PLAN PRACY RADY RODZICÓW (przykładowy)

advertisement
PLAN PRACY RADY RODZICÓW (przykładowy)
Zespołu Szkół Technicznych
na rok szkolny 2011/2012
Lp.
Zadania
Sposoby realizacji
1. Wybory uzupełniające do Rady
Rodziców.
2. Opracowanie planu pracy Rady
Rodziców rok szkolny 2011/2012
oraz projektu planu finansowego na
rok 2012.
1.
Organizacja pracy
Rady Rodziców
3. Podsumowanie pracy Rady
Rodziców za rok 2011
w zakresie:
- działalności programowej,
- działalności finansowej
oraz przyjęcie planu finansowego na
rok 2012.
4.Sprawozdanie z pracy RR w roku
szkolnym 2011/2012
1. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji
rodziców do planów pracy szkoły.
Uchwalenie Programu DydaktycznoWychowawczego i Programu
Profilaktyki Szkoły
2. Opiniowanie dokumentów
wewnętrznych szkoły.
3. Opiniowanie prac nauczyciela i
dyrektora w przypadku ich awansu
zawodowego.
2.
Udział Rady Rodziców
w pracy dydaktycznej i
wychowawczej szkoły
4. Wnoszenie uwag i propozycji do
Szkolnego Programu Profilaktyki i
Programu Wychowawczego Szkoły
oraz udział w realizacji tych
programów.
Termin
03.11.2011
03.11..2011
19.12.2011
czerwiec.2012
Odpowiedzialni
Przewodniczący zebrania
Prezydium Rady Rodziców,
opiekun RR, Dyrektor
Zespołu, Księgowa,
Pedagog szkolny
Przewodniczący Rady
Rodziców, opiekun Rady
Rodziców z ramienia Rady
Pedagogicznej,
Dyrektor Zespołu,
Księgowa
Przewodniczący Rady
Rodziców i Rada
Rodziców
15.09.2011
Rodzice
Według potrzeb
Według potrzeb
Prezydium Rady Rodziców
Według potrzeb
Prezydium Rady Rodziców
Cały rok
Rada Rodziców
5. Pozyskiwanie podmiotów
gospodarczych i instytucji do
współpracy z Zespołem, szczególnie
w celu przyjęcia patronatu nad jego
działalnością.
Cały rok
Prezydium Rady Rodziców
6. Współpraca z różnymi
organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym w zakresie
propagowania zadań i efektów
osiąganych przez Zespół.
Cały rok
Prezydium Rady
Rodziców, opiekun Rady
Rodziców z ramienia Rady
Pedagogicznej
Początek roku
szkolnego
Rada Pedagogiczna,
Prezydium Rady Rodziców
7. Współuczestniczenie w
opracowaniu i realizacji procedur
ustalonych na okoliczność sytuacji
szczególnie zagrażających
bezpieczeństwu uczniów lub Zespołu
Uwagi
Lp.
Zadania
Sposoby realizacji
1. Pomoc rodziców w organizacji
imprez i uroczystości
okolicznościowych
3.
Udział rodziców w
organizacji życia
społeczności
uczniowskiej.
2. Współudział w organizacji zebrań
rodziców.
5.
Prezydium RR, Dyrektor
Zespołu,
wicedyrektor,
wychowawcy klas i grup
Rady Klasowe Rodziców,
wychowawcy
4. Współudział w organizacji różnych
form pozalekcyjnej działalności
młodzieży.
Według potrzeb
Prezydium Rady
Rodziców, Dyrektor
Zespołu
5. Patronat Konkursu Super Klasa
Według potrzeb
3. Zakup książek i nagród rzeczowych
dla wyróżniających się uczniów.
Udział rodziców w
pracach społecznoużytecznych na rzecz
Zespołu
Zgodnie z
harmonogramem
zebrań rodziców
Klasowe Rady Rodziców,
wychowawcy klas i grup
Według potrzeb
2. Pozyskiwanie funduszy Rady
Rodziców.
Działalność finansowa
Rady Rodziców.
Zgodnie z
kalendarzem imprez
i uroczystości
szkolnych
Odpowiedzialni
3. Pomoc w organizacji wycieczek i
imprez klasowych oraz opieka nad
uczniami w czasie ich trwania.
1. Współdziałanie w programowaniu
prac Zespołu oraz w planowaniu
wydatków finansowych.
4.
Termin
19.12.2011
Cały rok
Czerwiec 2012
Prezydium Rady
Rodziców, Dyrektor
Zespołu
Przewodniczący Rady
Rodziców,
Dyrektor Zespołu,
Główna Księgowa
Rada Rodziców
Przewodniczący RR,
Dyrektor Zespołu
4. Dofinansowanie wycieczek,
uroczystości okolicznościowych ,
konkursów itp.
Cały rok
5. Zakup pomocy dydaktycznych.
Wg potrzeb cały rok
Przewodniczący RR,
Dyrektor Zespołu
6. Sfinansowanie Koncertów
Filharmonii Poznańskiej
Wg potrzeb.
Przewodniczący RR,
Dyrektor Zespołu
7. Dofinansowanie Studniówki
Wg potrzeb.
Przewodniczący RR,
Dyrektor Zespołu
Przewodniczący RR,
Dyrektor Zespołu
1
Rada Rodziców i ogół
rodziców
2.
Rada Rodziców i ogół
rodziców
Uwagi
Download