego, a w
karacenę łuszczastą ubierał się, a waga karaceny pięć
tysięcy syklów miedzi ważyła. Nadto nakolanki
miedziane miał na nogach swoich, i tarczę, miedzianą
między ramionami swymi. A oszczepisko oszczepu jego
jako nawój tkacki, a grot oszczepu jego miał sześćset
syklów żelaza, a niosący tarczę jego szedł przed nim".
18924
Oto pozaobrazowy nieprzyjaciel Boga i Jego ludu
ukazany aż czterokrotnie:
Książę świata tego
........................................................................ 4731
609
→ 4731 x 4 =
18924
Zestawienie 9
Izaj.14:13,14
Jan 12:31
"Wszakieś ty mawiał w sercu swym: Wstąpię na niebo,
nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moją, a usiądę na
górze zgromadzenia, na stronach północnych; Wstąpię
na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu".........
4731
Książę świata tego ..................................................................................
4731

Zestawienie 10
Oto słowa Dawida – pasterza:
1 Sam.17:34-37
"Pasał sługa twój trzodę ojca swego, a gdy przychodził
lew i niedźwiedź, a porywał barana ze stada, tedym go
gonił, i biłem go, i wydzierałem z paszczęki jego; a gdy
się rzucał na mię, ułapiwszy go za gardło jego, tłukłem
go, i zabijałem go. I lwa i niedźwiedzia zabił sługa twój;
tedyć też będzie i ten Filistyńczyk nieobrzezany, jako
jeden z tych, gdyż urągał wojskom Boga żyjącego". +
"Pan, który mię wyrwał z mocy lwa, i z mocy
niedźwiedzia, tenże mię wyrwie z rąk Filistyna tego"..........
11470
Oto świadectwo Jezusa o sobie
i Jego wróg – szampion:
Ja jestem dobry pasterz
●
Beelzebub ..........................................................................
Razem
1954
13424
Zwycięstwo
1 Sam.17:49-51
"A ściągnąwszy Dawid rękę swą do torby, wyjął z niej
kamień, i cisnął z procy, a ugodził Filistyńczyka w
czoło jego, tak iż utknął kamień w czole jego, i padł
twarzą swą na ziemię. A tak przemógł Dawid
Pilistyńczyka procą i kamieniem, a uderzywszy
Filistyńczyka, zabił go, choć miecza nie miał Dawid w
ręku. A przybieżawszy Dawid, stanął nad
Filistyńczykiem i wziął miecz jego, i dobył go z pochwy
jego, i zabił go, i uciął nim głowę jego". ..................................
Ja jestem dobry pasterz – 1398 – Jan 10:11
Beelzebub – gr.  – 556 – Mat. 10:25
610
13424
Zestawienie 11
1 Sam.17:49-51
"A ściągnąwszy Dawid rękę swą do torby, wyjął z niej
kamień, i cisnął z procy, a ugodził Filistyńczyka w czoło
jego, tak iż utknął kamień w czole jego, i padł twarzą swą
na ziemię. A tak przemógł Dawid Filistyńczyka procą i
kamieniem, a uderzywszy Filistyńczyka, zabił go, choć
miecza nie miał Dawid w ręku. A przybieżawszy Dawid,
stanął nad Filistyńczykiem i wziął miecz jego, i dobył go z
pochwy jego i zabił go, i uciął nim głowę jego".
Pierwsze litery
695
Oto ukryci w tekście dwaj przeciwnicy
Jezus ● diabeł .....................................................................................................................................
695
Jezus – hebr. Jehoszua – 391; Diabeł – hebr. szed – 304
***
Niezwykłe zwycięstwo Dawida nad Goliatem pobudziło Izraelitów do odwagi.
Ocenili Boską moc, która wyniosła niepozornego Dawida do rangi bohatera
narodowego, bohatera wiary (Żyd. 11:32).
