pobierz plik

advertisement
Związek Banków Polskich - Zespół Prawny
Regulamin Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich
REGULAMIN
RADY PRAWA BANKOWEGO
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
§1
Rada Prawa Bankowego Związku Banków Polskich, zwanego dalej ”Związkiem”,
działa na podstawie Statutu Związku oraz niniejszego Regulaminu.
§2
1. Rada Prawa Bankowego, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym
Zarządu Związku i za jego pośrednictwem prezentuje swoje opinie
w kwestiach, które stanowią przedmiot jej prac.
2. Rada obejmuje zakresem swojego działania wszelkie sprawy dotyczące
regulacji prawnych związanych z działalnością banków, instytucji kredytowych
oraz instytucji finansowych. Rada inicjuje i podejmuje działania na rzecz
tworzenia „dobrego prawa” służącego funkcjonowaniu i rozwojowi sektora
bankowego i rynku finansowego.
3. Celami Rady są w szczególności:
1) działanie na rzecz rozwoju polskich i europejskich regulacji prawnych
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania banków,
instytucji kredytowych i finansowych;
2) propagowanie wiedzy dotyczącej polskich i europejskich regulacji prawnych
w zakresie funkcjonowania banków, instytucji kredytowych i finansowych;
3) działanie na rzecz rozwoju rynku finansowego, ochrony konkurencji oraz
usług świadczonych przez banki, instytucje kredytowe i finansowe,
4) działanie na rzecz rozwoju regulacji prawnych dotyczących ochrony
konsumentów.
4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) aktywny udział w tworzeniu polskich i europejskich regulacji prawnych
dotyczących funkcjonowania banków, instytucji kredytowych i
finansowych, ochrony konsumentów a także wyrażanie opinii na temat
istniejących i przygotowywanych aktów prawnych z tego zakresu,
Strona 1 z 5
Związek Banków Polskich - Zespół Prawny
Regulamin Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich
2) inicjowanie organizacji seminariów i konferencji,
3) przygotowywanie opracowań, raportów i analiz dotyczących problematyki
regulacji prawnych i praktyki bankowej,
4) przedstawianie rekomendacji, stanowisk lub opinii dotyczących
interpretacji zagadnień prawnych istotnych dla praktyki bankowej,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Związku
lub podejmowanych z inicjatywy Rady.
§3
1. Członkami Rady mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych,
oddziały banków zagranicznych - będące Członkami Związku oraz podmioty
stowarzyszone ze Związkiem.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 uzyskują członkostwo w Radzie poprzez
złożenie Dyrektorowi Generalnemu Związku pisemnej deklaracji przystąpienia.
3. Członek Rady bierze udział w działalności
wyznaczonego przez siebie Przedstawiciela.
Rady
za
pośrednictwem
4. Członek Rady może w każdej chwili odwołać swojego Przedstawiciela
i wyznaczyć na jego miejsce inną osobę.
5. Członek Rady ponosi koszty związane z udziałem swojego Przedstawiciela
w pracach Rady.
§4
1. Organami Rady są:
1) Zebranie Plenarne Rady,
2) Prezydium Rady,
3) Przewodniczący Rady.
2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 w skład organów Rady mogą wchodzić wyłącznie
osoby, będące Przedstawicielami.
3. Każdy Przedstawiciel biorący udział w pracach Rady dysponuje jednym
głosem.
4. Kadencja organów Rady trwa 3 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego
zebrania wybranego składu organu. Po upływie kadencji, do czasu powołania
nowego składu, organ Rady działa w składzie dotychczasowym.
Strona 2 z 5
Związek Banków Polskich - Zespół Prawny
Regulamin Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich
5. Z posiedzeń organów kolegialnych Rady sporządzane są protokoły.
§4a
1. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Rady wymagana jest zwykła
większość głosów obecnych Przedstawicieli. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały podejmuje się w formie pisemnej na posiedzeniach lub w trybie
obiegowym,
także
za
pośrednictwem
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
§5
1. Zebrania Plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Prezydium Rady,
3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby Przedstawicieli.
2. Zebrania Plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeb.
3. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Rady wymagana jest zwykła
większość głosów obecnych Przedstawicieli. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. W Zebraniach Plenarnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym,
osoby zapraszane spoza jej składu.
§6
1. W
1)
2)
3)
skład Prezydium Rady wchodzą:
Przewodniczący Rady i jego Zastępca,
3 Członków Prezydium,
Przewodniczący grup roboczych.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi także Dyrektor Zespołu PrawnoLegislacyjnego Związku, pełniący funkcję Sekretarza Rady.
3. Wyboru Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Członków Prezydium Rady,
dokonuje Zebranie Plenarne Rady.
4. Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Rady,
2) zatwierdzanie projektów uchwał, rekomendacji, stanowisk lub opinii,
Strona 3 z 5
Związek Banków Polskich - Zespół Prawny
Regulamin Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich
3)
4)
5)
6)
7)
zatwierdzanie planów pracy Rady oraz grup roboczych,
przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady,
powoływanie grup roboczych w celu wykonania zadań wymienionych w § 2,
powoływanie Przewodniczących grup roboczych,
wykonywanie uchwał Zebrania Plenarnego Rady oraz decyzji Zarządu
Związku.
§ 6a
1. Ustalenia grup roboczych w postaci rekomendacji, stanowisk lub opinii
wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Rady.
2. Zatwierdzone przez Prezydium Rady, rekomendacje i stanowiska w sprawie
stosowania przepisów, podlegają przyjęciu przez Zarząd Związku Banków
Polskich.
3. Przyjęte przez Zarząd Związku Banków Polskich uchwały Prezydium Rady
podlegają przekazaniu do wiadomości Prezesom banków – Członków Związku
Banków Polskich.
§7
1. Przewodniczący Rady zwołuje Zebrania Plenarne Rady i zebrania Prezydium
Rady, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Rady oraz
reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Zastępca
Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady także inne
osoby niebędące przedstawicielami Członków Rady.
§8
1. Przewodniczący grup roboczych w uzgodnieniu z Przedstawicielami ustalają
skład osobowy grup roboczych.
2. Przewodniczący grupy roboczej kieruje jej pracami.
3. Przewodniczący grup roboczych mogą zapraszać inne osoby do udziału w
pracach grup roboczych.
Strona 4 z 5
Związek Banków Polskich - Zespół Prawny
Regulamin Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich
§9
Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Zespół Prawno-Legislacyjny Związku, który
prowadzi listę Członków Rady, ich Przedstawicieli oraz listę Członków grup roboczych.
§ 10
Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu Związku oraz z innych źródeł.
§ 11
Zarząd Związku może rozwiązać Radę w przypadku podejmowania przez nią działań
niezgodnych z uchwałami Walnego Zgromadzenia Związku lub Zarządu Związku oraz
w związku z uchwałą o rozwiązaniu podjętą przez Zebranie Plenarne Rady
większością dwóch trzecich głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
Przedstawicieli.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy
wewnętrzne obowiązujące w Związku.
Strona 5 z 5
Download