Obecnie niewielu, zaledwie "Maluczkie Stadko" ocenia zwycięstwo pokornego
Nazarejczyka. W przyszłości, wszyscy mieszkańcy ziemi – "drugie owce" ocenią
dobroć Bożą. oraz danego ludziom Dobrego Pasterza (Filip. 2:5-11; Obj. 5:9-14).
***
Oto uwagi w komentarzu do Ew. Jana 10:16:
Drugie owce............................. Klasę owiec w Tysiącleciu
Nie z tej owczarni .............. Nie z Maluczkiego Stadka wieku Ewangelii
Muszę przywieść ................ W swoim czasie przyprowadzić do znajomości prawdy i
wszystkich przywilejów owiec.
Jeden Pasterz ...................... Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno
zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na
niebiesiech, i te, które są na ziemi" (Efez. 1:10).
Zestawienie 12
"Jam jest on pasterz dobry, i znam moje, a moje mię też też
znają ". ........................................................................................ Pierwsze litery
Jan 10:14
2 Tym.2:19
Kościół
●
946
"Zna Pan, którzy są Jego". .......................................... Pierwsze litery
396
Razem
1342
Maluczkie Stadko ...................................................................................................
1342
Kościół – gr. – 302; Efez. 5:24
Maluczkie Stadko – gr.  – 1040; Łuk. 12:32
611
Zestawienie 13
Jan 10:16
"A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć
muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie
jedna owczarnia i jeden pasterz ". ............................ Pierwsze litery
1942
Oto Pasterz oraz drugie owce:
Dobry Pasterz • Wszystek dom izraelski • Narody .........................................
1209
Razem
"Tak mówi panujący Pan: Oto Ja wezmę synów
izraelskich z pośrodku tych narodów, do których byli
zaszli, i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ziemi
ich; I uczynię ich narodem jednym z ziemi, na górach
izraelskich, i będzie król jeden nad onymi wszystkimi
za króla; a nie będą więcej dwa narody, i nie rozdzielą się
nigdy więcej na dwoje królestw; Nie splugawią się więcej
plugawymi bałwanami swymi, i obrzydliwościami swymi,
ani jakimi przestępstwami swymi; i wybawię ich z
każdego mieszkania ich, gdzie zgrzeszyli, i oczyszczę
ich, i będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich. A sługa
mój Dawid będzie królem nad nimi, i pasterza jednego
wszyscy mieć będą, aby w sądach moich chodzili, i
ustaw moich przestrzegali, i czynili je. I będą mieszkać w
onej ziemi, którąm był dał słudze memu Jakubowi, w
której mieszkali oni i synowie ich, i synowie synów ich aż
na wieki, a Dawid, sługa mój, będzie książęciem ich na
wieki. Uczynię też z nimi przymierze pokoju, a
przymierze wieczne będzie z nimi, i osadzę ich i
rozmnożę ich, i założę świątnicę moją w pośrodku nich na
wieki. I będzie przybytek mój między nimi, i będę Bogiem
ich, a oni będą ludem moim. I dowiedzą się narody, żem
Ja Pan, który poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica
moja w pośrodku ich na wieki". ................................. Pierwsze litery
3151
Ez. 37:21-28
3151
Wszystek dom izraelski – 612 – Dz. Ap. 2:36; Narody – 72 – Rzym. 15:10
Zestawienie 14
Oto, co Dawid powiedział w natchnieniu:
2 Sam. 23:3,4
"Ten, który panować będzie nad ludem, będzie
sprawiedliwy, panować będzie w bo jaźni Bożej. Będzie
jako bywa światłość poranna, gdy słońce rano bez
obłoków wschodzi, a jako od jasności po deszczu
wyrasta ziele z ziemi"...................................... Z Dagieszem mocnym
5028
Oto sprawiedliwy przyszły Król:
Jan 19:19
"Jezus Nazareński, Król Żydowski" ........................................
612
5028
613
Download